Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

NN 89/2013 (10.7.2013.), Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1959

Na temelju članka 138. a stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 70/2012 i 82/2013) ministar zdravlja uz mišljenje nadležne komore donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje provodi nadležna komora sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Zakon).

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

državljanin, odnosno državljanka treće države je svaka osoba koja nije državljanin države ugovornice EGP-a (obuhvaća sve države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island).

regulirana profesija – profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata, odnosno podzakonskih ili drugih akata donesenih na temelju zakonskih ovlaštenja, izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija, kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojom se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom.

profesionalni naziv je naziv koji daje svojem nositelju pravo na obavljanje određene regulirane profesije, a može biti različit od naziva koji se stječu završetkom formalnog obrazovanja sukladno propisima iz područja srednjeg i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

stručni i akademski naziv i akademski stupanj – nazivi i stupanj koji se u Republici Hrvatskoj stječu završetkom visokog obrazovanja.

– stručna kvalifikacija – u smislu ovoga Pravilnika, obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost (stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja, kao i moguće stručno iskustvo stečeno pri obavljanju regulirane profesije u državi ugovornici EGP-a), na temelju čega je kandidat stekao pravo obavljanja određene regulirane profesije u državi ugovornici EGP-a.

– stručno usavršavanje i osposobljavanje – svako usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, a koja obuhvaća jedan ili više programa koji su, tamo gdje je to primjereno, nadopunjeni odgovarajućim stručnim osposobljavanjem odnosno vježbeničkom ili stručnom praksom.

stručno iskustvo – stvarno obavljanje profesije u državi ugovornici EGP-a u skladu s primjenjivim propisima

dokaz o formalnoj osposobljenosti – diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo države ugovornice EGP-a, a kojima se potvrđuje uspješno završeno formalno obrazovanje i po potrebi stručno usavršavanje i osposobljavanje koje je stečeno u državi ugovornici EGP-a; obuhvaća i diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo treće države nositelju takvih isprava koji ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP-a i daju pravo njihovom nositelju da obavlja određenu profesiju unutar granica države ugovornice EGP-a prema njenim važećim propisima.

automatsko priznavanje – priznavanje inozemne stručne kvalifikacije koje se odnosi isključivo na državljane država članica EU s dokazom o formalnoj osposobljenosti izdanim u državi članici EU, kojim Republika Hrvatska priznaje jednaku valjanost kao i dokazima o formalnoj osposobljenosti koje sama izdaje.

Direktiva – Direktiva 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. godine, dopunjena Uredbom Vijeća 2006/100/EZ od 20. studenog 2006. godine, Uredbom Komisije (EZ-a), br. 1430/2007 od 5. prosinca 2007. godine, Uredbom Komisije (EZ-a), br. 755/2008 od 31. srpnja 2008. godine, Uredbom (EZ-a), br. 1137/2008. Europskog parlamenta i Vijeća od 22. studenog 2008. godine i Uredbom Komisije (EZ-a), br. 279/2009. od 6. travnja 2009. godine, te ispravljena Ispravkom, Službeni list 271, 16. listopada 2007. godine, str. 18 (2005/36/EZ) i Ispravkom, Službeni list 93, 4. travnja 2008. godine, str. 28 (2005/36/EZ)(u daljnjem tekstu: Direktiva).

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na:

– doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, medicinske sestre u djelatnosti opće njege i primalje državljane država EGP-a i državljane Republike Hrvatske koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a,

– doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, medicinske sestre u djelatnosti opće njege i primalje državljane treće države koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a,

– ostale regulirane profesije u Republici Hrvatskoj (magistre medicinske biokemije, medicinske sestre-medicinske tehničare, magistre sestrinstva, diplomirane medicinske sestre, fizioterapeute, fizioterapeutske tehničare, masere-kupeljare, zdravstvene radnike u djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radnike medicinsko-laboratorijske djelatnosti, primalje-asistentice, dentalne tehničare, dentalne asistente, farmaceutske tehničare, radne terapeute, zdravstvene radnike u djelatnosti radiološke tehnologije i logopede) državljana država EGP-a i državljane Republike Hrvatske koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a.

– ostale regulirane profesije u Republici Hrvatskoj (magistre medicinske biokemije, medicinske sestre-medicinske tehničare, magistre sestrinstva, diplomirane medicinske sestre, fizioterapeute, fizioterapeutske tehničare, masere-kupeljare, zdravstvene radnike u djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radnike medicinsko-laboratorijske djelatnosti, primalje-asistentice, dentalne tehničare, dentalne asistente, farmaceutske tehničare, radne terapeute, zdravstvene radnike u djelatnosti radiološke tehnologije i logopede) državljana treće države koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a,

– državljane država EGP-a, državljane Republike Hrvatske i državljane trećih država svih profesija iz stavka 1. podstavka 1. i 3. ovoga članka koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države EGP-a.

Automatsko priznavanje kvalifikacija

Članak 4.

Nadležna komora po načelu automatskog priznavanja inozemne stručne kvalifikacije (automatsko priznavanje) za doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, medicinske sestre u djelatnosti opće njege i primalje koje se odnosi isključivo na državljane države Europske unije (u daljnjem tekstu: država EU) i državljane države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: država ugovornica EGP-a), koji je stekao stručnu kvalifikaciju u državi EU, odnosno državi EGP-a utvrđuje da su dokazi o formalnoj osposobljenosti istovrijedni dokazima o formalnoj osposobljenosti koji se izdaju u Republici Hrvatskoj.

Za automatsko priznavanje kvalifikacija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zahtjev za priznavanje kvalifikacije na obrascu koji je otisnut u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti i/ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju za obrazovanje započeto iza referentnog datuma iz Priloga V. Direktive,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je polaganje stručnog ispita propisano propisima te države EGP-a te je isto navedeno u Prilogu V. Direktive.

Dokumentacija iz stavka 2. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka podnosi se u preslici uz predočenje izvornika.

Nadležna komora priznat će potvrdu o sukladnosti obrazovanja izdanu od nadležnog tijela države EGP-a za profesije (doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, medicinska sestra u djelatnosti opće njege i primalja) kojom se potvrđuje da su tijekom obrazovanja stečena znanja i vještine sukladne članku 24. stavku 3., članku 31. stavku 6., članku 34. stavku 3., članku 40. stavku 3. i članku 44. stavku 3. Direktive.

Opći sustav priznavanja

Članak 5.

Nadležna komora provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za one profesije iz područja zdravstva koje ne ulaze u sustav automatskog priznavanja, a koje se odnose na državljane država EGP-a te na državljane Republike Hrvatske, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a.

Za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zahtjev za priznavanje kvalifikacije na obrascu iz Priloga ovoga Pravilnika,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) ili obrazovni program,

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– potvrdu o kompetencijama.

Dokumentacija iz stavka 2. podstavka 2., 4., 5. i 6. ovoga članka podnosi se u preslici i neovjerenom prijevodu, a dokumentacija iz stavka 2. podstavka 3., 7. i 8. ovoga članka podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 6.

Nadležna komora provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za one profesije iz područja zdravstva, a koje se odnose na državljane država EGP-a te na državljane Republike Hrvatske, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država EGP-a.

Za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zahtjev za priznavanje kvalifikacije na obrascu iz Priloga ovoga Pravilnika,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) ili obrazovni program,

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– potvrdu o kompetencijama.

Dokumentacija iz stavka 2. podstavka 2., 3., 5. 6. i 7. ovoga članka podnosi se u preslici i neovjerenom prijevodu, a dokumentacija iz stavka 2. podstavka 4., 8. i 9. ovoga članka podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

U slučaju kada je druga država EGP-a državljaninu države EGP-a već priznala kvalifikaciju stečenu izvan država EGP-a za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zahtjev za priznavanje kvalifikacije na obrascu iz Priloga ovoga Pravilnika,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– odluku države EGP-a o priznavanju stručne kvalifikacije,

– potvrdu iste države EGP-a o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države.

Dokumentacija iz stavka 4. podstavka 2., 4. i 5. ovoga članka podnosi se u preslici i neovjerenom prijevodu, a dokumentacija iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka nadležna komora može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

Nadležna komora provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za one profesije iz područja zdravstva za državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država EGP-a.

Za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zahtjev za priznavanje kvalifikacije na obrascu iz Priloga ovoga Pravilnika,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) ili obrazovni program,

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– potvrdu o kompetencijama.

Dokumentacija iz stavka 2. podstavka 2., 3., 5., 6. i 7. ovoga članka podnosi se u preslici i neovjerenom prijevodu, a dokumentacija iz stavka 2. podstavka 4., 8. i 9. ovoga članka podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Postupak priznavanja kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka nadležna komora može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Nadležna komora provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za one profesije iz područja zdravstva za državljane trećih zemalja koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a.

Za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zahtjev za priznavanje kvalifikacije na obrascu iz Priloga ovoga Pravilnika,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) ili obrazovni program,

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– potvrdu o kompetencijama.

Dokumentacija iz stavka 2. podstavka 2., 3., 5., 6. i 7. ovoga članka podnosi se u preslici i neovjerenom prijevodu, a dokumentacija iz stavka 2. podstavka 4., 8. i 9. ovoga članka podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Postupak priznavanja kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Kada dokazi o formalnoj osposobljenosti za doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, medicinske sestre za djelatnost opće zdravstvene njege i primalje, koje posjeduju državljani država EGP-a, ne udovoljavaju svim uvjetima minimalne osposobljenosti iz članaka 26., 28., 31., 33., 34., 38., 40. i 41. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, nadležna komora priznat će dokaze o formalnoj osposobljenosti koje su izdale te države EGP-a kao dovoljan dokaz, ako oni potvrđuju uspješan završetak osposobljavanja koje je započelo prije referentnog datuma iz točke 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., odnosno 5.6.2. Priloga V. Direktive, te ako je uz njih priložena potvrda u kojoj se navodi da su osobe kojima je ista izdana stvarno i zakonito obavljale određenu djelatnost najmanje tri godine uzastopno, unutar pet godina prije njezinog izdavanja.

Članak 10.

Nadležna komora uspoređuje dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje kao uvjet traže propisi Republike Hrvatske za obavljanje određene regulirane profesije sukladno članku 17. Zakona.

Usporedbu obrazovnih programa dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka obavlja nadležna komora na temelju stručne procjene nadležnih stručnjaka koji u sklopu svoje primarne djelatnosti obavljaju izobrazbu, odnosno osposobljavanje kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj ili su sudjelovali u izradi programa izobrazbe, odnosno osposobljavanja kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj.

Jednom izvršena usporedba iz stavka 2. ovoga članka vrijedi za sve iste stručne kvalifikacije.

Ako je kandidatu propisana dopunska mjera provjere osposobljenosti iz članka 17. Zakona, nadležna komora obvezna je za provođenje dopunske mjere osigurati odgovarajuće stručnjake koji u sklopu svoje primarne djelatnosti obavljaju izobrazbu, odnosno osposobljavanje kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj.

Ako je kandidatu propisana dopunska mjera razdoblja prilagodbe iz članka 17. Zakona kandidat će istu provoditi u zdravstvenoj i/ili obrazovnoj ustanovi sukladno privremenom rješenju nadležne komore.

Članak 11.

Za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, a na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja zdravstva, primjenjuju se odredbe članka 4. do 10. Zakona.

Članak 12.

Za korištenje profesionalnih naziva i stručnih i akademskih naziva i akademskog stupnja za zdravstvene radnike iz članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe Zakona.

Članak 13.

Postupak i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, izdavanje rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, davanje informacija o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, te za poduzimanje ostalih radnji provodi nadležna komora sukladno Zakonu.

Članak 14.

Cjenik usluga vezanih uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija donosi nadležna komora uz suglasnost ministra zdravlja.

Članak 15.

Postupak priznavanja pripravničkog staža i specijalizacije obavljene u inozemstvu te odobrenje polaganja stručnog ispita sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ako se ne radi o automatskom priznavanju stručnih kvalifikacija, provodi Ministarstvo zdravlja po okončanju postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kod nadležne komore.

Članak 16.

Postupak iz članka 15. ovoga Pravilnika kao i postupak izdavanja odobrenja za samostalan rad pri nadležnoj komori započet prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, okončat će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/13

Urbroj: 534-10-1-1/1-13-1

Zagreb, 5. srpnja 2013. godine

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG

89 10.07.2013 Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija 89 10.07.2013 Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija 89 10.07.2013 Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija