Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

NN 90/2013 (12.7.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

90 12.07.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1976

Na temelju članka 53. stavka 2. i članka 63. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. srpnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 40/2012 i 51/2012) u članku 7. stavku 1. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi.«.

Članak 2.

U članku 9. podstavku 9. iza riječi: »sporazuma« umjesto točke stavlja se zarez, a iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji glasi:

»– rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora.«.

Članak 3.

U članku 47. iza riječi »gospodarstvo« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »na rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja.«.

Članak 4.

U članku 48. iza riječi: »imovinsko-pravne poslove« briše se točka i dodaju riječi: »osim poslova koji se odnose na rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja.«.

Članak 5.

U članku 51. stavku 2. riječi: »Grada Kutine« zamjenjuju se riječima: »gradova Kutine i Popovače«, a iza riječi: »Ludina« stavlja se točka i brišu se riječi: »i Popovača«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Stavak 9. briše se.

Članak 6.

U članku 52. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 88. iza riječi: »društvene djelatnosti« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »na rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja.«.

Članak 8.

U članku 90. iza riječi: »imovinsko-pravne poslove« briše se točka i dodaju riječi: »osim poslova koji se odnose na rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja.«.

Članak 9.

U članku 96. iza riječi: »objekata« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »rješavanja o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja.«.

Članak 10.

U članku 99. iza riječi: »imovinsko-pravne poslove,« dodaju se riječi: »osim poslova obnove ratom razrušenih objekata i poslova koji se odnose na rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja te obavlja«.

Članak 11.

U članku 170. iza riječi: »na društvene djelatnosti,« dodaju se riječi: rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja,«.

Članak 12.

U članku 171. iza riječi: »imovinsko-pravne poslove« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim poslova koji se odnose na rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja.«.

Članak 13.

U prilogu u tablici I. iza riječi: »Služba za imovinsko-pravne poslove« broj: »19« zamjenjuje se brojem: »20«, a iza riječi: »ukupno« broj: »241« zamjenjuje se brojem: »242«.

U tablici III. iza riječi: »Služba za gospodarstvo« broj: »26« zamjenjuje se brojem: »30«, a iza riječi: »ukupno« broj: »154« zamjenjuje se brojem: »158«.

U tablici IV. iza riječi: »Služba za gospodarstvo i imovinsko-
-pravne poslove« broj: »33« zamjenjuje se brojem: »35«, a iza riječi: »ukupno« broj: »142« zamjenjuje se brojem: »144«.

U tablici V. iza riječi: »Služba za gospodarstvo i imovinsko-
-pravne poslove« broj: »29« zamjenjuje se brojem: »30«, a iza riječi: »ukupno« broj: »156« zamjenjuje se brojem: »157«.

U tablici VII. iza riječi: »Služba za gospodarstvo i imovinsko-
-pravne poslove« broj: »22« zamjenjuje se brojem: »23«, a iza riječi: »ukupno« broj: »107« zamjenjuje se brojem: »108«.

U tablici IX. iza riječi: »Služba za gospodarstvo« broj: »20« zamjenjuje se brojem: »22«, a iza riječi: »ukupno« broj: »94« zamjenjuje se brojem: »96«.

U tablici XII. iza riječi: »Služba za gospodarstvo i imovinsko-
-pravne poslove« broj: »30« zamjenjuje se brojem: »32«, a iza riječi: »ukupno« broj: »142« zamjenjuje se brojem: »144«.

U tablici XIII. iza riječi: »Služba za gospodarstvo i imovinsko-
-pravne poslove« broj: »55« zamjenjuje se brojem: »58«, iza riječi: »Služba za zajedničke poslove« broj: »42« zamjenjuje se brojem: »41«, a iza riječi: »ukupno« broj: »178« zamjenjuje se brojem: »180«.

U tablici XIV. iza riječi: »Služba za imovinsko-pravne poslove« broj: »31« zamjenjuje se brojem: »33«, a iza riječi: »ukupno« broj: »298« zamjenjuje se brojem: »300«.

U tablici XV. iza riječi: »Služba za gospodarstvo i imovinsko-
-pravne poslove« broj: »35« zamjenjuje se brojem: »39«, a iza riječi: »ukupno« broj: »115« zamjenjuje se brojem: »119«.

U tablici XVI. iza riječi: »Služba za gospodarstvo i imovinsko-
-pravne poslove« broj: »37« zamjenjuje se brojem: »39«, a iza riječi: »ukupno« broj: »197« zamjenjuje se brojem: »199«.

U tablici XVII. iza riječi: »Služba za imovinsko-pravne poslove« broj: »38« zamjenjuje se brojem: »40«, a iza riječi: »ukupno« broj: »405« zamjenjuje se brojem: »407«.

U tablici XVIII. iza riječi: »Služba za opću upravu i društvene djelatnosti« broj: »70« zamjenjuje se brojem: »71«, a iza riječi: »ukupno« broj: »190« zamjenjuje se brojem: »191«.

U tablici XIX. iza riječi: »Služba za opću upravu i društvene djelatnosti« broj: »65« zamjenjuje se brojem: »64«, a iza riječi: »Služba za imovinsko-pravne poslove« broj: »15« zamjenjuje se brojem: »16«.

Članak 14.

Predstojnici ureda državne uprave u županijama dužni su uskladiti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/79

Urbroj: 50301-09/06-13-3

Zagreb, 4. srpnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.