Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine

NN 93/2013 (19.7.2013.), Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine

MINISTARSTVO FINANCIJA

2102

Na temelju članka 51. Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (»Narodne novine«, broj 54/2013), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD CARINE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju detaljnija pravila o uvjetima oslobođenja od carine u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/09 od 16. studenoga 2009. godine o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Europskoj uniji (Kodificirana inačica – SL L 324, 11. 10. 1993. str. 23; u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 2.

Iznosi oslobođenja određeni Uredbom u EUR-ima, preračunavaju se u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan prihvata deklaracije za puštanje robe u slobodni promet.

Članak 3.

Zahtjev za ostvarivanje prava na oslobođenje od carine sukladno Uredbi i ovom Pravilniku podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu podnošenja robe, osim ako ovim Pravilnikom u određenim slučajevima nije drugačije propisano.

Članak 4.

Ako u postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od carine sukladno Uredbi i ovom Pravilniku nadležni carinski ured zahtijeva polaganje osiguranja za iznos pripadajućih uvoznih davanja koji su predmet oslobođenja, iznos i oblik osiguranja određuju se u skladu s člancima 192. do 199. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19. 10. 1992. str. 1, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Carinski zakonik).

Članak 5.

Osim ako ovim Pravilnikom u određenim slučajevima nije drugačije propisano:

1. kada se usvaja zahtjev za ostvarivanje prava na oslobođenje od carine, nadležni carinski ured odluku donosi u obliku bilješke koja se unosi u sustav elektroničke razmjene podataka za obradu jedinstvene carinske deklaracije,

2. kada se iznimno od točke 1. ovoga članka, sukladno posebnim propisima o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije zbog nemogućnosti podnošenja elektroničkom razmjenom podataka jedinstvena carinska deklaracija podnosi u pisanom obliku, odluku o oslobođenju od carine nadležni carinski ured donosi u obliku bilješke na podnijetoj jedinstvenoj carinskoj deklaraciji,

3. kada je dopušteno podnošenje carinske deklaracije usmeno ili nekom drugom radnjom, odluku o usvajanju zahtjeva za ostvarivanje prava na oslobođenje od carine nadležni carinski ured donosi:

– stavljanjem bilješke na ispravi koja je podnesena radi ostvarivanja prava, ili

– usmeno.

Članak 6.

Kada je kod primjene oslobođenja od uvozne carine Uredbom propisana zabrana otuđenja u određenom vremenskom razdoblju od dana puštanja robe u slobodni promet, nadležni carinski ured:

1. može radi provedbe carinskog nadzora odrediti da korisnik oslobođenja mora vidljivo označiti robu korištenjem nadzorne oznake čiji ogledni primjerak se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: nadzorna oznaka),

2. će u sustavu elektroničke razmjene podataka za obradu jedinstvene carinske deklaracije odnosno u pisanoj deklaraciji kod postupanja sukladno posebnim propisima o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije kada se zbog nemogućnosti podnošenja elektroničkom razmjenom podataka jedinstvena carinska deklaracija podnosi u pisanom obliku, unijeti napomenu da je određen rok zabrane otuđenja sukladno odgovarajućoj odredbi Uredbe te podatke o nadzornoj oznaci ako je određen takav oblik označavanja robe,

3. će u slučaju da se radi o prijevoznom sredstvu izvijestiti tijelo nadležno za registraciju odnosnog prijevoznog sredstva u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) O okolnostima koje nastanu nakon prepuštanja robe korisniku oslobođenja na slobodno raspolaganje, a odnose se na uklanjanje ili oštećenje nadzorne oznake iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, korisnik oslobođenje dužan je odmah izvijestiti nadležni carinski ured i zatražiti označavanje robe novom nadzornom oznakom.

(2) Ako se pri nadzoru robe iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je nadzorna oznaka uklonjena ili oštećena u toj mjeri da je onemogućena njena svrha, smatrat će se da je roba nezakonito izuzeta ispod carinskog nadzora.

II. OSOBNA IMOVINA FIZIČKE OSOBE KOJA PRENOSI SVOJE PREBIVALIŠTE ILI BORAVIŠTE IZ TREĆE ZEMLJE U REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 8.

(1) Fizička osoba koja prenosi svoje prebivalište ili boravište iz treće zemlje u Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: preseljenje u Republiku Hrvatsku) u smislu članka 3. Uredbe je:

1. hrvatski državljanin:

– koji ima prebivalište na području Republike Hrvatske, a vraća se u Republiku Hrvatsku nakon privremenog boravka u trećoj zemlji,

– koji prenosi svoje prebivalište ili boravište iz treće zemlje u Republiku Hrvatsku,

2. državljanin druge države članice Europske unije iz članka 3. Carinskog zakonika, koji prenosi svoje prebivalište ili boravište iz treće zemlje u Republiku Hrvatsku, a odobren mu je privremeni boravak u Republici Hrvatskoj,

3. ostale fizičke osobe koje prenose svoje prebivalište ili boravište iz treće zemlje, a odobren im je privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

(2) Za tumačenje pojmova korištenih u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se posebni propisi Republike Hrvatske koji uređuju između ostalog i:

1. uvjete prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih državljana,

2. uvjete boravka stranaca u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

U skladu s člankom 4. Uredbe, osobna imovina fizičke osobe koja se preseljava u Republiku Hrvatsku oslobođena je od carine, uz uvjet da je za tu robu plaćena carina i/ili porezna davanja koja se obično plaćaju u zemlji podrijetla ili u zemlji otpreme.

Članak 10.

(1) Iznimno od članka 5. stavka 1. Uredbe, oslobođenje se može odobriti i fizičkoj osobi čije je prebivalište ili boravište bilo izvan carinskoga područja Europske unije u kontinuiranom razdoblju kraćem od 12 mjeseci, pod uvjetom da je namjera te osobe očigledno bila da boravi izvan carinskoga područja Europske unije tijekom kontinuiranoga razdoblja od najmanje 12 mjeseci.

(2) Namjeru prebivanja iz stavka 1. ovoga članka osoba koja se preseljava u Republiku Hrvatsku dokazuje dostavom odgovarajućih isprava.

Članak 11.

(1) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, zahtjev za priznavanje prava na oslobođenje od carine podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu novog prebivališta odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj fizičke osobe iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Osoba iz članka 8. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika uz zahtjev je dužna priložiti:

1. potvrdu diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u trećoj zemlji kojom se potvrđuje razdoblje neprekidnog boravka u odnosnoj trećoj zemlji ili drugu odgovarajuću ispravu (isprava izdana od strane Zavoda za zapošljavanje ili domaćeg ili stranog poslodavca, o upućivanju na rad u treću zemlju; prijave i odjave boravišta u trećoj zemlji; potvrda mirovinskog ili drugog osiguranja o uplatama osiguranja; potvrde poreznih tijela o obračunu poreznih davanja; potvrda hrvatskoga ili inozemnoga poslodavca o razdoblju zaposlenja u trećoj zemlji; ugovor o zaposlenju u trećoj zemlji, i sl.),

2. potvrdu o:

– prijavi prebivališta u Republici Hrvatskoj, ili

– prijavi boravišta u Republici Hrvatskoj za razdoblje od najmanje godinu dana,

3. pisanu izjavu o danu preseljenja u Republiku Hrvatsku,

4. popis osobne imovine koja se uvozi, u dva primjerka,

5. pripadajuće isprave koje dokazuju da:

– se radi o osobnoj imovini sukladno članku 4. Uredbe,

– ispunjavanju uvjeta iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(3) Osoba iz članka 8. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika uz zahtjev je dužna priložiti:

1. akt nadležnog tijela o odobrenju privremenog boravka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od najmanje godinu dana,

2. isprave iz stavka 2. točke 3., 4. i 5. ovoga članka.

Članak 12.

Odstupanje iz članka 11. Uredbe može se odobriti osobi kojoj je u Republici Hrvatskoj odobren boravak kao rezultat izvanrednih političkih okolnosti, a sukladno posebnim propisima koji uređuju uvjete i postupak za odobravanje azila ili druge odgovarajuće zaštite.

Članak 13.

Iznimno od članka 5. ovoga Pravilnika, odluku o zahtjevu za oslobođenje od carine carinski ured iz članka 11. stavka 1. ovoga članka donosi u redovnom upravnom postupku.

III. ROBA UVEZENA PRILIKOM SKLAPANJA BRAKA

Članak 14.

(1) Za ostvarivanje prava na oslobođenje od carine propisano člancima 12. do 16. Uredbe, odgovarajuće se primjenjuje članak 8., članak 10., članak 11. stavak 1., stavak 2. točke 2. do 4. i stavak 3. te članak 13. ovoga Pravilnika.

(2) Uz isprave propisane stavkom 1. ovoga članka uz zahtjev se prilaže i isprava nadležnog tijela kojom se dokazuje činjenica zaključena braka, odnosno za slučaj iz članka 15. stavka 1. točke a) Uredbe isprava kojom se dokazuje datum predviđenog sklapanja braka.

IV. OSOBNA IMOVINA STEČENA NASLJEDSTVOM

Članak 15.

(1) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, zahtjev za priznavanje prava na oslobođenje od carine propisano člancima 17. do 20. Uredbe, podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta osobe nasljednika u Republici Hrvatskoj.

(2) Uz pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nasljednik podnosi pravomoćni akt ovlaštenog hrvatskog ili inozemnog pravosudnog ili drugog tijela o nasljeđivanju predmeta koji se uvoze i u kojemu moraju biti navedeni predmeti koji se nasljeđuju.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za naslijeđene predmete koje je ostavitelj osobno rabio (odjeća, obuća i sl.), kao dokaz u smislu stavka 2. ovoga članka može se podnijeti i izvod iz matične knjige umrlih.

(4) Iznimno od članka 5. ovoga Pravilnika, odluku o zahtjevu za oslobođenje od carine carinski ured iz stavka 1. ovoga članka donosi u redovnom upravnom postupku.

V. ŠKOLSKA OPREMA, OBRAZOVNI MATERIJAL I POVEZANI KUĆANSKI PREDMETI

Članak 16.

(1) Korisnik oslobođenja iz članka 21. Uredbe koji se preseljava u Republiku Hrvatsku radi školovanja, može bez plaćanja carine uvoziti školsku opremu, obrazovni materijal i povezane kućanske predmete uz podnošenje potvrde odnosne obrazovne ustanove da je upisan radi pohađanja redovnih programa.

(2) Za ostvarivanje prava na oslobođenje od carine iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje članak 8., članak 11. stavak 1., stavak 2. točke 2. do 4. i stavak 3., te članak 13. ovoga Pravilnika.

VI. KAPITALNA DOBRA I DRUGA OPREMA UVEZENA PRI PRIJENOSU DJELATNOSTI IZ TREĆE ZEMLJE U REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 17.

(1) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, zahtjev za priznavanje prava na oslobođenje od carine propisano člancima 28. do 34. Uredbe, podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu novog sjedišta korisnika ili uz dokazivanje posebnih okolnosti mjestu budućeg korištenja robe.

(2) Uz zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carine na kapitalna dobra i opremu prilažu se sljedeće isprave:

1. isprave nadležnih tijela treće zemlje:

– o prethodnom obavljanju registrirane djelatnosti, i

– danu prestanku obavljanja odnosne registrirane djelatnosti,

2. izvadak iz sudskog registra ili drugu odgovarajuću ispravu nadležnih tijela, koja sadrži odobrenje za obavljanje odnosne registrirane ili slične djelatnosti u Republici Hrvatskoj,

3. popis kapitalnih dobara i opreme koji se uvoze, u dva primjerka, s dokazima o prethodnom vlasništvu i uporabi u trećoj zemlji od najmanje 12 mjeseci, s naznakom njihovoga trgovačkog naziva, tarifnoj oznaci, količini za svaku stavku pojedinačno te ukupne vrijednosti.

(3) Iznimno od članka 5. ovoga Pravilnika, odluku o zahtjevu za oslobođenje od carine carinski ured iz stavka 1. ovoga članka donosi u redovnom upravnom postupku.

VII. ROBA KOJA SE NALAZI U OSOBNOJ PRTLJAZI PUTNIKA

Članak 18.

U skladu s člankom 41. Uredbe, roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika koji dolaze iz treće zemlje oslobođena je od uvoznih carina u slučajevima i pod uvjetima koji su za oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost i trošarine propisani Pravilnikom o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zadržava i uvoz robe u besplatnim malim pošiljkama (»Narodne novine«, broj 79/2013).

VIII. OBRAZOVNI, ZNANSTVENI I KULTURNI MATERIJALI, ZNANSTVENI INSTRUMENTI I UREĐAJI

Članak 19.

(1) Za robu sadržanu u Poglavlju XI. Uredbe primatelj robe podnosi nadležnom carinskom uredu ispravu – potvrdu nadležnog tijela državne uprave o statusu primatelja i namjeni materijala koji se uvoze uz izuzetak robe obuhvaćene iz Priloga I. Uredbe.

(2) Potvrda se može izdati za svaki uvoz zasebno ili za određeno vremensko razdoblje.

(3) Ako se potvrda iz stavka 2. ovoga članka izdaje za određeno vremensko razdoblje, mora sadržavati popis robe te rok važenja.

IX. LABORATORIJSKE ŽIVOTINJE I BIOLOŠKE ILI KEMIJSKE TVARI NAMIJENJENE ZA ISTRAŽIVANJE

Članak 20.

Oslobođenje od carine iz članka 53. Uredbe ostvaruje se uz podnošenje potvrde nadležnog tijela državne uprave kojim se identificira status primatelja te namjena i popis robe.

X. INSTRUMENTI I UREĐAJI NAMIJENJENI ZA MEDICINSKO ISTRAŽIVANJE, MEDICINSKO DIJAGNOSTICIRANJE ILI LIJEČENJE

Članak 21.

Za ostvarivanje prava na oslobođenje carine iz članka 57. Uredbe uz pisani zahtjev nadležnom carinskom uredu podnosi se:

1. isprava o darovanju ili druga isprava iz koje je vidljivo da se odnosna roba uvozi besplatno, odnosno da se plaćanje vrši iz sredstava inozemne novčane donacije,

2. popis robe, u dva primjerka, s trgovačkim nazivima, količinom i naznakom ukupne vrijednosti,

3. potvrda nadležnog tijela državne uprave, iz koje je razvidan status korisnika oslobođenja i namjena robe,

4. izjava korisnika da će uvezenu robu rabiti isključivo za obavljanje odnosne medicinske djelatnosti.

XI. REFERENTNE TVARI ZA NADZOR KVALITETE MEDICINSKIH PROIZVODA

Članak 22.

Oslobođenje od carine iz članka 59. Uredbe ostvaruje se uz podnošenje potvrde nadležnog tijela državne uprave kojim se određuje status primatelja te namjena i popis robe.

XII. FARMACEUTSKI PROIZVODI KOJI SE RABE NA MEĐUNARODNIM SPORTSKIM DOGAĐAJIMA

Članak 23.

(1) Oslobođenje od carine iz članka 60. Uredbe ostvaruje se uz podnošenje nadležnom carinskom uredu:

1. izjave sportaša ili vlasnika životinje o neophodnosti uporabe odnosnih farmaceutskih proizvoda za zadovoljavanje njihovih potreba za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj,

2. potvrde organizatora međunarodnog sportskog događaja o razdoblju trajanja i sudjelovanju odnosne osobe.

(2) Potvrda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka može sadržavati i zajednički popis svih sudionika međunarodnog sportskog događaja ako se ista ne odnosi na određenu osobu.

XIII. PREDMETI ZA DOBROTVORNE ILI FILANTROPSKE ORGANIZACIJE

Članak 24.

Oslobođenje od carine propisano člancima 61. do 65. Uredbe ostvaruje se uz podnošenje:

1. potvrde nadležnog tijela državne uprave o načinu korištenja predmeta, sukladno članku 61. Uredbe,

2. izjave korisnika da raspolaže knjigovodstvenom evidencijom o krajnjim korisnicima i načinu pružanja humanitarne pomoći, koja omogućuje učinkovitu provedbu carinskog nadzora nad uporabom odnosne robe.

XIV. PREDMETI ZA POTREBE HENDIKEPIRANIH OSOBA

Članak 25.

(1) Uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carine propisano člancima 66. do 73. Uredbe nadležnom carinskom uredu podnosi se:

1. akt o registraciji organizacije, ustanove ili udruženja za pružanje pomoći ili profesionalnu i drugu rehabilitaciju, te

2. pisana izjava da je uvezena roba isključivo namijenjena uporabi, odnosno za pružanje pomoći i rehabilitaciju hendikepiranih osoba.

(2) Kada predmete iz stavka 1. ovoga članka uvoze neposredno hendikepirane osobe, uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobođenja podnose odgovarajuću medicinsku dokumentaciju o svojem statusu.

XV. POČASNA ODLIKOVANJA ILI NAGRADE

Članak 26.

(1) Oslobođenje od carine iz članka 81. Uredbe ostvaruje se uz prilaganje izjave s navodima o okolnostima i uvjetima dodjele odlikovanja ili nagrade s kratkim opisom predmeta koji se uvoze.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i preslika isprave o dodjeli odlikovanja ili nagrade, odnosno isprava o sazivanju odgovarajućeg skupa u Republici Hrvatskoj.

XVI. POKLONI PRIMLJENI U KONTEKSTU MEĐUNARODNIH ODNOSA

Članak 27.

Oslobođenje od carine iz članka 82. Uredbe ostvaruje se uz presliku isprava kojima se dokazuje da je odnosna roba primljena kao dar u okviru međunarodnih odnosa.

XVII. POKLONI NAMIJENJENI MONARSIMA ILI ŠEFOVIMA DRŽAVA

Članak 28.

Uz zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carine iz članka 85. Uredbe podnosi se i preslika isprava nadležnog tijela državne uprave, kojima se utvrđuje da je roba namijenjena darivanju ili osobnoj uporabi navedenih osoba pri njihovom službenom posjetu Republici Hrvatskoj.

XVIII. POŠILJKE POSLANE ORGANIZACIJAMA KOJE ŠTITE PRAVA ILI INDUSTRIJSKA I KOMERCIJALNA PATENTNA PRAVA

Članak 29.

Oslobođenje od carine iz članka 102. Uredbe ostvaruje se uz prilaganje:

1. pisane izjave s navodima da primjerci uvezene robe predstavljaju uzorak koji se uvozi u vezi s provedbom postupka za ostvarivanje prava po osnovi autorskog ili industrijskog vlasništva,

2. isprave koja omogućuje utvrđivanje istovjetnosti robe (crteži, skice, slike i sl.),

3. preslike zahtjeva za priznavanje prava autorskog ili industrijskog vlasništva glede odnosne robe, odnosno preslike punomoći za pokretanje toga postupka.

XIX. LITERATURA S INFORMACIJAMA ZA TURISTE, RAZNE ISPRAVE I PREDMETI

Članak 30.

(1) Oslobođeni su od carine literatura s informacijama za turiste i razne isprave i predmeti koji se uvoze iz trećih zemalja sukladno člancima 103. i 104. Uredbe.

(2) Oslobođenje od carine na robu ostvaruje se po zahtjevu primatelja koji nadležnom carinskom uredu prilaže i dokaze o činjenicama ili okolnostima koje predstavljaju osnovu za oslobođenje od carine.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Na robu koja je bila uvezena uz primjenu oslobođenja od carine prema odredbama ranije važećih propisa, a za koju danom pristupa Republike Hrvatske u članstvo Europske unije nije istekao rok zabrane otuđenja, taj rok i nadalje važi do njegova isteka.

(2) Postupci za ostvarivanje oslobođenja od carine započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, okončati će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/9

Urbroj: 513-02-1210/2-13/1

Zagreb, 12. srpnja 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1

93 19.07.2013 Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine