Dopune Sudskog poslovnika

NN 91/2013 (17.7.2013.), Dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2048

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13) donosim

DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 158/09, 3/11, 34/11, 100/11, 123/11, 138/11, 38/12, 111/12, 39/13, 48/13 i 59/13) u članku 318. stavku 1. točka 1. iza riječi: »Upisnik za razne istražne predmete Kir (Obrazac br. 40) dodaju se riječi: »Upisnik za razne istražne predmete europskog uhidbenog naloga Kir-eun (Obrazac br. 40.)«, a iza riječi: Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv (Obrazac br. 30) dodaju se riječi: »Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete europskog uhidbenog naloga Kv-eun (Obrazac br. 30.)

Članak 2.

U članku 324. stavak 1. točka 1. iza riječi: Upisnik za drugostupanjske i trećestupanjske kaznene predmete Kž (Obrazac br. 52) dodaju se riječi: »Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete europskog uhidbenog naloga Kž-eun (Obrazac br. 52).

Članak 3.

U članku 325. stavak 1. iza riječi: »Upisnik stručnog usavršavanja Su-Us (Obrazac 59a)« dodaju se riječi: »Upisnik za razne predmete sudske uprave zaštite prava na suđenje u razumnom roku Su-r (Obrazac 59)«.

Članak 4.

U članku 344. iza riječi: »osoba« dodaju se riječi: »sve prijedloge, zahtjeve, molbe i istražne radnje u pravosudnoj suradnji pravosudnih tijela s državama članicama Europske unije«.

Članak 5.

U članku 387.a dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U Upisnik Su-r sudovi upisuju razne predmete sudske uprave koji se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, a ne upisuju se u neki drugi upisnik.«

Članak 6.

Dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/313

Urbroj: 514-03-13-1

Zagreb, 10. srpnja 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac br. 30 (čl. 317. i 318. SP) – Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća – Kv, Kv-eun, Kv-US (420x297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Sud koji je dostavio predmet i oznaka spisa

Prezime i ime okrivljenika (ako ili je više upisuju se svi)

Kazneno djelo

Datum donošenja odluke

Odluka vijeća

Datum otpremanja odluke i trajanje postupka

Žalba (tko je izjavljuje i datum)

Odluka višeg suda

Primjedba

o žalbi

o prigovoru

o neslaganju

o ostalom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Obrazac br. 40 (čl. 318. SP) – Upisnik za razne istražne predmete – Kir, Kir-eun, Kir-US (420x297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Istražni sudac

Podnositelj prijedloga (datum i broj)

Okrivljenik

Kazneno djelo prema prijedlogu

1

2

3

4

5

6(desna strana)

Kratak sadržaj zatraženih radnji

Udovoljeno po prijedlogu

Pritvor

Primjedbe

određen

produžen

ukinut

7

8

9

10

11

12Obrazac br. 52 (čl. 324. SP) – Upisnik za drugostupanjske i trećestupanjske kaznene predmete – Kž, Kž-eun, Kž-US (450x350 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Prvostupanjski

sud koji je dostavio predmet i oznaka

Prezime i ime okrivljenika (ako ili je više upisuju se svi)

Kazneno djelo

(ci. i st. KZH) prema odluci prvostupanjskog suda

Tko je izjavio žalbu

Žalba

odbačena

Datum rasprave

Odluka potvrđena

1

2

3

4

5

6

7

8

9


(desna strana)

Odluka preinačena


Odluka ukinuta

Datum otpremanja i trajanje postupka

Odluka suda trećeg stupnja (čl 368. st 2. ZKP)

Primjedba

zbog povrede ZKP

kazna povišena od na

kazna snižena od na

iz drugih razloga

Ukinut

pritvor

zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

zbog bitnih povreda ZKP

zbog novih dokaza:

činjenica

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Obrazac broj 59 (čl. 325. SP) – Upisnik za predmete sudske uprave za povjerljive i strogo povjerljive predmete, obranu i razne predmete za suđenje u razumnom roku (Su, Su-pov, Su-StrPov, Su-OZ, Su-r) (210x297 mm)

Redni broj

Grupa

Datum primitka

Pošiljatelj

Predmet

Rješenje

Primjedba

Ime i prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište

Datum i broj dopisa

datum

sadržaj rješenja

1

2

3

4

5

6

7

8

9


91 17.07.2013 Dopune Sudskog poslovnika 91 17.07.2013 Dopune Sudskog poslovnika