Zakon o inspekcijama u poljoprivredi

NN 93/2013 (19.7.2013.), Zakon o inspekcijama u poljoprivredi

HRVATSKI SABOR

2073

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O INSPEKCIJAMA U POLJOPRIVREDI

Proglašavam Zakon o inspekcijama u poljoprivredi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/190

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O INSPEKCIJAMA U POLJOPRIVREDI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju inspekcijski poslovi, ustrojstvo, način rada, prava, dužnosti i ovlasti inspektora te druga pitanja važna za rad inspekcija u poljoprivredi.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obavlja poslove inspekcija u poljoprivredi.

(3) Inspekcije u poljoprivredi su poljoprivredna inspekcija, stočarska inspekcija, vinarska inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane. Navedene inspekcije obavljaju poslove iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. inspekcijski nadzor obuhvaća provođenje nadzora temeljenih na odredbama Zakona o sustavu državne uprave i sukladno s odredbama posebnih propisa u nadležnosti inspekcija u poljoprivredi

2. službena kontrola je svaki oblik kontrole koja se provodi sukladno članku 2. točki 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2007. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004)

3. kontrola tržišnih standarda je provjera usklađenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s propisanim tržišnim standardima i certificiranje na zahtjev stranke u svrhu izdavanja potvrda ili certifikata određenih posebnim propisom.

Članak 3.

(1) Inspekcije u poljoprivredi u okviru svojeg djelokruga obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje područje poljoprivrede i hrane:

– poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti u poljoprivredi

– mjera poljoprivredne politike i potpora

– uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

– poljoprivrednog zemljišta

– gnojiva i poboljšivača tla

– kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja

– kakvoće i označivanja poljoprivrednog sjemena i sadnog ma-

terijala stavljenog na tržište, genetski modificiranog (u daljnjem tekstu: GM) sjemena i sadnog materijala

– poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka

– ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda

– integrirane poljoprivredne proizvodnje

– zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti

– kvalitete hrane i hrane za životinje na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade hrane bez obzira na podrijetlo

– GM hrane i GM hrane za životinje biljnog i životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti

– proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i korištenja domaćih životinja i zaštite životinja

– rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja

– proizvodnje i kakvoće grožđa te proizvodnje, kakvoće i označivanja vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina i pića kao i uvjeta propisanih za proizvode koji nose oznaku izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih naziva

– poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja se nad registriranim i neregistriranim objektima: poljoprivrednim zemljištem, objektima na kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, objektima za doradu sjemena, skladištima i prodavaonicama sjemena, sadnog materijala i mineralnih gnojiva, poljoprivrednim ljekarnama i skladištima sredstava za zaštitu bilja, na površinama i objektima gdje se primjenjuju sredstva za zaštitu bilja, objektima za proizvodnju uzgojno valjanih životinja, objektima za proizvodnju hrane za životinje i proizvoda životinjskog podrijetla, objektima za proizvodnju, preradu i skladištenje hrane i hrane za životinje, objektima za proizvodnju, skladištenje, promet i preradu grožđa za vino, objektima za proizvodnju, skladištenje i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, objektima za proizvodnju i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina i pića te drugim objektima u području nadležnosti.

(3) Inspekcije u poljoprivredi obavljaju inspekcijske poslove prema Godišnjem planu rada i aktivnosti, prijavama, predstavkama fizičkih i pravnih osoba, traženjima Ministarstva i drugih državnih tijela, kao i po vlastitoj inicijativi inspektora kada je to potrebno.

(4) Kada je to određeno posebnim propisom, inspekcije u poljoprivredi obavljaju poslove službenih kontrola, odnosno inspekcijskog nadzora i nad provedbom propisa u drugim područjima te sudjeluju u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s drugim inspekcijama.

Članak 4.

(1) Inspektori inspekcija u poljoprivredi sukladno s ovlastima po ovom Zakonu i posebnim propisima obavljaju upravne i stručne poslove u okviru područja nadležnosti provodeći neposredan uvid u sve akte poslovanja, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: nadzirani subjekt).

