Pravilnik o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava

NN 93/2013 (19.7.2013.), Pravilnik o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava

MINISTARSTVO FINANCIJA

2101

Na temelju članka 6., stavka 8. Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava (»Narodne novine«, broj 72/13), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I OBLIKU PRIKUPLJANJA PODATAKA O TOKOVIMA JAVNIH SREDSTAVA

Članak 1.

Pravilnikom o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se način dostave Ministarstvu financija podataka o tokovima javnih sredstava iz članaka 5. i 6. Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava (»Narodne novine«, broj72/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), kao i oblik u kojem se ti podatci dostavljaju.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku i pripadajućem obrascu imaju značenje određeno u članku 3. Zakona.

Članak 3.

(1) Poduzetnici dostavljaju Ministarstvu financija podatke kao preporučenu pošiljku s povratnicom na adresu: Ministarstvo financija, Sektor za gospodarstvo, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

(2) Poduzetnici dostavljaju Ministarstvu financija podatke i elektroničkom poštom na adresu obrascizft@mfin.hr.

Članak 4.

(1) Podatci iz članka 5., stavaka 1., 2. i 3. i članka 6., stavka 3. dostavljaju se na obrascu u prilogu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr).

(3) Obrazac iz stavka 1. ovog članka ovjerava se službenim pečatom poduzetnika.

(4) Izvješća i ostali podatci iz članka 6., stavka 2. Zakona dostavljaju se u preslici izvornog oblika.

(5) Podatci iz članka 6., stavka 4. Zakona dostavljaju se prema uputi Ministarstva financija navedenoj u zahtjevu za dostavom podataka.

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/306

Urbroj: 513-06-02/13-1

Zagreb, 15. srpnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG

Obrazac

Tablica 1. Podatci o poduzetniku

Naziv ili tvrtka


OIB


Sjedište poduzetnika (ulica i broj, grad)


Ime i prezime zakonskog zastupnika


Djelatnost poduzetnika (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007)

          

Broj zaposlenih u prethodnoj godini (na temelju sati rada)


Tablica 2. Podatci o kontakt osobi za dostavu podataka

Ime i prezime


Broj telefona


e-mail adresa


Tablica 3. Izvještaj o tokovima javnih sredstava za poslovnu godinu _____

Red.br.

Traženi podatak

Ispunjavaju poduzetnici*, upute se brišu

1.

Iznos javnih sredstava stavljenih na raspolaganje

Točan iznos sredstava stavljenih na raspolaganje poduzetniku (iznos sredstava koja su poduzetniku stavljena na raspolaganje u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se dostavljaju podatci

2.

Opis stvarne upotrebe javnih sredstava stavljenih na raspolaganje

Prikazati iznos(e) po svim ciljevima za koje je utrošen, i subjektima kojima je u transakcijama proslijeđen za ostvarenje tih ciljeva

3.

Troškovi i prihodi povezani s različitim djelatnostima

Prihodi i troškovi povezani s obavljanjem svake od različitih djelatnosti (s jedne strane za svaku djelatnost koja se obavljaju na temelju posebnih ovlasti, a s druge strane za sve ostale). Prikazati prema strukturi računa dobiti i gubitka u skladu s računovodstvenim propisima. Račun dobiti i gubitka priložiti uz ovaj Izvještaj

4.

Pojedinosti o načinu na koji su troškovi i prihodi dodijeljeni ili raspoređeni na različite djelatnosti

Opis korištenih računovodstvenih politika, a koje se odnose na priznavanje, mjerenje, klasifikaciju i dodjeljivanje (alokaciju) prihoda i troškova za različite djelatnosti i koje su se dosljedno koristile kroz izvještajna razdoblja

5.

Zasebna organizacijska struktura za različite djelatnosti

Opis unutarnjeg ustrojstva poduzetnika na temelju kojeg je vidljivo da je osigurana odijeljenost strukture unutar poduzetnika za djelatnosti koje se obavljaju na temelju posebnih ovlasti

6.

Pokriće gubitaka iz poslovanja

Navesti sve gubitke koji su se javili u redovnom poslovanju, a za čije su pokriće sredstva osigurala i pružila tijela javne vlasti u izvještajnom razdoblju, te iznos tih sredstava (zasebno prikazati ako je više tijela javne vlasti pokrivalo gubitke iz poslovanja)

7.

Osiguranje kapitala

Navesti sve slučajeve postupanja tijela javne vlasti poduzetniku s ciljem povećanja kapitala poduzetnika (npr. pretvaranjem potraživanja u kapital), uz opis oblika i iznosa javnih sredstava (zasebno prikazati ako je više tijela javne vlasti)

8.

Bespovratna sredstva, odnosno sredstva koja se vraćaju samo u određenim uvjetima

Navesti sva sredstva kojima su poduzetniku tijela javne vlasti u traženom razdoblju izravno stavila na raspolaganje bez obveze vraćanja (npr. subvencije), ili ako obveza vraćanja postoji – nije pravilo, već iznimka koja ovisi o posebnim okolnostima (zasebno prikazati ako je više tijela javne vlasti dodjeljivalo ova sredstva)

9.

Zajmovi dodijeljeni pod uvjetima povoljnijima od tržišnih

Navesti iznose zajmova koje su tijela javne vlasti dodijelila poduzetniku pod uvjetima koji su povoljniji od onih na tržištu (npr. po nižoj kamatnoj stopi) – navesti iznos glavnice, kamatne stope, godišnji iznos kamate, tržišnu kamatnu stopu. Navesti i iznose jamstava koja su tijela javne vlasti dala poduzetniku za dobivanje zajmova od kreditnih institucija, pod uvjetima povoljnijim od tržišnih, uvjete pod kojima su takva jamstva dana te uobičajene tržišne uvjete (zasebno prikazati ako je više tijela javne vlasti dodjeljivalo zajmove, odnosno davalo jamstva)

10.

Dodjeljivanje financijskih prednosti odricanjem od dobiti ili naplate dospjelih nepodmirenih novčanih obveza

Navesti iznos koji je poduzetnik zadržao jer se tijelo javne vlasti odreklo svog prava na dobit (npr. nije prihvatilo isplatu dividendi), odnosno iznos na temelju novčane obveze (navesti kakve) kojeg je poduzetnik dugovao tijelu ili tijelima javne vlasti, a koji su se odrekli prava naplatiti ih

11.

Odricanje od uobičajene naknade za korištenje javnih sredstava

Iznos naknade za korištenje javnih sredstava danih poduzetniku kojeg su tijela javne vlasti odrekla naplatiti

12.

Naknada za financijsko opterećenje koje nameću tijela javne vlasti

Iznos naknade koji su poduzetniku isplatila tijela javne vlasti zbog određenih financijskih opterećenja koja su im tijela javne vlasti sama nametnula

13.

Uvjeti osiguranja kapitala

Navesti i opisati uvjete pod kojima su tijela javne vlasti pružila (dodatni) kapital (bilo koje vrste) poduzetniku, npr. vrijednost dionica koje su tijela javne vlasti dobila zauzvrat povećanju temeljnog kapitala poduzetnika

14.

Posebni uvjeti vraćanja sredstava

Opisati pod kakvim se uvjetima sredstva tijelima javne vlasti iz retka 8. ove tablice moraju vratiti

15.

Kamatne stope, uvjeti zajma i osiguranja zajma

Navesti sve zajmove koje je poduzetnik u traženom razdoblju dobio i koristio, uključujući i dozvoljena prekoračenja po poslovnom računu i predujmove kapitalnih injekcija, uz navođenje kamatnih stopa (ugovorene i tržišne) i kreditnih uvjeta i osiguranja zajma (kredita), ako postoji, koje je poduzetnik koji prima zajam (kredit) dao zajmodavcu

16.

Jamstva koja tijela javne vlasti daju poduzetnicima s obzirom na financiranje zajma, uz uvjete davanja jamstava i naknade koje poduzetnik za njih plaća

Navesti iznos svih jamstava koja su poduzetnici dobili od tijela javne vlasti u traženom razdoblju radi financiranja zajmova (kredita) poduzetnika, uz precizan opis uvjeta pod kojima je jamstvo dano i navođenje točnog iznosa naknada koje je poduzetnik platio tijelu javne vlasti za pružena jamstva

17.

Isplaćena i zadržana dobit

Navesti iznos isplaćene dobiti (npr. u obliku dividendi) poduzetnika u traženom razdoblju

Navesti iznos dobiti koju je poduzetnik, umjesto isplate, zadržao u traženom razdoblju

18.

Bilo koji oblik intervencije tijela javne vlasti, a osobito svako odricanje od iznosa koje javni poduzetnik duguje tijelima javne vlasti

Navesti svako djelovanje tijela javne vlasti koje je imalo učinak na poboljšanje financijskog položaja poduzetnika, u kojem god obliku, a da se ne može svrstati u neku od gore-navedenih kategorija, svakako otpisi dugovanja poduzetnika

____________________________ ____________________________ ____________________________
                          (Mjesto, datum)                                 (Ime i prezime odgovorne osobe)               (Potpis odgovorne osobe i pečat)

* Dodatne upute za popunjavanje tablice:

– Javni poduzetnici, koji nisu poduzetnici koji imaju posebne ovlasti niti djeluju u proizvodnom sektoru popunjavaju retke 1. i 2., te retke 6. do 12. zaključno.

– Javni poduzetnici, koji ujedno imaju i posebne ovlasti, no ne djeluju u proizvodnom sektoru, popunjavaju retke 1. do 12. zaključno.

– Javni poduzetnici, koji ujedno imaju i posebne ovlasti te djeluju u proizvodnom sektoru popunjavaju cijelu tablicu (svih 18 redaka).

– Javni poduzetnici koji nemaju posebne ovlasti, ali djeluju u proizvodnom sektoru popunjavaju retke 1. i 2., te retke 6. do 18. zaključno.

– Poduzetnici (privatni) koji imaju posebne ovlasti, popunjavaju retke 3. do 5. zaključno. (U ovome slučaju nije od značaja djeluje li poduzetnik u proizvodnom sektoru ili ne jer posebne podatke dostavljaju samo javni poduzetnici koji djeluju u proizvodnom sektoru).

– Javni poduzetnici koji djeluju u proizvodnom sektoru i imaju posebne ovlasti popunjavaju cijelu tablicu (svih 18 redaka).

– Javni poduzetnici koji djeluju u proizvodnom sektoru, no nemaju posebne ovlasti, popunjavaju retke 1. i 2., te retke 6. do 18. zaključno.

– Retci 13. do 18. popunjavaju se ako podatci u njima traženi nisu jasno vidljivi u godišnjem izvješću i godišnjem financijskom izvješću, kao što je navedeno u članku 6., stavku 3. Zakona.

– Iznosi se navode u tisućama kuna.

– Podatci se navode za izvještajno razdoblje od jedne poslovne godine – prethodne u odnosu na godinu u kojoj se dostavljaju Ministarstvu financija.

93 19.07.2013 Pravilnik o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava 93 19.07.2013 Pravilnik o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava