Pravilnik o poštanskim markama

NN 91/2013 (17.7.2013.), Pravilnik o poštanskim markama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2056

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, na prijedlog HP – Hrvatske pošte d.d., donosi

PRAVILNIK

O POŠTANSKIM MARKAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način izdavanja i uporabe poštanskih maraka, slučajevi u kojima se poštanske marke smatraju nevažećima, osnivanje, djelokrug i rad Povjerenstva za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske, utvrđivanje programa izdavanja prigodnih poštanskih maraka, kao i druga pitanja u vezi s izdavanjem, prodajom, razmjenom, promidžbom i povlačenjem poštanskih maraka.

Članak 2.

Naziv »poštanska marka« zaštićen je odredbama Svjetske poštanske konvencije i odnosi se jedino na poštanske marke koje ispunjavaju uvjete propisane aktima Svjetske poštanske unije i ovim Pravilnikom.

Članak 3.

U skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: Zakon) HP – Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: HP d.d.) jedina je ovlaštena za obavljanje svih poslova u vezi s izdavanjem, distribucijom, prodajom, promidžbom i povlačenjem iz uporabe poštanskih maraka Republike Hrvatske.

II. UPORABA POŠTANSKIH MARAKA

Članak 4.

Poštanske marke na pošiljci predstavljaju oznaku o plaćenoj poštarini u iznosu nominalne vrijednosti poštanske marke. Nominalna vrijednost poštanske marke je kunski iznos ili slovna oznaka otisnuta na poštanskoj marki.

Članak 5.

Poštanske marke upotrebljavaju se u skladu s odredbama Zakona koje se odnose na plaćanje poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu, koje obavlja HP d.d. na području Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Poštanske marke, osim što se upotrebljavaju za plaćanje poštanskih usluga, predstavljaju nacionalnu i kulturnu vrijednost Republike Hrvatske, te se njima promiče hrvatska nacionalna baština.

(2) Poštanske marke upotrebljavaju se i u filatelističke svrhe te u druge svrhe, kao što su promidžba, prigodna prodaja i slično, na način i uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Prodaja poštanskih maraka

Članak 7.

(1) Prodaju poštanskih maraka za plaćanje poštanskih usluga obavlja HP d.d. izravno i preko ovlaštenih prodavatelja. Ovlašteni prodavatelji prodaju poštanske marke na temelju ugovora sklopljenog s HP-om d.d.

(2) Prodaju poštanskih maraka za filatelističke potrebe HP d.d. obavlja na način i uz uvjete propisane ovim Pravilnikom i odlukom Uprave HP-a d.d.

III. VRSTE I OBILJEŽJA POŠTANSKIH MARAKA

Članak 8.

(1) Poštanske marke mogu biti redovite, prigodne i komercijalne (promidžbene i osobne).

(2) Poštanske marke izdaju se za potrebe poštanskog prometa.

(3) Redovite poštanske marke izdaju se u potrebnim količinama, ovisno o nominalnoj vrijednosti potrebnoj za plaćanje poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu. Ovisno o potrebama, moguć je dotisak i pretisak redovitih poštanskih maraka.

(4) Prigodne poštanske marke izdaju se radi obilježavanja važnih događaja, kulturno-povijesne baštine, prirodnih ljepota, znamenitih ličnosti, istaknutih obljetnica, velikih sportskih uspjeha i natjecanja, i sličnog.

(5) Komercijalne poštanske marke izdaju se na temelju posebnog zahtjeva pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: naručitelj). Rok uporabe komercijalnih poštanskih maraka je jednu godinu od dana izdavanja.

Članak 9.

(1) Obvezna obilježja poštanskih maraka Republike Hrvatske su sljedeća:

– skraćeni naziv države: »HRVATSKA«,

– izdavač: logotip HP-a d.d.,

– godina izdavanja (otisnuta arapskim brojkama),

– nominalna vrijednost (otisnuta arapskim brojkama ili latiničnim pismom),

– ime autora (otisnuto latiničnim pismom).

(2) Komercijalne poštanske marke, osim obilježja iz stavka 1. ovoga članka, obvezno sadrže i mjesec izdavanja.

(3) Poštanske marke mogu imati bilo kakav oblik uz uvjet da, u pravilu, njihove okomite ili vodoravne dimenzije ne budu manje od 15 mm niti veće od 50 mm. Poštanske marke mogu biti vidljivo odvojene strojnim zupčanjem ili na kakav drugi način, u skladu s odlukom Uprave HP-a d.d.

IV. IZDAVANJE POŠTANSKIH MARAKA

Program izdavanja prigodnih poštanskih maraka

Članak 10.

(1) Program izdavanja prigodnih poštanskih maraka (u daljnjem tekstu: Program) donosi Uprava HP-a d.d. na prijedlog Povjerenstva za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(2) Program se donosi u prvom tromjesečju godine koja prethodi godini izdavanja prigodnih poštanskih maraka, a objavljuje se najmanje 30 dana prije početka kalendarske godine na koju se odnosi.

(3) Program mora sadržavati sljedeće sastavnice:

– naziv i vrstu izdanja,

– broj poštanskih maraka u seriji,

– dan izdavanja.

(4) Program osim obveznog sadržaja iz stavka 3. ovoga članka može sadržavati i oblik izdanja, broj poštanskih maraka u arku te druga prateća izdanja uz seriju (omotnicu prvog dana izdanja (FDC), maksimum-kartu, prigodni list i slično).

(5) Izmjene i dopune Programa moguće su samo u iznimnim slučajevima, o čemu odluku donosi Uprava HP-a d.d.

Motivi na poštanskim markama

Članak 11.

(1) Motivima redovitih i prigodnih poštanskih maraka obilježava se i promiče nacionalna, kulturna, povijesna, spomenička i prirodna baština Republike Hrvatske.

(2) Na temelju obrazloženih prijedloga, uz tradicionalna tematska izdanja, kao što su »Europa«, »Znameniti Hrvati«, »Flora/Fauna« i »Božić«, prigodnim poštanskim markama obilježavaju se i važni događaji i druge obljetnice koje imaju značenje za Republiku Hrvatsku, pri čemu se obljetnice, u pravilu, obilježavaju uz 25, 50, 75, 100 i višekratni broj tih godina.

(3) Motive komercijalnih poštanskih maraka potvrđuje Uprava HP-a d.d. na prijedlog naručitelja.

Odluka o izdavanju poštanskih maraka

Članak 12.

Odluka o izdavanju poštanskih maraka, koju donosi Uprava HP-a d.d., mora sadržavati sljedeće sastavnice:

– naziv i vrstu izdanja,

– nominalnu vrijednost poštanskih maraka,

– način zupčanja i/ili oblik zaštite izdanja,

– nakladu,

– broj poštanskih maraka u arku,

– ime autora,

– dan izdavanja i puštanja u prodaju.

Članak 13.

(1) Nominalna vrijednost i količina naklade pojedinih izdanja poštanskih maraka određuje se odlukom Uprave HP-a d.d.

(2) Pri određivanju nominalne vrijednosti i naklade poštanskih maraka HP d.d. obvezan je prikupiti podatke o potrebnim količinama poštanskih maraka pojedinih nominalnih vrijednosti.

(3) Odluka o izdavanju poštanskih maraka mora biti donesena najmanje 30 dana prije dana izdavanja poštanske marke.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, odluka o izdavanju komercijalnih poštanskih maraka mora biti donesena najmanje petnaest dana prije dana njihova izdavanja.

Dotisak poštanskih maraka

Članak 14.

(1) U slučaju povećanih potreba za pojedinim izdanjima redovitih poštanskih maraka obavlja se njihov dotisak.

(2) Svaki novi dotisak iz stavka 1. ovoga članka označuje se sljedećim rimskim brojem.

Pretisak poštanskih maraka

Članak 15.

(1) Pretisak vrijednosti na poštanskim markama na novu vrijednost obavlja se u iznimnim slučajevima (npr. u slučaju promjene cijena poštanskih usluga i slično).

(2) Odluku o pretisku iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava HP-a d.d. u skladu s člankom 13. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Povlačenje poštanskih maraka iz uporabe

Članak 16.

(1) Uprava HP-a d.d. može donijeti odluku o povlačenju iz uporabe pojedinih izdanja poštanskih maraka.

(2) Rok za povlačenje poštanskih maraka iz uporabe ne može biti kraći od tri mjeseca, računajući od dana objave odluke iz stavka 1. ovoga članka u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama HP-a d.d.

(3) U roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca ovlašteni prodavatelji mogu povučene poštanske marke zamijeniti važećim poštanskim markama, po nominalnim vrijednostima.

(4) Iznimno od odredaba stavka 2. i 3. ovoga članka, komercijalne poštanske marke mogu se, na temelju odluke Uprave HP-a d.d., bez odgode povući iz uporabe, i to u slučaju njihove uporabe protivno odredbama ovoga Pravilnika. Obavijest o povlačenju komercijalnih poštanskih marka iz uporabe objavljuje se samo na službenim internetskim stranicama HP-a d.d.

Nevažeće poštanske marke

Članak 17.

(1) Poštanske marke smatraju se nevažećima za uporabu u poštanskom prometu u sljedećim slučajevima:

1. ako su izdane protivno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona,

2. ako su oštećene tako da nije vidljiva oznaka »Hrvatska« ili naziv izdavača, te nominalna vrijednost,

3. ako su bile uporabljene,

4. ako ih nije izdao HP d.d.,

5. ako su povučene iz uporabe.

(2) Ako je na poštanskoj pošiljci nalijepljena nevažeća poštanska marka, smatra se da poštanska usluga nije plaćena.

Krivotvorene poštanske marke

Članak 18.

Uporaba krivotvorenih poštanskih maraka nije dopuštena, a s poštanskim pošiljkama na kojima se nalaze krivotvorene poštanske marke postupa se na način propisan Uputama za obavljanje poštanskih usluga, koje donosi Uprava HP-a d.d.

Povjerenstvo za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske

Članak 19.

(1) Izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka obavlja Povjerenstvo za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju Programa iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Za izradu grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka HP d.d. raspisuje pozivni ili javni natječaj, u skladu s propisima o javnoj nabavi.

(3) Raspisani natječaj iz stavka 2. ovoga članka osobito mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv izdanja,

– motiv (obvezan motiv ili slobodna interpretacija),

– tehnike tiska,

– oblik izdanja,

– veličinu likovnog predloška,

– rok izrade ili podnošenja prijave na natječaj,

– iznos nagrade autoru za izabrano rješenje.

Članak 20.

(1) Povjerenstvo je sastavljeno od predsjednika i šest članova.

(2) Predsjednika i članove Povjerenstva svojom odlukom imenuje Uprava HP-a d.d., uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poštanske usluge, i to na razdoblje od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani.

(3) Predsjednik i tri člana Povjerenstva imenuju se iz reda uglednih kulturnih i javnih djelatnika, jedan član Povjerenstva predstavnik je ministarstva nadležnog za poštanske usluge, a dva člana Povjerenstva predstavnici su HP-a d.d.

(4) Predsjednik i članovi Povjerenstva moraju biti hrvatski državljani te moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

(5) Predsjednik i članovi Povjerenstva ne mogu biti državni dužnosnici niti osobe koje obavljaju poslove ili se bave djelatnošću zbog koje bi moglo doći do sukoba interesa.

(6) Predsjednik i članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni prije isteka razdoblja na koje su imenovani u sljedećim slučajevima:

– na osobni zahtjev,

– ako ne ispunjavaju uredno svoje obveze ili svojim djelovanjem postupaju protivno odredbama ovoga Pravilnika ili odluke o imenovanju iz stavka 2. ovoga članka,

– ako nastupe okolnosti iz stavka 5. ovoga članka,

– ako su pravomoćno osuđeni za kazneno djelo.

(7) Predsjednik i članovi Povjerenstva, koji nisu predstavnici HP-a d.d., za svoj rad imaju pravo na mjesečnu naknadu, a iznos naknade određuje se odlukom o imenovanju iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Povjerenstvo utvrđuje prijedlog godišnjeg Programa iz članka 10. ovoga Pravilnika, odlučuje o izboru motiva te grafičkih i likovnih rješenja redovitih i prigodnih poštanskih maraka, provodi nadzor nad grafičkom izvedbom izabranoga grafičkog i likovnog rješenja redovitih i prigodnih poštanskih maraka te obavlja i druge poslove utvrđene odlukom o imenovanju iz stavka 2. ovoga članka i Poslovnikom o radu Povjerenstva.

(9) Povjerenstvo uz suglasnost Uprave HP-a d.d. donosi Poslovnik o radu Povjerenstva, kojim se pobliže uređuje djelokrug i način rada Povjerenstva.

Povjerenstvo za nadzor tiskanja poštanskih maraka

Članak 21.

(1) Nadzor tiskanja poštanskih maraka u suradnji s predstavnicima tiskara obavlja Povjerenstvo za nadzor tiskanja poštanskih maraka.

(2) Povjerenstvo za nadzor tiskanja poštanskih maraka sastavljeno je od predsjednika i četiri člana koje svojom odlukom imenuje Uprava HP-a d.d.

(3) Uprava HP-a d.d. donosi Poslovnik o radu Povjerenstva za nadzor tiskanja poštanskih maraka, kojim se pobliže uređuje djelokrug i način njegova rada.

V. RAZMJENA I PROMIDŽBA POŠTANSKIH MARAKA

Članak 22.

(1) Od svakog izdanja poštanskih maraka odvaja se određena količina poštanskih maraka za potrebe razmjene, promidžbe, predstavljanja HP-a d.d. i slično, u skladu s obvezama koje proizlaze iz akata Svjetske poštanske unije.

(2) Odluku o količini i načinu uporabe odvojenih poštanskih maraka iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava HP-a d.d.

Članak 23.

(1) HP d.d. obvezan je dostaviti obavijest Međunarodnom uredu Svjetske poštanske unije o svakom novom izdanju poštanskih maraka, zajedno s petnaest kompleta tog izdanja, bez naknade.

(2) HP d.d. razmjenjuje s nacionalnim poštanskim operatorima država članica Svjetske poštanske unije, preko Međunarodnog ureda Svjetske poštanske unije, po jedan komplet svakog novog izdanja poštanskih maraka, bez naknade.

Članak 24.

Radi promidžbe poštanskih maraka Republike Hrvatske, na temelju odluke Uprave HP-a d.d., po jedan primjerak svakog izdanja poštanskih maraka dostavlja se najvažnijim uredništvima svjetskoga filatelističkog tiska, nakladnicima kataloga, tiskovnim agencijama i dr., u najkraćem mogućem roku, a ministarstvu nadležnom za poštanske usluge, na njegov pisani zahtjev, dostavlja se odgovarajući broj primjeraka određenih izdanja poštanskih maraka za potrebe promidžbe u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama, te prigodom održavanja njihovih sastanaka u Republici Hrvatskoj.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Predsjednik i članovi Povjerenstva za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske, osnovanog prema odredbama Pravilnika o poštanskim markama (»Narodne novine«, br. 83/10. i 127/10.), nastavljaju s radom i nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, do imenovanja predsjednika i članova Povjerenstva u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poštanskim markama (»Narodne novine«, br. 83/10. i 127/10.).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2013.

Klasa: 011-01/13-01/74

Urbroj: 530-06-2-13-2

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.