Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika

NN 91/2013 (17.7.2013.), Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU
I SPAŠAVANJE

2062

Na temelju članka 29. b. stavka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), donosim

PRAVILNIK

O NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA SUGLASNOSTI PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: ovlaštenik), sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti, način izdavanja, uvjete i način oduzimanja suglasnosti te sadržaj i način vođenja očevidnika o izdanim suglasnostima.

II. STRUČNI POSLOVI U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 2.

(1) Stručni poslovi u području zaštite i spašavanja su poslovi izrade procjene ugroženosti, izrade planova zaštite i spašavanja i izrada stručnih analiza i preporuka razvoja sustava zaštite i spašavanja.

(2) Grupe stručnih poslova u području zaštite i spašavanja su:

I./ Poslovi u području zaštite i spašavanja na izradi slijedećih dokumenata:

– procjene ugroženosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za slučaj velikih nesreća i katastrofa

– plana zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– raščlambe o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– posebnog elaborata, proračuna i projekcije u sustavu zaštite i spašavanja za potrebe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba.

II./ Poslovi u području zaštite i spašavanja na izradi vanjskog plana zaštite i spašavanja jedinice područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari.

Članak 3.

Stručne poslove u području zaštite i spašavanja može obavljati ovlaštenik na temelju suglasnosti za I. ili II. grupu poslova u području zaštite i spašavanja iz članka 2. ovog Pravilnika, koju izdaje ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje u postupku koji je uređen ovim Pravilnikom.

III. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I NAČIN IZDAVANJA I ODUZIMANJA SUGLASNOSTI

Opći uvjeti

Članak 4.

Pravna osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje suglasnosti mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. biti registrirana u registru Trgovačkog suda za djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

2. raspolagati odgovarajućim radnim prostorom, opremom i zaposlenicima za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja (minimalno računalna oprema, priključak na internet i računalne aplikacije za proračun posljedica velikih nesreća i katastrofa s popisa referentnih aplikacija).

Izdavanje i oduzimanje suglasnosti

Članak 5.

(1) Pravna osoba koja ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Uprava) zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja, u pisanom obliku.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti podnosi se na propisanim obrascima (Prilozi 1. i 2.) koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Zahtjev za izdavanje suglasnosti sadrži:

– naziv pravne osobe, adresu i OIB,

– datum podnošenja, potpis osobe koja je ovlaštena zastupati pravnu osobu – podnositelja zahtjeva i pečat.

(4) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, pravna osoba dužna je priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

– izvadak iz registra Trgovačkog suda, ne stariji od tri mjeseca

– popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

– podatke o djelatnicima koji će obavljati stručne poslove u području zaštite i spašavanja s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu na poslovima zaštite i spašavanja

– dokaz o plaćenim upravnim pristojbama i drugim troškovima u visini koja je propisana važećim propisima.

Članak 6.

(1) O provedenom postupku provjere ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za izdavanje i oduzimanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vodi zapisnik na propisanom obrascu (Prilog 5.) koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Povjerenstvo ima tri člana: predsjednika i dva člana iz Uprave sa završenim diplomskim studijem i imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

(3) Na temelju činjenica utvrđenih u provedenom postupku i priložene dokumentacije, Povjerenstvo će sačiniti Zapisnik koji sadržava ocjenu da li pravna osoba udovoljava uvjetima za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja.

(4) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka, vodi se i u postupku oduzimanja suglasnosti ovlašteniku.

(5) Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Sektor za civilnu zaštitu.

Članak 7.

(1) Rješenje o izdavanju suglasnosti donosi Ravnatelj Uprave, na temelju rezultata u provedenom postupku provjere, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s priloženom potpunom dokumentacijom.

(2) Ako se u postupku utvrdi da je zahtjev pravne osobe za izdavanje suglasnosti neosnovan, ravnatelj Uprave donosi rješenje kojim se zahtjev odbija.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Sadržaj i način vođenja očevidnika o izdanim suglasnostima

Članak 8.

(1) Uprava vodi očevidnik pravnih osoba kojima je izdano rješenje o izdavanju suglasnosti.

(2) Očevidnik o izdanim rješenjima vodi se na propisanim obrascima (Prilozi 9. i 10.) koji su sastavni dio ovog Pravilnika, a može se voditi i u elektroničkom obliku.

(3) Očevidnik sadrži sljedeće podatke:

– naziv pravne osobe, sjedište i adresu

– OIB

– upisni broj Uprave

– broj i nadnevak rješenja o izdavanju suglasnosti

– ime, prezime, datum rođenja i adresu stanovanja odgovorne osobe ovlaštenika

– naknadno upisane podatke o izdanim aktima koji su nastali nakon prvobitnog upisa u očevidnik

– broj i nadnevak rješenja o oduzimanju suglasnosti.

(4) Popis pravnih osoba kojim je izdana ili oduzeta suglasnost objavljuje se u Narodnim novinama sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.

Članak 9.

(1) Uprava provodi postupak obnove ispunjavanja uvjeta iz članaka 4. i 5. ovog Pravilnika svake 3 godine.

(2) Ovlaštenik je dužan pokrenuti postupak za obnovu ispunjavanja uvjeta najmanje tri mjeseca prije isteka roka na koji je izdana prethodna suglasnost.

Članak 10.

Na sva pitanja vezana uz postupak izdavanja suglasnosti koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 11.

Ako ovlaštenik u propisanom roku ne podnese zahtjev za produženje roka važenja suglasnosti, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ravnatelj Uprave donosi rješenje kojim se ovlašteniku oduzima suglasnost te se danom isteka roka na koji je suglasnost izdana briše iz očevidnika o izdanim suglasnostima.

Članak 12.

(1) Ovlašteniku će Uprava oduzeti suglasnost i prije isteka roka iz članka 11. ovog Pravilnika u sljedećim slučajevima:

– ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je ovlaštenik prestao udovoljavati uvjetima propisanim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i ovog Pravilnika, odnosno ako u roku određenom rješenjem o inspekcijskim nadzoru ne izvrši naložene mjere

– ako se inspekcijskim nadzorom stručnih poslova planiranja zaštite i spašavanja koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povjerila ovlašteniku utvrdi da kvaliteta dokumenata nije zadovoljavajuća i nije sukladna važećem zakonu i podzakonskim aktima iz područja zaštite i spašavanja te dva puta u cijelosti ne otkloni utvrđene nedostatke sukladno pravilima struke, odnosno ne izvrši izmjene i dopune dokumenata po rješenju nadležnog inspektora u određenim rokovima

– postupi suprotno odredbama akata kojima se utvrđuje poslovna i službena tajna.

(2) Suglasnost koja se ovlašteniku oduzima u slučajevima propisanim u stavku 1. ovog članka, prestaje važiti danom pravomoćnosti rješenja.

Članak 13.

Ovlaštenik kojemu je oduzeta suglasnost može podnijeti ponovni zahtjev nakon proteka roka od 3 godine uz uvjet da ispunjava uvjete propisane odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i ovog Pravilnika.

IV. UVJETI I NAČIN IZDAVANJA I ODUZIMANJA UVJERENJA

Članak 14.

Ravnatelj Uprave u propisnom postupku provjere uređen odredbama ovog Pravilnika donosi rješenje kojim izdaje uvjerenje fizičkoj osobi kojim se utvrđuje status stručnog djelatnika/ce za obavljanje poslova zaštite i spašavanja.

Članak 15.

(1) Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja iz članka 2. ovog Pravilnika mogu podnijeti:

– pravna osoba ili ovlaštenik za kandidate koji su kod njih zaposleni

– fizička osoba – kandidat.

(2) Ako pravna osoba ili ovlaštenik prijavljuju više kandidata za izdavanje uvjerenja, podnose poseban zahtjev za svakoga od njih.

(3) Zahtjev se podnosi Upravi pisanim putem, na obrascima (Prilozi 3. i 4.) koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Zahtjev sadrži:

– ime i prezime kandidata, adresu i OIB

– datum podnošenja, potpis kandidata ili osobe koja je ovlaštena zastupati pravnu osobu ili ovlaštenika, ovisno tko je podnositelj zahtjeva te pečat (kada zahtjev podnosi pravna osoba).

Članak 16.

Pravna ili fizička osoba iz članka 15. ovog Pravilnika, uz zahtjev za obavljanje poslova obvezno mora dostaviti dokaze o:

– stručnoj spremi (završen diplomski studij kojim se stječe akademski naziv magistar, odnosno magistar inženjer odgovarajuće struke ili završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer odgovarajuće struke)

– radnom iskustvu (najmanje 4 godine na poslovima zaštite i spašavanja ili na poslovima u trgovačkim društvima registriranim za obavljanje stručnih poslova zaštite na radu, zaštite od požara, stručnim poslovima prostornog uređenja i zaštite okoliša te tijela državne uprave)

– potvrdu o stalnom zaposlenju (presliku radne knjižice ili ugovor o radu) – kada zahtjev podnosi pravna osoba za svoje zaposlenike.

Članak 17.

(1) Provjeru utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za I. i II. grupu poslova u području zaštite i spašavanja obavlja Povjerenstvo.

(2) Za provjeru ispunjavanja uvjeta za II. grupu poslova u području zaštite i spašavanja član Povjerenstva, pored državnih službenika Uprave iz stavka 2. članka 6. je službenik kojeg imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

(3) Službenik iz stavka 2. ovog članka mora imati završen diplomski studij i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša i imenuje ga čelnik središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša.

Članak 18.

Postupak provjere znanja i osposobljenosti fizičkih osoba za rad na poslovima zaštite i spašavanja koje su podnijele zahtjev za izdavanje uvjerenja, Povjerenstvo provodi pisanim testom i usmenim ispitom, koji obuhvaćaju pitanja iz područja navedenih u člancima 19. i 20. ovog Pravilnika.

Članak 19.

Za izdavanje uvjerenja za I. grupu poslova zaštite i spašavanja (Prilog 6.) iz članka 2. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i osposobljenosti fizičkih osoba koji obuhvaća važeće propise, djelokrug rada i nadležnosti središnjih i drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana, ustanova i drugih pravnih osoba u području zaštite i spašavanja te međunarodnih propisa, konvencija, sporazuma i preporuka u području zaštite i spašavanja, osobito:

– zakona i podzakonskih propisa na području zaštite i spašavanja

– obilježja prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa

– ugroženosti područja Republike Hrvatske od velikih nesreća i katastrofa

– posljedica velikih nesreća i katastrofa po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra

– mjera i postupaka utvrđenih Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske

– ugroženosti i zaštiti kritične infrastrukture

– zadaća operativnih snaga za zaštitu i spašavanje

– sadržaja procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja općina, gradova i županija

– sadržaja operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba

– sadržaja planova civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– državnih planova kao sastavnih dijelova Plana zaštite i spašavanja Republike Hrvatske

– međunarodnih propisa u području zaštite i spašavanja s naglaskom na propise u području civilne zaštite i zaštite okoliša.

Članak 20.

Za izdavanje uvjerenja za II. grupu poslova zaštite i spašavanja (Prilog 7.) iz članka 2. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i osposobljenosti fizičkih osoba, koji pored provjere sadržaja iz članka 19. ovog Pravilnika, obuhvaća i znanja o važećim propisima u području zaštite okoliša, osobito:

– karakteristika opasnih tvari

– obveza operatera u obavješćivanju javnosti o zaštitnim mjerama i ponašanju u slučaju nesreće na postrojenju

– sadržaja i namjene scenarija mogućih izvanrednih događaja, utjecaja opasnih tvari posebno opasnih tvari koje nastaju kao produkti reakcije različitih opasnih tvari, posljedica ispuštanja u okoliš, njihovih kemijskih i fizikalnih karakteristika te posljedica ispuštanja u medij

– izrade analitičkih podloga za proračun radijusa s opasnim koncentracijama tvari, štetnih učinaka ispuštanja opasnih tvari u medij, po ljude i sastavnice okoliša

– poznavanje informatičkih alata za proračun posljedica ispuštanja opasnih tvari i korištenja GIS aplikacija

– sadržaja vanjskog plana s detaljnim poznavanjem mjera zaštite i spašavanja i sposobnosti potrebnih operativnih snaga zaštite i spašavanja

– načina uključivanja javnosti i komuniciranja s javnosti.

Članak 21.

(1) Na temelju zapisnika Povjerenstva o rezultatima provjere (Prilog 8.) iz članaka 19. i 20. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, ravnatelj Uprave donosi u roku od 30 dana od dana polaganja ispita rješenje o izdavanju uvjerenja fizičkoj osobi o stjecanju uvjeta za obavljanje poslova stručnog djelatnika u području zaštite i spašavanja.

(2) Uvjerenje se fizičkoj osobi koja je pristupila provjeri može izdati ukoliko je pisani test prošla s najmanje 70 posto točnih odgovora, a na usmenom ispitu točno odgovorila na najmanje 80 posto pitanja.

(3) Ukoliko fizička osoba provjeru nije prošla sukladno standardima utvrđenim stavkom 2. ovog članka, ravnatelj Uprave u roku od 30 dana od dana polaganja ispita donosi rješenje kojim utvrđuje da nije prošla provjeru i nije stekla uvjete za obavljanje poslova stručnog djelatnika u području zaštite i spašavanja.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 3. ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 22.

(1) Fizička osoba koja je s uspjehom prošla postupak provjere iz članaka 19. i 20. ovog Pravilnika smatra se stručnim djelatnikom za obavljanje poslova u zaštiti i spašavanju.

(2) Uprava vodi očevidnik stručnih djelatnika na obrascima (Prilozi 11. i 12.) koji su sastavni dio ovog Pravilnika, s podacima o imenu i prezimenu, adresi, kontakt brojevima, OIB-u, vrsti uvjerenja – grupi poslova za koju je uvjerenje izdano, datumu ispita, stručnom neformalnom usavršavanju u organizaciji Uprave (teme i sadržaj osposobljavanja, datum i mjesto održavanja, podatcima o pohađanju i izostancima), formalnom usavršavanju, posebnim stručnim referencama, koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.

(3) Osoba koja ne zadovolji na testu i ispitu može pristupiti ponovnoj provjeri znanja u drugom roku, ne kraćem od 30 dana od dana održavanja ispita.

Članak 23.

(1) Stručni djelatnici obvezni su odazvati se dodatnim edukacijama namijenjenim obavljanju stručnih poslova zaštite i spašavanja, koje organizira Uprava.

(2) Evidenciju i praćenje odaziva i pohađanja edukacija vodi Uprava. Analiza odaziva vrši se u trogodišnjim ciklusima.

(3) Sadržaj, termini i bodovna vrijednost edukacija objavljuju se na mrežnoj stranici Uprave.

(4) Stručnim djelatnicima koji se ne odazovu dodatnim edukacijama, odnosno ne skupe najmanje 50 posto bodova tijekom trogodišnjeg ciklusa, Uprava će oduzeti uvjerenje.

(5) Zahtjev za ponovno dobivanje uvjerenja fizička osoba može podnijeti po proteku jedne godine od dana oduzimanja uvjerenja.

(6) Ishođenje ponovnog uvjerenja provodi se u ponovnom postupku sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 24.

Stručni djelatnici mogu sklopiti ugovor o radu samo s jednim ovlaštenikom.

Stručni djelatnici mogu sklapati ugovor o djelu s više ovlaštenika istovremeno.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovlaštenici upisani u očevidnik dužni su Upravi, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, prijaviti sve nastale promjene koje mogu imati utjecaja na status ovlaštenika te o tome priložiti dokaze.

Članak 26.

(1) Ovlaštenici kojima je Uprava izdala suglasnost prije stupanja na snagu ovog Pravilnika zadržavaju prava do isteka roka na koji im je suglasnost izdana.

(2) Svi zaposlenici ovlaštenika koji su sukladno odredbama prethodnog Pravilnika i na zahtjev ovlaštenika položili ispit o poznavanju propisa, djelokruga i nadležnosti sudionika zaštite i spašavanja, dužni su Upravi podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja o stjecanju uvjeta za obavljanje poslova stručnih djelatnika u području zaštite i spašavanja i pristupiti provjeri utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za I. i II. grupu poslova u području zaštite i spašavanja sukladno odredbama ovog Pravilnika, u roku od 6 mjeseci po stupanju na snagu ovog Pravilnika.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 24/08).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/13-02/04

Urbroj: 543-01-08-01-13-5

Zagreb, 4. srpnja 2013.

Ravnatelj
dr. sc. Jadran Perinić, v. r.

PRILOG 1.

____________________________

                (PRAVNA OSOBA)

_______________________________

              (ADRESA I POŠTANSKI BROJ)

OIB__________________________________

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

10000 ZAGREB, NEHAJSKA 5

Temeljem članka 5. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), podnosim

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Molim naslov da _________________________ izda suglasnost
                                      (pravna osoba)

za obavljanje stručnih poslova iz I. grupe poslova planiranja u području zaštite i spašavanja iz članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika.

Upravna pristojba u iznosu_______kuna uplaćena je i poništena.

NAPOMENA:

__________________________________________________

__________________________________________________

Privitak:

1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda

2. Popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

3. Podatak o djelatnicima koji će obavljati stručne poslove u području zaštite i spašavanja s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu na poslovima zaštite i spašavanja

                                           MP ___________________
                                                     (ime i prezime, potpis)

U___________,_______godine
           (mjesto)           (datum)


PRILOG 2.

____________________________

            (PRAVNA OSOBA)

_______________________________

        (ADRESA I POŠTANSKI BROJ)

OIB__________________________________

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

10000 ZAGREB, NEHAJSKA 5

Temeljem članka 5. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), podnosim

ZAHTJEV

ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Molim naslov da _________________________ izda suglasnost
                                        (pravna osoba)

za obavljanje stručnih poslova iz II. grupe poslova u području zaštite iz članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika.

Upravna pristojba u iznosu_______kuna uplaćena je i poništena.

NAPOMENA:

__________________________________________________

__________________________________________________

Privitak:

1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda

2. Popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

3. Podatak o djelatnicima koji će obavljati stručne poslove u području zaštite i spašavanja s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu na poslovima zaštite i spašavanja

MP ___________________
         (ime i prezime, potpis)

U___________,_______godine
          (mjesto)          (datum)


PRILOG 3.

____________________________

   (PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA)

_______________________________

        (ADRESA I POŠTANSKI BROJ)

OIB__________________________________

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

10000 ZAGREB, NEHAJSKA 5

Temeljem članaka 15. i 16., a u svezi s člankom 5. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), podnosim

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Molim naslov da ______________________ izda uvjerenje za
(ime i prezime)

obavljanje stručnih poslova iz I. grupe poslova u području zaštite i spašavanja iz članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika.

Upravna pristojba u iznosu_______ kuna uplaćena je i poništena.

NAPOMENA:

__________________________________________________

__________________________________________________

Privitak:

1. Kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi

2. Dokaz o stečenom radnom iskustvu

3. Popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

MP ___________________
          (ime i prezime, potpis)

U___________,_______godine
         (mjesto)            (datum)


PRILOG 4.

____________________________

     (PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA)

_______________________________

        (ADRESA I POŠTANSKI BROJ)

OIB__________________________________

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

10000 ZAGREB, NEHAJSKA 5

Temeljem članka 15. i 16., a u svezi s člankom 5. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), podnosim

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Molim naslov da ________________________ izda uvjerenje za
                                       (ime i prezime)
obavljanje stručnih poslova iz II. grupe poslova u području zaštite iz članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika.

Upravna pristojba u iznosu_______kuna uplaćena je i poništena.

NAPOMENA:

__________________________________________________

__________________________________________________

Privitak:

1. Kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi

2. Dokaz o stečenom radnom iskustvu

3. Popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

MP ___________________
         (ime i prezime, potpis)

U___________,_______ godine
         (mjesto)          (datum)


PRILOG 5.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,___________________

Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), u postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja koji je dana _______________ podnijela pravna osoba ___________________________________________
OIB __________________________zastupana po ___________

_______________, Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za izdavanje i oduzimanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja, u sastavu:

1. _______________________________, predsjednik

2. _______________________________, član

3. _______________________________, član

4. _______________________________, član

dana __________________, provjerilo je autentičnost svih relevantnih dokaza o uvjetima koje pravna osoba mora ispunjavati kako bi u propisanom postupku dobila suglasnost za obavljanje stručnih poslova planiranja u području zaštite i spašavanja te utvrdilo slijedeće činjenice prema niže navedenom zapisniku.

ZAPISNIK

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Podnositelj zahtjeva,_______________OIB _________________,

– ISPUNJAVA sve zahtjeve iz Pravilnika te udovoljava izdavanje suglasnosti

– NE ISPUNJAVA ___________________________zahtjeve, te joj se utvrđuje rok od 15 dana za dopunu zahtjeva.

__________________________

       (predsjednik/ca – potpis)

__________________________

          (član – potpis)

__________________________

          (član – potpis)

__________________________

          (član – potpis)


PRILOG 6.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,_________________

Na temelju rezultata provedenog postupka ocjenjivanja osoba u poznavanju sadržaja utvrđenih člankom 21. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), koji je dana __________provelo Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za izdavanje i oduzimanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja, zadovoljio/la je sve Pravilnikom propisane uvjete te mu/joj se stoga izdaje

UVJERENJE
O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PLANIRANJA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

_____________,_______________, iz____________________
      (ime, prezime)                    OIB                           (mjesto i adresa prebivališta)

s uspjehom je prošao/la provjeru poznavanja propisa za I. grupu poslova u području zaštite i spašavanja, obavljanje stručnih poslova na izradi procjena ugroženosti, planova zaštite i spašavanja, raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja te posebnih elaborata, proračuna i projekcije u sustavu zaštite i spašavanja za potrebe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba, utvrđenih Pravilnikom o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te se sukladno odredbama Pravilnika smatra stručnim djelatnikom/com za rad na tim dokumentima.

Ovo Uvjerenje je osobni dokument i služi za rad na stručnim poslovima zaštite i spašavanja kod Ovlaštenika.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje vodi očevidnik o stručnim djelatnicima kojima su izdana/oduzeta uvjerenja o osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova planiranja u području zaštite i spašavanja.

Uvjerenje se stručnom djelatniku može oduzeti ako Povjerenstvo praćenjem službenih evidencija i očevidnika u službenom postupku utvrdi da se stručni djelatnik nije odazivao na dodatne edukacije u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, odnosno kada ne skupi najmanje 50 posto bodova tijekom trogodišnjeg ciklusa prema odredbama članka 23. Pravilnika.

RAVNATELJ
___________________


PRILOG 7.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,_________________

Na temelju rezultata provedenog postupka ocjenjivanja osoba u poznavanju sadržaja utvrđenih člankom 21. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), koji je dana __________provelo Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za izdavanje i oduzimanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja, zadovoljio/la je sve Pravilnikom propisane uvjete te mu/joj se stoga izdaje

UVJERENJE
O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA NA IZRADI VANJSKOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U SLUČAJU VELIKE NESREĆE KOJA UKLJUČUJE OPASNE TVARI

_________________________,_______________________,
_____________,_______________, iz____________________
  (ime, prezime)                          OIB                         (mjesto i adresa prebivališta)

s uspjehom je prošao/la provjeru poznavanja propisa za II. grupu poslova u području zaštite i spašavanja, obavljanje stručnih poslova na izradi vanjskog plana jedinice područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, utvrđenih Pravilnikom o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te se sukladno odredbama Pravilnika smatra stručnim djelatnikom/com za rad na tim dokumentima.

Ovo Uvjerenje je osobni dokument i služi za rad na tim dokumentima kod Ovlaštenika.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje vodi očevidnik o stručnim djelatnicima kojima su izdana/oduzeta uvjerenja o osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja.

Uvjerenje se stručnom djelatniku može oduzeti ako Povjerenstvo praćenjem službenih evidencija i očevidnika u službenom postupku utvrdi da se stručni djelatnik nije odazivao na dodatne edukacije u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, odnosno kada ne skupi najmanje 50 posto bodova tijekom trogodišnjeg ciklusa prema odredbama članka 23. Pravilnika.

RAVNATELJ
___________________

PRILOG 8.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,_________________

ZAPISNIK
O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE POZNAVANJA PROPISA, DJELOKRUGA I NADLEŽNOSTI SUDIONIKA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za izdavanje i oduzimanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja je na zahtjev___________ dana____________________, provelo postupak provjere osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja iz članka 19. ili članka 20. (zaokružiti broj članka za koji je postupak provjere proveden) Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Sukladno članku ___ Pravilnika kandidatu su na pisanom testu postavljena slijedeće pitanja:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________,

na koja je zadovoljavajuće odgovorio u ___postotku te je, prema odredbama članka ____ stavka ____ Pravilnika pisani test položio/a, nije položio/a.

Test se prilaže ovom Zapisniku.

Kandidatu su na usmenom testu postavljena sljedeća pitanja:

1._________________________________________

2._________________________________________

3._________________________________________

4._________________________________________

5._________________________________________

Komentari ispitivača s ocjenom zadovoljavajućih odgovora u postotku:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Kandidat je/nije zadovoljio/a na usmenom testu, odnosno, sukladno kriterijima iz članka ___. Pravilnika stekao/la uvjete da mu/joj se izda uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja iz I. / II. grupe.

                                                                    ___________________________

Zapisnik vodio/la                                                        (predsjednik/ca)

_______________                                     ___________________________

                                                                                        (član)

                                                                   ___________________________

                                                                                         (član)

                                                                   ___________________________

                                                                                        (član)


PRILOG 9.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,____________________

OČEVIDNIK
PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
I. GRUPA OVLAŠTENIKA

Red.
broj

NAZIV PRAVNE OSOBE,
SJEDIŠTE I ADRESA,
OIB

UPISNI BROJ

KLASA, URBROJ I DATUM IZDAVANA RJEŠENJA

ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIME, DATUM ROĐENJA,
MJESTO STANOVANJA

KLASA, URBROJ I DATUM ODUZI-
MANJA RJEŠENJA

NAPOMENA
(BROJ STRUČNIH DJELATNIKA REFERENCE, OBJAVA U »NN«)Na temelju članka 29.b stavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju, »Narodne novine«, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 i članka 8. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika, »Narodne novine«, br……..

PRILOG 10.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,____________________

  OČEVIDNIK
PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
II. GRUPA OVLAŠTENIKA

Red.
broj

NAZIV PRAVNE OSOBE,
SJEDIŠTE I ADRESA,
OIB

UPISNI BROJ

KLASA, URBROJ I DATUM IZDAVANA RJEŠENJA

ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIME, DATUM ROĐENJA,
MJESTO STANOVANJA

KLASA, URBROJ I DATUM ODUZI-
MANJA RJEŠENJA

NAPOMENA
(BROJ STRUČNIH DJELATNIKA REFERENCE, OBJAVA U »NN«)Na temelju članka 29.b stavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju, »Narodne novine«, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 i članka 8. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika, »Narodne novine«, br. 91/13.


PRILOG 11.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,____________________

OČEVIDNIK
STRUČNIH DJELATNIKA KOJIMA JE IZDANO UVJERENJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
I. GRUPA

Red.
broj

IME, PREZIME

ADRESA
TELEFON
E-MAIL

KLASA, URBROJ I DATUM IZDAVANJA UVJERENJA

OIB

KLASA, URBROJ I DATUM ODUZIMANJA UVJERENJA

NAPOMENA
OPĆI PODACI,
STRUČNA SPREMA, REFERENCE,
POHAĐANJE EDUKACIJENa temelju članka 22. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika, »Narodne novine«, br. 91/13.


PRILOG 12.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,____________________

OČEVIDNIK
STRUČNIH DJELATNIKA KOJIMA JE IZDANO UVJERENJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
II. GRUPA

Red.
broj

IME, PREZIME

ADRESA
TELEFON
E-MAIL

KLASA, URBROJ I DATUM IZDAVANJA UVJERENJA

OIB

KLASA, URBROJ I DATUM ODUZIMANJA UVJERENJA

NAPOMENA
OPĆI PODACI,
STRUČNA SPREMA, REFERENCE,
POHAĐANJE EDUKACIJENa temelju članka 22. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika, »Narodne novine«, br. 91/13.

91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika 91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika 91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika 91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika 91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika 91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika 91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika 91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika