Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima

NN 89/2013 (10.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

1965

Na temelju članka 28. stavka 2., članka 35. i članka 77. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 28/10) uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERENJU OSOBNOG OZRAČENJA, ISPITIVANJU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I UVJETA RADA TE O IZVJEŠĆIMA I OČEVIDNICIMA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva Vijeća br. 90/641/Euratom od 4. prosinca 1990. o operativnoj zaštiti vanjskih radnika, koji su tijekom svoga djelovanja u područjima pod nadzorom izloženi opasnosti od ionizirajućeg zračenja (SL L 349, 13. 12. 1990.).

Članak 2.

U Pravilniku o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima (»Narodne novine« broj 41/12) u članku 2. dodaju se točke 3., 4. i 5. koje glase:

»3. Nositelj odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost je nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja koji je odgovoran za područje posebnog nadgledanja u kojem se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja.

4. Vanjski izvođač je nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, koji nije nositelj odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost, uključujući njegove zaposlenike, a koji obavlja djelatnost u području posebnog nadgledanja.

5. Vanjski izloženi radnik je izloženi radnik koji je kod vanjskog izvođača zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme ili je samozaposlen, uključujući učenike, pripravnike i studente i koji obavlja bilo koji posao u području posebnog nadgledanja, a za kojeg postoji vjerojatnost da zbog prirode svoga posla u godini dana primi dozu veću od 6 mSv.«

Članak 3.

U članku 18. stavku 2. riječ »osam« zamjenjuje se riječju »petnaest«.

U stavku 6. riječ »osam« zamjenjuje se riječju »petnaest«.

Članak 4.

U članku 20. stavku 2. iza riječi »radnika« dodaju se riječi »i odjava radnika s dozimetrijskog nadzora«.

U stavku 2. briše se točka i dodaju se riječi »i koji se dostavlja Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.«.

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nositelj odobrenja obvezan je o svim promjenama vezano uz izloženog radnika u odnosu na dan prijave za dozimetrijski nadzor u pisanom obliku obavijestiti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od nastale promjene.«

Članak 5.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Članak 28.

Za svakog izloženog radnika koji je tijekom godine u bilo kojem mjernom razdoblju primio dozu veću od 3/10 bilo koje propisane gornje granice efektivne ili ekvivalentne doze, nositelj odobrenja obvezan je u suradnji s ovlaštenim stručnim tehničkim servisom koji provodi mjerenje osobnog ozračenja provesti posebnu provjeru radnog mjesta i istraživanje uzroka prekomjernog ozračenja i o tome dostaviti posebno izvješće inspektoru za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost te medicini rada koja provodi zdravstveni nadzor tog izloženog radnika.«.

Članak 6.

U članku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Nositelj odobrenja obvezan je voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka.«.

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nositelj odobrenja obvezan je podatke iz stavka 1. ovoga članka čuvati najmanje 10 godina od dana prestanka korištenja uređaja iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 7.

U članku 35. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nositelj odobrenja obvezan je voditi evidencije iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka.«.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(3) Nositelj odobrenja obvezan je podatke iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka čuvati najmanje 10 godina od dana prestanka korištenja zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima iz stavka 1., odnosno štitova i balasta od osiromašenog urana iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 8.

Poslije članka 38. dodaje se glava koja glasi:

»IV.A. VANJSKI IZLOŽENI RADNICI

Članak 38.a.

(1) Vanjski izvođač je obvezan nositelju odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost za svakog svog vanjskog izloženog radnika prije početka poslova u području posebnog nadgledanja za koje je odgovoran nositelj odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost dostaviti sljedeće:

– podatke o nazivu i adresi vanjskog izvođača,

– ocjenu zdravstvene sposobnosti vanjskog izloženog radnika za rad u području izloženosti,

– datum zadnjeg redovnog zdravstvenog pregleda vanjskog izloženog radnika i

– podatke o osobnom ozračenju vanjskog izloženog radnika za zadnje petogodišnje razdoblje.

(2) Vanjski izvođač obvezan je direktno ili ugovornim odnosima s nositeljem odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost osigurati da se zaštita njegovih vanjskih izloženih radnika za vrijeme obavljanja poslova kod nositelja odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost provodi u skladu s propisima Republike Hrvatske iz područja radiološke sigurnosti.

(3) Odredbe ovoga članka ne odnose se na nositelje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja koji provode dijagnostičke, intervencijske ili terapijske preglede ili postupke u medicini ili dentalnoj medicini uporabom izvora ionizirajućeg zračenja.

Članak 38.b.

(1) Nositelj odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost mora osigurati da se po završetku poslova iz članka 38.a. stavka 1. ovoga Pravilika za svakog vanjskog izloženog radnika zabilježe sljedeći podaci:

– vrijeme trajanja poslova u području posebnog nadgledanja za koje je odgovoran nositelj odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost,

– procjena efektivne doze koju je primio vanjski izloženi radnik za vrijeme obavljanja poslova u području posebnog nadgledanja za koje je odgovoran nositelj odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost,

– u slučaju neravnomjernog ozračenja za vrijeme obavljanja poslova u području posebnog nadgledanja za koje je odgovoran nositelj odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost, procjena ekvivalenta doze za različite dijelove tijela,

– u slučaju unutarnjeg onečišćenja radionuklidima za vrijeme obavljanja poslova u području posebnog nadgledanja za koje je odgovoran nositelj odobrenja kod kojeg se obavlja djelatnost, procjena unesene aktivnosti radionuklida ili očekivane efektivne doze.«

Članak 9.

U članku 39. stavku 1. riječ »osam« zamjenjuje se riječju »petnaest«.

U stavku 2. riječ »osam« zamjenjuje se riječju »petnaest«.

Članak 10.

U članku 40. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za svakog izloženog radnika koji je tijekom godine u bilo kojem mjernom razdoblju primio dozu veću od 3/10 bilo koje propisane gornje granice efektivne ili ekvivalentne doze, nositelj odobrenja obvezan je odmah po zaprimanju informacije o tome u suradnji s ovlaštenim stručnim tehničkim servisom koji provodi mjerenje osobnog ozračenja provesti posebnu provjeru radnog mjesta i istraživanje uzroka prekomjernog ozračenja i o tome dostaviti posebno izvješće inspektoru za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost te medicini rada koja provodi zdravstveni nadzor tog izloženog radnika.«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/2

Urbroj: 542-01-13-9

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Ravnatelj

doc. dr. sc. Dragan Kubelka, v. r.