Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

NN 91/2013 (17.7.2013.), Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2051

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POKRETNOJ TLAČNOJ OPREMI

POGLAVLJE 1

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Područje primjene

(1) Ovim pravilnikom preuzima se Direktiva 2010/35/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2010. o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 165, 30.6.2010., u daljnjem tekstu: Direktiva 2010/35/EZ) i njime se utvrđuju detaljna pravila o pokretnoj tlačnoj opremi kako bi se poboljšala sigurnost i osiguralo slobodno kretanje takve opreme unutar Europske unije (u daljnjem tekstu: EU).

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na:

(a) novu pokretnu tlačnu opremu kako je definirana u članku 2. stavku 1., koja ne nosi oznake sukladnosti predviđene u Direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ, 1999/36/EZ i Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 126/08) radi njenog stavljanja na raspolaganje na tržištu;

(b) pokretnu tlačnu opremu kako je definirana u članku 2. stavku 1., koja nosi oznake sukladnosti predviđene u Direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ, 1999/36/EZ i Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 126/08), radi njenih periodičnih pregleda, međupregleda, izvanrednih pregleda i njene uporabe;

(c) pokretnu tlačnu opremu kako je definirana u članku 2. stavku 1., koja ne nosi oznake sukladnosti predviđene Direktivom 1999/36/EZ i Pravilnikom o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 126/08), radi ponovnog ocjenjivanja sukladnosti.

(3) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na pokretnu tlačnu opremu koja je stavljena na tržište prije datuma stupanja na snagu Direktive 1999/36/EZ i Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 126/08) i koja nije podvrgnuta ponovnom ocjenjivanju sukladnosti.

(4) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na pokretnu tlačnu opremu koja se koristi isključivo za prijevoz opasnih tvari između država članica i trećih zemalja koji se obavlja u skladu s člankom 4. Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (Tekst značajan za EGP) (SL L 260, 30.9.2008., u daljnjem tekstu: Direktiva 2008/68/EZ).

Članak 2.

Definicije

U smislu ovoga Pravilnika, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) ‘pokretna tlačna oprema’ su:

(a) sve posude pod tlakom, njihovi ventili i prema potrebi drugi pribor kako je definirano u Poglavlju 6.2 Priloga Direktive 2008/68/EZ;

(b) cisterne, baterijska vozila/vagoni, kontejneri za plin koji se sastoje od više elemenata (MEGCs), njihovi ventili i, prema potrebi drugi pribor, kako je obuhvaćeno u Poglavlju 6.8 Priloga Direktive 2008/68/EZ;

kada se oprema pod (a) ili (b) upotrebljava u skladu s navedenim u Prilozima za prijevoz plinova klase 2, isključujući plinove ili proizvode čije su klasifikacijske oznake brojke 6 i 7, i za prijevoz opasnih tvari drugih klasa navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Smatra se da pokretna tlačna oprema uključuje plinska punjenja (UN br. 2037) i isključuje aerosole (UN br. 1950), otvorene kriogene posude, plinske boce za aparate za disanje, aparate za gašenje požara (UN br. 1044), pokretnu tlačnu opremu koja je izuzeta u skladu s 1.1.3.2 Priloga Direktive 2008/68/EZ i pokretnu tlačnu opremu koja je izuzeta od pravila za izradu i ispitivanje ambalaže sukladno posebnim odredbama iz 3.3 Priloga Direktive 2008/68/EZ;

(2) ‘Prilozi Direktive 2008/68/EZ’ su Odjeljak I.1 Priloga I., Odjeljak II.1 Priloga II. i Odjeljak III.1. Priloga III. Direktive 2008/68/EZ;

(3) ‘stavljanje na tržište’ je prvo stavljanje na raspolaganje pokretne tlačne opreme na tržištu EU;

(4) ‘stavljanje na raspolaganje na tržištu’ je svaka isporuka pokretne tlačne opreme za distribuiranje ili uporabu na tržištu EU u okviru trgovačke djelatnosti ili pružanja javnih usluga, s plaćanjem ili bez plaćanja;

(5) ‘uporaba’ je punjenje, privremeno skladištenje povezano s prijevozom, pražnjenje i ponovno punjenje pokretne tlačne opreme;

(6) ‘povlačenje’ je svaka mjera kojoj je cilj spriječiti stavljanje pokretne tlačne opreme na raspolaganje na tržištu ili spriječiti njenu uporabu;

(7) ‘opoziv’ je svaka mjera kojoj je cilj vraćanje pokretne tlačne opreme koja je već bila stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;

(8) ‘proizvođač’ je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi pokretnu tlačnu opremu ili njene dijelove, ili koja takvu opremu konstruira ili proizvodi i koju prodaje pod svojim imenom ili robnim žigom;

(9) ‘ovlašteni zastupnik’ je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim sjedištem unutar EU koju je proizvođač pisanim putem ovlastio da ga zastupa u vezi s određenim zadaćama;

(10) ‘uvoznik’ je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim sjedištem unutar EU koja na tržište EU stavlja pokretnu tlačnu opremu ili njene dijelove, iz trećih zemalja;

(11) ‘distributer’ je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim sjedištem unutar EU, osim proizvođača ili uvoznika, koji pokretnu tlačnu opremu ili njene dijelove stavlja na raspolaganje na tržištu;

(12) ‘vlasnik’ je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim sjedištem unutar EU koja ima u svom vlasništvu pokretnu tlačnu opremu;

(13) ‘korisnik’ je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim sjedištem unutar EU koja upotrebljava pokretnu tlačnu opremu;

(14) ‘gospodarski subjekt’ je proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik, distributer, vlasnik ili korisnik u okviru trgovačke djelatnosti ili pružanja javnih usluga, s plaćanjem ili bez plaćanja;

(15) ‘ocjenjivanje sukladnosti’ je ocjena i postupak za ocjenjivanje sukladnosti naveden u Prilozima Direktive 2008/68/EZ;

(16) ‘oznaka Pi’ je oznaka kojom se pokazuje da je pokretna tlačna oprema sukladna zahtjevima za ocjenjivanje sukladnosti navedenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku;

(17) ‘ponovno ocjenjivanje sukladnosti’ je postupak koji se na zahtjev vlasnika ili korisnika poduzima radi naknadnog ocjenjivanja sukladnosti pokretne tlačne opreme proizvedene i stavljene na tržište prije datuma stupanja na snagu Direktive 1999/36/EZ i Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 126/08);

(18) ‘periodički pregled’ je periodički pregled i postupci po kojima se provodi periodički pregled kako je navedeno u Prilozima Direktive 2008/68/EZ;

(19) ‘međupregled’ je međupregled i postupci po kojima se provodi međupregled kako je navedeno u Prilozima Direktive 2008/68/EZ;

(20) ‘izvanredna provjera’ je izvanredna provjera i postupci po kojima se provodi izvanredna provjera kako je navedeno u Prilozima Direktive 2008/68/EZ;

(21) ‘nacionalno akreditacijsko tijelo’ je jedino tijelo u Republici Hrvatskoj koje obavlja akreditaciju na temelju ovlaštenja države;

(22) ‘akreditacija’ je potvrđivanje od strane nacionalnog akreditacijskog tijela da prijavljeno tijelo ispunjava zahtjeve iz drugog stavka 1.8.6.8. Priloga Direktive 2008/68/EZ;

(23) ‘tijelo koje provodi prijavljivanje’ je nadležno središnje tijelo državne uprave koje prijavljuje iz svoje nadležnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti Europskoj komisiji i državama članicama;

(24) ‘prijavljeno tijelo’ je inspekcijsko tijelo koje ispunjava zahtjeve iz Priloga Direktive 2008/68/EZ i uvjete navedene u člancima 19. i 24. ovoga Pravilnika i koje je prijavljeno u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika;

(25) ‘prijavljivanje’ je proces dodjeljivanja statusa prijavljenog tijela inspekcijskom tijelu koji uključuje obavještavanje o tome Europske komisije i država članica;

(26) ‘nadzor nad tržištem’ su aktivnosti koje provodi i mjere koje poduzima nadležno inspekcijsko tijelo za nadzor nad tržištem (u daljnjem tekstu: nadležno inspekcijsko tijelo) kako bi osiguralo da pokretna tlačna oprema tijekom svog životnog vijeka ispunjava zahtjeve iz Direktive 2008/68/EZ i ovoga Pravilnika i da ne ugrožava zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa.

Članak 3.

Posebni zahtjevi

(1) Pretpostavlja se da je boca pravilno označena bojom ako je obojana sukladno odgovarajućoj usklađenoj normi. Pokretna oprema koja se ugrađuje u aparate određene namjene može biti obojana u skladu s namjenom za koju je aparat izrađen.

(2) Pokretna se tlačna oprema smije puniti samo s fluidom za koji je namijenjena.

(3) Sve boce moraju imati oznaku vlasnika. Punionica boca smije puniti samo boce koje su u njezinom vlasništvu ili u vlasništvu osobe s kojom je sklopljen ugovor o punjenju.

(4) Osoba koja puni bocu mora istu provjeriti prije, za vrijeme i poslije punjenja. Kad se utvrdi da boca ne osigurava sigurnosne zahtjeve, punionica koja puni bocu mora takvu pokretnu opremu pod tlakom isključiti iz uporabe.

(5) Na teritoriju Republike Hrvatske može se koristiti samo ona pokretna tlačna oprema koja zadovoljava minimalnu temperaturu okoline od Tmin= -20 °C.

(6) Pregledi i ispitivanja ventila sigurnosti na pokretnoj tlačnoj opremi obavljaju se prije periodičkog pregleda pokretne tlačne opreme, a koji se provodi u skladu sa zahtjevima iz Priloga Direktive 2008/68/EZ.

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 4.

Obveze proizvođača

(1) Prilikom stavljanja svoje pokretne tlačne opreme na tržište, proizvođači su dužni osigurati da je ta oprema konstruirana, proizvedena i praćena dokumentima u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku.

(2) U slučaju kada je sukladnost pokretne tlačne opreme s primjenjivim zahtjevima dokazana postupkom ocjenjivanja sukladnosti utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku, proizvođači na nju postavljaju oznaku Pi u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika.

(3) Proizvođači moraju čuvati tehničku dokumentaciju navedenu u Prilozima Direktive 2008/68/EZ. Ta se dokumentacija mora čuvati prema tamo navedenim rokovima.

(4) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da pokretna tlačna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ ili s ovim Pravilnikom dužni su odmah poduzeti korektivne mjere potrebne kako bi se ta pokretna tlačna oprema uskladila, povukla ili opozvala, već prema potrebi. Nadalje, ukoliko pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome odmah moraju obavijestiti nadležna državna tijela država članica u kojima su tu pokretnu tlačnu opremu stavili na raspolaganje, navodeći pojedinosti posebice o nesukladnosti i o poduzetim korektivnim mjerama.

(5) Proizvođači su dužni dokumentirati sve takve slučajeve nesukladnosti i korektivnih mjera.

(6) Proizvođači su dužni, na obrazloženi zahtjev nadležnog inspektora, pružiti sve informacije i dokumentaciju potrebnu kako bi se dokazala sukladnost pokretne tlačne opreme, na jeziku koji inspektoru lako razumljiv. Dužni su surađivati s inspektorom, na njegov zahtjev, u pogledu svih mjera koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje nosi pokretna tlačna oprema koju su stavili na tržište.

(7) Proizvođači korisnicima pružaju samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima navedenima u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku.

Članak 5.

Ovlašteni zastupnici

(1) Proizvođači mogu putem pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika. Obveze navedene u članku 4. stavku 1. i stavku 2. ovoga Pravilnika i sastavljanje tehničke dokumentacije nisu dio ovlasti ovlaštenog zastupnika.

(2) Ovlašteni zastupnik obavlja zadaće navedene u ovlaštenju koje je dobio od proizvođača. Ovlašteni zastupnik na temelju te ovlasti može obavljati najmanje sljedeće:

(a) držati tehničku dokumentaciju kako bi bila na raspolaganju nadležnom inspekcijskom tijelu najmanje tijekom razdoblja kako je utvrđeno u Prilozima Direktive 2008/68/EZ za proizvođače;

(b) na obrazložen zahtjev nadležnog inspektora, pružiti sve informacije i dokumentaciju potrebnu kako bi se dokazala sukladnost pokretne tlačne opreme, na jeziku lako razumljivom inspektoru;

(c) surađivati s nadležnim inspektorom, na njegov zahtjev, u svim mjerama koje se poduzimaju radi uklanjanja rizika koje predstavlja pokretna tlačna oprema obuhvaćena tom ovlasti.

(3) Identitet i adresa ovlaštenog zastupnika navode se na certifikatu o sukladnosti određenom u Prilozima Direktive 2008/68/EZ.

(4) Ovlašteni zastupnici korisnicima pružaju samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima navedenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku.

Članak 6.

Obveze uvoznika

(1) Uvoznici mogu na tržište EU staviti samo onu pokretnu tlačnu opremu koja je u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ i s ovim Pravilnikom.

(2) Prije stavljanja pokretne tlačne opreme na tržište, uvoznici su dužni osigurati:

– da je proizvođač proveo odgovarajući postupak za ocjenjivanje sukladnosti,

– da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju,

– da pokretna tlačna oprema nosi oznaku Pi,

da joj je priložen certifikat o sukladnosti naveden u Prilozima Direktive 2008/68/EZ.

Ukoliko uvoznik smatra, ili ima razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema nije u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ ili s ovim Pravilnikom, on tu pokretnu tlačnu opremu ne smije staviti na tržište sve dok se ista ne uskladi. Nadalje, ukoliko pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležno inspekcijsko tijelo.

(3) Uvoznici moraju naznačiti svoje ime i adresu na kojoj ih se može kontaktirati na certifikatu o sukladnosti ili ju priložiti uz certifikat o sukladnosti naveden u Prilozima Direktive 2008/68/EZ.

(4) Sve dok je pokretna tlačna oprema pod njihovom odgovornosti, uvoznici moraju osigurati da uvjeti u kojima se takva oprema skladišti ili u kojima se prevozi ne ugrožavaju njenu sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ.

(5) Uvoznici koji smatraju, ili imaju razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ ili s ovim Pravilnikom dužni su odmah poduzeti korektivne mjere potrebne za usklađivanje te pokretne tlačne opreme, za njeno povlačenje ili opoziv, prema potrebi. Nadalje, ukoliko pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome odmah moraju obavijestiti proizvođača i nadležna državna tijela država članica u kojima su tu pokretnu tlačnu opremu stavili na raspolaganje, navodeći pojedinosti posebice o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama. Uvoznici su dužni dokumentirati sve takve slučajeve nesukladnosti i korektivnih mjera.

(6) Uvoznici su dužni, najmanje tijekom razdoblja navedenog za proizvođače u Prilozima Direktive 2008/68/EZ, imati kopiju tehničke dokumentacije i osigurati da se ta tehnička dokumentacija može staviti na raspolaganje nadležnom inspektoru na njegov zahtjev.

(7) Uvoznici su dužni, na obrazloženi zahtjev nadležnog inspektora pružiti sve informacije i dokumentaciju potrebnu kako bi se dokazala sukladnost pokretne tlačne opreme, na jeziku koji je lako razumljiv inspektoru. Oni su dužni s inspektorom surađivati u svim mjerama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavlja pokretna tlačna oprema koju su stavili na tržište.

(8) Uvoznici pružaju korisnicima samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku.

Članak 7.

Obveze distributera

(1) Distributeri mogu staviti na raspolaganje na tržištu EU onu pokretnu tlačnu opremu koja je u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ i s ovim Pravilnikom. Prije stavljanja pokretne tlačne opreme na raspolaganje na tržištu distributeri su dužni provjeriti ima li ta pokretna tlačna oprema oznaku Pi i je li joj priložen certifikat o sukladnosti kao i kontakt adresa navedena u članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Ukoliko distributer smatra, ili ima razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema nije u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ ili s ovim Pravilnikom, on tu pokretnu tlačnu opremu ne smije staviti na tržište sve dok se ista ne uskladi. Nadalje, ukoliko pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, distributer je o tome dužan obavijestiti proizvođača ili uvoznika, kao i nadležno inspekcijsko tijelo.

(2) Sve dok je pokretna tlačna oprema pod njihovom odgovornosti, distributeri moraju osigurati da uvjeti u kojima se takva oprema skladišti ili u kojima se prevozi ne ugrožavaju njenu sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ.

(3) Distributeri koji smatraju, ili imaju razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ ili ovim Pravilnikom dužni su odmah poduzeti korektivne mjere potrebne za usklađivanje te pokretne tlačne opreme, za njeno povlačenje ili opoziv, prema potrebi. Nadalje, ukoliko pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, distributeri o tome odmah moraju obavijestiti proizvođača, uvoznika, kada je to potrebno, i nadležna državna tijela država članica u kojima su tu pokretnu tlačnu opremu stavili na raspolaganje, navodeći pojedinosti posebice o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

Distributeri su dužni dokumentirati sve takve slučajeve nesukladnosti i korektivnih mjera.

(4) Distributeri su dužni, na obrazloženi zahtjev nadležnog inspektora, pružiti sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni kako bi se dokazala sukladnost pokretne tlačne opreme, na jeziku koji je lako razumljiv inspektoru. Oni surađuju s inspektorom u svim mjerama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavlja pokretna tlačna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu.

(5) Distributeri stavljaju na raspolaganje korisnicima samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku.

Članak 8.

Obveze vlasnika

(1) Ukoliko vlasnik smatra, ili ima razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema nije u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ, uključujući zahtjeve o periodičkim pregledima, te s ovim Pravilnikom, on tu pokretnu tlačnu opremu ne smije staviti na raspolaganje niti ju koristiti sve dok se ista ne uskladi. Nadalje, ukoliko pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, vlasnik o tome mora obavijestiti proizvođača ili uvoznika ili distributera, kao i nadležno inspekcijsko tijelo.

Vlasnici su dužni dokumentirati sve takve slučajeve nesukladnosti i korektivnih mjera.

(2) Sve dok je pokretna tlačna oprema pod njihovom odgovornosti, vlasnici moraju osigurati da uvjeti u kojima se takva oprema skladišti ili u kojima se prevozi ne ugrožavaju njenu sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ.

(3) Vlasnici stavljaju na raspolaganje korisnicima samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku.

(4) Ovaj se članak ne primjenjuje na fizičke osobe koje namjeravaju koristiti ili koji koriste pokretnu tlačnu opremu za svoju osobnu ili kućnu uporabu ili za svoje slobodne i sportske aktivnosti.

Članak 9.

Obveze korisnika

(1) Korisnici smiju upotrebljavati samo onu pokretnu tlačnu opremu koja je u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ i s ovim Pravilnikom.

(2) Ukoliko pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, korisnik o tome mora obavijestiti vlasnika, kao i nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 10.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem u smislu ovoga Pravilnika i podliježe obvezama proizvođača sukladno članku 4. ovoga Pravilnika u slučaju kada pokretnu tlačnu opremu stavi na tržište pod svojim imenom ili robnim žigom ili kada pokretnu tlačnu opremu koja je već stavljena na tržište preinači na način koji može utjecati na sukladnost s primjenjivim zahtjevima.

Članak 11.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Na zahtjev nadležnog inspektora, gospodarski subjekti dužni su tome tijelu osigurati sljedeće podatke za razdoblje od najmanje 10 godina:

(a) sve gospodarske subjekte koji su im dostavili pokretnu tlačnu opremu;

(b) sve gospodarske subjekte kojima su dostavili pokretnu tlačnu opremu.

POGLAVLJE 3.

SUKLADNOST POKRETNE TLAČNE OPREME

Članak 12.

Sukladnost pokretne tlačne opreme i ocjenjivanje sukladnosti

(1) Pokretna tlačna oprema iz članka 1. stavka 2. podstavak (a) mora zadovoljiti odgovarajuće zahtjeve za ocjenjivanje sukladnosti, periodičke preglede, međupreglede i izvanredne provjere utvrđene u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u Poglavljima 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(2) Pokretna tlačna oprema iz članka 1. stavka 2. podstavak (b) ovoga Pravilnika mora zadovoljiti specifikacije iz dokumentacije prema kojoj je ta oprema proizvedena. Ta oprema podliježe periodičnim pregledima, međupregledima i izvanrednim provjerama u skladu s Prilozima Direktive 2008/68/EZ i sa zahtjevima iz Poglavlja 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Certifikati o ocjenjivanju sukladnosti i certifikati o ponovnom ocjenjivanju sukladnosti kao i izvješća o periodičnim pregledima, međupregledima i izvanrednim provjerama koje je izdalo prijavljeno tijelo vrijede u svim državama članicama.

Za odvojive dijelove ponovno punive pokretne tlačne opreme može se provesti posebno ocjenjivanje sukladnosti.

Članak 13.

Ponovno ocjenjivanje sukladnosti

Ponovno ocjenjivanje sukladnosti pokretne tlačne opreme iz članka 1. stavka 2. podstavak (c) proizvedene i stavljene u uporabu prije dana stupanja na snagu Direktive 1999/36/EZ i Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 126/08) utvrđuje se u skladu s postupkom za ponovno ocjenjivanje sukladnosti navedenom u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Oznaka Pi mora biti postavljena u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Opća načela za oznaku Pi

(1) Oznaku Pi postavlja isključivo proizvođač ili, u slučajevima ponovnog ocjenjivanja sukladnosti, kako je navedeno u Prilogu II. ovoga Pravilnika. Za plinske boce koje su prethodno bile u skladu s Direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ ili 84/527/EEZ oznaku Pi postavlja prijavljeno tijelo ili se postavljanje te oznake vrši pod nadzorom prijavljenog tijela.

