Odluka o postavljanju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

NN 88/2013 (8.7.2013.), Odluka o postavljanju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1943

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-01/06, urbroj: 5030115/1-13-08 od 26. lipnja 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

RANKO VILOVIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Berlinu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/30

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.