Odluku o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice

NN 93/2013 (19.7.2013.), Odluku o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice

HRVATSKI SABOR

2086

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 12. stavka 2. Zakona o pučkom pravobranitelju (»Narodne novine«, br. 76/12.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O IZBORU ZAMJENIKA PUČKE PRAVOBRANITELJICE

I.

Za zamjenike pučke pravobraniteljice biraju se:

1. TENA ŠIMONOVIĆ – EINWALTER

2. JAGODA NOVAK

3. LIDIJA LUKINA KEZIĆ.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/13-07/09

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.