Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja

NN 89/2013 (10.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

1964

Na temelju članka 8. stavka 3., članka 10. stavka 3., članka 64. stavka 3. i stavka 5. te članka 77. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 28/10) uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODOBRENJIMA I DOZVOLAMA ZA UPORABU I PROMET IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 1.

U preambuli Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« broj 71/12) riječ »i« ispred riječi »članka 64.« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi »stavka 5.« dodaju se riječi »te članka 77. stavka 3.«.

Članak 2.

U članku 2. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»Kritična skupina stanovništva je skupina osoba koje primaju sličnu ili jednaku dozu koja je reprezentativna za pojedince koji primaju najveću efektivnu ili ekvivalentnu dozu od određenog načina izlaganja i od određenog izvora ionizirajućeg zračenja.«.

Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 3.

Članak 3.

U članku 6. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Odobrenje za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani program praćenja stanja okoliša objekta u smislu pravilnika kojim su utvrđeni uvjeti, načini, mjesta i rokovi sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radionuklida u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe, stambenim i radnim prostorijama, te praćenje stanja okoliša i posljedica stanja okoliša zbog rada objekta, popis radnih aktivnosti i uvjeti za obavljanje radnih aktivnosti.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 7. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Odobrenje za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani program praćenja stanja okoliša objekta u smislu pravilnika kojim su utvrđeni uvjeti, načini, mjesta i rokovi sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radionuklida u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe, stambenim i radnim prostorijama, te praćenje stanja okoliša i posljedica stanja okoliša zbog rada objekta, popis radnih aktivnosti i uvjeti za obavljanje radnih aktivnosti.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. točki 2. iza riječi»proizvođača« dodaju se riječi »ili inozemnog dobavljača«.

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju podnošenja zahtjeva za obavljanje djelatnosti izvoza radioaktivnih izvora, zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno priložiti dokument naveden u stavku 1. točki 2. ovoga članka.«

Članak 6.

U članku 10. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Odobrenje za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani program praćenja stanja okoliša objekta u smislu pravilnika kojim su utvrđeni uvjeti, načini, mjesta i rokovi sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radionuklida u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe, stambenim i radnim prostorijama, te praćenje stanja okoliša i posljedica stanja okoliša zbog rada objekta, popis radnih aktivnosti i uvjeti za obavljanje radnih aktivnosti.«.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 7.

U članku 13. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Dokument iz stavka 1. točke 3. ovoga članka nije potrebno prilagati za električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje kojem je područje izloženosti ograničeno kućištem tog uređaja.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

U članku 19. stavku 3. riječi »određeni su sukladno posebnom propisu i« brišu se, a iza riječi »dio« dodaju se riječi »te izjavu nositelja odobrenja koji je radioaktivni izvor prethodno izvozu koristio za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora iz koje je vidljivo da je od podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka zatražio uslugu izvoza radioaktivnog izvora za koji se traži dozvola za izvoz.«.

U stavku 8. riječi »sukladno posebnom propisu« zamjenjuju se riječima »od najduže 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju uvoza otvorenih radioaktivih izvora do dana važenja dozvole za nabavku istih«.

Dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Zahtjevu za uvoz visokoaktivnog zatvorenog radioaktivnog izvora i zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora je uz navedeno u stavku 3. ovoga članka potrebno priložiti i izjavu proizvođača tog zatvorenog radioaktivnog izvora o prihvaćanju navedenog zatvorenog radioaktivnog izvora poslije prestanka njegove uporabe u roku od 6 mjeseci od postavljanja zahtjeva za povrat.«.

Dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može rok iz stavka 8. ovoga članka jednokratno produžiti na temelju pisanog zahtjeva uvoznika.«.

Dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Izdana dozvola za uvoz ne može se prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 9.

U članku 20. stavku 3. riječi »određeni su sukladno posebnom propisu i« brišu se.

U stavku 12. riječi »sukladno posebnom propisu« zamjenjuju se riječima »od najduže 60 dana od dana podnošenja zahtjeva«.

Dodaje se stavak 16. koji glasi:

»(16) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može rok iz stavka 12. ovoga članka jednokratno produžiti na temelju pisanog zahtjeva izvoznika.«.

Dodaje se stavak 17. koji glasi:

»(17) Izdana dozvola za izvoz ne može se prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 10.

U članku 22. stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 8. riječi »a koje nije starija od mjesec dana« zamjenjuju se riječima »provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva«.

U dosadašnjem stavku 14. riječ »izvršeno« zamjenjuje se riječju »provedeno«, a riječi »koje nije starije od mjesec dana« zamjenjuju se riječima »najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva«.

(4) Dosadašnji stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15.

Članak 11.

U članku 23. stavku 3. riječi »određeni su sukladno posebnom propisu i« brišu se.

U stavku 10. riječi »sukladno posebnom propisu« zamjenjuju se riječima »od najduže 60 dana od dana podnošenja zahtjeva«.

Dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može rok iz stavka 10. ovoga članka jednokratno produžiti na temelju pisanog zahtjeva uvoznika.«.

Dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Izdana dozvola za uvoz ne može se prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 12.

U članku 24. stavku 3. riječi »određeni su sukladno posebnom propisu i« brišu se.

U stavku 6. riječi »sukladno posebnom propisu« zamjenjuju se riječima »od najduže 60 dana od dana podnošenja zahtjeva«.

Dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može rok iz stavka 6. ovoga članka jednokratno produžiti na temelju pisanog zahtjeva izvoznika.«.

Dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Izdana dozvola za izvoz ne može se prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 13.

U članku 28. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju prijave za upis rendgenskog uređaja kojem je područje izloženosti ograničeno kućištem tog uređaja u središnji registar, obrascu iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se rendgenski uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5. 6., 7. i 8.

Dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje ne smije se predati pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ne posjeduje odgovarajuće odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorom ionizirajućeg zračenja.«.

Članak 14.

U članku 29. stavku 3. i stavku 5. riječi », a koje nije starije od mjesec dana« zamjenjuju se riječima »provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva«.

Članak 15.

U članku 30. stavku 2. riječi »nije starije od mjesec dana« zamjenjuju se riječima »je provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva«.

Članak 16.

U članku 31. stavku 2. i stavku 3. riječi », a koje nije starije od mjesec dana« zamjenjuju se riječima »provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva«.

Članak 17.

U članku 32. u stavku 1. i stavku 5. riječi »davanja izvješća« zamjenjuju se riječima »provedenog ispitivanja«, a u stavku 1. riječ »izvješća« zamjenjuje se riječju »ispitivanja«.

U stavku 3., stavku 4., stavku 7., stavku 9., stavku 11. i stavku 12. riječi »nije starije od mjesec dana« zamjenjuju se riječima »je provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva«.

Članak 18.

U članku 35. riječi »može ovjeriti« zamjenjuju se riječju »ovjerava«.

Članak 19.

U članku 36. stavku 1. iza riječi »sigurnost« dodaju se riječi: »na obrascu DJEL–IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika«.

U stavku 2. iza riječi »priložiti« dodaju se riječi »izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva te«.

Dodaje se stavak 17. koji glasi:

»(17) Odobrenje za obavljanje djelatnosti prijevoza žarulja iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na način i pod uvjetima danim u članku 9. ovoga Pravilnika.«.

Članak 20.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Članak 37.

(1) Nositelji odobrenja čija su odobrenja za obavljanje djelatnosti na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika izdana prije više od 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obvezni su zatražiti obnovu odobrenja za obavljanje djelatnosti u sljedećim rokovima:

– nositelji odobrenja koji obavljaju djelatnost uporabom rendgenskih uređaja u dentalnoj medicini te nositelji odobrenja koji obavljaju djelatnost uporabom izvora ionizirajućeg zračenja za provjeru kvalitete radiografijom i u gospodarstvu u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika;

– nositelji odobrenja koji provode dijagnostičke, intervencijske i terapijske preglede ili postupke u medicini uporabom rendgenskih uređaja, akceleratorima i radioaktivnim izvorima u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Nositelji odobrenja iz stavka 1. ovoga članka koji nisu navedeni u stavku 1. alineji 1. – alineji 2. ovoga članka obvezni su zatražiti obnovu odobrenja za obavljanje djelatnosti do 31. ožujka 2015. godine.

(3) Odobrenja za obavljanje djelatnosti koja su dana prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti po isteku 5 godina od dana davanja istog.

(4) Nositelji odobrenja kojima su dana odobrenja iz stavka 3. ovoga članka obvezni su zatražiti obnovu odobrenja za obavljanje djelatnosti mjesec dana prije isteka 5 godina od dana davanja odobrenja iz stavka 3. ovoga članka.«

Članak 21.

U članku 42. stavku 2., stavku 3. i stavku 4. riječi », a koje nije starije od mjesec dana« zamjenjuju se riječima »provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva«, a u stavku 4. riječ »izdano« zamjenjuje se riječju »provedeno«.

Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na dozvolu za nabavku, uvoz ili izvoz izvora ionizirajućeg zračenja ne odnose se na nabavku, uvoz ili izvoz izvora ionizrajućeg zračenja unutar zemalja članica Europske unije.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 22.

U Prilogu XV. točka 10. briše se.

Dosadašnje točke 11., 12., 13. i 14., postaju točke 10., 11., 12. i 13.

Članak 23.

U Prilogu XVI. u točki 2.2. riječi »izvora ionizirajućeg zračenja« zamjenjuju se riječima »zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno uređaja u koji je zatvoreni radioaktivni izvor ugrađen«.

U točki 3.5. iza riječi »Osobna« dodaju se riječi »i ostala«, a iza riječi »sredstva« dodaju se riječi »za zaštitu od ionizirajućeg zračenja«.

Na kraju Priloga XVI. dodaje se rečenica koja glasi: »Podaci traženi u točki 2.2. navode se u slučaju izrade analize rizika za potrebe ishođenja obnovljenog odobrenja za obavljanje djelatnosti sa zatvorenim radioaktivnim izvorima.«.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/1

Urbroj: 542-01-13-12

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Ravnatelj

doc. dr. sc. Dragan Kubelka, v. r.