Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Veruda

NN 91/2013 (17.7.2013.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Veruda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2021

Na temelju članka 80. stavka 3. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA VERUDA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Veruda (»Narodne novine«, br. 18/99, 133/2007 i 81/2008), u točki I. stavku 1. riječi: »Tehnomont marina Veruda d.o.o., Pula« zamjenjuju se riječima: »Tehnomont d.d., Pula«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/69

Urbroj: 50301-05/05-13-4

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.