Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 91/2013 (17.7.2013.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2059

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 136/06, 31/09, 156/09, 53/12 i 86/13) u članku 1.a stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Direktiva Komisije 2013/28/EU od 17. svibnja 2013. o izmjenama i dopunama Priloga II. Direktive 2000/53/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SLL 135, 22. 5. 2013.).«.

Članak 2.

Prilog 1. Pravilnika zamjenjuje se Prilogom 1. ovoga Pravilnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/52

Urbroj: 517-06-3-13-1

Zagreb, 15. srpnja 2013.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG 1.

Materijali i sastavni dijelovi

Područje primjene i datum isteka izuzeća

Obveza označavanja ili drugačijeg isticanja

Olovo kao element u legurama

1. (a). Čelik za strojnu namjenu i galvanizirani čelik koji sadrži do 0,35% masenog udjela olova1. (b) Trajno galvanizirane čelične konstrukcije/ploče koje sadrže do 0,35% masenog udjela olova

Tipovi vozila odobreni prije 1. siječnja 2016. i zamjenski dijelovi za ta vozila


2. (a) Aluminij za strojnu namjenu s masenim udjelom olova do 2%

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005.


2. (b) Aluminij s masenim udjelom olova do 1,5%

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008.


2. (c) Aluminij s masenim udjelom olova do 0,4%

(1)


3. Legure bakra koje sadrže do 4% masenog udjela olova

(1)


4. (a) Obloge i kućišta ležajeva

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008.


4. (b) Obloge i kućišta ležajeva u motorima, sustavima prijenosa i klimatizacijskim kompresorima

1. srpnja 2011. i poslije toga datuma kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2011.


Olovo i spojevi olova u sastavnim dijelovima

5. Akumulatori

(1)

X

6. Amortizeri

Vozila homologirana prije 1. siječnja 2016. i zamjenski dijelovi za ta vozila

X

7. (a) Vulkanizacijska sredstva i stabilizatori elastomera u cijevima kočionih sustava, cijevima za gorivo, cijevima za ventilaciju zraka, elastomernim/metalnim dijelovima na šasiji i nosaču motora

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005.


7. (b) Vulkanizacijska sredstva i stabilizatori elastomera u cijevima kočionih sustava, cijevima za gorivo, cijevima za ventilaciju zraka, elastomernim/metalnim dijelovima šasije i nosača motora s masenim udjelom olova do 0,5%

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2006.


7. (c) Vezivna sredstva za elastomere u pogonskom sustavu vozila koja sadrže 0,5% masenog udjela olova

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2009.


8. (a) Olovo u lemu kojim se električne i elektroničke komponente pričvršćuju na elektroničke tiskane ploče i olovo u završnim premazima priključaka komponenti osim elektrolitskih aluminijskih kondenzatora, na iglicama komponenata i elektronskim tiskanim pločama.

Vozila homologirana prije 1. siječnja 2016. i zamjenski dijelovi za ta vozila

X(2)

8. (b) Olovo u lemu u električnim primjenama osim lemova na elektroničkim tiskanim pločama ili na staklu

Vozila homologirana prije 1. siječnja 2011. i zamjenski dijelovi za ta vozila

X(2)

8. (c) Olovo u završnim premazima priključaka elektrolitskih aluminijskih kondenzatora

Vozila homologirana prije 1. siječnja 2013. i zamjenski dijelovi za ta vozila

X(2)

8. (d) Olovo u lemu na staklu u osjetnicima masenog protoka zraka

Vozila homologirana prije 1. siječnja 2015. i zamjenski dijelovi za ta vozila

X(2)

8. (e) Olovo u lemu otpornom na visoke temperature (npr. legure na bazi olova s najmanje 85% masenog udjela olova)

(3)

X(2)

8. (f) Olovo koje se koristi u sustavima pin konektora

(3)

X(2)

8. (g) Olovo u lemu koji omogućuje održivi električni spoj između poluvodiča i nosača unutar »flip chip« paketa integriranih krugova

(3)

X(2)

8. (h) Olovo u lemovima kojima se rashladni elementi spajaju na toplinski ponor u energetskim sklopovima poluvodiča s čipom veličine najmanje 1 cm2 projekcijske površine i nominalne gustoće toka najmanje 1 A/mm2 površine silikonskog čipa

(3)

X(2)

8. (i) Olovo u lemovima za električne primjene na staklu osim lemljenja na laminiranom staklu

Vozila homologirana prije 1. siječnja 2016. i zamjenski dijelovi za ta vozila

X(2)

8. (j) Olovo u lemu za lemljenje na laminiranom staklu

(3)

X(2)

9. Ležišta ventila

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2003.


10. (a) Električni i elektronički dijelovi koji sadrže olovo u staklu ili keramici, u staklenim ili keramičkim dijelovima matrica, u stakleno-keramičkim materijalima, ili stakleno – keramičkim matričnim spojevima.

Ovo izuzeće ne obuhvaća uporabu olova u:

– staklu u žaruljama i keramičkom kućištu svjećica

– dielektrične keramičke materijale dijelova

navedenih pod 10 (b), 10 (c) i 10 (d)


X(4)

(za sve dijelove osim piezo elemenata u motorima)

10. (b) Olovo u PZT keramičkim materijalima kondenzatora koji su dijelovi integriranih krugova ili odvojenih poluvodiča10. (c) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora sa određenim naponom manjim od 125 V izmjenične ili 250 V istosmjerne struje.

Vozila homologirana

prije 1. siječnja 2016. i zamjenski dijelovi za ta vozila.


10. (d) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora koji kompenziraju temperaturna odstupanja senzora u ultrasoničnim akustičnim sustavima.

(3)


11. Pirotehnički upaljači

(ili prijevod: pirotehnički inicijatori)

Vozila homologirana prije 1. srpnja 2006 i zamjenski dijelovi za ta vozila.


12. Termoelektrični materijali koji sadrže olovo u automobilskim električnim aplikacijama koji služe za smanjivanje emisije CO2 oporabom ispušne topline

Vozila homologirana prije 1. siječnja 2019. i zamjenski dijelovi za ta vozila.

X

Šesterovalentni krom

13. (a) Antikorozivni zaštitni sloj

(ili antikorozivni premazi)

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2007.


13. (b) Antikorozivni zaštitni slojevi za komplete vijaka i matica za sastavne dijelove vozila (ili antikorozivni premazi za komplete svornjaka i matica na šasijama)

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008.


14. Kao antikorozivno sredstvo za rashladne uređaje od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima vozila za kampiranje težine do 0,75-% u rashladnim otopinama osim tamo gdje je moguća upotreba drugih rashladnih tehnologija (npr. raspoloživa na tržištu za primjenu u vozilima za kampiranje) i nema negativnih utjecaja po okoliš, zdravlje i/ili sigurnost potrošača.


X

Živa

15. (a) Izbojne svjetiljke za prednja svijetla

Vozila homologirana prije 1. srpnja 2012. i zamjenski dijelovi za ta vozila

X

15. (b) Fluorescentne cijevi u zaslonima na instrument ploči

Vozila homologirana prije 1. srpnja 2012. i zamjenski dijelovi za ta vozila

X

Kadmij

16. Akumulatori za vozila na električni

pogon

Kao zamjenski dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 31. prosinca 2008.


1 Ovo izuzeće preispituje se 2015. godine

2Rastavljanje je obvezno ako se vezano uz točku 10.(a) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Ova odredba se ne odnosi na elektroničke naprave koje nisu originalno ugrađene u vozilo.

3 Ovo izuzeće preispituje se 2014. godine.

4 Rastavljanje je obvezno ako se vezano za stavke 8.(a) do 8.(j) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Ova odredba se ne odnosi na elektroničke naprave koje nisu originalno ugrađene u vozilo.

Napomene:

Dopuštena je maksimalna vrijednost koncentracije do 0,1% masenog udjela po homogenom materijalu za olovo, šesterovalentni krom i živu te do 0,01% masenog udjela po homogenom materijalu za kadmij.

Ponovna uporaba dijelova vozila koja su na dan prestanka važenja izuzeća već bila prisutna na tržištu dozvoljava se bez ograničenja, budući da nije obuhvaćena člankom 5.

Zamjenski dijelovi stavljeni na tržište nakon 1. srpnja 2003. koji se upotrebljavaju za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2003. izuzeti su od odredaba članka 5. *

________
(*)
Ova odredba ne primjenjuje se na protuutege kotača, grafitne četkice za elektromotore i kočione obloge.

91 17.07.2013 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima 91 17.07.2013 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima