Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1998

Na temelju članka 65. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 61/11) u svezi članka 429.b stavak 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU KORIŠTENJA PRAVA NA POREZ PO TONAŽI BRODA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način korištenja prava na porez po tonaži broda vezano za prijavu u sustav, plan ukrcaja vježbenika, prijavu dodatnih brodova, prijavljivanje promjena, primjenu načela nepristrane transakcije, prijavu nastavka sudjelovanja u sustavu, gubitak prava na porez po tonaži.

Članak 2.

U svrhu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1.) »Porezna uprava« je Porezna uprava Ministarstva financija;

2.) »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za pomorstvo;

3.) »Ministar« je ministar u ministarstvu nadležnom za pomorstvo.

Prijava u sustav

Članak 3.

(1) Prijava u sustav poreza po tonaži broda sadrži popis svih brodova čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda i predaje se Ministarstvu na obrascu iz Priloga I. ovom Pravilniku.

(2) Prijavi iz stavka 1. ovog članka prilažu se:

– dokazi da se sjedište ili mjesto stvarne uprave i nadzor poslovanja pravne osobe koja podnosi prijavu nalazi u Republici Hrvatskoj što se u pravilu dokazuje izvatkom iz odgovarajućeg registra,

– dokazi da brodovi čija neto-tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda zadovoljavaju standarde sigurnosti ne niže od propisanih u Glavi V. Dijela III. Pomorskog zakonika, što se u pravilu dokazuje valjanim svjedodžbama izdanim od organizacija koje su priznate od strane Europske unije,

– Godišnji plan ukrcaja vježbenika kojim se dokazuje da će na brodovima koji sudjeluju u sustavu poreza po tonaži broda biti ukrcan najmanji broj vježbenika, u skladu sa člankom 4. ovog Pravilnika.

(3) Ministarstvo će prilikom razmatranja prijave, u pravilu uvidom u baze podataka o nadzoru države luke, provjeriti ispunjavaju li prijavljeni brodovi uvjet da im nije više od dva puta u razdoblju od tri godine izrečena zabrana isplovljenja zbog nezadovoljavanja standarda životnih i radnih uvjeta pomoraca, sigurnosti plovidbe, sigurnosne zaštite i zaštite mora od onečišćenja.

Plan ukrcaja vježbenika

Članak 4.

(1) Godišnji plan ukrcaja vježbenika na obrascu iz Priloga II. ovom Pravilniku izrađuje porezni obveznik poreza po tonaži i pravna osoba koja se prijavljuje u sustav poreza po tonaži broda a ovjerava ga Ministarstvo.

(2) Godišnjim planom iz stavka 1. utvrđuje se najmanji broj vježbenika palube ili stroja, državljana Republike Hrvatske ili neke od država članica Europske unije, koji mora biti ukrcan u jednoj kalendarskoj godini, radi ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži broda, kao i okvirni plan njihovog ukrcaja na pojedine brodove.

(3) Najmanji broj vježbenika u Godišnjem planu iz stavka 1. mora biti u omjeru jedan vježbenik na svakih deset časničkih mjesta u ukupnom broju časničkih mjesta na svim brodovima koje je porezni obveznik prijavio u sustav poreza po tonaži broda. Broj časničkih mjesta na svakom brodu ne može biti manji od najmanjeg broja časnika propisanog hrvatskim propisima za takav brod.

(4) Najmanji broj vježbenika utvrđen sukladno stavku 3. mora biti ukrcan u jednoj kalendarskoj godini ukupno najmanje onoliko dana koliko iznosi najmanji broj vježbenika pomnožen sa 183 dana.

(5) O svim promjenama u Godišnjem planu ukrcaja vježbenika porezni obveznik poreza po tonaži mora izvijestiti Ministarstvo.

(6) Porezni obveznik je dužan najkasnije 30 dana nakon proteka kalendarske godine koja je obuhvaćena Godišnjim planom ukrcaja vježbenika Ministarstvu dostaviti izjavu o realizaciji Godišnjeg plana ukrcaja vježbenika na obrascu iz Priloga III. ovom Pravilniku.

Prijava dodatnih brodova

Članak 5.

(1) Porezni obveznik poreza po tonaži broda može naknadno na obrascu iz Priloga I. ovom Pravilniku Ministarstvu podnijeti prijavu dodatnih brodova koji nisu bili obuhvaćeni prijavom u sustav poreza po tonaži.

(2) Na prijavu iz stavka 1. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o prijavi u sustav poreza po tonaži broda iz članka 3. ovog Pravilnika.

(3) Prijava iz stavka 1. podnosi se za razdoblje koje počinje teći početkom kalendarske godine, a prestaje istekom desetogodišnjeg razdoblja/ u kojem je taj porezni obveznik sudjelovao u sustavu poreza po tonaži broda.

Prijavljivanje promjena

Članak 6.

(1) Porezni obveznik poreza po tonaži broda dužan je u roku od 15 dana izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama vezano za broj, tonažu, državnu pripadnost i vlasništvo brodova čija neto tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda, kao i o promjeni bilo koje činjenice koja je relevantna za ispunjavanje uvjeta za plaćanje poreza po tonaži broda.

(2) Ministarstvo će o svim prijavljenim promjenama iz stavka 1. ovog članka koje ne predstavljaju razlog za gubitak prava na porez po tonaži broda jednom godišnje izvijestiti Poreznu upravu.

(3) Ako Ministarstvo utvrdi da prijavljena promjena iz stavka 1. ovog članka predstavlja razlog za gubitak prava na porez po tonaži broda donijet će rješenje o prestanku prava na porez po tonaži broda od trenutka nastale promjene i o tome izvijestiti Poreznu upravu.

(4) Ministarstvo će najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje je podnesena prijava u sustav poreza po tonaži broda dostaviti Poreznoj upravi popis obveznika poreza po tonaži broda uz popis brodova brodara čija neto-tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda, koji su tijekom razdoblja za koji se podnosi prijava poreza po tonaži broda ispunjavali uvjete prema kojima se utvrđuje plaćanje poreza po tonaži broda.

Prijava nastavka sudjelovanja u sustavu

Članak 7.

(1) Porezni obveznik poreza po tonaži broda može podnijeti novu prijavu u sustav poreza po tonaži broda za novo razdoblje od deset godina koje slijedi nakon prethodnog desetogodišnjeg razdoblja u kojem je taj porezni obveznik sudjelovao u sustavu poreza po tonaži broda.

(2) Prijava iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti najkasnije do početka prvog poreznog razdoblja utvrđivanja poreza po tonaži (kalendarska godina) u novom desetogodišnjem razdoblju za koje se prijava podnosi.

Primjena načela nepristrane transakcije

Članak 8.

(1) Obveznik poreza po tonaži broda dužan je transakcije s rezidentnom ili nerezidentnom osobom koja se u smislu propisa o porezu na dobit smatra povezanom osobom i koja nije u režimu poreza po tonaži broda, utvrditi prema načelu nepristrane transakcije.

(2) Transakcije koje su povezane s djelatnostima iz članka 429.a stavka 3. Pomorskog zakonika utvrđuju se prema načelu nepristrane transakcije.

(3) Primjena načela nepristrane transakcije iz stavka 1. i 2 ovoga članka utvrđuje se u skladu s propisima o porezu na dobit.

Gubitak prava na porez po tonaži

Članak 9.

(1) Porezni obveznik je prestao ispunjavati uvjete za sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži broda ako se utvrdi da:

a) ne ispunjava obvezu ukrcaja najmanjeg broja vježbenika utvrđenog Godišnjim planom ukrcaja vježbenika sukladno članku 4. ovog Pravilnika,

b) ne održava najmanje 40% ukupne neto-tonaže brodova državne pripadnosti Republike Hrvatske ili neke od država članica Europske unije u cijelom razdoblju za koje je podnio prijavu u sustav poreza po tonaži broda,

c) brodovi čija neto-tonaža sudjeluje u obračunu poreza po tonaži broda ne zadovoljavaju standarde sigurnosti propisane u Glavi V. Dijela III. Pomorskog zakonika, te im je više od dva puta u razdoblju od tri godine izrečena zabrana isplovljenja zbog nezadovoljavanja standarda životnih i radnih uvjeta pomoraca, sigurnosti plovidbe, sigurnosne zaštite i zaštite mora od onečišćenja.

