Zakon o izmjenama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

NN 93/2013 (19.7.2013.), Zakon o izmjenama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

HRVATSKI SABOR

2074

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/191

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05. i 83/09.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za proizvodnju i stavljanje brašna na tržištu Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Naziv glave II. iznad članka 3. briše se.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Proizvođač brašna u smislu ovoga Zakona je pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost u Republici Hrvatskoj, koja prva stavlja brašno na tržište (proizvođač, vlasnik brašna iz uslužne meljave ako ga koristi za daljnju proizvodnju, preradu ili prodaju).«.

Članak 3.

Naziv glave III. iznad članka 4. briše se.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Proizvođač brašna iz članka 3. ovoga Zakona dužan je osigurati sljedivost proizvoda u skladu s važećim propisima o hrani i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Pravna ili fizička osoba koja koristi brašno za proizvodnju i/ili pripremu proizvoda u čiji sastav ulazi brašno smije koristiti brašno u proizvodnji proizvoda od brašna ako je osigurana sljedivost proizvoda.«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođač brašna dužan je voditi evidenciju o proizvodnji i prometu brašna, o čemu podatke dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar) će pravilnikom propisati minimalne količine brašna koje se mogu dobiti meljavom pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda te način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja Ministarstva.«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 3. riječi: »koje nije obilježeno evidencijskom markicom« zamjenjuju se riječima: »za koje nije osigurana sljedivost«, a riječi: »suprotno odredbi članka 6. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »suprotno propisu iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

Naziv glave VI. mijenja se i glasi: VI. »PREKRŠAJNE ODREDBE«.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. stavlja na tržište brašno za koje nije osigurana sljedivost (članak 4.)

2. za proizvodnju proizvoda koristi brašno za koje nije osigurana sljedivost (članak 5.)

3. ne vodi ili netočno vodi propisanu evidenciju ili ne dostavlja podatke iz članka 6. stavka 1.

4. ne primjenjuje propis iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Uz novčanu kaznu za prekršaj iz članka 8. ovoga Zakona pravnoj osobi može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 90 dana do godine dana, a obavezno će se izvršiti oduzimanje brašna za koje nije osigurana sljedivost i oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajem.«.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1. stavlja na tržište brašno za koje nije osigurana sljedivost (članak 4.)

2. za proizvodnju proizvoda koristi brašno za koje nije osigurana sljedivost (članak 5.)

3. ne vodi ili netočno vodi propisanu evidenciju ili ne dostavlja podatke iz članka 6. stavka 1.

4. ne primjenjuje propis iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Uz novčanu kaznu za prekršaj iz članka 10. ovoga Zakona fizičkoj osobi može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 90 dana do godine dana, a obvezno će se izvršiti oduzimanje brašna za koje nije osigurana sljedivost i oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajem.«.

Članak 11.

(1) Ministar će donijeti pravilnik iz članka 6. stavka 2. Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja provedbenog propisa iz članka 6. stavka 2. Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 146/05., 133/07., 4/08., 2/09., 150/09. i 146/12.).

– Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (»Narodne novine«, br. 90/04., 124/04., 135/09. i 123/12.), osim odredbi koje su u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 12.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/164

Zagreb, 5. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.