(2) Oznaka Pi postavlja se samo na onu pokretnu tlačnu opremu koja:

(a) ispunjava zahtjeve o ocjenjivanju sukladnosti iz Priloga Direktive 2008/68/EZ i ovoga Pravilnika; ili

(b) ispunjava zahtjeve o ponovnom ocjenjivanju sukladnosti iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Ta se oznaka ne postavlja na bilo koju drugu pokretnu tlačnu opremu.

(3) Postavljanjem oznake Pi proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost pokretne tlačne opreme sa svim primjenjivim zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku.

(4) Za potrebe ovoga Pravilnika, oznaka Pi je jedina oznaka koja potvrđuje sukladnost pokretne tlačne opreme s primjenjivim zahtjevima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku.

(5) Zabranjuje se postavljanje na pokretnu tlačnu opremu oznaka, znakova i natpisa koji bi mogli navesti treće strane da ih značenjem ili oblikom zamjene sa Pi oznakom. Sve druge oznake postavljaju se na pokretnu tlačnu opremu na način koji neće umanjiti vidljivost, čitljivost i značenje oznake Pi.

(6) Odvojivi dijelovi ponovno punive pokretne tlačne opreme s izravnom sigurnosnom funkcijom označavaju se oznakom Pi.

Članak 15.

Pravila i uvjeti za postavljanje oznake Pi

(1) Oznaka Pi sastoji se od sljedećeg simbola i ima oblik:

(2) Najmanja visina oznake Pi je 5 mm. U slučaju pokretne tlačne opreme čiji je promjer manji od ili jednak 140 mm, najmanja visina je 2,5 mm.

(3) Moraju se poštivati omjeri dani u rasterskom crtežu danom u stavku 1. ovoga članka. Mreža ne predstavlja dio oznake.

(4) Oznaka Pi postavlja se na pokretnu tlačnu opremu tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva ili na njenu pločicu s podacima, kao i na sve odvojive dijelove ponovno punive pokretne tlačne opreme s izravnom sigurnosnom funkcijom.

(5) Oznaka Pi postavlja se prije nego se nova pokretna tlačna oprema ili odvojivi dijelovi ponovno punive pokretne tlačne opreme s izravnom sigurnosnom funkcijom stave na tržište.

(6) Nakon oznake Pi navodi se identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je sudjelovalo u početnim pregledima i ispitivanjima.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela postavlja samo to tijelo ili proizvođač prema uputama prijavljenog tijela.

(7) Uz oznaku datuma periodičkog pregleda ili, gdje je to primjenjivo, međupregleda, navodi se identifikacijski broj prijavljenog tijela odgovornog za taj periodički pregled.

(8) U vezi s plinskim bocama koje su prethodno bile u skladu s Direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ ili 85/527/EEZ, a ne nose oznaku Pi, kada se obavi prvi periodički pregled u skladu s ovim Pravilnikom, oznaka Pi postavlja se prije identifikacijskog broja odgovornog prijavljenog tijela.

Članak 16.

Slobodno kretanje pokretne tlačne opreme

Ne dovodeći u pitanje sigurnosne postupke iz članka 27. ovoga Pravilnika, članka 31. Direktive 2010/35/EU i okvir za nadzor nad tržištem utvrđen u Uredbi (EZ-a) br. 765/2008, niti jedna država članica ne smije zabraniti, ograničiti ili omesti na svom državnom području slobodno kretanje pokretne tlačne opreme koja je u skladu s ovim Pravilnikom, njeno stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu.

POGLAVLJE 4.

TIJELA KOJA PROVODE PRIJAVLJIVANJE I PRIJAVLJENA TIJELA

Članak 17.

Tijela koja provode prijavljivanje

Tijelo koje provodi prijavljivanje u smislu ovog pravilnika je ministarstvo nadležno za gospodarstvo koje će prijaviti Europskoj komisiji i državama članicama samo ona tijela koja su ispunila zahtjeve navedene u članku 19. ovoga Pravilnika i koja su ovlaštena sukladno čl. 13. st. 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

Članak 18.

Obveza obavješćivanja za tijela koja provode prijavljivanje

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo u smislu ovoga Pravilnika obaviještava Europsku komisiju o svojim nacionalnim postupcima za ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela kao i o svim promjenama tih informacija.

Članak 19.

Zahtjevi za prijavljena tijela

(1) Za potrebe prijave, prijavljeno tijelo mora ispunjavati zahtjeve utvrđene u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku.

(2) Prijavljeno tijelo mora biti osnovano u Republici Hrvatskoj i imati pravnu osobnost.

(3) Prijavljeno tijelo mora sudjelovati u odgovarajućim djelatnostima normizacije i djelatnostima koordinacijske skupine prijavljenih tijela uspostavljene od strane Europske komisije na temelju članka 29. Direktive 2010/35/EU ili osigurati da njegovi djelatnici budu informirani o tim djelatnostima, te primjenjivati opće upute, upravne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 20.

Zahtjev za prijavljivanje

(1) Inspekcijsko tijelo podnosi zahtjev za prijavljivanje ministarstvu nadležnom za gospodarstvo koje provodi prijavljivanje u smislu ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjevu se prilaže opis:

(a) aktivnosti u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti, periodičnim pregledima, međupregledima i izvanrednim provjerama te ponovnim ocjenjivanjem sukladnosti;

(b) postupaka u vezi s podstavkom (a);

(c) pokretne tlačne opreme za koju to tijelo tvrdi da je nadležno;

(d) potvrde o akreditaciji izdane od strane nacionalnog akreditacijskog tijela u smislu Uredbe (EZ-a) br. 765/2008, kojom se potvrđuje da to inspekcijsko tijelo ispunjava zahtjeve navedene u članku 19. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Postupak prijavljivanja

(1) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo prijavit će samo ona tijela koja su ispunila zahtjeve navedene u članku 19. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavještava Europsku komisiju i države članice uporabom sredstva za elektroničko prijavljivanje koje je razvila i kojim upravlja Europska komisija.

(3) Prijava mora sadržavati sve informacije koje se zahtijevaju u članku 20. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(4) Tijelo za koje je podnesen zahtjev može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela ukoliko Europska komisija ili ostale države članice u roku od dva tjedna od prijavljivanja nisu uložile nikakav prigovor.

Samo se takvo tijelo kojemu Europska komisija dodijelila jedinstveni identifikacijski broj smatra prijavljenim tijelom u smislu ovoga Pravilnika.

(5) Unutarnja inspekcijska jedinica tijela koje je poslalo zahtjev za prijavljivanje, kako je definirana u Prilozima Direktive 2008/68/EZ, neće biti prijavljena.

Članak 22.

Izmjene prijava

(1) Ukoliko ministarstvo nadležno za gospodarstvo utvrdi, ili je obaviješteno, da prijavljeno tijelo više ne ispunjava zahtjeve navedene u članku 20. ovoga Pravilnika ili da ono ne ispunjava svoje obveze, ograničiti će, obustaviti ili povući prijavu, prema potrebi, ovisno o ozbiljnosti neispunjenja tih zahtjeva ili neizvršavanja tih obveza. O tome će odmah obavijestiti Europsku komisiju i ostale države članice.

(2) U slučaju povlačenja, ograničenja ili obustavljanja prijave ili ukoliko je prijavljeno tijelo prestalo obavljati svoju djelatnost, ministarstvo nadležno za gospodarstvo poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo da dokumente toga tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da se ti dokumenti drže na raspolaganju nadležnom inspekcijskom tijelu.

Članak 23.

Osporavanje stručne sposobnosti prijavljenih tijela

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo koje provodi prijavljivanje pružit će Europskoj komisiji, na njen zahtjev, sve informacije koje se odnose na osnovu po kojoj je izvršeno prijavljivanje, ili o održavanju ispunjenih zahtjeva temeljem kojih je prijavljeno dotično tijelo.

Članak 24.

Operativne obveze prijavljenih tijela

(1) Prijavljena tijela moraju provoditi ocjenjivanje sukladnosti, periodične preglede, međupreglede i izvanredne provjere u skladu s uvjetima njihove prijave i postupcima utvrđenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ.

(2) Prijavljena tijela provode ponovno ocjenjivanje sukladnosti u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Obveze obavješćivanja za prijavljena tijela

(1) Prijavljena tijela dužna su obavješćivati ministarstvo nadležno za gospodarstvo o:

(a) bilo kakvom odbijanju, ograničavanju, obustavljanju ili povlačenju certifikata;

(b) svim okolnostima koje utječu na opseg i uvjete prijave;

(c) svim zahtjevima za informacijama o izvršenim aktivnostima koje su primili od nadležnog inspekcijskog tijela;

(d) na zahtjev, svim aktivnostima koje izvedu u okviru svoje prijave kao i o svim drugim obavljenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranja;

(2) Prijavljena tijela dostavljaju drugim tijelima koja su prijavljena temeljem Direktive 2010/35/EU i ovoga Pravilnika, koja provode slično ocjenjivanje sukladnosti, periodične preglede, međupreglede i izvanredne provjere koje obuhvaćaju istu pokretnu tlačnu opremu, sve relevantne informacije o pitanjima koja se odnose na negativne i, na zahtjev, pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

POGLAVLJE 5.

POSTUPCI ZAŠTITE

Članak 26.

Nadzor nad tržištem

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem pokretne tlačne opreme na tržište i u uporabi u smislu provedbe ovoga Pravilnika obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata.

Članak 27.

Postupanje s pokretnom tlačnom opremom koja predstavlja rizik

(1) Ukoliko je nadležno inspekcijsko tijelo poduzelo mjere sukladno članku 20. Uredbe (EZ-a) br. 765/2008 ili ukoliko imaju dovoljne razloge vjerovati da pokretna tlačna oprema obuhvaćena ovim Pravilnikom predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost ljudi ili za druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovim Pravilnikom, ona tada provode ocjenjivanje u vezi s dotičnom pokretnom tlačnom opremom pokrivajući sve zahtjeve utvrđene u ovom Pravilniku.

Relevantni gospodarski subjekti dužni su surađivati, prema potrebi, s nadležnim inspekcijskim tijelom, uključujući davanje pristupa svojim prostorima i, prema potrebi, davanje uzoraka.

(2) Ukoliko u tijeku tog ocjenjivanja nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da pokretna tlačna oprema ne ispunjava zahtjeve navedene u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku, ono je dužno od dotičnog gospodarskog subjekta odmah zatražiti poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera kako bi uskladio pokretnu tlačnu opremu s tim zahtjevima, da u primjerenom roku, koji bi bio razmjeran prirodi rizika, a koji ona mogu propisati, povuče pokretnu tlačnu opremu s tržišta ili ju opozove.

Nadležno inspekcijsko tijelo obavještava relevantno prijavljeno tijelo.

Na korektivne mjere iz drugog podstavka ovoga stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ-a) br. 765/2008.

(3) Ukoliko nadležno inspekcijsko tijelo smatra da nesukladnost nije ograničena samo na teritoriju Republike Hrvatske, o rezultatima svojeg ocjenjivanja i mjerama koje su zatražili da gospodarski subjekt poduzme dužna su obavijestiti Europsku komisiju i ostale države članice.

(4) Gospodarski subjekt mora osigurati poduzimanje svih odgovarajućih korektivnih mjera u vezi s pokretnom tlačnom opremom koju je stavio na raspolaganje na tržištu EU.

(5) Ukoliko dotični gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u stavku 2. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo poduzima sve odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje te pokretne tlačne opreme na raspolaganje na njihovom nacionalnom tržištu, povukla tu opremu s tržišta ili ju opozvala.

O tim mjerama bez odgode obavještava Europsku komisiju i ostale države članice.

(6) Obavijest iz stavka 5. ovoga članka uključuje sve raspoložive pojedinosti, posebice podatke potrebne za identifikaciju nesukladne pokretne tlačne opreme, porijeklo takve opreme, prirodu navodne nesukladnosti i povezani rizik, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente dotičnog gospodarskog subjekta. Posebice, nadležno inspekcijsko tijelo navodi je li nesukladnost uzrokovana:

(a) time što pokretna tlačna oprema ne ispunjava zahtjeve u vezi sa zdravljem ili sigurnosti osoba ili drugih aspekata zaštite javnoga interesa navedenih u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i ovom Pravilniku, ili

(b) nedostacima normi i tehničkih kodova navedenih u Prilozima Direktive 2008/68/EZ ili u drugim odredbama te Direktive.

Članak 28.

Sukladna pokretna tlačna oprema koja predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost

(1) Ukoliko, nakon što se provede ocjenjivanje sukladno članku 27. stavku 1. ovoga Pravilnika, nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da pokretna tlačna oprema, unatoč tome što je sukladna s Direktivom 2008/68/EZ i ovim Pravilnikom, predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa, dužno je zatražiti od dotičnog gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da dotična pokretna tlačna oprema, nakon što se stavi na tržište, više ne predstavlja takav rizik, da se ta oprema u primjerenom roku, koji bi bio razmjeran prirodi rizika, a koji ona može propisati, povuče s tržišta ili se opozove.

(2) Gospodarski subjekt dužan je osigurati poduzimanje korektivne mjere u pogledu sve dotične pokretne tlačne opreme koju je stavio na raspolaganje na tržištu ili koju upotrebljava u čitavoj Uniji.

(3) Nadležno inspekcijsko tijelo odmah obaviještava Europsku komisiju i ostale države članice. Ta obavijest uključuje sve raspoložive pojedinosti, posebice podatke potrebne za identificiranje dotične pokretne tlačne opreme, porijeklo i opskrbni lanac te opreme, prirodu utvrđenih rizika i prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

Članak 29.

Formalna nesukladnost

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 27. ovoga Pravilnika, ukoliko nadležno inspekcijsko tijelo dođe do jednog od sljedećih zaključaka, zatražit će od dotičnog gospodarskog subjekta otklanjanje takve nesukladnosti:

(a) oznaka Pi postavljena je na način koji krši članak 12., 13., 14. ili članak 15. ovoga Pravilnika;

(b) oznaka Pi nije postavljena;

(c) tehnička dokumentacija nije na raspolaganju ili je nepotpuna;

(d) nisu ispunjeni zahtjevi iz Priloga Direktive 2008/68/EZ i ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko se nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka nastavi i dalje, nadležno inspekcijsko tijelo poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje te pokretne tlačne opreme na tržište ili osigurava njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE 6.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Stavljanje izvan snage

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, br. 126/08).

Članak 31.

Priznavanje istovrijednosti

(1) Certifikati o EEZ tipnom odobrenju za pokretnu tlačnu opremu izdane sukladno Direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ i 84/527/EEZ i certifikati o EC pregledu konstrukcije izdane sukladno Direktivi 1999/36/EZ i Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine« br. 126/08) priznaju se kao jednakovrijedne certifikatima o homologaciji (ili certifikati o tipnom odobrenju) iz Priloga Direktive 2008/68/EZ i podliježu odredbama o vremenski ograničenom priznavanju homologacija (ili tipnih odobrenja) utvrđenim u tim Prilozima.

(2) Ventili i pribor iz članka 3. stavka 3. Direktive 1999/36/EZ, označeni oznakom Direktive 97/23/EZ sukladno članku 3. stavku 4. Direktive 1999/36/EZ, mogu se i dalje upotrebljavati.

Članak 32.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/176

Urbroj: 526-03-01-01-01/1-13-4

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

PRILOG I.

Popis opasnih tvari osim onih iz klase 2

UN broj

Klasa

Opasna tvar

1051

6,1

CIJANOVODIK, STABILIZIRAN s manje od 3% vode

1052

8

FLUOROVODIK, BEZVODNI

1745

5.1

BROM-PENTAFLUORID isključujući prijevoz u cisternama

1746

5.1

BROM-TRIFLUORID isključujući prijevoz u cisternama

1790

8

FLUOROVODIČNA KISELINA s više od 85% fluorovodika

2495

5.1

JOD PENTAFLUORID isključujući prijevoz u cisternama

PRILOG II.

POSTUPAK ZA PONOVNO OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

1. Metoda kojom se osigurava sukladnost pokretne tlačne opreme iz članka 1. stavka 2. podstavka (c) ovoga Pravilnika koja je proizvedena i stavljena u uporabu prije datuma provedbe Direktive 1999/36/EZ i Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, br. 126/08) zadovoljava relevantne odredbe Priloga Direktive 2008/68/EZ i ovoga Pravilnika u trenutku ponovnog ocjenjivanja, utvrđena je u ovom Prilogu.

2. Vlasnik ili korisnik mora dati na raspolaganje prijavljenom tijelu koje ispunjava zahtjeve iz EN ISO/IEC 17020:2012 Tip A, i koje je prijavljeno za ponovno ocjenjivanje sukladnosti, one informacije u vezi s pokretnom tlačnom opremom koje tom tijelu omogućuju točno identificirati tu opremu (porijeklo, pravila konstrukcije, a za boce za acetilen također i pojedinosti o poroznom materijalu). Te informacije moraju uključivati, kada je to primjereno, bilo kakva propisana ograničenja uporabe, kao i bilo kakve napomene o mogućim oštećenjima ili popravcima koji su izvršeni.

3. Prijavljeno tijelo tipa A koje je prijavljeno za ponovno ocjenjivanje sukladnosti ocjenjuje je li pokretna tlačna oprema najmanje istog stupnja sigurnosti kao i pokretna tlačna oprema iz Priloga Direktive 2008/68/EZ. To se ocjenjivanje provodi na temelju informacija dobivenih u skladu sa točkom 2. ovoga Priloga, ili, kada je to primjereno, na temelju daljnjih pregleda.

4. Ukoliko su rezultati ocjenjivanja iz točke 3. ovoga Priloga zadovoljavajući, pokretna tlačna oprema podvrgava se periodičkom pregledu predviđenom u Prilozima Direktive 2008/68/EZ. Ukoliko se ispune zahtjevi periodičkog pregleda, prijavljeno tijelo odgovorno za periodički pregled postavlja oznaku Pi ili se ta oznaka postavlja pod njegovim nadzorom, u skladu s člankom 14. stavcima 1. do 5. ovoga Pravilnika. Nakon oznake Pi navodi se identifikacijski broj prijavljenog tijela odgovornog za periodički pregled. Prijavljeno tijelo odgovorno za periodički pregled izdaje certifikat o ponovnom ocjenjivanju u skladu s točkom 6. ovoga Priloga.

5. Ukoliko su tlačne posude bile proizvedene u serijama, može se izvršiti ponovno ocjenjivanje sukladnosti pojedinačnih tlačnih posuda, uključujući njihove ventile i ostali pribor koji se upotrebljavaju za prijevoz, od strane prijavljenog tijela za periodične preglede relevantnih pokretnih tlačnih posuda pod uvjetom da je sukladnost tipa ocijenilo, u skladu s točkom 3. ovoga Priloga, prijavljeno tijelo tipa A, odgovorno za ponovno ocjenjivanje sukladnosti, i da je izdan certifikat o ponovnom ocjenjivanju tipa. Nakon oznake Pi navodi se identifikacijski broj prijavljenog tijela odgovornog za periodički pregled.

6. U svim slučajevima prijavljeno tijelo odgovorno za periodički pregled izdaje certifikat o ponovnom ocjenjivanju koji sadrži, najmanje:

(a) identifikaciju prijavljenog tijela koje izdaje certifikat, te, ukoliko se radi o različitom tijelu, identifikacijski broj prijavljenog tijela tipa A odgovornog za ponovno ocjenjivanje sukladnosti u skladu sa točkom 3. ovoga Priloga;

(b) ime i adresu vlasnika ili korisnika navedenog u točkom 2. ovoga Priloga;

(c) u slučaju primjene postupka iz točke 5. ovoga Priloga, podatke kojima se identificira certifikat o ponovnom ocjenjivanju sukladnosti tipa;

(d) podaci za identifikaciju pokretne tlačne opreme na koju je postavljena oznaka Pi, uključujući, najmanje, serijski broj ili brojeve; i

(e) datum izdavanja.

7. Certifikat o ponovnom ocjenjivanju sukladnosti tipa će biti izdan ukoliko je primjenjen postupak iz točke 5. ovoga Priloga od strane tijela tipa A, odgovornog za ponovno ocjenjivanje sukladnosti.

Tijelo izdaje certifikat o ponovnom ocjenjivanju sukladnosti tipa koji sadrži, najmanje:

(a) identifikaciju prijavljenog tijela koje izdaje certifikat;

(b) ime i adresu proizvođača i nositelja tipskog odobrenja za pokretnu tlačnu opremu koja se ponovno ocjenjuje onda kada nositelj nije proizvođač;

(c) podatke koji identificiraju pokretnu tlačnu opremu koja je dio serije;

(d) datum izdavanja; i

(e) riječi: ‘ovim se certifikatom ne odobrava proizvodnja pokretne tlačne opreme ili njenih dijelova’.

8. Postavljanjem oznake Pi vlasnik ili korisnik navodi da preuzima odgovornost za sukladnost pokretne tlačne opreme sa svim primjenjivim zahtjevima navedenim u Prilozima Direktive 2008/68/EZ i u ovom Pravilniku, primjenjivim u trenutku ponovnog ocjenjivanja.

91 17.07.2013 Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi 91 17.07.2013 Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi