Statut Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastup­nika za žigove

NN 91/2013 (17.7.2013.), Statut Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastup­nika za žigove

91 17.07.2013 Statut Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastup­nika za žigove

HRVATSKA KOMORA PATENTNIH ZASTUPNIKA I ZASTUPNIKA ZA ŽIGOVE

2067

Na temelju odluke Skupštine, a sukladno članku 17. Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« 54/2005), osnivačka skupština Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove (u daljnjem tekstu: Komora), koju čine sve osobe koje su do dana održanja ove sjednice upisane u Registar hrvatskih patentnih zastupnika i/ili zastupnika za žigove, na svojoj sjednici održanoj 9. lipnja, 2009. (devetog lipnja dvije tisuće i devete godine), donosi

STATUT

HRVATSKE KOMORE PATENTNIH ZASTUPNIKA I ZASTUPNIKA ZA ŽIGOVE

I. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim Statutom uređuju se pitanja: (i) naziva, sjedišta, područja djelovanja Komore, te obilježja Komore; (ii) javnosti i ostvarivanja javnosti rada Komore; (iii) ciljeva, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; (iv) članstva i članarine u Komori, uvjetima i načinu izbora i opoziva članova; (v) tijela Komore i njihova sastava, ovlasti i načina odlučivanja; načina upravljanja i zastupanja, unutarnjeg ustrojstva; trajanju mandata te odgovornosti; (vi) financiranja Komore, imovine i način stjecanja imovine; (vii) pitanja disciplinske odgovornosti članova; (viii) prestanka Komore, kao i druga pitanja značajna za rad Komore.

1.2. Komora je strukovna Komora koja temeljem članka 17. Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« 54/2005) okuplja ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva registrirane pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

1.3. Komora je neprofitna pravna osoba, a koju osobnost stječe danom konačnosti rješenja nadležnog tijela o osnivanju Komore, odnosno upisom u za to nadležni registar.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA TE OBILJEŽJA

2.1. Naziv Komore glasi:

Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove.

2.2. Komora djeluje na području Republike Hrvatske.

2.3. Komoru zastupa i predstavlja predsjednik Komore.

2.4. Sjedište Komore je u Zagrebu. Odluku o određenju prve poslovne adrese Komore unutar sjedišta iste, kao i odluku o eventualnoj promjeni poslovne adrese unutar sjedišta, donosi Izvršni odbor Komore.

2.5. Komora ima svoj znak i štambilj. Izvršni odbor Komore će donijeti Pravilnik o izgledu i načinu korištenja štambilja Komore.

III. JAVNOST I PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST

3.1. Rad Komore je javan.

3.2. Tijela Komore provode javnost svoga rada javnošću sjednica te davanjem informacija o svom djelovanju na način koji će biti dogovoren između članova Komore.

3.3. Sa sjednica tijela Komore javnost se može isključiti odlukom Izvršnog odbora Komore, u cilju zaštite osobnih podataka članova ili zaštite poslovne tajne Komore.

3.4. Svi članovi Komore bit će obaviješteni o cjelokupnom djelovanju Komore, kao i radu svih tijela i/ili odbora Komore. Svim članovima Komore dostavljat će se sve odluke tijela Komore, te isti imaju pravo prisustvovati svim sjednicama tijela Komore.

IV. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI

4.1. Komora se osniva na temelju članka 17. Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« 54/2005) s ciljem okupljanja svih registriranih zastupnika za patente i zastupnika za žigove pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, te promicanja njihovih profesionalnih interesa, kao i s ciljem kako unapređivanja edukacije i kvalitete rada prije svega zastupnika, odnosno, svojih članova, tako i unapređivanja rada i edukacije državnih tijela kao i ostalih subjekata hrvatskog tržišta u pogledu ostvarenja i zaštite prava intelektualnog vlasništva.

4.2. U svrhu ostvarivanja cilja propisanog prethodnim stavkom ovoga članka Komora će obavljati sljedeće djelatnosti:

– organizirati kongrese, kolokvije, seminare, predavanja, diskusije, »okrugle stolove« i stručne sastanke registriranih zastupnika za patente i žigove, kao i drugih osoba čiji je rad u interesu unapređenja kako rada zastupnika tako i struke u cjelini;

– organizirati razne oblike edukacije studenata kao i mladih praktičara iz područja prava intelektualnog vlasništva;

– formirati privremene ili stalne radne grupe i/ili odbore za određene teme, probleme i aktivnosti;

– organizirati i podupirati sve oblike stručnog usavršavanja svojih članova, međunarodne razmjene i gostovanja stručnjaka iz inozemstva;

– izdavati periodične i/ili stalne publikacije (knjige, časopisi i sl.) uključujući i edukacijsko-propagandni materijal, te obavljati i druge izdavačke djelatnosti od interesa za rad Komore;

– poticati sve članove na što aktivniji rad Komore;

– aktivno surađivati sa svim državnim tijelima, posebice Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, po svim pitanjima značajnim za rad Komore, kao i za rad članova Komore;

– sudjelovati u radu međunarodnih komora, strukovnih komora i/ili organizacija koje se bave pitanjima intelektualnog vlasništva;

– dodjeljivati nagrade i priznanja zaslužnima članovima;

– poduzimati putem ovlaštenih tijela Komore disciplinske mjere protiv članova koji ne poštivaju opće akte Komore.

Komora može obavljati i druge djelatnosti koje ovim člankom nisu izrijekom navedene, ako je obavljanje takve djelatnost u uskoj vezi s ciljevima Komore.

V. ČLANSTVO U KOMORI

5.1. Članovi Komore mogu biti redoviti i počasni.

5.2. Redovitim članom Komore postaje svaka ona osoba koja je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo upisana kao registrirani zastupnik za patente i/ili zastupnik za žigove.

Osoba koja je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo upisana u za to nadležnom registru kao ovlašteni zastupnik, postaje redovitim članom Komore s danom upisa koji je jednak danu upisa u registar zastupnika.

Osnivači Komore jesu fizičke osobe koje su položile odgovarajuće ispite te su upisane u Registar hrvatskih patentnih zastupnika i/ili zastupnika za žigove, kao i pravne osobe upisane u predmetni registar do dana održanja osnivačke skupštine. Osnivači Komore su ujedno i redoviti članovi koji svoja prava i obveze ostvaruju u godini u kojoj je Komora i osnovana.

Sva prava i obveze redoviti član, a koji nije osnivač Komore, ostvaruje u godini u kojoj je upisan u registar ovlaštenih zastupnika pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

O činjenici upisa ovlaštenog zastupnika u za to nadležan registar pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, ovlaštena osoba Zavoda i/ili sam zastupnik, obavijestit će tajnika Komore o predmetnom upisu.

Ako to bilo koja strana propusti učiniti, tajnik Komore će prije upućivanja poziva za redovitu godišnju skupštinu, izvršiti provjeriti stanje u registru ovlaštenih zastupnika, te će takvog zastupnika obavijestiti o njegovu članstvu u Komori, kao i njegovim pravima i dužnostima kao člana Komore, te će mu dostaviti poziv za redovitu godišnju skupštinu zajedno s preslikom važećeg Statuta Komore, a na adresu na kojoj je registriran kao ovlašteni zastupnik.

Novi član Komore ima pravo uvida u sve opće akte Komore, kao i odluke Skupštine Komore.

Redoviti članovi Komore imaju isključivo pravo glasovanja na Skupštini Komore, te imaju pravo birati i biti birani u sva tijela/odbore Komore, uključujući i tijela upravljanja, te imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu bilo kojeg tijela/odbora Komore.

5.3. Počasnim članom Komore može postati građanin Republike Hrvatske ili stranac, istaknuta osoba koja snažno potiče razvoj prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, a koja ima međunarodni ugled i koja želi sudjelovati u radu Komore.

O dodjeli statusa počasnog člana, odluku donosi Skupština, a na prijedlog Izvršnog odbora Komore.

Počasni član ima pravo biti biran kao i pravo sudjelovati u radu tijela upravljanja Komore, kao i u svim ostalim tijelima/odborima Komore. Počasni član nema pravo glasovanja na Skupštini Komore.

5.4. Član koji ne može kroz određeni period sudjelovati u radu Komore, dužan je o svojim razlozima zbog kojih je spriječen sudjelovati u radu, kao i o predvidivom vremenu spriječenosti, obavijestiti Tajnika Komore u pisanoj formi. Razlozi takve spriječenosti mogu se odnositi samo na razloge uslijed kojih taj član, usprkos činjenici upisa u ovlašteni Registar zastupnika, ne može obavljati zastupničku djelatnost (kao npr. bolest člana, odlazak na stručno usavršavanje i sl.).

Za vrijeme spriječenosti člana sudjelovati u radu Komore, a sukladno pisanoj obavijesti člana, njegova prava i obveze miruju, uključujući i obvezu plaćanja članarine. Ako je član Komore spriječen sudjelovati u radu Komore duže od jedne godine, tada član Komore nije u obvezi platiti jednu godišnju članarinu, pri tome razumijevajući da se oslobođenje od plaćanja godišnje članarine može primijeniti samo za slučaj spriječenosti rada u Komori u trajanju od pune godine dana.

5.5. Svaki redoviti član Komore dužan je plaćati godišnju članarinu u visini koju na svojoj sjednici određuje Skupština. Članarina se plaća za sljedeću godinu, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, a o čemu blagajnik Komore izdaje članu odgovarajuću potvrdu.

Neovisno od činjenice je li ovlašteni zastupnik upisan i u registar patentnih zastupnika i u registar zastupnika za žigove, plaća jednostruki iznos godišnje članarine kao jedan redoviti član.

Članarina se koristi isključivo za potrebe rada Komore.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

5.6. Svaki član Komore ima pravo:

– sudjelovati u djelatnostima Komore;

– sudjelovati u radu tijela Komore sukladno svom članskom statusu;

– davati prijedloge, mišljenja i primjedbe tijelima Komore, u svezi njihovog djelovanja.

5.7. Svaki član Komora obvezan je:

– sudjelovati u radu tijela Komore sukladno svom članskom statusu;

– poštivati Statut i druge opće akta Komore, kao i sve druge odluke tijela Komore;

– pomagati i unapređivati rad Komore.

5.8. Članstvo u Komori prestaje brisanjem ako član Komore više nije upisan u za to nadležni registar zastupnika pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo na temelju odredbi Zakona o zastupanju u području prava intelektualnog vlasništva.

Odluku o prestanku članstva iz stavka 1. ovog članka donosi Izvršni odbor. Protiv odluke Izvršnog odbora član Komore može, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka predmetne odluke, podnijeti žalbu Skupštini Komore putem tajnika Komore. Žalba ne odgađa izvršenje odluke. O žalbi će Skupština odlučiti na svom prvom narednom zasjedanju (bilo redovitom bilo izvanrednom). Odluka Skupštine je konačna.

Ponovnim upisom u Registar ovlaštenih zastupnika sukladno odredbama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, ostvaruje se pravo na redovito članstvo Komore.

VI. ZASTUPNIČKA TAJNA

6.1. Svaki član Komore dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je prigodom pružanja usluge stranci, a osobito prilikom njena zastupanja, saznao od svoje stranke ili na neki drugi način, a da se predmetna informacija odnosi na predmet usluge. Zastupničkom tajnom se u tom smislu smatraju sve informacije, predmet tj. spis, računalni, slikovni, tonski i/ili slični zapisi te depoziti stranaka koji se nalaze u uredu/društvu zastupnika tj. člana Komore.

6.2. Član Komore je dužan voditi računa o tome da zastupničku tajnu čuvaju i druge osobe koje rade u njegovu uredu/društvu te se pravila o čuvanju zastupničke tajne određena ovim Statutom kao i općim aktima Komore, na odgovarajući način imaju primijeniti na sve članove ureda/društva zastupnika.

6.3. Ono što je zastupnik saznao u pružanju svoje usluge stranci, ne smije niti u kojem slučaju ili postupku uporabiti na način koji bi mogao toj stranci prouzročiti štetu. Takvu spoznaju zastupnik također ne smije iskoristiti niti na štetu jednog ili više zainteresiranih članova koji su u statusnoj svezi sa strankom, ili protiv njih.

6.4. Zastupničku tajnu je zastupnik dužan čuvati trajno.

6.5. Radi čuvanja zastupničke tajne, zastupnik ne smije davati nikakve obavijesti o predmetima koji su mu povjereni kao zastupniku, pa i nakon prestanka zastupanja stranke.

6.6. Iznošenje zastupničke tajne dopušteno je samo u slučaju ako to stranka zastupniku na nedvojben način dopusti, a osobito ako je to nužno radi obrane zastupnika.

VII. TIJELA KOMORE

7.1. Tijela Komore su:

a.) Skupština;

b.) Izvršni odbor, kojeg čine:

– Predsjednik Komore;

– Zamjenik predsjednika Komore;

– i tri člana.

c.) Nadzorni odbor;

d.) Disciplinski sud i Senat kao II-go stupanjsko tijelo nadležno za rješavanje po žalbama na odluke Disciplinskog suda.

Dužnosnici Komore su tajnik i blagajnik.

a.) Skupština

7.2. Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore i čine je svi počasni i redoviti članovi Komore. Skupština zasjeda u sjedištu Komore, i vodi se na hrvatskom jeziku.

Skupštinom predsjedava predsjednik Komore, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika, a za slučaj njegove spriječenosti – osoba koju će odrediti Izvršni odbor Komore.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem (dizanjem ruku prisutnih), osim ako na samoj sjednici skupština ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Skupština punovažno odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Komore. Ako u zakazano vrijeme Skupština nema kvorum, početak sjednice se odlaže jedan sat. Nakon toga skupština punovažno odlučuje ako je prisutna jedna trećina članova, ali ne manje od deset članova.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim ako za donošenje odluke o pojedinom pitanju nije propisano drugačije.

O radu skupštine vodi se zapisnik koji se čuva u za to predviđenoj evidenciji. Skupština će na svom zasjedanju izabrati osobu zapisničara, za tu sjednicu. Predsjednik i tajnik Komore odgovorni su za točnost i potpunost zapisnika sa sjednice Skupštine, a koji se u svom punom ili skraćenom obliku, objavljuje na web-stranici Komore, odnosno, dostavlja na uvid svim članovima Komore.

7.3. Skupština Komore obavlja sljedeće poslove:

– donosi Statut i njegove izmjene i dopune, te druge opće akte od općeg značaja za rad Komore;

– bira članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;

– bira predsjednika Komore;

– bira članove Disciplinskog suda i Senata;

– donosi godišnji plan rada;

– donosi financijski plan i usvaja završni račun;

– donosi Kodeks zastupničke etike;

– donosi Disciplinski pravilnik;

– proglašava, na prijedlog Izvršnog odbora, počasne članove;

– odlučuje o žalbama i prigovorima članova;

– raspravlja i odlučuje o godišnjim izvješćima Izvršnog odbora i predsjednika;

– odlučuje o statusu redovnog člana;

– donosi i druge odluke za koje nije nadležan Izvršni odbor ili predsjednik;

– donosi odluke o osnivanje odbora i/ili komisija Komore, i to za točno određene svrhe. Svaki odbor i/ili komisija imat će svog voditelja kojega imenuje Skupština svojom odlukom prilikom osnivanja takvog odbora i/ili komisije. Svaki član Komore samostalno određuje hoće li se uključiti u rad tako osnovanog odbora i/ili komisije.

7.4. Skupština se redovito sastaje najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva predsjednik Komore, a može je sazvati i Izvršni odbor, najkasnije dva tjedna prije održavanja sjednice. Svakom članu Komore dostavlja se poziv zajedno s dnevnim redom i svim potrebnim materijalima i to u navedenom roku. Ako bilo koji član ima prijedlog za izmjenom i/ili dopunom predloženog dnevnog reda, dužan je predmetne prijedloge dostaviti u pisanoj formi predsjedniku Komore najkasnije 10 (deset) dana prije održavanja Skupštine.

Skupština iznimno može donositi odluke i o pitanjima koja nisu predložena u dnevnom redu, i to isključivo ako predsjednik Komore, zajedno sa svim članovima Izvršnog odbora, smatra da Skupština treba donijeti takvu odluku.

7.5. Bilo na zahtjev najmanje deset članova Komore, bilo temeljem odluke Izvršnog odbora, predsjednik Komore je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine, a koja se mora sazvati u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva, tj. dana donošenja odluke Izvršnog odbora, a sjednica mora biti održana u roku od trideset dana od dana prijema zahtjeva tj. dana donošenja odluke Izvršnog odbora. Na izvanrednoj sjednici Skupština može raspravljati samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine sukladno prethodnoj točki ovoga stavka, sjednicu mogu sazvati predlagači.

b.) Izvršni odbor

7.6. Izvršni odbor Komore je najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine, a djeluje na temelju smjernica, preporuka i odluka Skupštine, i za svoj rad odgovara Skupštini.

Izvršni odbor broji pet članova, a čine ga predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore, i tri člana. Mandat članova Izvršnog odbora je tri godine. Nitko ne može biti član Izvršnog odbora duže od dva uzastopna mandata.

Ako član Izvršnog odbora iz bilo kojeg razloga prestane obavljati svoju dužnost, upražnjeno mjesto može se popuniti kooptiranjem drugog člana. Mandat kooptiranog člana traje do kraja mandata u koji je izabran, a o čemu odluku donosi Skupština Komore (bilo na redovitoj bilo na izvanrednoj sjednici sazvanoj u te svrhe).

7.7. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje. Izvršni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom članova. Izvršni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuju svi članovi.

O radu Izvršnog odbora vodi se zapisnik koji se čuva u za to predviđenoj evidenciji.

Sjednica Izvršnog odbora može biti održana i telefonski, putem konferencijske veze, pri tome razumijevajući da se o istoj sačini zapisnik, i da ga zajedno s pripadajućim odlukama, članovi Izvršnog odbora verificiraju i osobno potpišu. Također, članovi Izvršnog odbora mogu o pojedinom pitanju komunicirati i elektroničkom poštom, kao i na isti način donositi odluke, a što će se smatrati vjerodostojnom odlukom Izvršnog odbora pod uvjetom da članovi Izvršnog odbora verificiraju na odgovarajući način takvu korespondenciju kao i predmetnu Odluku.

7.8. Izvršni odbor ima pravo i ovlast:

– upravljati Komorom između dvije sjednice Skupštine;

– izvršavati odluke Skupštine;

– predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih akata, te pripremati prijedloge tih akata;

– predlagati izmjene i dopune Kodeksa zastupničke etike;

– predlagati završni račun i financijski plan i raspravlja financijska izvješća;

– voditi brigu o redovitoj uplati članarine i cjelokupnom financijskom poslovanju Komore;

– uspostavljati veze s nacionalnim komorama drugih zemalja;

– provoditi i organizirati godišnji program rada;

– pripremati i razmatrati izvješća o radu Komore;

– predlagati Skupštini kandidate za počasne članove;

– donositi odluku o brisanju iz članstva sukladno članku 5.8. ovog Statuta;

– davati prijedlog Skupštini iznosa članarine;

– donositi odluku o promjeni adrese unutar sjedišta;

– davati obavijesti i informacije Nadzornom odboru o svom radu, te izvještavati Nadzorni odbor o svakoj hitnijoj odluci u svezi rada Komore;

– nadzirati etičnost postupanja svih članova Komore;

– provoditi postupke mirenja između članova Komore, ako su takav postupak članovi Komori povjerili Izvršnom odboru;

– provoditi druge postupke koji će mu odlukom Skupštine i/ili drugim općim aktima Komore biti stavljeni u nadležnost.

7.9. Predsjednik Komore saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, te o radu Komore podnosi godišnje pisano izvješće Skupštini.

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru. Po potrebi predsjednik može predložiti Izvršnom odboru da neke od njegovih dužnosti i prava povjeri nekom od članova Izvršnog odbora.

Mandat predsjednika Komore traje tri godine.

Nitko ne može biti predsjednik Komore duže od dva uzastopna mandata. Nakon proteka mandata Skupština može odlučiti dvotrećinskom većinom prisutnih glasova na sjednici da predsjednik kojemu je istekao mandat bude izabran za počasnog člana.

7.10. Zamjenika predsjednika Komore bira Skupština na mandat od tri godine, a ne može biti izabran duže od dva uzastopna mandata. Zamjenik predsjednika Komore sudjeluje u radu Izvršnog odbora te mijenja predsjednika Komore u obavljanju njegovih nadležnosti kad god je predsjednik Komore u tome spriječen iz bilo kojeg razloga.

7.11. Tajnika i blagajnika bira Skupština na mandat od tri godine, a mogu biti ponovno izabrani. Iz praktičnih razloga, mandat tajnika i blagajnike započinje prvog siječnja sljedeće godine.

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

– organizira sastanke Skupštine, te Izvršnog i Nadzornog odbora;

– prikuplja članarinu i brine se o pribavljanju i dostavi članskih iskaznica;

– organizira sastanke različitih odbora i radnih grupa, priprema programe i vodi zapisnike;

– obavlja i druge administrativne poslove.

7.12. Blagajnik Komore se brine o pravovremenoj naplati članarine, kao i o svim ostalim financijskim poslovanjima Komore. Blagajnik vodi svu potrebnu financijsku evidenciju rada Komore, te u ime Komore podnosi nadležnim tijelima odgovarajuća financijska izvješća, propisno ovjerena i potpisana od strane za to ovlaštenih osoba Komore.

c.) Nadzorni odbor

7.13. Nadzorni odbor provodi nadzor nad financijskim poslovanjem Komore, ocjenjuje provođenje odredaba Statuta i drugih općih akata te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i odlukama tijela Komore.

Nadzorni odbor može u svako doba zatražiti odgovarajuće izvješće o pojedinom pitanju od značaja za rad Komore, od Izvršnog odbora, te mu je Izvršni odbor takvo izvješće dužno dati u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana kada je Nadzorni odbor to od njega zatražio.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na mandat od tri godine. Mandat članova Nadzornog odbora ne može se ponavljati.

Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika Nadzornog odbora.

Odluke Nadzornog odbora pravovaljane su ako za njih glasuju najmanje dva člana Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano godišnje izvješće o svom radu.

VIII. SREDSTVA RADA I NAČINI FINANCIRANJA

8.1. Prihodi Komore jesu:

– sredstva prikupljena od članarine;

– prihodi od dopuštenih djelatnosti (izdavačka djelatnost i dr.);

– pokloni, donacije, dotacije i ostavštine iz bilo kojeg izvora kojeg odobri Izvršni odbor ;

– prihodi od vlastite imovine i

– drugi prihodi, sukladno Statutu i zakonu.

8.2. Dobit koju ostvari, Komora može utrošiti samo u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva.

8.3. Svu financijsku dokumentaciju priprema blagajnik, a potpisuje i ovjerava predsjednik Komore. U slučaju njegove spriječenosti, iste ovjerava i potpisuje zamjenik predsjednika ili osoba – član Izvršnog odbora kojeg za to odredi predsjednik Komore.

8.4. Isključivi nalogodavac u financijskom poslovanju je predsjednik Komore i/ili osoba koju za to odredi.

IX. DISCIPLINSKI SUD I SENAT KAO II-GO STUPANJSKO TIJELO

9.1. Sve eventualne disciplinske postupke protiv članova Komore, kao i eventualne postupke arbitraže i/ili mirenja između članova Komore, provodi Disciplinski sud u prvom stupnju kojega čini 6 (šest) članova Komore koje bira Skupština, i Senat u drugom stupnju kojega čini 7 (sedam) članova Komore, a koje bira Skupština, pri tome imajući na umu da članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, te članovi Disciplinskog suda ne mogu biti članovi Senata.

Mandat članova Disciplinskog suda je 3 (tri) godine. Nitko ne može biti član Disciplinskog suda duže od dva uzastopna mandata.

Mandat članova Senata traje 5 (pet) godina. Nitko ne može biti član Senata duže od dva uzastopna mandata.

9.2. Članovi Disciplinskog suda biraju između sebe predsjednika suda, koji određuje sastav disciplinskih vijeća. Disciplinski sud sudi u vijećima od po tri člana.

9.2. Disciplinski postupak pokreće se bilo po službenoj dužnosti, bilo na prijedlog bilo kojeg drugog tijela Komore ili na temelju disciplinske prijave bilo koje osobe, a za slučaj povrede odredaba Statuta i/ili općih akata Komore, kao i eventualnog djelovanja člana Komore protivno ciljevima Komore, profesionalnom dignitetu struke, kao i općem zajedničkom interesu svih članova Komore.

9.3. Niti jedna disciplinska mjera, kao niti odluka o isključenju člana iz Komore, ne može biti donesena bez odgovarajućeg pisanog očitovanja člana protiv kojeg se vodi disciplinski postupak. Predsjednik Komore će tog člana u pisanoj formi obavijestiti o razlozima pokretanja disciplinskog postupka, i zatražit će njegovo pisano očitovanje. Član Komore je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka predmetne obavijesti predsjednika Komore, istome dostaviti svoje očitovanje u pisanoj formi. Ako se ne očituje, Disciplinski sud je ovlašten samostalno donijeti svoju odluku.

9.4. Disciplinske mjere koje Disciplinski sud može izreći jesu:

– ukor i/ili opomena;

– novčana kazna;

– isključenje člana iz Komore.

9.5. Protiv odluka Disciplinskog suda, dopuštena je žalba Senatu kao drugostupanjskom disciplinskom tijelu, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka predmetne odluke.

9.6. Protiv drugostupanjske odluke kojom je izrečena disciplinska mjera isključenja člana iz Komore, dopuštena je tužba za to nadležnom sudu.

9.7. Po konačnosti odluke Disciplinskog suda, ista će se dostaviti tajniku Komore, a koji će o njoj obavijestiti za to ovlaštenu osobu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, pod uvjetom da je odluka Disciplinskog suda osuđujuća za određenog zastupnika.

9.8. Sve konačne odluke u disciplinskim postupcima objavljuju se na web-stranici Komore, odnosno, glasilu Komore ako ga Komora bude imala.

9.9. Postupanje Disciplinskog suda i Senata bit će uređeno posebnim Disciplinskim pravilnikom kojeg donosi Skupština Komore na temelju članka 7.3. Statuta.

X. PRESTANAK KOMORE

10.1. Komora prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.

10.2. Odluku o prestanku rada Komore donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova svih svojih članova.

10.3. U slučaju prestanka rada o imovini Komore odlučuje Skupština, pri tome razumijevajući da se imovina Komore može i smije u tom slučaju raspodijeliti isključivo državnim tijelima i/ili obrazovnim ustanovama čiji djelokrug obuhvaća isključivo ili pretežito pitanja iz područja prava intelektualnog vlasništva.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

11.1. Statut Komore usvojen je na osnivačkoj Skupštini Komore, a može se dopuniti i izmijeniti na bilo kojoj sjednici Skupštine (bilo redovitoj bilo izvanrednoj).

Odluka o izmjeni i/ili dopuni Statuta valjana je ako je za nju glasovala dvotrećinska većina svih zastupnika.

11.2. Svaka izmjena i/ili dopuna Statuta mora prije odlučivanja na Skupštini biti predočena Izvršnom odboru. Tekst izmijenjenih i/ili dopunjenih odredbi Statuta mora biti dostavljen svim članovima Komore najmanje 10 (deset) dana prije održavanja sjednice na kojoj će biti razmatran.

11.3. Statut Komore stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
Dina Korper Žemva, v. r.

* * *

Na sjednici održanoj devetog lipnja dvijetisućeidevete godine Skupština Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove (dalje u tekstu: ovlašteni zastupnik/zastupnik) donosi i utvrđuje

KODEKS ETIKE

OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA

1. OPĆI DIO

a) Kodeksom zastupničke etike (u daljem tekstu: Kodeks) uređuju se temeljna načela i pravila ponašanja u obavljanju poslova ovlaštenih zastupnika.

b) Odredbe ovog Kodeksa obvezatne su za sve ovlaštene zastupnike kao i kandidate za upis u Registar ovlaštenih zastupnika.

c) Zastupnik je dužan postupati zakonito, stručno, marljivo, nepristrano, pošteno, nepodmitljivo, lojalno, dostojanstveno te se suzdržavati davanja izjava i svega drugog čime može dovesti u pitanje ili sumnju sve navedeno.

d) Odnos zastupnika prema vlastitoj stranci, protivnoj stranci i njezinim zastupnicima, prema drugim zastupnicima te državnim tijelima i onim s javnim ovlastima treba biti određen njegovim položajem zaštitnika prava građana i pravnih osoba.

e) Zastupnik se obvezuje djelovati prema načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja kako u nacionalnim tako i međunarodnim okvirima.

f) Načela etike u poslovanju zahtijevaju da se svaki zastupnik strogo pridržava preuzetih obveza u okviru zakona i dogovorenih ugovornih uvjeta, te da ne ometa ostale zastupnike i druge subjekta u izvršenju njihovih obveza.

g) U zastupanju nije dopušten nikakav politički utjecaj, utjecaj na upravna tijela ili sudbenu vlast koji su usmjereni na postizanje probitaka za stranku.

h) Nisu dopušteni nekorektni oblici konkurentske utakmice npr. financijski, neetičko pribavljanje informacija o konkurentima i širenje bilo kakvih a naročito neistinitih informacija.

i) Nije dopušten sukob interesa niti konkuriranje zastupniku kod kojeg je osoba zaposlena, ili u kakvom drugom ugovornom odnosu.

k) Zastupnik smije štititi interese svoje stranke samo sredstvima koja su u skladu sa zakonom, s dostojanstvom zastupničkog poziva i s dobrim običajima, a nisu protivna njegovoj savjesti.

l) Pri obavljanju svog poziva zastupnik se ima ponašati tako da zadobije i učvrsti povjerenje svoje stranke te istodobno tijela pred kojima zastupa stranku.

m) Zastupnik je dužan savjesno ispunjavati dužnosti koje proizlaze iz zastupničkog poziva i čuvati ugled i dostojanstvo zastupništva pri obavljanju poziva i u privatnom životu.

n) Zastupnik se ne smije prihvatiti poslova koji nisu spojivi s njegovim pozivom i koji bi mogli štetiti njegovoj nezavisnosti i dobrom glasu te časti i ugledu zastupništva.

o) Zastupnik ne smije isticati svoju prijašnju službu ili dužnost za pribavljanje stranke, u smislu da na bilo koji način stvara uvjerenje kod stranke da ju zbog toga može uspješnije zastupati, ili pri nadležnim tijelima za nju ishoditi bolji položaj.

2. ODNOS PREMA STRANKAMA, KOLEGAMA I DRŽAVNIM TIJELIMA

a) Vjernost stranci osnovna je dužnost zastupnika. Ona je važnija od interesa zastupnika i kolegijalnih obzira, s tim da se ne narušava integritet zastupnika, odnosno kolegijalnih odnosa kao niti ostala načela kodeksa.

b) Zastupnik mora uskratiti zastupanje ako je on ili koji drugi zastupnik koji je radio ili radi u istom uredu u istoj stvari ili stvari koja je s njom povezana zastupao protivnu stranku ili obje stranke, dao im savjet, ili od njih primio uputu.

c) Zastupnik će, ako je to u interesu stranke, nastojati da se sudionici u sporu sporazumiju bez pokretanja sudskog spora ili nekog drugog postupka.

d) Zastupnik ne smije stranci prouzročiti nepotrebne troškove postupka.

e) Zastupnik je dužan stranku savjesno zastupati, koristeći se svim potrebnim sredstvima dopuštenim zakonom.

f) Ako stranci pravnu, ili tehničku pomoć pruža zastupnik koji je zaposlenik ili član zastupničkog ureda, protivnom strankom se smatra svaka stranka koja je u sukobu interesa sa strankom bilo kojeg zastupnika iz tog ureda.

g) Zastupnik je obvezan kolegijalan i lojalan odnos prema drugim zastupnicima i na profesionalnu solidarnost. Takvi odnosi ne smiju štetno djelovati na savjesnost i odlučnost zastupnika pri zastupanju vlastite stranke.

h) Ako se zastupniku obrati stranka koju zastupa drugi zastupnik, a radi cjelovitog preuzimanja zastupanja u određenom predmetu, on je dužan o tome obavijestiti prethodnog zastupnika.

i) Zastupnik mora otkloniti pokušaj protivne stranke da s njime stupi u izravni kontakt mimoilazeći svog zastupnika bez njegove privole, i mora je uputiti da se obrati svom zastupniku ili izravno njegovoj stranci.

j) Zastupnik ne smije dolaziti ni u kakav dodir s protivnom strankom bez znanja njezina zastupnika ili znanja svoje stranke.

1) Zastupnici su se dužni međusobno pomagati i savjetovati.

m) Zastupnik ne smije utjecati na neki započeti ili postojeći poslovni odnos drugih zastupnika i njihovih stranaka, na način da djeluju za svoj interes.

n) Zastupnik ne smije izravno i neizravno činiti štetu kolegama i treba se truditi da bude objektivan pri ocjenjivanju njihova rada i drugih postignuća. Na isti način mora primiti stručne kritike vlastitog rada.

o) Protivi se časti i ugledu zastupanja svaka nelojalnost u poslovanju kao na primjer:

~ zastupanje bez punomoći,

~ netočno predstavljanje,

~ međusobno dogovaranje zastupnika radi pribavljanja materijalne koristi na štetu stranke,

~ upotreba lažnih, netočnih ili neispravnih dokumenata,

~ zastupanje drugih osoba u svoje ime, ili za svoj račun, a za vrijeme dok je zastupnik u radnom ili kojem drugom ugovornom odnosu s registriranim zastupnikom,

~ svako nuđenje budućih zastupničkih usluga, za vrijeme dok je zastupnik u radnom ili kojem drugom ugovornom odnosu s registriranim zastupnikom,

~ i drugo.

3. ZASTUPNIČKA TAJNA

a) Zastupnik je dužan kao tajnu čuvati sve ono što je za vrijeme zastupanja, prouke predmeta i davanja mišljenja saznao kao povjerljivo od svoje stranke ili na drugi način.

b) Zastupnik je dužan voditi računa o tome da tajnu čuvaju i druge osobe koje rade u njegovom uredu.

c) Zastupnička su tajna svi spisi, tonski, računalni, slikovni i slični zapisi te depoziti i pohranjene stvari koje se nalaze u uredu zastupnika.

d) Zastupničku tajnu zastupnik je dužan čuvati pod prijetnjom disciplinske odgovornosti za vrijeme zastupanja, ali i nakon toga sve dok bi njezino otkrivanje moglo naškoditi stranci.

e) Zastupnik, u svrhu čuvanja zastupničke tajne, ne smije davati nikakve obavijesti o predmetima koji su mu povjereni kao zastupniku, pa i nakon prestanka zastupanja stranke.

f) Zastupnik je dužan u ugovoru o radu/djelu/zaposlenju sa svojim zaposlenicima povredu zastupničke tajne izričito predvidjeti kao razlog prestanka radnog/ugovornog odnosa, uz naknadu štete.

4. REKLAMIRANJE

a) Zastupnik stječe ugled kroz rezultate svoga rada.

b) Reklamiranje je moguće ukoliko sadrži:

~ tekstove, članke, prikaze ostvarenja, izvješća o aktivnostima, reportaže, intervjue čiji je cilj obavještavanje;

~ oglase koji sadrže istinite i točne navode kao i one kojima se niti na koji način ne omalovažavaju drugi zastupnici ili treće osobe.

5. Završne odredbe

a) Zastupnik je dužan savjesno ispunjavati svoje obveze prema Komori te poštovati, čuvati, i podizati ugled i struke i Komore.

b) Zastupnik je dužan prisustvovati sastancima tijela Komore te svojim aktivnim sudjelovanjem doprinositi njihovu što uspješnijem radu.

c) Za tumačenje odredaba ovog Kodeksa ovlaštena je Skupština Komore.

d) Za nepoštivanje odredbi Kodeksa nadležan je Disciplinski sud Komore.

Zagreb, 9. lipnja 2009.

Predsjedavajući Skupštinom
Dina Korper Žemva, v. r.