(2) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektori inspekcija u poljoprivredi primjenjujući razne kontrolne metode i tehnike (promatranje, provjera, nadgledanje, uzimanje uzoraka i drugo) utvrđuju činjenice i nepravilnosti temeljem kojih poduzimaju zakonom propisane upravne, prekršajne, kaznene i druge propisane mjere.

(3) Sukladno s ovlastima po posebnim propisima inspektori inspekcija u poljoprivredi provode inspekcijski nadzor nad radom ovlaštenih tijela na koja su prenesene određene javne ovlasti kontrole.

II. PODRUČJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Inspekcijski poslovi poljoprivredne inspekcije

Članak 5.

Inspekcijski poslovi poljoprivredne inspekcije obuhvaćaju nadzor:

– obavljanja poljoprivredne i dopunske djelatnosti u poljoprivredi

– provedbe mjera poljoprivredne politike i potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

– održavanja, zaštite, korištenja i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

– provođenja Gospodarskog programa koji je sastavni dio ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

– neovlaštenog ulaska u posjed i korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

– kakvoće, označivanja i prometa gnojiva i poboljšivača tla te proizvodnje organskih gnojiva i poboljšivača tla uz uzimanje uzoraka

– kakvoće, označivanja i stavljanja na tržište gnojiva s oznakom EZ

– kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja te sprečavanja štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja, bilja i sastavnice okoliša uz uzimanje uzoraka

– kakvoće i označivanja sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište uz uzimanje uzoraka

– uređenosti odnosa u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana

– ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda uz uzimanje uzoraka

– integrirane poljoprivredne proizvodnje

– područja uređenja uskladištenja žitarica i industrijskog bilja

– mjera tržnih intervencija, osim posebnih pomoći u sektoru pčelarstva

– tržišnih standarda za voće i povrće, banane, živo bilje i cvijeće te sustava certifikacije u sektoru hmelja

– pravila o proizvođačkim organizacijama i grupama, međugranskim (međustrukovnim, interprofesionalnim) organizacijama i operatorima na tržištu

– mjera trgovine s trećim zemljama

– pravila tržišnog natjecanja

– posebnih odredbi za pojedine sektore, osim pravila i mjera u sektoru vina

– mjera informiranja i promocije

– financiranja zajedničke poljoprivredne politike

– kontrole transakcija koju provode države članice u svezi s provođenjem naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora

– mjera javnih intervencija i privatnog skladištenja

– mjera posebnih interventnih mjera

– sustava ograničavanja proizvodnje

– sustava potpora za preradu određenih proizvoda, naknade za proizvodnju određenih proizvoda i potpora uređenih za određene sektore proizvodnje

– mjera prikupljanja podataka i izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda

– drugih područja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda koja izrijekom nisu stavljena u nadležnost drugih inspektora

– dijela područja kojim je uređena kakvoća, zdravstvena ispravnost i higijena/sigurnost hrane i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti uz uzimanje uzoraka

– dijela područja kojim su uređeni genetski modificirani organizmi u poljoprivredi uz uzimanje uzoraka

– dijela područja kojim je uređen uzgoj biljaka za dobivanje opojnih droga

– obavljanja registrirane i neregistrirane poljoprivredne djelatnosti

– obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u poljoprivredi.

Inspekcijski poslovi stočarske inspekcije

Članak 6.

Inspekcijski poslovi stočarske inspekcije obuhvaćaju nadzor:

– uzgoja, proizvodnje i trgovine uzgojno valjanih životinja

– proizvodnje sjemena, jajnih stanica i zametaka te oplođivanja domaćih životinja

– korištenja rasplodnjaka u prirodnom pripustu

– zaštite izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva

– stvaranja novih pasmina te proizvodnje novih sojeva i hibrida

– obilježavanja uzgojno valjanih životinja te identifikacije i obilježavanja kopitara

– držanja i korištenja domaćih životinja

– dobrobiti, odnosno zoohigijenske uvjete držanja i korištenja domaćih životinja u gospodarske svrhe

– neovlaštenog ulaženja domaćih životinja na tuđi posjed odnosno tuđe poljoprivredno zemljište

– držanja pčela i korištenja pčelinje paše

– tržnih intervencija u dijelu posebnih pomoći u sektoru pčelarstva

– tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, osim pri uvozu

– uvjeta za stavljanje na tržište vezano uz klasiranje u sektoru goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi

– ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prema nadležnosti

– uzgajivača, uzgojnih organizacija, uzgojnih društava i ovlaštenih ustanova koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja

– kvalitete hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti

– kvalitete hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade hrane za životinje bez obzira na podrijetlo

– kakvoće goveđih, svinjskih, ovčjih i kozjih trupova i polovica na liniji klanja

– obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području stočarstva

– obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području stočarstva.

Inspekcijski poslovi vinarske inspekcije

Članak 7.

Inspekcijski poslovi vinarske inspekcije obuhvaćaju nadzor:

– tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o uređenju tržišta u sektoru vina i jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina i pića

– sortnog sastava, količine i kakvoće grožđa u nasadima vinove loze i berbe grožđa

– objekata, uvjeta i sredstava za proizvodnju, preradu, doradu, njegu i punjenje

– proizvodnje, kakvoće i prometa grožđa te proizvodnje, kakvoće, označivanja i prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina, jakih alkoholnih pića te aromatiziranih vina i pića

– pravila vezanih uz trženje i proizvodnju s obzirom na oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina

– pravilnog označivanja i prezentiranja proizvoda iz sektora vina, a u vezi s proizvodima koji su zaštićeni

– proizvodnih pravila u sektoru vina kojih se moraju pridržavati proizvođači vina glede korištenja grožđa za proizvodnju, enoloških postupaka i ograničenja, kao i metoda analize te punitelji i trgovci proizvoda iz sektora vina u postupanju s vinom na tržištu i u skladištima;

– posebnih odredbi za pojedine sektore u dijelu svih pravila i mjera vezanih uz sektor vina

– pravila o jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina

– propisanih podataka, odnosno propisanih evidencija i prijava

– obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području vinogradarstva, vinarstva, proizvodnje jakih alkoholnih pića te aromatiziranih vina i pića

– obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području vinogradarstva, vinarstva, proizvodnje jakih alkoholnih pića te aromatiziranih vina i pića.

Inspekcijski poslovi inspekcije za kakvoću hrane

Članak 8.

Inspekcijski poslovi inspekcije za kakvoću hrane obuhvaćaju nadzor:

– kvalitete i označivanja hrane na razini proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo

– tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, osim pri uvozu

– tržišnih intervencija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, prerađevina voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, te pčelarskih proizvoda

– priznavanja proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina

– posebne odredbe za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda

– ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prema nadležnosti

– poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta

– obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području hrane

– obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području hrane.

Članak 9.

Inspekcijski poslovi smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada.

Kontrola tržišnih standarda

Članak 10.

Inspekcije u poljoprivredi provode kontrolu tržišnih standarda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda tako da na zahtjev stranke provjeravaju usklađenost i certificiranje u svrhu izdavanja potvrda ili certifikata određenih posebnim propisom o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

III. USTROJSTVO

Članak 11.

(1) Poslove poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za obavljanje poslova inspekcija u poljoprivredi.

(2) Radi obavljanja poslova iz djelokruga inspekcija u poljoprivredi ustrojavaju se područne jedinice: Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split.

(3) Područne jedinice iz stavka 2. ovoga članka obavljaju poslove inspekcija u poljoprivredi na područjima jedinica regionalne samouprave:

– Područna jedinica Zagreb obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije

– Područna jedinica Varaždin obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije

– Područna jedinica Osijek obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije

– Područna jedinica Rijeka obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

– Područna jedinica Split obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

(4) Potreban broj inspektora u područnim jedinicama temelji se na broju subjekata nadzora, a određuje se posebnim propisima o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva.

Članak 12.

(1) Poslove inspekcija u poljoprivredi obavljaju: poljoprivredni inspektori, stočarski inspektori, vinarski inspektori i inspektori za kakvoću hrane (u daljnjem tekstu: inspektori).

(2) Poslove inspekcijskoga nadzora obavljaju inspektori:

– poljoprivredne inspekcije: viši poljoprivredni inspektori i poljoprivredni inspektori

– stočarske inspekcije: viši stočarski inspektori i stočarski inspektori

– vinarske inspekcije: viši vinarski inspektori i vinarski inspektori

– inspekcije za kakvoću hrane: viši inspektori za kakvoću hrane i inspektori za kakvoću hrane.

(3) Ministar može propisati određeni broj mjesta viših inspektora specijalista iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za obavljanje poslova inspekcija u poljoprivredi obavlja sljedeće poslove:

– priprema i donosi Godišnji plan rada i aktivnosti inspekcija u poljoprivredi

– prati i usklađuje rad inspektora u područnim jedinicama te provodi nadzor nad njihovim radom

– brine se o unapređenju rada i stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora

– osigurava jedinstveno postupanje u obavljanju inspekcijskoga nadzora kao i jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz nadležnosti inspekcija u poljoprivredi

– vodi središnji informacijski sustav inspekcija u poljoprivredi (e-Inspektor), koji predstavlja objedinjeni sustav za potporu u radu inspekcija u poljoprivredi i sustav izvješćivanja, a čija je zadaća osigurati učinkovit pristup informacijama i biti potpora pravodobnom donošenju odluka te učinkovitom upravljanju u svim segmentima inspekcija u poljoprivredi.

(2) Sredstva za uspostavu i održavanje središnjega informacijskog sustava inspekcija u poljoprivredi (e-Inspektor), osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 14.

(1) Ministarstvo je obvezno osigurati odgovarajući broj inspektora vodeći pri tome računa o broju i rizičnosti objekata pod nadzorom, odnosno o povećanju opsega poslova iz područja inspekcijskog nadzora, osobito na području pojedinih područnih jedinica.

(2) Inspektori područnih jedinica po prethodnom ovlaštenju ministra nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) povremeno mogu obavljati inspekcijski nadzor, odnosno službenu kontrolu u okviru svoga djelokruga izvan svoje mjesne nadležnosti.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto inspektora

Članak 15.

(1) Poslove poljoprivrednog inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(2) Poslove stočarskog inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(3) Poslove vinarskog inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili prehrambene struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(4) Poslove inspektora za kakvoću hrane može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prehrambene odnosno poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(5) Poslove višeg poljoprivrednog inspektora i višeg inspektora specijalista može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora te ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(6) Poslove višeg stočarskog inspektora i višeg inspektora specijalista, može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora te ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(7) Poslove višeg vinarskog inspektora i višeg inspektora specijalista može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili prehrambene struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(8) Poslove višeg inspektora za kakvoću hrane i višeg inspektora specijalista može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prehrambene odnosno poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Članak 16.

(1) Službeno svojstvo, identitet i ovlasti inspektori dokazuju službenom iskaznicom i znakom.

(2) Obrazac iskaznice i izgled znaka te način vođenja očevidnika o službenim iskaznicama i znakovima propisuje ministar pravilnikom.

Ovlasti inspektora

Članak 17.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori imaju sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

1. pregledavati poljoprivredno zemljište, sve površine na kojima se primjenjuju sredstva za zaštitu bilja uključujući šume i šumsko zemljište, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku i druge stvari kod nadziranih subjekata

2. zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora

3. zatražiti i pregledati rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, izvadak iz sudskog registra, obrtnicu ili iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG)

4. zatražiti i pregledati poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave) i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje stranke

5. fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, objekte i drugo iz točke 1. ovoga stavka

6. uzimati uzorke

7. pečatiti prostor, prostorije, opremu, uređaje i robu kojima se obavlja djelatnost, ako je to propisano posebnim propisom

8. provoditi uvid u isprave korisnika prava, odnosno drugih nadziranih subjekata

9. izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora

10. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba

11. nadzirati i ostalo propisano posebnim propisima

12. postupiti sukladno odredbama Prekršajnog zakona

13. podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu zbog kaznenog djela

14. poduzeti i druge mjere i izvršiti druge radnje koje je ovlašten poduzeti i izvršiti na temelju ovoga Zakona i posebnih propisa.

(2) Pod poslovnim i proizvodnim prostorima te objektima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka smatraju se stambene, poslovne i druge prostorije i prostori u kojima nadzirani subjekt obavlja djelatnost.

(3) Nadzirani subjekt je fizička ili pravna osoba odgovorna da osigura provedbu odredbi propisa vezanih za njegovo poslovanje.

(4) Inspektori u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalno utvrđuju činjenice i okolnosti u postupku na temelju kojih poduzimaju zakonom propisane mjere.

Najava inspekcijskog nadzora

Članak 18.

(1) Inspektor obavlja inspekcijski nadzor bez prethodne najave.

(2) Iznimno, o početku obavljanja nadzora inspektor može obavijestiti nadziranu fizičku ili pravnu osobu, ako smatra da se time neće umanjiti učinkovitost nadzora.

Dužnosti nadziranih subjekata

Članak 19.

(1) Nadzirani subjekt dužan je inspektoru omogućiti obavljanje nadzora te osigurati uvjete za nesmetan rad.

(2) Nadzirani subjekt dužan je inspektoru prilikom obavljanja nadzora dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju te pružiti potrebne podatke i obavijesti.

(3) Ako je nadzirani subjekt odsutan, inspektor će obaviti nadzor u nazočnosti člana OPG-a, odnosno djelatnika kojeg je zatekao na radu u obrtu ili pravnoj osobi. Očevidom bez nazočnosti nadziranog subjekta može se na zapisnik utvrditi činjenično stanje, a o utvrđenim činjenicama u slučaju utvrđenih nepravilnosti zatražit će se očitovanje nadziranog subjekta.

(4) Nadzirani subjekt dužan je inspektoru omogućiti uzimanje uzoraka.

(5) Nadzirani subjekt dužan je na zahtjev inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji mu inspektor odredi, ako se predmetna dokumentacija ne nalazi kod nadziranog subjekta prilikom provedbe nadzora.

(6) Rok iz stavka 5. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

(7) Ako nadzirani subjekt ili osoba iz stavka 3. ovoga članka sprečava inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora, tako da ne dopušta ulaz na nadziranu površinu ili objekt nadzora ili prijeti inspektoru, inspektor može zatražiti zaštitu djelatnika nadležne policijske uprave.

(8) Ako nadzirani subjekt ili osoba iz stavka 3. ovoga članka koja podliježe provedbi inspekcijskog nadzora odbije da joj se utvrdi identitet, inspektor će pisano, a u žurnim slučajevima i na usmeni zahtjev od nadležne policijske uprave zatražiti pomoć pri utvrđivanju njezina identiteta.

(9) Nadzirani subjekt dužan je inspektoru omogućiti pečaćenje prostora, prostorija, opreme, uređaja i robe kojima se obavlja djelatnost.

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

Članak 20.

(1) Inspektor inspekcija u poljoprivredi o provedbi inspekcijskog nadzora sastavlja zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, kao i o podacima i obavijestima dobivenim tijekom obavljanja nadzora.

(2) Nadzirani subjekt ili osoba iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona koja je nazočila nadzoru može staviti svoje primjedbe na sastavljeni zapisnik i zatim isti potpisuje.

(3) Ako nadzirani subjekt ili osoba iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona koja je nazočila nadzoru odbije potpisati zapisnik, inspektor će u zapisniku navesti razlog odbijanja potpisivanja zapisnika.

(4) Jedan primjerak zapisnika uručuje se nadziranom subjektu ili osobi iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona koja je nazočila nadzoru.

Uzimanje uzoraka i zapisnik o uzimanju uzoraka

Članak 21.

(1) Kad je tijekom provođenja inspekcijskog nadzora potrebno uzeti uzorak radi analize, inspektor je obvezan uzeti uzorak i dostaviti ga na analizu u ovlašteni službeni laboratorij.

(2) Prilikom uzimanja uzorka inspektor ima pravo i dužnost:

– uzeti uzorak za analizu u količini potrebnoj za ispitivanje, a na zahtjev nadziranog subjekta ili osobe iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona pod istim uvjetima i u isto vrijeme od istog proizvoda uzeti uzorak za drugu analizu

– sastaviti zapisnik o uzimanju uzorka u najmanje dva primjerka od kojih jedan primjerak zadržava nadzirani subjekt ili osoba iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona

– uzorak zapečatiti i označiti

– uzorak uzet za analizu bez odgađanja dostaviti ovlaštenom laboratoriju

– uzorak namijenjen za drugu analizu čuvati u odgovarajućim uvjetima do završetka analize

– nadziranog subjekta od kojeg je uzet uzorak pisano izvijestiti o rezultatima analize.

(3) Kad prilikom uzimanja uzorka nadzirani subjekt ili osoba iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona ne zahtijeva istodobno uzimanje uzorka za drugu analizu, smatrat će se da je suglasna s rezultatom obavljene analize prvog uzorka.

(4) Rezultat analize uzorka po pisanom zahtjevu nadziranog subjekta može se pobijati rezultatom druge analize uzorka uzetog u isto vrijeme i na isti način, ispitan istom metodom.

(5) Na pisani zahtjev nadziranog subjekta, uzorak za drugu analizu obvezno je bez odgađanja dostaviti ovlaštenom laboratoriju po izboru inspektora. Zahtjev za drugu analizu nadzirani subjekt podnosi u roku od tri dana od dana dostave rezultata prve analize. Ako nadzirani subjekt ne podnese zahtjev u roku, smatrat će se da je suglasan s rezultatom analize.

(6) Ako rezultat druge analize nije u skladu s rezultatom prve analize, mjerodavan je rezultat druge analize uzorka.

(7) Uzorak uzet radi ispitivanja proizvoda podložnih kvarenju inspektor je obvezan dostaviti ovlaštenom laboratoriju na analizu, a po zahtjevu nadziranog subjekta ili osobe iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona istodobno i na analizu drugom ovlaštenom laboratoriju po izboru inspektora.

(8) Ako se rezultati analiza iz prethodnog stavka razlikuju, mjerodavan je rezultat analize obavljen po zahtjevu nadziranog subjekta.

(9) Troškovi analize/ispitivanja uzorka podmiruju se iz državnog proračuna kada je rezultat analize u skladu s propisanim odredbama, kada rezultat analize nije u skladu s propisanim odredbama i u slučaju kada nadzirani subjekt ili osoba iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona zahtijeva drugu analizu, troškove prve i druge analize snosi nadzirani subjekt.

(10) Nadzirani subjekt kod kojeg su uzeti uzorci ne ostvaruje pravo na naknadu vrijednosti uzorka i ambalaže.

(11) O troškovima analize/ispitivanja uzorka koje podmiruje nadzirani subjekt inspektor donosi rješenje.

(12) U inspekcijskim postupcima po anonimnim prijavama ne uzimaju se uzorci, osim kada inspektor u provođenju inspekcijskog nadzora procijeni da je to nužno.

(13) U inspekcijskom postupku po prijavi kada je rezultat analize u skladu s propisanim odredbama, troškove analize uzorka snosi prijavitelj.

(14) Postupak uzorkovanja i rješavanje o troškovima iz ovoga članka primjenjuju se ako drugim zakonskim propisima nije drugačije uređeno.

Privremeno oduzimanje

Članak 22.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor može privremeno oduzeti, do donošenja odluke o prekršaju ili presude o kaznenom djelu, dokumentaciju koja u prekršajnom ili sudskom postupku može poslužiti kao dokaz. Nadzirani subjekt dužan je omogućiti inspektoru privremeno oduzimanje dokumentacije.

(2) O privremenom oduzimanju dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda.

(3) U slučaju postupanja iz stavka 1. ovoga članka optužni prijedlog ili kaznena prijava mora se podnijeti u roku od 48 sati.

(4) Privremeno oduzimanje i/ili raspolaganje predmetima koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz inspektori provode u skladu s posebnim propisima.

Rješenje

Članak 23.

(1) Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe posebnih zakona i propisa donesenih na temelju njih, ima pravo i obvezu:

– rješenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci otklone u određenom roku

– rješenjem narediti povrat nezakonito ostvarenih sredstava

– rješenjem utvrditi da korisnik prava, odnosno drugi nadzirani subjekt djelomično ili u cijelosti ne udovoljava uvjetima za ostvarivanje prava

– poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je ovlašten ovim Zakonom i/ili posebnim zakonima.

(2) Inspektor će donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

Prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom

Članak 24.

(1) Nadzirana osoba koja nakon što rješenje postane izvršno ne postupi po rješenju kaznit će se u cilju izvršenja rješenja novčanom kaznom.

(2) Odgovornoj osobi u pravnoj osobi će se prvi put rješenjem odrediti kazna u iznosu od 10.000,00 kuna.

(3) Fizičkoj osobi će se prvi put rješenjem odrediti kazna u iznosu od 5000,00 kuna.

(4) Ako odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba ne ispune novčanu obvezu po stavcima 2. i 3. ovoga članka, novčana kazna izreći će se ponovno u istom iznosu. Ako je potrebno, novčana kazna izreći će se više puta u istom iznosu.

(5) Rješenje o novčanoj kazni s klauzulom izvršnosti provodi se putem nadležnog suda.

Članak 25.

Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz nadležnosti drugog tijela, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo.

Žalba

Članak 26.

(1) Protiv rješenja inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) O žalbama protiv rješenja inspektora rješava drugostupanjsko tijelo ovlašteno za rješavanje o žalbama temeljem posebnih propisa.

(4) Protiv rješenja drugostupanjskog tijela iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 27.

(1) Odredbe ovoga Zakona o inspekcijskom nadzoru primjenjuju se na sva pitanja koja nisu uređena posebnim propisima.

(2) Radnje iz članka 4. ovoga Zakona koje primjenjuju inspektori u provođenju inspekcijskog nadzora smatraju se službenim kontrolama sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 882/2004.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne omogući obavljanje nadzora ili ne osigura uvjete za nesmetan rad (članak 19. stavak 1.)

2. ne dopusti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 19. stavak 2.)

3. ne omogući uzimanje uzoraka (članak 19. stavak. 4.)

4. na zahtjev inspektora ne dostavi ili ne pripremi poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji je inspektor odredio (članak 19. stavak 5.)

5. ne omogući pečaćenje prostora, prostorija, opreme, uređaja i robe kojima se obavlja djelatnost (članak 19. stavak 9.)

6. ne dopusti inspektoru privremeno oduzimanje dokumentacije koja u prekršajnom ili sudskom postupku može poslužiti kao dokaz (članak 22. stavak 1.)

7. ne postupi po izvršnom rješenju (članak 23. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 8000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 8000,00 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Ministar će donijeti pravilnik iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije (»Narodne novine«, br. 142/12.).

Članak 30.

Područne jedinice iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona koje su ustrojene odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 27/12.) i nastavljaju s radom.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/165

Zagreb, 5. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.