Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova

NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2006

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA I UCITS FONDOVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima kojima je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) izdala odobrenje za rad i UCITS fondova kojima upravljaju.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupan je na službenoj internetskoj stranici Agencije.

Članak 2.

Upis i izmjena podataka u registru provodi se na temelju primljenih obavijesti društava za upravljanje UCITS fondovima i po službenoj dužnosti.

PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Članak 3.

(1) U registar iz članka 1. ovog Pravilnika se upisuju sljedeći podaci o društvu za upravljanje UCITS fondovima:

1. tvrtka,

2. sjedište,

3. OIB,

4. matični broj subjekta (MBS),

5. datum izdavanja odobrenja za rad,

6. datum oduzimanja odobrenja za rad,

7. temeljni kapital,

8. djelatnosti,

9. datum izdavanja odobrenja rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 13. stavka 1. točka 1. podtočka b) i članka 13. stavka 1. točka 2. podtočaka a) do d) Zakona,

10. datum oduzimanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 13. stavka 1. točka 1. podtočka b) i članka 13. stavka 1. točka 2. podtočaka a) do d) Zakona,

11. kontakt podaci (elektronička pošta, internetska stranica, telefon, fax),

12. uprava ili izvršni direktori (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum izdavanja suglasnosti, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum oduzimanja suglasnosti),

13. prokuristi (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum izdavanja suglasnosti, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum oduzimanja suglasnosti),

14. nadzorni odbor ili upravni odbor (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti),

15. članovi društva za upravljanje (tvrtka/naziv ili ime i prezime, OIB, sjedište ili prebivalište, vlasnički udjel u postotku).

(2) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 8. i 11. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Članak 4.

(1) U registar iz članka 1. ovog Pravilnika se upisuju sljedeći podaci o UCITS fondu:

1. naziv fonda,

2. tvrtka društva za upravljanje fondom,

3. OIB,

4. ISIN oznaka (broj),

5. datum odobrenja za osnivanje i rad UCITS fonda,

6. datum oduzimanja odobrenja za upravljanje UCITS fondom,

7. datum prestanka poslovanja UCITS fonda,

8. depozitar fonda (tvrtka, sjedište, OIB),

9. revizor fonda (tvrtka, sjedište, OIB),

10. država u kojoj je fond osnovan ukoliko je osnovan izvan Republike Hrvatske,

11. likvidator fonda (tvrtka ili ime i prezime, datum stupanja na dužnost, OIB, sjedište ili prebivalište).

(2) Ukoliko društvo za upravljanje upravlja sa više UCITS fondova, u registru se upisuju i objavljuju svi UCITS fondovi kojima upravlja to društvo.

(3) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2. i 4. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovog Pravilnika.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 5.

(1) Društvo za upravljanje je dužno u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja za rad, odnosno izdavanja odobrenja za osnivanje i rad UCITS fonda Agenciji dostaviti podatke iz članka 3. odnosno članka 4. ovog Pravilnika.

(2) Točne i ažurne podatke društvo za upravljanje upisuje elektroničkim putem i dostavlja na propisanim obrascima iz Priloga 1. odnosno iz Priloga 2. ovog Pravilnika, koje je Agencija objavila na svojoj internetskoj stranici.

(3) Kod dostave podataka posljednja stranica obrasca treba biti potpisana od strane osoba koje su ovlaštene za zastupanje društva za upravljanje i ovjerena pečatom društva za upravljanje.

PROMJENA PODATAKA

Članak 6.

(1) Podaci koji se upisuju u registar iz članka 1. ovog Pravilnika trebaju biti točni i ažurni. Ukoliko dođe do promjene podataka iz članka 3. odnosno članka 4. ovog Pravilnika, koje Agencija ne upisuje po službenoj dužnosti, društvo za upravljanje je dužno o tome bez odlaganja obavijestiti Agenciju. Uz navedenu obavijest društvo za upravljanje je dužno dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(2) Društvo za upravljanje dužno je bez odgađanja obavijestiti Agenciju o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u registru i dostaviti točan podatak za upis u registar sa dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.

PODACI KOJE AGENCIJA UPISUJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 7.

Agencija po službenoj dužnosti u registru iz članka 1. ovog Pravilnika:

– briše društva za upravljanje,

– upisuje oduzimanja odobrenja za rad društva za upravljanje,

– upisuje oduzimanje odobrenja za upravljanje UCITS fondom,

– upisuje likvidatora fonda kada ga imenuje.

PRVA OBJAVA REGISTRA

Članak 8.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, svako društvo za upravljanje koje pod upravljanjem ima jedan ili više UCITS fondova, dužno je Agenciji dostaviti podatke iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika na način propisan člankom 5. stavkom 2. i 3. ovog Pravilnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/22

Urbroj: 326-440-13-1

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Branka Bjedov Kostelac, v. r.

PRILOG 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

REGISTAR DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I UCITS FONDOVA

PODACI ZA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE:

Ovaj Prilog 1. obrasca ispunjava se i dostavlja Agenciji na način i u roku propisanom člankom 5. ovog Pravilnika kada Agencija izda društvu odobrenje za rad.

Tvrtka:

                                                                                  

Sjedište:OIB:Matični broj subjekta (MBS):         


Datum izdavanja odobrenja za
rad:

                                                                                  
 

Datum oduzimanja odobrenja
za rad:

  

Temeljni kapital:                              


Djelatnosti:                                     

                                                                                  

Datum izdavanja odobrenja rad u
odnosu na pojedinu djelatnost iz
članka 13. stavka 1. točka 1.
podtočka b) i članka 13. stavka
1. točka 2. podtočaka a) do d)
Zakona

                                                                             

Datum oduzimanja odobrenja za rad u
odnosu na pojedinu djelatnost iz članka
13. stavka 1. točka 1. podtočka b) i članka
13. stavka 1. točka 2. podtočaka a) do d)
Zakona                                                                                                     


Kontakt podaci:


                     

(elektronička pošta)

               (internetska stranica)
(telefon)

(fax)

Uprava:

1.

                           
            

 (ime i prezime)

                        (funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)

(datum izdavanja suglasnosti)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

(datum oduzimanja suglasnosti)

2.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)

(datum izdavanja suglasnosti)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

(datum oduzimanja suglasnosti)

3.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)

(datum izdavanja suglasnosti)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

(datum oduzimanja suglasnosti)

Prokuristi:

1.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)

(datum izdavanja suglasnosti)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

(datum oduzimanja suglasnosti)

2.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)

(datum izdavanja suglasnosti)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

(datum oduzimanja suglasnosti)

Nadzorni odbor:

1.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

2.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

3.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

Izvršni direktori:

1.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)

(datum izdavanja suglasnosti)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

(datum oduzimanja suglasnosti)

2.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)

(datum izdavanja suglasnosti)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

(datum oduzimanja suglasnosti)

3.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)

(datum izdavanja suglasnosti)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

(datum oduzimanja suglasnosti)

Upravni odbor:

1.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

2.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

3.
(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)
(OIB)

(prebivalište)(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

Članovi društva za upravljanje:

Ime i prezime ili tvrtka/naziv

OIB

Prebivalište ili sjedište

Vlasnički udjel (%)


PRILOG 2

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

REGISTAR DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I UCITS FONDOVA

PODACI ZA UCITS FOND:

Ovaj Prilog 2. obrasca ispunjava se i dostavlja Agenciji na način i u roku propisanom člankom 5. ovog Pravilnika kada Agencija izda odobrenje za osnivanje i rad UCITS fonda.

Naziv fonda:Tvrtka društva za upravljanje UCITS fondom:Država u kojoj je fond osnovan ukoliko je osnovan izvan Republike Hrvatske

                    

OIB:ISIN oznaka (broj):
                                    

Datum odobrenja za osnivanje i rad UCITS fonda:

Datum oduzimanja odobrenja za upravljanje UCITS fondom:

Datum prestanka poslovanja UCITS fonda:


Depozitar:


(Tvrtka)
(OIB)

(sjedište)

Revizor:


(Tvrtka)(OIB)

(sjedište)

Likvidator:


(Tvrtka ili ime i prezime)(Datum stupanja na dužnost)
(OIB)

(Sjedište ili prebivalište)

90 12.07.2013 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova 90 12.07.2013 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova 90 12.07.2013 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova