Kodeks etike ovlaštenih zastupnika

NN 91/2013 (17.7.2013.), Kodeks etike ovlaštenih zastupnika

HRVATSKA KOMORA PATENTNIH ZASTUPNIKA I ZASTUPNIKA ZA ŽIGOVE

2068

Na sjednici održanoj devetog lipnja dvijetisućeidevete godine Skupština Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove (dalje u tekstu: ovlašteni zastupnik/zastupnik) donosi i utvrđuje

KODEKS ETIKE

OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA

1. OPĆI DIO

a) Kodeksom zastupničke etike (u daljem tekstu: Kodeks) uređuju se temeljna načela i pravila ponašanja u obavljanju poslova ovlaštenih zastupnika.

b) Odredbe ovog Kodeksa obvezatne su za sve ovlaštene zastupnike kao i kandidate za upis u Registar ovlaštenih zastupnika.

c) Zastupnik je dužan postupati zakonito, stručno, marljivo, nepristrano, pošteno, nepodmitljivo, lojalno, dostojanstveno te se suzdržavati davanja izjava i svega drugog čime može dovesti u pitanje ili sumnju sve navedeno.

d) Odnos zastupnika prema vlastitoj stranci, protivnoj stranci i njezinim zastupnicima, prema drugim zastupnicima te državnim tijelima i onim s javnim ovlastima treba biti određen njegovim položajem zaštitnika prava građana i pravnih osoba.

e) Zastupnik se obvezuje djelovati prema načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja kako u nacionalnim tako i međunarodnim okvirima.

f) Načela etike u poslovanju zahtijevaju da se svaki zastupnik strogo pridržava preuzetih obveza u okviru zakona i dogovorenih ugovornih uvjeta, te da ne ometa ostale zastupnike i druge subjekta u izvršenju njihovih obveza.

g) U zastupanju nije dopušten nikakav politički utjecaj, utjecaj na upravna tijela ili sudbenu vlast koji su usmjereni na postizanje probitaka za stranku.

h) Nisu dopušteni nekorektni oblici konkurentske utakmice npr. financijski, neetičko pribavljanje informacija o konkurentima i širenje bilo kakvih a naročito neistinitih informacija.

i) Nije dopušten sukob interesa niti konkuriranje zastupniku kod kojeg je osoba zaposlena, ili u kakvom drugom ugovornom odnosu.

k) Zastupnik smije štititi interese svoje stranke samo sredstvima koja su u skladu sa zakonom, s dostojanstvom zastupničkog poziva i s dobrim običajima, a nisu protivna njegovoj savjesti.

l) Pri obavljanju svog poziva zastupnik se ima ponašati tako da zadobije i učvrsti povjerenje svoje stranke te istodobno tijela pred kojima zastupa stranku.

m) Zastupnik je dužan savjesno ispunjavati dužnosti koje proizlaze iz zastupničkog poziva i čuvati ugled i dostojanstvo zastupništva pri obavljanju poziva i u privatnom životu.

n) Zastupnik se ne smije prihvatiti poslova koji nisu spojivi s njegovim pozivom i koji bi mogli štetiti njegovoj nezavisnosti i dobrom glasu te časti i ugledu zastupništva.

o) Zastupnik ne smije isticati svoju prijašnju službu ili dužnost za pribavljanje stranke, u smislu da na bilo koji način stvara uvjerenje kod stranke da ju zbog toga može uspješnije zastupati, ili pri nadležnim tijelima za nju ishoditi bolji položaj.

2. ODNOS PREMA STRANKAMA, KOLEGAMA I DRŽAVNIM TIJELIMA

a) Vjernost stranci osnovna je dužnost zastupnika. Ona je važnija od interesa zastupnika i kolegijalnih obzira, s tim da se ne narušava integritet zastupnika, odnosno kolegijalnih odnosa kao niti ostala načela kodeksa.

b) Zastupnik mora uskratiti zastupanje ako je on ili koji drugi zastupnik koji je radio ili radi u istom uredu u istoj stvari ili stvari koja je s njom povezana zastupao protivnu stranku ili obje stranke, dao im savjet, ili od njih primio uputu.

c) Zastupnik će, ako je to u interesu stranke, nastojati da se sudionici u sporu sporazumiju bez pokretanja sudskog spora ili nekog drugog postupka.

d) Zastupnik ne smije stranci prouzročiti nepotrebne troškove postupka.

e) Zastupnik je dužan stranku savjesno zastupati, koristeći se svim potrebnim sredstvima dopuštenim zakonom.

f) Ako stranci pravnu, ili tehničku pomoć pruža zastupnik koji je zaposlenik ili član zastupničkog ureda, protivnom strankom se smatra svaka stranka koja je u sukobu interesa sa strankom bilo kojeg zastupnika iz tog ureda.

g) Zastupnik je obvezan kolegijalan i lojalan odnos prema drugim zastupnicima i na profesionalnu solidarnost. Takvi odnosi ne smiju štetno djelovati na savjesnost i odlučnost zastupnika pri zastupanju vlastite stranke.

h) Ako se zastupniku obrati stranka koju zastupa drugi zastupnik, a radi cjelovitog preuzimanja zastupanja u određenom predmetu, on je dužan o tome obavijestiti prethodnog zastupnika.

i) Zastupnik mora otkloniti pokušaj protivne stranke da s njime stupi u izravni kontakt mimoilazeći svog zastupnika bez njegove privole, i mora je uputiti da se obrati svom zastupniku ili izravno njegovoj stranci.

j) Zastupnik ne smije dolaziti ni u kakav dodir s protivnom strankom bez znanja njezina zastupnika ili znanja svoje stranke.

1) Zastupnici su se dužni međusobno pomagati i savjetovati.

m) Zastupnik ne smije utjecati na neki započeti ili postojeći poslovni odnos drugih zastupnika i njihovih stranaka, na način da djeluju za svoj interes.

n) Zastupnik ne smije izravno i neizravno činiti štetu kolegama i treba se truditi da bude objektivan pri ocjenjivanju njihova rada i drugih postignuća. Na isti način mora primiti stručne kritike vlastitog rada.

o) Protivi se časti i ugledu zastupanja svaka nelojalnost u poslovanju kao na primjer:

~ zastupanje bez punomoći,

~ netočno predstavljanje,

~ međusobno dogovaranje zastupnika radi pribavljanja materijalne koristi na štetu stranke,

~ upotreba lažnih, netočnih ili neispravnih dokumenata,

~ zastupanje drugih osoba u svoje ime, ili za svoj račun, a za vrijeme dok je zastupnik u radnom ili kojem drugom ugovornom odnosu s registriranim zastupnikom,

~ svako nuđenje budućih zastupničkih usluga, za vrijeme dok je zastupnik u radnom ili kojem drugom ugovornom odnosu s registriranim zastupnikom,

~ i drugo.

3. ZASTUPNIČKA TAJNA

a) Zastupnik je dužan kao tajnu čuvati sve ono što je za vrijeme zastupanja, prouke predmeta i davanja mišljenja saznao kao povjerljivo od svoje stranke ili na drugi način.

b) Zastupnik je dužan voditi računa o tome da tajnu čuvaju i druge osobe koje rade u njegovom uredu.

c) Zastupnička su tajna svi spisi, tonski, računalni, slikovni i slični zapisi te depoziti i pohranjene stvari koje se nalaze u uredu zastupnika.

d) Zastupničku tajnu zastupnik je dužan čuvati pod prijetnjom disciplinske odgovornosti za vrijeme zastupanja, ali i nakon toga sve dok bi njezino otkrivanje moglo naškoditi stranci.

e) Zastupnik, u svrhu čuvanja zastupničke tajne, ne smije davati nikakve obavijesti o predmetima koji su mu povjereni kao zastupniku, pa i nakon prestanka zastupanja stranke.

f) Zastupnik je dužan u ugovoru o radu/djelu/zaposlenju sa svojim zaposlenicima povredu zastupničke tajne izričito predvidjeti kao razlog prestanka radnog/ugovornog odnosa, uz naknadu štete.

4. REKLAMIRANJE

a) Zastupnik stječe ugled kroz rezultate svoga rada.

b) Reklamiranje je moguće ukoliko sadrži:

~ tekstove, članke, prikaze ostvarenja, izvješća o aktivnostima, reportaže, intervjue čiji je cilj obavještavanje;

~ oglase koji sadrže istinite i točne navode kao i one kojima se niti na koji način ne omalovažavaju drugi zastupnici ili treće osobe.

5. Završne odredbe

a) Zastupnik je dužan savjesno ispunjavati svoje obveze prema Komori te poštovati, čuvati, i podizati ugled i struke i Komore.

b) Zastupnik je dužan prisustvovati sastancima tijela Komore te svojim aktivnim sudjelovanjem doprinositi njihovu što uspješnijem radu.

c) Za tumačenje odredaba ovog Kodeksa ovlaštena je Skupština Komore.

d) Za nepoštivanje odredbi Kodeksa nadležan je Disciplinski sud Komore.

Zagreb, 9. lipnja 2009.

Predsjedavajući Skupštinom

Dina Korper Žemva, v. r.