Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

MINISTARSTVO FINANCIJA

1996

Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 52/2013) članak 3. mijenja se i glasi:

»Motornim vozilima posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatraju se motorna vozila iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, prilagođena na način da u njih invalidska kolica mogu ući putem rampe ili lifta i u koja je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti.«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Prodajna cijena iz stavka 1. ovoga članka koju su proizvođač, predstavnički ured i trgovac dostavili Središnjem uredu mora biti istovjetna preporučenoj prodajnoj cijeni koju proizvođač, predstavnički ured i trgovac javno objavljuju na internetu ili drugi sličan način. Proizvođač, predstavnički ured i trgovac ne mogu Središnjem uredu dostaviti izmjenu preporučene prodajne cijene prije proteka roka od 30 dana od dana kada je zaprimljena obavijest iz stavka 1. ovoga članka. Iznimno, izmjena se može dostaviti ako je došlo do pogreške u izračunu ili drugog sličnog razloga.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/58

Urbroj: 513-02-1710/1-13-1

Zagreb, 4. srpnja 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.