Pravilnik o izmjenama Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2000

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 81/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU, REKLAMIRANJU I PREZENTIRANJU HRANE

Članak 1.

U Pravilniku o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine«, br. 63/2011 i 79/2011) u članku 6. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. naziv i adresa proizvođača ili onoga koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a koji ima sjedište u Europskoj uniji.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– na ambalaži u kojoj se hrana stavlja na tržište moraju se nalaziti najmanje naziv hrane, rok trajanja, naziv i adresa proizvođača ili onoga koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a koji ima sjedište u Europskoj uniji.«

Članak 4.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju pića koja sadrže više od 1,2% vol. alkohola, mora biti označen svaki sastojak kako je definirano člankom 19. stavkom 1., a koji je naveden u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

Članak 42a. briše se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/65

Urbroj: 525-09/1171-13-2

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.