(2) Porezni obveznik koji prije završetka razdoblja za koje je podnio prijavu u sustav izgubi pravo na plaćanje poreza po tonaži broda dužan je platiti iznos u visini kako je propisano Pomorskim zakonikom.

Članak 10.

(1) Porezni obveznik koji je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži broda ne može podnijeti prijavu u sustav poreza po tonaži za razdoblje koje obuhvaća pet godina od kraja poreznog razdoblja u kojem je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka porezni obveznik koji je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži broda može podnijeti novu prijavu u sustav poreza po tonaži ako je pravo izgubio zbog toga što je pojedinom brodu više od dva puta u razdoblju od tri godine izrečena zabrana isplovljenja zbog nezadovoljavanja standarda životnih i radnih uvjeta pomoraca, sigurnosti plovidbe, sigurnosne zaštite i zaštite mora od onečišćenja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka porezni obveznik ne može, za razdoblje koje obuhvaća pet godina od kraja poreznog razdoblja u kojem je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži, prijaviti u sustav poreza po tonaži brod zbog kojeg je izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži broda osim kada je pravo izgubio zbog više sile.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/81

Urbroj: 530-03-2-1-13-14

Zagreb, 21. lipnja 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG I

OBRAZAC PRIJAVE U SUSTAV POREZA PO TONAŽI BRODA

PRIJAVA U SUSTAV POREZA PO TONAŽI

Sukladno članku 429.c Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13) i članku 3. Pravilnika o porezu po tonaži
za razdoblje od_____________godine do ___________godine

1. PODACI O PODNOSITELJU

Naziv i adresa pravne osobe podnositelja prijave:


Telefon, telefaks, mobitel i e-mail:


Direktor ili odgovorna osoba:

                          

Matični broj pravne osobe:


2. PRILOŽITI:

1. Izvadak iz odgovarajućeg registra pravnih osoba

2. Valjane svjedodžbe za brodove čija neto-tonaža sudjeluje u obračunu
poreza po tonaži broda izdanim od organizacija koje su priznate od strane Europske unije,

3. Godišnji plan ukrcaja vježbenika

3. PODACI O BRODU

a) Ime broda i luku upisa,


b) IMO broj broda,


c) Ime i glavno poslovno sjedište upisanog vlasnika broda


PRILOG II

OBRAZAC GODIŠNJEG PLANA UKRCAJA VJEŽBENIKA

PODACI O BRODU
(ime broda, luka upisa i IMO broj)

BROJ VJEŽBENIKA I SVOJSTVO UKRCAJA
(vježbenik stroja, vježbenik palube)

RAZDOBLJA U KOJIM SE PLANIRA UKRCAJ VJEŽBENIKA U KALENDARSKOJ GODINI (dan, mjesec, godina)od                 dood                 dood                 dood                dood                do

Ukupno se u ______ godini planira ukrcati _________ vježbenika, na ukupno najmanje _____________ dana.

Datum sastavljanja Godišnjeg plana: ___________________

Pečat i potpis ovlaštene osobe brodara: _________________

Ovjera Ministarstva:

Datum ovjere: _________________

Pečat i potpis ovlaštene osobe: _________________

PRILOG III

OBRAZAC IZJAVE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA UKRCAJA VJEŽBENIKA

IZJAVA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA UKRCAJA VJEŽBENIKA

U ______ godini ukupno se na brodove brodara ____________ koji sudjeluju u sustavu poreza po tonaži broda ukrcalo _________vježbenika, na ukupno _____________dana, prema rasporedu u sljedećoj tablici.

PODACI O
BRODU
(ime broda,
luka upisa i
IMO broj)

IME PREZIME, OIB I
SVOJSTVO
UKRCAJA VJEŽBENIKA
(vježbenik stroja,
vježbenik palube)

RAZDOBLJA UKRCAJA
VJEŽBENIKA U KALENDARSKOJ
GODINI (dan, mjesec, godina)od               dood               dood               dood               dood               do

Datum sastavljanja: _________________

Pečat i potpis ovlaštene osobe brodara: _________________

90 12.07.2013 Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda 90 12.07.2013 Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda