Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

MINISTARSTVO FINANCIJA

1995

Na temelju članka 35. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. UTVRĐIVANJE GUBITAKA ILI MANJKOVA

Članak 2.

(1) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta oslobođen je plaćanja posebnog poreza na predmete oporezivanja za gubitke ili manjkove predmeta oporezivanja u poreznom skladištu ili za vrijeme kretanja predmeta oporezivanja u sustavu odgode za koje porezni obveznik dokaže nadležnom carinskom uredu da se mogu pripisati višoj sili ili razlozima koji se ne mogu pripisati njegovoj krivnji.

(2) Razlozima koji se ne mogu pripisati krivnji ovlaštenog držatelja poreznog skladišta smatraju se i gubici ili manjkovi ako su nastali u procesu proizvodnje (tehnološki manjak) te tijekom skladištenja i prijevoza proizvoda (kaliranje, lom, kvar, rastep) najviše do visine utvrđene posebnim propisima ili na temelju tehničkih propisa koji vrijede za pojedinu vrstu proizvoda.

(3) Gubitke i manjkove iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ovlašteni držatelj poreznog skladišta neposredno nakon nastajanja i o tome sastavlja zapisnik kojeg je obvezan dostaviti nadležnom carinskom uredu u roku od 5 dana od sastavljanja te prikazati u mjesečnom izvješću za mjesec kada je utvrđen.

(4) Od plaćanja posebnog poreza oslobođeni su predmeti oporezivanja koje ovlašteni držatelj poreznog skladišta, proizvođač i trgovac koriste kao uzorke za analize za probnu proizvodnju, odnosno za znanstvene svrhe ili za kontrolu kvalitete.

(5) Od plaćanja posebnog poreza oslobođeni su predmeti oporezivanja koji se koriste u svrhu poreznog nadzora ili predmeti oporezivanja koje ovlašteni držatelj poreznog skladišta, proizvođač i trgovac unište pod carinskim nadzorom, a što se ne može izvršiti bez prisustvovanja ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda..

(6) Ovlašteni carinski službenik će o uzimanju predmeta oporezivanja u svrhu poreznog nadzora sastaviti zapisnik te jedan primjerak zapisnika uručiti ovlaštenom držatelju poreznog skladišta, proizvođaču ili trgovcu.

(7) O namjeri uništenja predmeta oporezivanja iz stavka 4. ovoga članka mora se prethodno nadležnom carinskom uredu podnijeti prijava za uništenje u pisanom obliku. Nakon provedenog uništenja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda mora sastaviti bilješku/zapisnik u dva primjerka u kojemu navodi razloge uništenja predmeta oporezivanja, te jedan primjerak uručiti ovlaštenom držatelju poreznog skladišta, proizvođaču ili trgovcu, a izvornik pohraniti u carinskom uredu.

III. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 3.

Oslobođenja od plaćanja posebnog poreza iz članka 9. Zakona detaljnije su propisana provedbenim propisom kojim se utvrđuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, tijela Europske unije te međunarodne organizacije u skladu s međunarodnim ugovorima koji se primjenjuju na Republiku Hrvatsku.

IV. OPĆI UVJETI RADA POREZNIH SKLADIŠTA

Članak 4.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza kao ovlašteni držatelj poreznog skladišta mora podnijeti zahtjev za izdavanje poreznog odobrenja za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište prema članku 14 stavku 1. Zakona carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za porezno skladište podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu poreznog obveznika neovisno o lokaciji skladišta.

(2) Zahtjev za izdavanje poreznog odobrenja za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište podnosi se u pisanom obliku u dva primjerka i mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: tvrtku/obrt, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB),

2. ime i prezime te OIB osobe koja će biti odgovorna za rad poreznog skladišta,

3. podatke o lokaciji poreznog skladišta,

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja poreznog skladišta,

5. vrstu i trgovački naziv predmeta oporezivanja prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife,

6. opis pojedinih proizvodnih postupaka, ako se radi o proizvođaču predmeta oporezivanja,

7. podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, prerađenih, skladištenih i otpremljenih količina predmeta oporezivanja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. opis prostora koji je predviđen za porezno skladište,

2. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za proizvodnju, skladištenje i obavljanje trgovine na veliko sukladno posebnim propisima.

(4) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 5.

(1) Porezno odobrenje za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava da li ovlašteni držatelj poreznog skladišta ispunjava opće uvjete rada poreznih skladišta propisanih Zakonom.

(3) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u poreznom odobrenju, kao i statusnim promjenama u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 6.

(1) U evidencijama ovlaštenog držatelja poreznog skladišta za svako porezno skladište moraju se voditi podaci o:

1. stanju zaliha predmeta oporezivanja,

2. proizvedenim količinama predmeta oporezivanja,

3. nabavljenim količinama predmeta oporezivanja s plaćenim posebnim porezom,

4. primljenim količinama predmeta oporezivanja u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza,

5. otpremljenim količinama predmeta oporezivanja drugom poreznom skladištu,

6. otpremljenim količinama predmeta oporezivanja koji su oslobođeni plaćanja posebnog poreza u skladu s člankom 9. stavkom 1. i člankom 10. stavkom 5. Zakona,

7. otpremljenim količinama predmeta oporezivanja izvan sustava odgode, uključujući količine za vlastitu potrošnju,

8. izvezenim i iznesenim količinama predmeta oporezivanja,

9. iznosima obračunatog i plaćenog posebnog poreza.

(2) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta mora voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha predmeta oporezivanja prema trgovačkom nazivu, odnosno tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda iz Kombinirane nomenklature carinske tarife te zbirne podatke po kategorijama i vrstama predmeta oporezivanja.

(3) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u poreznom skladištu.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od ovlaštenog držatelja poreznog skladišta uvid u evidenciju te popis zaliha predmeta oporezivanja u poreznom skladištu.

Članak 7.

(1) Ako ovlašteni držatelj poreznog skladišta namjerava predmete oporezivanja nakon završetka carinskog postupka puštanja u slobodan promet odmah unijeti u porezno skladište, dužan je prilikom carinjenja priložiti presliku poreznog odobrenja.

(2) U slučaju puštanja predmeta oporezivanja u slobodan promet na način opisan u stavku 1. ovoga članka plaćanje posebnog poreza se odgađa.

V. REGISTRACIJA POREZNIH OBVEZNIKA

Članak 8.

(1) Proizvođač, trgovac i ovlašteni držatelj poreznog skladišta dužni su nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje predmeta oporezivanja podnijeti prijavu za upis u registar obveznika posebnog poreza. Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se nadležnom carinskom uredu u dva primjerka na Obrascu PUR koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka se prilaže:

1. izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva, ne stariji od šest mjeseci,

2. preslika Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar poreznih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar poreznih obveznika u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(4) Nadležni carinski ured će brisati proizvođača, trgovca i ovlaštenog držatelja poreznog skladišta iz registra proizvođača i trgovaca motornih vozila na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da porezni obveznik nema nepodmirenih dugova s naslova posebnog poreza.

VI. OBRAČUN I DOSPIJEĆE PLAĆANJA POREZNE OBVEZE TE IZVJEŠĆIVANJE

Članak 9.

(1) Mjesečno izvješće proizvođača, trgovca i ovlaštenog držatelja poreznog skladišta o proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim predmetima oporezivanja, stanju zaliha, vrijednosti, poreznoj osnovici, poreznoj stopi te iznosu obračunatog i uplaćenog posebnog poreza dostavlja se nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec ovisno o predmetima oporezivanja na Obrascima MI-K ili MI-BAP koji su tiskani u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Primatelj je dužan podnijeti poreznu prijavu carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta u dva primjerka na Obrascu OBR-PP-K/BAP koji je tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VII. UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Članak 10.

(1) Uzimajući u obzir odredbe članaka 20. Zakona, ravnatelj Carinske uprave donijet će odluku o uporabi sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje prijave za upis u registar obveznika posebnog poreza i izvješća koja porezni obveznici podnose u skladu s Zakonom te drugih poreznih akata i podnesaka poreznih obveznika u smislu Zakona.

(2) Stupanjem na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka i u opsegu koji je određen tom odlukom porezni postupak se isključivo provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te se porezni akti i podnesci mogu s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na internetskim stranicama Carinske uprave.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka ne može stupiti na snagu prije isteka 6 mjeseci od njezine objave.

VIII. POSEBNE ODREDBE U VEZI S POREZNIM NADZOROM NAD OBRAČUNAVANJEM I PLAĆANJEM POSEBNOG POREZA

Članak 11.

(1) Osoba koja podliježe primjeni nadzornih mjera dužna je na zahtjev ovlaštenih službenika Carinske uprave predočiti sve isprave i drugu porezno-pravno relevantnu dokumentaciju iz koje proizlazi mogućnost zakonite prodaje predmeta oporezivanja u smislu članka 25. stavka 2. Zakona, pri čemu se nezakonitom, između ostaloga, smatra svaka prodaja predmeta oporezivanja na:

1. štandovima, klupama i drugim otvorenim prostorima u tržnicama i neposredno oko tržnica, te

2. drugim mjestima gdje se može prigodno trgovati ako nadzirana osoba ne posjeduje važeću odluku nadležnog tijela propisanu posebnim propisima te pisanu suglasnost nadležnog carinskog ureda prema mjestu prodaje u kojoj se navode uvjeti pod kojima je prodaja dopuštena.

(2) Zahtjev za pisanu suglasnost iz članka 25. stavka 2. Zakona se podnosi nadležnom carinskom uredu i u slučajevima kada se na mjestu prigodne prodaje gotovinski promet evidentira preko naplatnih uređaja uz izdavanje računa u smislu posebnih propisa.

Članak 12.

(1) Predmeti oporezivanja i drugi predmeti oduzeti prema člancima 21., 22. i 24. Zakona mogu se izložiti javnoj prodaji, internetskoj prodaji (aukciji), prodaji neposrednom pogodbom, besplatno dodijeliti ili uništiti.

(2) Zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga područni carinski ured može s oduzetim predmetima oporezivanja i drugim predmetima postupati tako da ih do provedbe prodaje, besplatne dodjele ili uništenja preda na čuvanje nadležnom javnopravnom tijelu ili ovlaštenoj osobi za stručno postupanje i rukovanje robom.

(3) Ako se oduzeti predmeti oporezivanja moraju uništiti jer ne udovoljavaju propisima o kakvoći ili zdravstvenim, sigurnosnim i drugim posebnim propisima, uništenje se provodi na trošak osobe od koje su predmeti oporezivanja oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala.

(4) Troškove uništenja dužna je podmiriti osoba od koje su predmeti oporezivanja oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala u roku 10 dana od dana dostave odluke o uništenju robe, a u protivnom će se ti troškovi naplatiti prisilno. Ovrhu provodi nadležni područni carinski ured prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

(5) U postupanju s oduzetim predmetima oporezivanja provodi se žurni postupak.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Poreznim obveznicima koji su na dan stupanja na snagu Zakona ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta ili posjednici carinskih skladišta izdat će se porezno odobrenje za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište u skraćenom postupku.

(2) U skraćenom postupku izdavanja odobrenja za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište ne provode se radnje provjere ispunjavanja općih uvjeta rada poreznog skladišta, osim ako postoje okolnosti koje izravno upućuju da ti uvjeti ne postoje.

Članak 14.

(1) Neutrošene markice Ministarstva financija Republike Hrvatske za označavanje kave porezni obveznici su dužni najkasnije do 1. listopada 2013. godine uz zapisnik o popisu neutrošenih markica predati nadležnom carinskom uredu.

(2) Rukovatelji glavnoga trezora iz Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (»Narodne novine«, broj 36/2011 i 73/2011) i jedan predstavnik tiskare vrše uništenje markica iz stavka 1. ovoga članka o čemu sastavljaju zapisnik.

(3) Za markice iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik nema pravo na povrat naknade za tiskanje markica.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u „Narodnim novinama», a stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/36

Urbroj: 513-02-1710/1-12-3

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1

Obrazac PUR

PRILOG 2

Obrazac MI-K

Obrazac MI-BAP


PRILOG 3

Obrazac OBR-PP-K/BAP


90 12.07.2013 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 90 12.07.2013 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 90 12.07.2013 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 90 12.07.2013 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića