Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada

NN 91/2013 (17.7.2013.), Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada

91 17.07.2013 Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2053

Na temelju članka 142. točke 6. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU RUTNIH I TERMINALNIH NAKNADA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe Komisije (EZ) 1794/2006 od 6. prosinca 2006. kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL L 341, 7.12.2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 1794/2006).

Osiguranje provedbe drugih pravnih akata

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba EUROCONTROL-ovog Sustava rutnih naknada, te međunarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Nadležna tijela

Članak 3.

(1) Nacionalno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) U smislu provedbe članka 8. Uredbe (EZ) 1794/2006, Agencija će, u suradnji s pružateljima usluga u zračnoj plovidbi, organizirati konzultacije s predstavnicima korisnika zračnog prostora.

(3) U smislu provedbe članka 12. Uredbe (EZ) 1794/2006, ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odlučuje o uvođenju različitih programa poticaja.

(4) U smislu provedbe članka 13. Uredbe (EZ) 1794/2006 nadležna je Agencija.

Izuzeća od naknada u zračnoj plovidbi

Članak 4.

Izuzeća od naknada u zračnoj plovidbi uređuju se posebnim propisima.

Izračun rutnih i terminalnih naknada

Članak 5.

(1) U smislu provedbe članka 4. Uredbe (EZ) 1794/2006:

1. zona obračuna rutnih naknada je područje letnih informacija Zagreb (FIR Zagreb),

2. zone obračuna terminalnih naknada su:

a) zona I: Zagreb/Pleso (LDZA),

b) zona II: Osijek/Klisa (LDOS), Rijeka/Krk (LDRI), Pula (LDPL), Split/Kaštela (LDSP), Zadar/Zemunik (LDZD), Dubrovnik/Čilipi (LDDU), Brač/Brač (LDSB) i Mali Lošinj (LDLO).

(2) Izračun rutnih naknada obavlja se u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) 1794/2006.

(3) Izračun terminalnih naknada obavlja se u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) 1794/2006.

Izrada prijedloga baza troškova vezanih za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Članak 6.

(1) U smislu provedbe članka 5. Uredbe (EZ) 1794/2006, pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, Agencija i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje moraju svake godine izraditi prijedlog svojih baza troškova.

(2) Troškovi pružanja usluga zrakoplovne meteorologije moraju biti posebno iskazani u prijedlogu baze troškova pružatelja usluga zrakoplovne meteorologije.

(3) Trošak doprinosa/članarine EUROCONTROL-u u prijedlog svoje baze troškova uključuje Agencija.

(4) Ostali troškovi koji proizlaze iz međunarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku mogu se, u dogovoru s Ministarstvom, uključiti u prijedlog baze troškova Agencije.

(5) Dio troška sustava potrage i spašavanja zrakoplova u prijedlog svoje baze troškova uključuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje temeljem zakona i propisa kojim se uređuje potraga i spašavanje zrakoplova.

Faze u izradi i utvrđivanju konsolidirane baze troškova i jedinstvene jedinične cijene rutnih naknada

Članak 7.

(1) Subjekti iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika dužni su najkasnije do 15. svibnja svake godine izraditi i dostaviti Agenciji prijedlog svojih preliminarnih baza troškova koji se nadoknađuju iz rutnih naknada te dodatne informacije iz Aneksa II i VI Uredbe (EZ) 1794/2006.

(2) Ukoliko pružatelji usluga u zračnoj plovidbi ne dostave prijedlog svoje preliminarne baze troškova u predviđenom roku, Agencija može kao mjerodavnu uzeti usvojenu konačnu bazu troškova iz prethodne godine, uvećanu za stopu inflacije.

(3) Ukoliko središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje ne dostavi prijedlog svoje preliminarne baze troškova u predviđenom roku, Agencija može kao mjerodavnu uzeti usvojenu konačnu bazu troškova iz prethodne godine, uvećanu za stopu inflacije.

(4) Nakon zaprimanja prijedloga preliminarnih baza troškova, Agencija je dužna dostavljene baze troškova objediniti i temeljem istih utvrditi prijedlog preliminarne konsolidirane baze troškova rutnih naknada te prijedlog preliminarne jedinstvene jedinične cijene rutnih naknada Republike Hrvatske. Agencija je dužna konsolidirane podatke dostaviti EUROCONTROL-u i Europskoj komisiji u propisanim rokovima.

(5) Subjekti iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su najkasnije do 15. listopada svake godine izraditi i dostaviti Agenciji prijedlog svojih konačnih baza troškova koji se nadoknađuju iz rutnih naknada i dodatne informacije iz stavka 1. ovog članka.

(6) Ukoliko pružatelji usluga u zračnoj plovidbi ne dostave prijedlog svoje konačne baze troškova u predviđenom roku, Agencija će kao mjerodavnu uzeti preliminarnu bazu troškova koja je uvrštena u preliminarnu konsolidiranu bazu troškova iz stavka 4. ovog članka.

(7) Ukoliko središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje ne dostavi prijedlog svoje konačne baze troškova u predviđenom roku, Agencija će kao mjerodavnu uzeti preliminarnu bazu troškova koja je uvrštena u preliminarnu konsolidiranu bazu troškova iz stavka 4. ovog članka.

(8) Nakon zaprimanja prijedloga konačnih baza troškova, Agencija ih je dužna analizirati radi utvrđivanja transparentnosti iskazanih troškova, u skladu sa zahtjevima i kriterijima utvrđenim Uredbom (EZ) 1794/2006 te EUROCONTROL-ovim Načelima za utvrđivanje baze troškova rutnih naknada i izračun jediničnih cijena. Ako se analizom utvrdi da pojedini troškovi nisu transparentni ili odgovarajuće obrazloženi, subjekt na kojeg se to odnosi bit će pozvan da u ostavljenom roku dostavi tražene dokaze i dodatna obrazloženja.

(9) Nakon provedene analize iz stavka 8. ovog članka, Agencija utvrđuje prijedlog konačne konsolidirane baze troškova i prijedlog konačne jedinstvene jedinične cijene rutnih naknada Republike Hrvatske. Agencija je dužna konsolidirane podatke dostaviti EUROCONTROL-u i Europskoj komisiji u propisanim rokovima.

(10) Nakon što proširena Komisija EUROCONTROL-a donese konačnu odluku kojom se odobravaju jedinične cijene rutnih naknada za sljedeću poslovnu godinu, te nakon što ista proširena Komisija EUROCONTROL-a donese konačnu odluku o kamatnoj stopi na zakašnjela plaćanja rutnih naknada za sljedeću poslovnu godinu, Agencija pokreće objavu donesenih odluka na način uobičajen u zračnom prometu.

(11) Sukladno usvojenoj konsolidiranoj bazi troškova rutnih naknada Republike Hrvatske, a temeljem koje je proširena Komisija EUROCONTROL-a donijela konačnu odluku kojom se odobrava jedinstvena jedinična cijena rutnih naknada iz stavka 10. ovog članka, Agencija odlukom utvrđuje pojedinačne udjele svakog od subjekata u ukupnim prihodima od rutnih naknada za sljedeću poslovnu godinu, poštujući kriterij da:

a) udio svakog pojedinog subjekta u ukupnim prihodima od rutnih naknada predstavlja upravo udio naplativih troškova pojedinog subjekta konsolidirane baze troškova u ukupnim naplativim troškovima utvrđenim u konsolidiranoj bazi troškova rutnih naknada, te da

b) ukupni naplativi troškovi svakog pojedinog subjekta utvrđeni u konsolidiranoj bazi troškova rutnih naknada podrazumijevaju uskladu ukupnih troškova svakog pojedinog subjekta konsolidirane baze troškova rutnih naknada za one elemente usklade koji su inicijalno u tom subjektu i nastali, kao što su viškovi/manjkovi iz prethodnih razdoblja i troškovi izuzetih letova, a koji su u konsolidiranoj bazi troškova rutnih naknada iskazani na razini Republike Hrvatske, a ne pojedinog subjekta konsolidirane baze troškova rutnih naknada.

Faze u izradi i utvrđivanju konsolidiranih baza troškova i jedinstvenih jediničnih cijena terminalnih naknada

Članak 8.

(1) Subjekti iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika dužni su najkasnije do 15. svibnja svake godine izraditi i dostaviti Agenciji prijedlog svojih preliminarnih baza troškova koji se nadoknađuju iz terminalnih naknada te dodatne informacije iz Aneksa II i VI Uredbe (EZ) 1794/2006.

(2) Ukoliko pružatelji usluga u zračnoj plovidbi ne dostave prijedlog svojih preliminarnih baza troškova u predviđenom roku, Agencija može kao mjerodavne uzeti usvojene konačne baze troškova iz prethodne godine, uvećane za stopu inflacije.

(3) Ukoliko središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje ne dostavi prijedlog svoje preliminarne baze troškova u predviđenom roku, Agencija može kao mjerodavnu uzeti usvojenu konačnu bazu troškova iz prethodne godine, uvećanu za stopu inflacije.

(4) Nakon zaprimanja prijedloga preliminarnih baza troškova, Agencija je dužna dostavljene baze troškova objediniti i temeljem istih utvrditi prijedlog preliminarne konsolidirane baze troškova terminalnih naknada te prijedlog preliminarnih jedinstvenih jediničnih cijena terminalnih naknada po zonama obračuna za Republiku Hrvatsku. Agencija je dužna konsolidirane podatke dostaviti EUROCONTROL-u i Europskoj komisiji u propisanim rokovima.

(5) Subjekti iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika dužni su najkasnije do 15. listopada svake godine izraditi i dostaviti Agenciji prijedlog svojih konačnih baza troškova koji se nadoknađuju iz terminalnih naknada i dodatne informacije iz stavka 1. ovog članka.

(6) Ukoliko pružatelji usluga u zračnoj plovidbi ne dostave prijedlog svojih konačnih baza troškova u predviđenom roku, Agencija će kao mjerodavne uzeti preliminarne baze troškova koje su uvrštene u preliminarnu konsolidiranu bazu troškova iz stavka 4. ovog članka.

(7) Ukoliko središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje ne dostavi prijedlog svoje konačne baze troškova u predviđenom roku, Agencija će kao mjerodavnu uzeti preliminarnu bazu troškova koja je uvrštena u preliminarnu konsolidiranu bazu troškova iz stavka 4. ovog članka.

(8) Nakon zaprimanja prijedloga konačnih baza troškova, Agencija ih je dužna analizirati radi utvrđivanja transparentnosti iskazanih troškova, u skladu sa zahtjevima i kriterijima utvrđenim Uredbom (EZ) 1794/2006. Ako se analizom utvrdi da pojedini troškovi nisu transparentni ili odgovarajuće obrazloženi, subjekt na kojeg se to odnosi bit će pozvan da u ostavljenom roku dostavi tražene dokaze i dodatna obrazloženja.

(9) Nakon provedene analize iz stavka 8. ovog članka, Agencija utvrđuje konačnu konsolidiranu bazu troškova i konačne jedinstvene jedinične cijene terminalnih naknada Republike Hrvatske za zone obračuna. Agencija je dužna konsolidirane podatke dostaviti EUROCONTROL-u i Europskoj komisiji u propisanim rokovima.

(10) Nakon utvrđivanja konačne konsolidirane baze troškova i konačnih jedinstvenih jediničnih cijena terminalnih naknada Republike Hrvatske za zone obračuna, Agencija donosi odluku o jediničnim cijenama terminalnih naknada Republike Hrvatske za svaku zonu obračuna terminalnih naknada u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 2. ovog Pravilnika i odluku o kamatnoj stopi na zakašnjela plaćanja terminalnih naknada Republike Hrvatske za sljedeću poslovnu godinu, te pokreće objavu donesenih odluka na način uobičajen u zračnom prometu.

(11) Sukladno usvojenoj konsolidiranoj bazi troškova terminalnih naknada Republike Hrvatske, a temeljem koje je Agencija donijela odluku o jedinstvenim jediničnim cijenama terminalnih naknada Republike Hrvatske iz stavka 10. ovog članka, Agencija odlukom utvrđuje pojedinačne udjele svakog od subjekata u ukupnim prihodima od terminalnih naknada za sljedeću poslovnu godinu, poštujući kriterij da:

a) udio svakog pojedinog subjekta u ukupnim prihodima od terminalnih naknada predstavlja upravo udio naplativih troškova pojedinog subjekta konsolidirane baze troškova u ukupnim naplativim troškovima utvrđenim u konsolidiranoj bazi troškova terminalnih naknada, te da

b) ukupni naplativi troškovi svakog pojedinog subjekta utvrđeni u konsolidiranoj bazi troškova terminalnih naknada podrazumijevaju u skladu ukupnih troškova svakog pojedinog subjekta konsolidirane baze troškova terminalnih naknada za one elemente usklade koji su inicijalno u tom subjektu i nastali, kao što su viškovi/manjkovi iz prethodnih razdoblja i troškovi izuzetih letova, a koji su u konsolidiranoj bazi troškova terminalnih naknada iskazani na razini Republike Hrvatske, a ne pojedinog subjekta konsolidirane baze troškova terminalnih naknada.

Nadzor i inspekcija

Članak 9.

(1) U cilju provedbe odredbi ovog Pravilnika, Agencija je nadležna za provođenje nadzora i inspekcije u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) 1794/2006.

(2) Ako Agencija, tijekom kontinuiranog nadzora, ili nakon provedene analize dostavljenih dokaza i dodatnih obrazloženja u slučaju iz članka 7. stavka 8. te članka 8. stavka 8. ovog Pravilnika, utvrdi da iskazani troškovi i dalje nisu transparentni ili odgovarajuće obrazloženi, odnosno da postoje neke druge bitne okolnosti koje se tiču i/ili mogu imati utjecaj na utvrđivanje prijedloga konačnih baza troškova pružatelja usluga u zračnoj plovidbi koji se nadoknađuju iz rutnih i/ili terminalnih naknada, dužna je o tome obavijestiti nadležno tijelo pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u čijoj je nadležnosti je odlučivanje o financijskim pitanjima, kako bi isto, u okviru svojih zakonskih ovlasti, poduzelo sve potrebne radnje za utvrđivanje prijedloga konačnih baza troškova pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, u skladu sa zahtjevima i kriterijima utvrđenim Uredbom (EZ) 1794/2006 te EUROCONTROL-ovim Načelima za utvrđivanje baze troškova rutnih naknada i izračun jediničnih cijena.

Mjere za naplatu naknada

Članak 10.

(1) U smislu provedbe članka 14. Uredbe (EZ) 1794/2006, mjere za naplatu naknada provest će se u skladu s međunarodnim sporazumima kojima se uređuje naplata rutnih i terminalnih naknada.

(2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može uskratiti pružanje usluga u zračnoj plovidbi korisniku usluga u zračnoj plovidbi koji u predviđenom roku nije platio naknadu. Ostale mjere mogu uključivati pravo Agencije da odredi zadržavanje zrakoplova i uskraćivanje ulaska (leta) ili obavljanja usluga linijskog ili povremenog zračnog prijevoza u zračnom prostoru Republike Hrvatske.

Zaštita prava

Članak 11.

U svezi odluka donesenih na temelju ovog Pravilnika, a koje se tiču njihovih prava i obveza, zainteresirani subjekti mogu ostvariti zaštitu svojih prava podnošenjem prigovora donositelju odluke.

Stupanje na snagu

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada (»Narodne novine« broj 37/08 i 132/08).

Klasa: 011-01/11-05/19

Urbroj: 530-06-1-1-13-9

Zagreb, 3. srpnja 2013.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.