Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2008

Na temelju članka 23. stavka 6. i članka 73. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje ili proširenje odobrenja za rad društvu za upravljanje UCITS fondovima, dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev, kao i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje UCITS fondovima.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PROŠIRENJE ODOBRENJA ZA RAD DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Podnositelji zahtjeva

Članak 2.

(1) Ukoliko društvo još nije osnovano, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Agenciji podnose osnivači.

(2) Ukoliko je društvo već osnovano, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad odnosno zahtjev za proširenje odobrenja za rad Agenciji podnosi uprava društva.

Djelatnosti za koje se traži odobrenje

Članak 3.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu za izdavanje ili proširenje odobrenja za rad društvu za upravljanje navesti djelatnost/djelatnosti iz članka 13. Zakona na koje se zahtjev odnosi.

(2) Ukoliko se zahtjev za izdavanje ili proširenje odobrenja za rad društvu za upravljanje odnosi i na djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke b) ili točke 2. podtočaka a), b), c) i d) Zakona, uz isti se prilaže, osim dokumentacije iz članka 4. odnosno članka 5. ovog Pravilnika, i dokumentacija potrebna temeljem odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, zakona kojim se uređuje tržište kapitala odnosno zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova, kao i propisa donesenih na temelju tih zakona.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

a) statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se društvo za upravljanje osniva u obliku dioničkog društva odnosno u obliku Europskog društva – Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se društvo za upravljanje osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću,

b) popis članova društva za upravljanje, njihova imena, prezimena, OIB i prebivalište, odnosno tvrtku ili naziv, OIB i sjedište, kao i količinu i oznaku (ticker) dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela, te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima u temeljnom kapitalu društva,

c) izjavu osnivača društva za upravljanje o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 28. Zakona,

d) podatke o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u društvu u skladu s člankom 3. točkom 17. do 19. Zakona,

e) popis članova nadzornog odbora,

f) zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članova uprave temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 38. stavku 6. i 41. stavka 8. Zakona,

g) izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve društva za upravljanje propisanih Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 61. Zakona, te detaljan prikaz organizacijske strukture,

h) dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala,

i) za osnivače kao pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

j) podatke o politikama nagrađivanja iz članka 56. Zakona,

k) kada je to primjenjivo, podatke o poslovima koje će društvo za upravljanje delegirati na treće osobe sukladno člancima 64. do 66. Zakona,

l) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

m) dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnositelj je dužan priložiti i dokumentaciju propisanu u članku 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Ukoliko zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje podnosi već osnovano društvo, uprava društva uz zahtjev pored dokumentacije iz članka 4. ovoga Pravilnika prilaže i financijske izvještaje za tri prethodne poslovne godine, odnosno, ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

(2) Ukoliko društvo za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za proširenje odobrenja za rad

Članak 6.

Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

a) izmijenjeni odnosno dopunjeni statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako je društvo za upravljanje osnovano u obliku dioničkog društva odnosno u obliku Europskog društva – Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako je društvo za upravljanje osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću,

b) kada je to primjenjivo, popis članova uprave te dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

c) kada je to primjenjivo, izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

d) kada je to primjenjivo, dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

e) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

f) dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

ZAHTJEV ZA STJECANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Članak 7.

(1) Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje dužna je priložiti:

a) za stranu pravnu osobu, izvadak iz drugog odgovarajućeg registra, propisno ovjeren i preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača

b) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti sa namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

c) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ukoliko navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije prilažu se revidirani financijski izvještaji,

d) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,

e) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,

f) izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,

g) kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju,

h) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,

i) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje dužna je priložiti:

a) preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina preslika osobne iskaznice ili putne isprave izdane temeljem odredaba Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/2011);

b) životopis namjeravanog stjecatelja, koji uključuje popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela,

c) uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca), odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

d) izjavu da protiv namjeravanog stjecatelja nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), te za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12):

– kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– kaznena djela protiv gospodarstva,

– kaznena djela krivotvorenja,

– kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke d) ovoga članka, a za stranu osobu izjavu da nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

e) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti sa namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

f) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,

g) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,

h) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke a) i g) ovoga članka i iz stavka 2. točke c) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

Članak 8.

Ako je namjeravani stjecatelj nadređena osoba u grupi, dužan je dostaviti dokumentaciju iz članka 7. stavka 1. točaka c) i d) ovog Pravilnika izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

Članak 9.

Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Agencija može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/18

Urbroj: 326-440-13-1

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Branka Bjedov Kostelac, v. r.