Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanju i iskrcavanju opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja ulja u lukama

NN 88/2013 (8.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanju i iskrcavanju opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja ulja u lukama

88 08.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanju i iskrcavanju opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja ulja u lukama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1948

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 76/07) u svezi s člankom 77. stavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA

Članak 1.

U Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (»Narodne novine« br. 51/05 i 127/10 i 34/13), u članku 9. stavak 1. točki C. podtočki (c) riječi: »Rezolucijom MSC.150 (77)» zamjenjuju se riječima: »Rezolucijom MSC.286 (86)«.

Članak 2.

Prilog 1. Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji glasi:

»Podnositelj deklaracije Lučkoj upravi:

(Party submitting the Declaration): (To Port Authority):

DEKLARACIJA O OPASNIM ILI ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA
(DECLARATION OF DANGEROUS OR POLLUTING GOODS)

A.

PODACI O BRODU

SHIPS PARTICULARS

1.

Ime broda, zastava broda

Ships name, Flag of the ship

2

Pozivni znak i MMSI

Call sign and MMSI number

3.

Godina gradnje

Year of built

4.

IMO Broj

IMO number

5.

Nosivost, gaz i dužina broda

Vessel’s DWT, draft and length

6.

Potvrda o sposobnosti broda za krcanje opasnih tvari u upakiranom ili rasutom stanju vrijedi do*:

Validity of the document of compliance for the carriage of dangerous goods in packaged form or the authorisation for carriage dangerous solids*:

7.

Tanker s dvostrukom oplatom? Ako nije navedi kategoriju tankera (1,2,3) – Izmjenjeno Pravilo 13G Annex I M73/78 **

Double hull tanker? If not,give tanker category (1,2,3) –Revised Reg.13G Annex I M73/78**

8.

Da li postoji potvrda o financijskom osiguranju u slučaju onečišćenja (CLC 69, art.VII)?**

Certificate of insurance in respect of civil liability for oil pollution damage (CLC 69,art.VII) exist on board?**

*Za brodove osim tankera

*For ships other than tankers

**Samo za tankere

**For tankers only

9.

Luka odredišta

Port of destination

10.

Brodovi koji napuštaju hrvatske luke

Ships leaving croatian ports

10.1.

Procijenjeno vrijeme odlaska iz luke

Estimated time of departure (ETD)

10.2.

Procijenjeno vrijeme dolaska u luku odredišta

Estimated time of arrival at port of Destination (ETA)

11.

Brodovi koji uplovljavaju u hrvatske luke

Ships entering croatian ports

11.1.

Procijenjeno vrijeme dolaska broda u luku odredišta

Estimated time of arrival in port of Destination (ETA)

12.

Ukupan broj osoba na brodu

Total number of persons on board

B.

PODACI O VOZILU

VEHICLE PARTICULARS

1.

Vrsta vozila

Kind of vehicle

2.

Oznaka vozila

Number and mark of vehicle

3.

Predviđeno vrijeme dolaska u luku

Estimated time of arrival in port

C.

PODACI O TERETU

CARGO INFORMATIONS

1.

Ukrcaj, iskrcaj, provoz, skladištenje u luci

Loading, unloading, transit, storage in port

2.

Ispravno tehničko ime

Correct technical name

3.

UN broj (gdje postoji)

UN number (where they exist)

4.

IMO klasa u skladu s IMDG, IBC, IGC kodeksima

IMO hazard class in accordance with IMDG, IBC, IGC Codes

5.

Klasa broda u skladu s INF Kodeksom (ako je primjenjivo)

Class of the ship as defined by INF Code (if appropriate)

6.

Količina tereta

Quantity of cargo

7.

Smještaj na brodu (na palubi, pod Palubom, u tankovima)

Location on bord (on deck, underdeck, In cargo tanks)

8.

Da li postoji plan smještaja opasnih ili onečišćujućih tvari na brodu?

Dangerous or polluting goods Manifest or stowage Plan is available on board?

9.

Identifikacijski broj transportne jedinice ako je različita od tanka tereta

Identification number of cargo transport unit other than tanks

10.

Adresa gdje se mogu dobiti detaljne informacije o teretu

Adress from where detailed Information on cargo may be obtained

11.

Podatke za hitni kontakt krcatelja ili drugog tijela koje raspolaže podacima o psiho– kemijskim karakteristikama tvari i postupanju u slučaju hitnosti.

The emergency numbers of the shipper or any other person or body in possession of information on the physico-chemical characteristics of the products and on the action to be taken in an emergency.

D.

RADIOAKTIVNE TVARI

RADIOACTIVITY GOODS

1.

Vrsta i stanje radioaktivnih tvari

Kind and condition of radioactivity goods

2.

Radioaktivnost (Bq)

Radioactivity (Bq)

3.

Kategorija koleta (žuta ili bijela oznaka)

Package category (yellow or white mark)

4.

Stupanj zračenja ako je koleto žuto označeno

Radioactivity effect in case of yellow mark

5.

Grupa radioaktivnosti

Poisonous group

Za tvari iz Dodatka I MARPOL Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena, u prilogu dostavljam Sigurnosnu listu s podacima o psiho-kemijskim karakteristikama tvari uključujući, gdje je primjenjivo, viskozitet izražen u cSt at 50 °C, gustoću pri temperaturi od 15 °C, kao i druge podatke u skladu s Rezolucijom MSC.286 (86) Međunarodne pomorske organizacije.

For the substances referred to in Annex I to the MARPOL Convention, please find herewith attached the safety data sheet detailing the physico-chemical characteristics of the products, including, if applicable, their viscosity expressed in cSt at 50 °C and their density at 15 °C and the other data contained in the safety data sheet in accordance with IMO Resolution MSC.286 (86);

Ovim potvrđujem da je sadržaj gore navedene pošiljke potpuno i točno opisan pravilnim tehničkim nazivom, da je ista pravilno klasificirana, upakirana, obilježena i označena te da je u svakom pogledu pogodna za prijevoz u skladu s primjenjivim međunarodnim i nacionalnim propisima.

I herby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name(s) and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national regulations.

Podnositelj deklaracije M. P.

Party submitting the Declaration Seal

………………………………….

Potpis

Signature

…………………………………

Na osnovi podnesene deklaracije dozvoljava se brodu/vozilu koji prevoze opasne ili onečišćujuće tvari uplovljavanje/ulazak u luku.

On the basis of the submitted declaratio ship/vehicle is permitted to

enter the port with dangerous or polluting goods.

--------------------– -----------------------------------------------

Mjesto i datum Potpis ovlaštene osobe lučke uprave

(Place and date) (Signature of authorised person)

M. P.

(Seal)

Napomena: Dio A ispunjava se samo za brodove, dio B samo za vozila, dio C ispunjava se i za brodove i za vozila

Remark: Part A is only for the ships, part B is only for the vehicles, part C is for ships and vehicles.

C/C: Podaci iz deklaracije dostavljaju se i lučkoj kapetaniji

Informations from Declaration also to be delivered to Harbour Master’s office«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/61

Urbroj: 530-04-13-1

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.