Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu

NN 93/2013 (19.7.2013.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu

93 19.07.2013 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2103

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 83/2013) ministar unutarnjih poslova, uz prethodno mišljenje ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU POSTAVLJANJA PROPISANIH OZNAKA I SIGNALIZACIJE NA GRANIČNOM PRIJELAZU

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu.

II. OZNAKE I SIGNALIZACIJA NA GRANIČNOM PRIJELAZU I NJEGOVOM PODRUČJU

Članak 2.

Na međunarodnim graničnim prijelazima i prijelazima za pogranični promet na ulazu u Republiku Hrvatsku postavljaju se obavijesne ploče.

Gornja obavijesna ploča je veličine 1000 × 700 mm, na kojoj je u gornjem središnjem dijelu grb Republike Hrvatske, a ispod njega natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«. Obavijesna ploča je bijele boje s retroreflektirajućom folijom, obrubljena s crveno-bijelo-plavim rubom širine 15 mm, grb Republike Hrvatske je visine 250 mm, natpis: »REPUBLIKA« je visine 100 mm, a natpis: »HRVATSKA« 120 mm, tip slova koji se koristi je HRCPN ili HRCPU, crne boje.

Donja obavijesna ploča je veličine 1000 x 700 mm, panton reflektirajuće plave boje, na kojoj je u sredini natpis: »EU« oko kojega se nalazi dvanaest zvijezda poredanih u krug, čiji se krakovi ne dodiruju. Natpis: »EU« je visine 130 mm, tip slova koji se koristi je HRCPN ili HRCPU panton žute boje, a dvanaest zvijezda panton žute boje smješteno je u jednakim razmacima, čineći nevidljivi krug čiji je polumjer jednak jednoj trećini polovice dijagonale obavijesne ploče. Svaka zvijezda ima pet krakova koji se nalaze u obodu nevidljivog kruga čiji je polumjer jednak jednoj osamnaestini polovice dijagonale. Sve zvijezde su uspravno postavljene, odnosno vrhovi dva donja kraka zvijezda su paralelni s donjim rubom ploče. Zvijezde se u krugu pojavljuju u položaju brojki na satu.

Obavijesne ploče iz stavka 2. i 3. ovog članka postavljaju se na graničnoj crti, odnosno u njenoj neposrednoj blizini, a ako granična crta prolazi tunelom ili mostom postavljaju se na izlazu iz tunela, odnosno na početku mosta s hrvatske strane.

Obavijesne ploče se na graničnim prijelazima postavljaju na metalnim nosačima, tako da im je donji rub na 1200-1400 mm od razine ceste, odnosno zemljišta.

Članak 3.

Na međunarodnim graničnim prijelazima u cestovnom prometu i na graničnim prijelazima za pogranični promet obavijesne ploče iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika postavljaju se okrenute prema susjednoj državi.

Na međunarodnim graničnim prijelazima u željezničkom prometu obavijesne ploče iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika postavljaju se na peronu, ispred mjesta gdje se obavlja granična kontrola.

Na međunarodnim graničnim prijelazima u zračnom prometu obavijesne ploče iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika postavljaju se na putničku zgradu zračne luke, kod ulaska za međunarodni dolazak putnika.

Na međunarodnim graničnim prijelazima u pomorskom prometu i međunarodnim graničnim prijelazima na unutarnjim vodama obavijesne ploče iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika postavljaju se na ulazu u omeđeni dio luke ili pristaništa, kao i na obali predviđenoj za pristajanje plovila u blizini ulaza u luku ili pristanište, okrenute prema moru.

Članak 4.

Područje međunarodnog graničnog prijelaza označava se obavijesnom pločom veličine 1000 x 700 mm, podloga obavijesne ploče je bijele boje s retroreflektirajućom folijom, obrubljena s crveno-bijelo-plavim rubom širine 15 mm, grb Republike Hrvatske je visine 250 mm, a ispod je natpis: »PODRUČJE GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET« visine slova 40 mm, u središnjem dijelu obavijesne ploče je naziv graničnog prijelaza veličine slova 70 mm, a ispod natpis: »KRETANJE OGRANIČENO« visine slova 40 mm.

Područje graničnog prijelaza označava se postavljanjem pokretnih ili nepokretnih oznaka i signalizacija (ograda, odnosno zapreka).

Članak 5.

Na međunarodnim graničnim prijelazima u cestovnom prometu obavijesna ploča iz članka 4. ovoga Pravilnika, postavlja se na ulazu u područje graničnog prijelaza.

Obavijesna ploča iz članka 4. ovoga Pravilnika postavlja se na udaljenosti od 20 do 250 m od obavijesne ploče iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, koja je na graničnoj crti, a ukoliko to nije moguće na drugom odgovarajućem mjestu.

Kada granični prijelaz nije otvoren 24 sata, ispod obavijesne ploče iz članka 4. ovoga Pravilnika postavlja se dopunska obavijesna ploča veličine 1000 x 300 mm. Ploča je bijele boje s crnim rubom širine 10 mm na kojoj je natpis: »OTVORENO« visine slova 70 mm, a ispod kojeg je upisano vrijeme rada graničnog prijelaza visine slova 70 mm.

Članak 6.

Na graničnim prijelazima, radi omogućavanja lakše granične kontrole, mogu se osigurati i označiti posebne trake, sukladno Prilogu III. Zakonika o schengenskim granicama.

Članak 7.

Na zajedničkim graničnim prijelazima, u slučaju eksteritorijalnog obavljanja granične kontrole na području jedne ili druge države, oblik, sadržaj i način postavljanja propisanih oznaka i signalizacije uređuje se međunarodnim ugovorom.

Članak 8.

Područje graničnog prijelaza za pogranični promet označava se na ulazu u područje graničnog prijelaza obavijesnom pločom veličine 600 x 400 mm, podloga obavijesne ploče je bijele boje s retroreflektirajućom folijom, obrubljena s crveno-bijelo-plavim rubom širine 10 mm. U gornjem dijelu obavijesne ploče je grb Republike Hrvatske visine 150 mm, u središnjem dijelu je natpis: »PODRUČJE GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET« visine slova 25 mm, a u donjem dijelu je naziv graničnog prijelaza visine slova 50 mm.

Obavijesna ploča iz stavka 1. ovoga članka se na graničnim prijelazima u cestovnom prometu postavlja na metalnim nosačima, tako da joj je donji rub na 1200 -1400 mm od razine ceste, odnosno zemljišta. Na ostalim graničnim prijelazima obavijesna ploča može se postaviti i na drugi prikladan način.

Kada granični prijelaz nije otvoren 24 sata, ispod obavijesne ploče iz stavka 1. ovoga članka postavlja se dopunska obavijesna ploča veličine 600 x 300 mm. Dopunska obavijesna ploča je bijele boje s crnim rubom širine 10 mm na kojoj je natpis: »OTVORENO« visine slova 70 mm, a ispod kojeg je upisano vrijeme rada graničnog prijelaza visine slova 70 mm.

Članak 9.

Na području graničnog prijelaza mogu se postavljati i druge obavijesne ploče, kao i oznake koje upozoravaju i obavješćuju putnike koji prelaze državnu granicu o uvjetima koji su potrebni za prelazak državne granice ili ponašanju na području Republike Hrvatske te oznake propisane međunarodnim ugovorom.

Na području graničnog prijelaza mogu se postavljati reklame i obavijesne ploče u skladu s posebnim propisom ukoliko njihovo postavljanje ne ometa obavljanje poslova granične kontrole i drugih sigurnosnih zadaća.

III. OZNAČAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA ZASTAVOM I GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE TE ZASTAVOM EUROPSKE UNIJE

Članak 10.

Granični prijelazi označavaju se i postavljanjem zastave i grba Republike Hrvatske i zastave Europske unije na određenim objektima na državnoj granici i u blizini državne granice.

Članak 11.

Zastava Republike Hrvatske i zastava Europske unije viju se na cestovnom graničnom prijelazu ispred zgrade na ulaznoj strani te na pomorskom i riječnom graničnom prijelazu na području graničnog prijelaza predviđenog za pristajanje stranih plovila.

Zastave iz stavka 1. ovoga članka su veličine 3 x 1,5 m i viju se na jarbolima visine 6 -7 m koji su izrađeni od prokrom materijala.

Zastave iz stavka 1. ovoga članka se viju u vrijeme kada je granični prijelaz otvoren.

IV. POSEBNE NATPISNE PLOČE I SIGNALIZACIJA UZ GRANIČNU CRTU

Članak 12.

Obavijesna ploča s upozorenjem o približavanju graničnoj crti postavlja se na prometnicama ili drugim komunikacijama na udaljenosti do 50 m od granične crte, odnosno na samoj graničnoj crti.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, radi konfiguracije terena ili drugih okolnosti, obavijesna ploča iz stavka 1. ovoga članka može se postaviti i na udaljenosti većoj od 50 m.

Obavijesna ploča iz stavka 1. ovoga članka je veličine 400 x 600 mm, bijele je boje s crveno-bijelo-plavim rubom širine 10 mm, u gornjem dijelu obavijesne ploče je simbol zabrane prometa vozila i osoba veličine 150 mm, u sredini se nalazi grb Republike Hrvatske veličine 150 mm, a ispod natpis: »DRŽAVNA GRANICA«, visine slova 45 mm.

Članak 13.

Ispod obavijesne ploče iz članka 12. ovoga Pravilnika, mogu se postavljati dopunske natpisne ploče koje upozoravaju na mogućnost prelaska državne granice na najbližem graničnom prijelazu te njegovu udaljenost od mjesta postavljene natpisne ploče.

Dopunska natpisna ploča iz stavka 1. ovoga članka je bijele boje, veličine 400 x 300 mm, s crnim rubom širine 10 mm, u gornjem dijelu dopunske natpisne ploče je crnim slovima ispisan natpis: »NAJBLIŽI GRANIČNI PRIJELAZ« visine slova 30 mm, a ispod je naziv graničnog prijelaza veličine slova 40 mm, strelica u pravcu graničnog prijelaza te udaljenost do navedenog graničnog prijelaza.

Kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom, uz državnu granicu mogu se postavljati i druge dopunske natpisne ploče.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu (»Narodne novine« broj: 56/2006).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-48721/2-2013.

Zagreb, 16. srpnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.