Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja Europskim zračnim prometom

NN 91/2013 (17.7.2013.), Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja Europskim zračnim prometom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2054

Na temelju članka 142. točka 6. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O INTEROPERABILNOSTI U MREŽI UPRAVLJANJA EUROPSKIM ZRAČNIM PROMETOM

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu:

a) Uredbe Komisije (EZ) br. 552/2004 od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti mreže upravljanja Europskim zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti) (SL L 96, 31. 3. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 552/2004) i

b) Uredbe (EZ) 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o definiranju pravnog okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (SL L 96, 31. 3. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 549/2004).

Područje primjene

Članak 2.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na:

1. sustave i postupke za upravljanje zračnim prostorom,

2. sustave i postupke za upravljanje protokom zračnog prometa,

3. sustave i postupke za kontrolu zračnog prometa, osobito sustave za obradu podataka o letu, sustave za obradu radarskih podataka i korisnička sučelja,

4. komunikacijske sustave i postupke za komunikacije zemlja-zemlja, zrak-zemlja i zrak-zrak,

5. navigacijske sustave i postupke,

6. nadzorne sustave i postupke,

7. sustave i postupke za zrakoplovno informiranje,

8. sustave i postupke za uporabu meteoroloških informacija.

Pojmovi i definicije

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) 'sastavni dijelovi' (Constituents) su opipljivi objekti poput hardvera i neopipljivi poput softvera, o kojima ovisi interoperabilnost EATMN-a. Sastavni dio je uglavnom uređaj koji omogućuje sučelje prema ili od zrakoplova, kontrolora ili drugih jedinica ANSP-a i ima direktan utjecaj na interoperabilnost, dakle odašiljač, prijamnik, antenski sustav, kontrole komunikacija, zaslon, podatkovni procesor i sl. u svrhu kontrole zračnog prometa. Radarski sustav kakav je isporučen od proizvođača smatra se sastavnim dijelom sve dok nije postavljen i operativno korišten od strane ANSP-a. Oprema, koja se koristi za međukonekciju signala i podataka između gore navedene opreme, bez da hotimično mijenja signal ili podatke između ulaza i izlaza, ne smatra se sastavnim dijelom.

2) 'nesmetani rad' (seamless operation) znači operiranje EATMN-a na način da s perspektive korisnika EATMN funkcionira kao jedinstveni entitet. Može biti izražen u pojmovima dijeljenja informacija, uključujući relevantnih informacija o operativnom statusu, zajedničkog razumijevanja informacija, usporedive performanse procesa i pripadajućih procedura u svrhu postizanja zajedničkih operativnih performansi. Zajednička operativna performansa može se tumačiti u značenju očekivane performanse sustava na način da isti udovoljava zahtjevima ICAO-a i da je kompatibilan s očekivanim performansama zrakoplova ili jedinice ATC-a. Te informacije mogu biti sadržane u dokumentaciji osiguranja sigurnosti (specifični slučaj sigurnosti – safety case – i referenca u tehničkom dosjeu – Technical File)

3) 'Sustav' (System) je skup uređaja na zrakoplovu i na zemlji, kao i satelitskih uređaja, za podršku uslugama u zračnoj plovidbi tijekom svih faza leta. Sastavni dio postaje sustav ili dio relevantan za interoperabilnost sustava kada je postavljen/integriran i/ili korišten za usluge u zračnoj plovidbi. Projektiranje, izgradnja, upravljanje i održavanje instalacije su uključene u značenju pojma udovoljavanje zahtjeva za sustav.

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) Tijela nadležna za provedbu Uredbe (EZ) 552/2004 su Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u okviru ovlasti propisanih Zakonom o zračnom prometu.

(2) U smislu provedbe članka 4. Uredbe (EZ) 552/2004, ako se utvrdi da Specifikacije Zajednice ne osiguravaju udovoljavanje temeljnim zahtjevima iz Uredbe (EZ) 552/2004, Ministarstvo će o tome obavijestiti Europsku komisiju.

(3) Kada Agencija postupi sukladno članku 7(1) Uredbe (EZ) 552/2004, obavijestit će o tome Ministarstvo koje će bez odlaganja u skladu sa člankom 7(2) Uredbe (EZ) 552/2004 izvijestiti Europsku komisiju o tako poduzetim mjerama.

(4) Kada Europska komisija obavijesti Ministarstvo o tome jesu li mjere iz stavka 3. ovoga članka opravdane, Ministarstvo će takvu obavijest bez odlaganja dostaviti Agenciji. Agencija će postupiti sukladno mišljenju Europske komisije.

(5) Ako Europska komisija u svojem mišljenju iz stavka 4. ovoga članka zaključi da je neudovoljavanje temeljnim zahtjevima posljedica krive primjene propisa o interoperabilnosti ili Specifikacija Zajednice, poduzet će se odgovarajuće mjere protiv izdavatelja EZ Izjave o sukladnosti ili Izjave o primjerenosti za uporabu ili EZ Izjave o verifikaciji sustava.

Stupanje na snagu

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja europskim zračnim prometom (»Narodne novine«, broj 18/11 i 99/11).

Klasa: 011-01/13-01/130

Urbroj: 530-06-1-1-13-5

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.