Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske briše AC Global Utility otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji, kojim upravlja NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljane investicijskim fondovima iz Zagreba

NN 90/2013 (12.7.2013.), Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske briše AC Global Utility otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji, kojim upravlja NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljane investicijskim fondovima iz Zagreba

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2011

Na temelju članka 15. stavka 1. točke 5. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) te članka 5. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05), u postupku brisanja iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske AC Global Utility otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom u likvidaciji pokrenutom na zahtjev NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ilica 1/a, zastupanog po članovima uprave Dejanu Rajbaru i Hrvoju Šabanu, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. srpnja 2013. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga s danom 5. srpnja 2013. godine, briše se AC Global Utility otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji, kojim upravlja NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ilica 1/a.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ilica 1/a (dalje: Društvo) podnio je 24. lipnja 2013. godine zahtjev za brisanje iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske AC Global Utility otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom u likvidaciji.

Društvo je 6. kolovoza 2012. godine dostavilo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) Odluku uprave o pokretanju postupka likvidacije AC Global Utility otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom (dalje: Fond). Iz Odluke proizlazi da je ista donesena uzimajući u obzir činjenicu da su svi ulagatelji povukli svoje udjele iz Fonda čime je dovedeno u pitanje daljnje poslovanje Fonda.

Društvo je 4. siječnja 2013. godine dostavilo početna likvidacijska izvješća Fonda, te je dana 15. veljače 2013. godine dostavilo završna likvidacijska izvješća Fonda.

Društvo je 20. lipnja 2013. godine dostavilo revidirana početna i završna likvidacijska izvješća Fonda.

Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova (»Narodne novine« broj 103/07) propisano je da će se nakon završetka postupka likvidacije u registar fondova Republike Hrvatske upisati završetak postupka likvidacije, a člankom 5. stavkom 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05, dalje: Zakon) određeno je da se u registar fondova upisuju sve promjene podataka određenih Zakonom i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra fondova (»Narodne novine« broj 29/06), slijedom čega je odlučeno kao u točki 1. izreke ovoga rješenja.

U skladu s člankom 8. Zakona ovo se rješenje objavljuje u »Narodnim novinama«, dok je člankom 8. stavkom 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) određeno da se svi pojedinačni akti Agencije, kojima se odlučuje o nečijim pravima ili obvezama, objavljuju nakon njihove konačnosti na internetskoj stranici Agencije. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/13-06/11

Urbroj: 326-443-13-2

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Branka Bjedov Kostelac, v. r.