Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima

NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2005

Na temelju članka 76. stavka 5., članka 79. stavka 3. i članka 83. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O PRIJENOSU POSLOVA UPRAVLJANJA UCITS FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju postupak, uvjeti i način prijenosa poslova upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje s obzirom na:

1. sadržaj, način objave i dostave informacije i obavijesti ulagateljima o dobrovoljnom prijenosu poslova upravljanja UCITS fondom,

2. postupak javnog poziva za prikupljanje ponuda za preuzimanje upravljanja i izbora najpogodnijeg društva kod prisilnog prijenosa upravljanja UCITS fondom,

3. sadržaj, način objave i dostave informacije i obavijesti ulagateljima o prisilnom prijenosu poslova upravljanja UCITS fondom.

SADRŽAJ, NAČIN OBJAVE I DOSTAVE INFORMACIJE I OBAVIJESTI O DOBROVOLJNOM PRIJENOSU POSLOVA UPRAVLJANJA

Članak 2.

(1) Društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni su u roku od 8 dana od zaprimanja suglasnosti Agencije, na svojoj internetskoj stranici na vidljivom mjestu objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondom, koja će sadržavati najmanje podatke iz stavka 3. ovog članka.

(2) Osim na internetskoj stranici, društvo prenositelj i društvo preuzimatelj informaciju o prijenosu poslova upravljanja mogu objaviti i u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, odnosno države u kojoj se trguje udjelima fonda nad kojim se prenosi upravljanje.

(3) Društvo za upravljanje koje dobrovoljno prenosi poslove upravljanja UCITS fondom i koje je sklopilo ugovor o prijenosu s društvom preuzimateljem, dužno je u roku od 15 dana od dobivanja suglasnosti Agencije na prijenos, obavijestiti sve ulagatelje u fondu nad kojim se prenosi upravljanje o sljedećem:

a) društvu koje preuzima upravljanje nad fondom,

b) svim postupcima i radnjama koje će društva za upravljanje poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja,

c) roku u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na društvo preuzimatelja sukladno članku 76. stavku 3. točki 2. Zakona,

d) pravu na otkup udjela u fondu bez odbitka izlazne naknade sukladno članku 79. stavku 2. Zakona.

(4) Društvo za upravljanje koje dobrovoljno prenosi poslove upravljanja fondom će obavijest iz stavka 3. ovog članka dostaviti ulagateljima u fondu nad kojim se prenosi upravljanje u pisanom obliku putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 101. Zakona.

POSTUPAK JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PREUZIMANJE UPRAVLJANJA I IZBORA NAJPOGODNIJEG DRUŠTVA KOD PRISILNOG PRIJENOSA UPRAVLJANJA

Članak 3.

(1) Depozitar će u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja fondom iz članka 81. Zakona, provesti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje koja ispunjavaju uvjete za upravljanje UCITS fondom i zainteresirani su preuzeti upravljanje fondom te izbora novog društva za upravljanje.

(2) Prikupljanje ponuda depozitar provodi putem objave javnog poziva u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, te na svojoj internetskoj stranici, u okviru kojega poziva sva zainteresirana društva za upravljanje koja ispunjavaju uvjete za upravljanje UCITS fondom i zainteresirana su preuzeti upravljanje fondom, da u roku od 15 dana podnesu ponudu za upravljanje fondom koji je pod privremenom upravom depozitara.

(3) Ako se na poziv iz stavka 2. ovoga članka depozitaru javi više društava za upravljanje koja ispunjavaju uvjete za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom, depozitar je dužan, prilikom izbora društva za upravljanje, isključivo voditi računa o interesima imatelja udjela UCITS fonda.

(4) Po provedenom postupku iz stavka 1. ovog članka, depozitar i društvo preuzimatelj će bez odgode sklopiti ugovor o prijenosu poslova upravljanja.

(5) Nakon zaključenja ugovora iz stavka 4. ovog članka, a prije prijenosa poslova upravljanja, društvo preuzimatelj mora dobiti suglasnost Agencije na preuzimanje upravljanja UCITS fondom. O zahtjevu za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja, Agencija će odlučiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, u protivnom će se smatrati da je zahtjev odobren.

SADRŽAJ, NAČIN OBJAVE I DOSTAVE INFORMACIJE I OBAVIJESTI O PRISILNOM PRIJENOSU POSLOVA UPRAVLJANJA

Članak 4.

(1) Depozitar koji privremeno upravlja fondom koji se prenosi i društvo preuzimatelj dužni su u roku od 8 dana od zaprimanja suglasnosti Agencije, objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja na svojoj internetskoj stranici na vidljivom mjestu, koja će informacija sadržavati najmanje podatke iz stavka 2. ovog članka.

(2) Depozitar koji privremeno upravlja fondom koji se prenosi, i koji je sa društvom preuzimateljem sklopio ugovor iz članka 83. stavaka 3. i 4. Zakona je dužan u roku od 15 dana od dobivanja suglasnosti Agencije za prijenos obavijestiti sve ulagatelje u fondu nad kojim se prenosi upravljanje o slijedećem:

a) razlogu prijenosa poslova upravljanja,

b) izabranom društvu koje preuzima upravljanje nad fondom te kriterijima kojima se vodio pri tom izboru,

c) svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja,

d) roku u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na društvo preuzimatelja sukladno članku 83. stavku 4. Zakona,

e) pravu na otkup udjela u fondu bez odbitka izlazne naknade sukladno članku 79. stavku 3. Zakona.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovog članka, depozitar će dostaviti ulagateljima u fondu nad kojim se prenosi upravljanje u pisanom obliku putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 101. Zakona.

(4) Pored prava na naknadu iz članka 82. stavka 4. Zakona, depozitar ima pravo i na pokriće opravdanih troškova koje je imao u svrhu provedbe postupka izbora drugog društva za upravljanje (troškovi objave u dnevnim novinama i troškovi obavještavanja ulagatelja putem pošte), koji će se troškovi namiriti iz imovine fonda.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/21

Urbroj: 326-440-13-1

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Branka Bjedov Kostelac, v. r.