Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini

NN 93/2013 (19.7.2013.), Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2105

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13) ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK

O NAČINU PROVOĐENJA NAREDBE O PROVEDBI ORALNE VAKCINACIJE LISICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2013. GODINI

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način provođenja mjera propisanih Naredbom o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 47/13), u daljnjem tekstu: Naredba.

Članak 2.

Način provođenja mjera iz članka 1. ovoga Naputka određen je u Dodacima I. do III. ovoga Naputka koji su njegov sastavni dio.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje važiti Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 9/13).

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/13-01/67

Urbroj: 525-10/0264-13-1

Zagreb, 8. srpnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I.

1) Radi utvrđivanja učinkovitosti provedbe proljetne akcije oralne vakcinacije lisica propisane člankom 2., stavkom a) i b) Dijela II. Naredbe, povećani odstrel lisica mora se provesti u lovištima navedenim u Dodatku III. ovoga Naputka.

2) U svrhu kontrole provedbe i utvrđivanja učinkovitosti oralne vakcinacije, na površini od 100 km2 moraju biti odstrijeljene 4 lisice.

3) Za potrebe utvrđivanja učinkovitosti provedbe oralne vakcinacije lisica uzorkom se smatra cijela lešina lisice. Kako bi se provele odgovarajuće laboratorijske pretrage potrebno je odstrijeliti naizgled zdrave lisice koje ne pokazuju znakove bolesti te lisice starije od godine dana.

4) Uzimanje uzoraka provodi se na način da se lešina lisice prikupi neposredno nakon odstrela, zapakira u nepropusnu PVC vreću te što je prije moguće dostavi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Uz svaki uzorak u ovlaštenu veterinarsku organizaciju mora biti dostavljen, čitko i u cijelosti popunjen, numerirani Obrazac za dostavu lisica na laboratorijsko pretraživanje u 2013. godini u svrhu kontrole učinkovitosti provedbe oralne vakcinacije lisica.

5) Svaka lovačka udruga dobiva točan broj numeriranih obrazaca koje je potrebno ispuniti i zajedno sa uzorkom dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji (jedna lisica stavlja se u jednu vreću koju prati odgovarajući obrazac).

6) Tablica s popisom lovišta, propisanim brojem lisica koji je potrebno odstrijeliti po lovoovlaštniku te vremensko razdoblje u kojem je potrebno provesti odstrel navedena je Dodatku III. ovoga Naputka. Podatci o lovištima (adrese i površine) preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije.

7) Pri zaprimanju uzorka ovlaštena veterinarska organizacija dužna je provjeriti kvalitetu istoga na način da se utvrdi stupanj autolitičkih promjena i podatke navedene u Obrascu. Ukoliko je uzorak ispravan te Obrazac čitko i u potpunosti popunjen, ovlaštena veterinarska organizacija dužna je isplatiti lovcu naknadu za dostavljeni uzorak. Visina naknade kao i način isplate propisani su u Dodatku II. ovoga Naputka.

8) Ovlaštena veterinarska organizacija mora uzorak do slanja u laboratorij pohraniti na temperaturi do +4 °C te što je prije moguće proslijediti u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu ili Veterinarske zavode u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima. Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij, potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja lisice veličine 5x5cm u plastičnu nepropusnu kutiju i zajedno sa cijelom lešinom lisice pohraniti na -20 °C. Vreća u kojoj se nalazi lešina lisice te pripadajuća kutija sa uzorkom mišića moraju nositi jedinstvenu oznaku broja Obrasca koji prati uzorak. Plastične kutije za pohranu uzorka mišića dostupne su u Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu te Veterinarskim zavodima u Rijeci, Križevcima, Splitu i Vinkovcima.

DODATAK II.

1) U svrhu provedbe odredbi iz članka 2. i 3. Dijela IV. Naredbe, Ministarstvo poljoprivrede isplaćuje naknadu za svaku odstrijeljenu i dostavljenu lisicu u službeni laboratorij, preko ovlaštenih veterinarskih organizacija, u visini od 170,00 kuna, od čega:

– iznos naknade u visini od 120,00 kuna po lisici pripada lovcu koji je obavio odstrel, a

– iznos od 50,00 kuna po lisici pripada ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja dostavlja lisicu u laboratorij iz članka 3. Dijela IV. Naredbe.

2) Naknada se isplaćuje samo za one uzorke koji su pogodni za laboratorijsko pretraživanje (uzorci cijele lešine lisice na kojoj nije nastupila autoliza, te nije oštećena lubanja) i koji su dostavljeni u razdoblju propisanom u Tablici iz Dodatka III. ovoga Naputka.

3) Na osnovi evidencija i priloženih dokumenata o isplati naknade lovoovlaštenicima, ovlaštene veterinarske organizacije ispostavljaju račun Ministarstvu poljoprivrede – Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, na iznos od 170,00 kn po odstrijeljenoj lisici.

DODATAK III

POPIS LOVIŠTA I LOVOOVLAŠTENIKA KOJI SU DUŽNI PROVESTI UZORKOVANJE

Redni broj

Županija

Broj i naziv lovišta

Lovoovlaštenik

Ukupan broj lisica za odstrel

Vremenski period u kojem je potrebno izvršiti odstrel

1

Zagrebačka

I/1 BUKOVAC-NOVAKUŠA

MEANDAR MODEL d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

2

Zagrebačka

I/2 ČESMA -BOLČANSKI LUG

AS-LOVNI TURIZAM d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

3

Zagrebačka

I/3 ČRNOVŠĆAK

VET. FAKULTET SV. U ZAGREBU

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

5

Zagrebačka

I/5 ŽUMBERAČKA GORA

LU ŽUMBERAČKA GORA Samobor

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

9

Zagrebačka

I/9 MARČA

LU MARČA Kloštar Ivanić

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

10

Zagrebačka

I/10 ŽUTICA

LD FAZAN Topolje

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

11

Zagrebačka

I/11 STUPNIČKI LUG

LD SOKOL Stupnik

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

12

Zagrebačka

I/12 ŠILJAKOVAČKA DUBRAVA

LD ZVONIMIR Donja Lomnica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

13

Zagrebačka

I/13 TUROPOLJSKI LUG I

LD SRNDAĆ Vukovina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

14

Zagrebačka

I/14 TUROPOLJSKI LUG II

LD SRNDAĆ Vukovina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1

Zagrebačka

I/101Zaprešić

LD ZAPREŠIĆ Zaprešić

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

4

Zagrebačka

I/104 JAKOVLJE

LU Vepar Jakovlje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

6

Zagrebačka

I/106 DUBRAVICA

LD VIDRA Dubravica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

7

Zagrebačka

I/107 PUŠĆA

LD FAZAN Pušća

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

8

Zagrebačka

I/108 Brdovečko prigorje

LD Srnjak Brdovečko Prigorje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

9

Zagrebačka

I/109 Svetonedeljsko – Samoborsko polje

LU Jastreb Sveta Nedelja

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

10

Zagrebačka

I/110 Molvička šuma – Svetonedeljski breg

LU Šljuka Sveti Martin pod Okićem

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

11

Zagrebačka

I/111Samoborska gora

LU Srna Samobor

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

12

Zagrebačka

I/112 Brezova Gorica – Lipovac

LD Vepar žumberački Budinjak

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

13

Zagrebačka

I/113 Boljara – Gradina

LD Jastreb Kostanjevac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

14

Zagrebačka

I/114 Pogana jama – Slapnica

LD Kuna Kalje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

30

Zagrebačka

I/115 Bukovica – Krašić

LU Fazan Krašić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

16

Zagrebačka

I/116 Bukovica – Močvarski breg

LD Srnjak Volavje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

17

Zagrebačka

I/117 Glavice

LD Sokol Petrovina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

18

Zagrebačka

I/118 Sveta Jana

LD Golub Sveta Jana

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

19

Zagrebačka

I/119 Plešivica

LD Srndać Plešivica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

20

Zagrebačka

I/120 Okić

LSU Fazan Okić

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

21

Zagrebačka

I/121 Cvetković

LD Kuna Cvetković

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

22

Zagrebačka

I/122 Jastrebarsko

LD Jastreb Jastrebarsko

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

23

Zagrebačka

I/123 Zdenčina – Kupinec

LD Zec Kupinec – Zdenčina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

24

Zagrebačka

I/124 Bratina

LU Srnjak Bratina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

25

Zagrebačka

I/125 Pisarovina – Jamnica

LU Vepar Jamnica Pisarovinska

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

26

Zagrebačka

I/126 Kupčinsko polje

LD ŠLJUKA Donja Kupčina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

28

Zagrebačka

I/128 Pokupsko

LD SOKOL Pokupsko

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

29

Zagrebačka

I/129 Lukinić Brdo

LU Šljuka Lukinić Brdo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

30

Zagrebačka

I/130 Dubranec

LD Slavuj Dubranec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

31

Zagrebačka

I/131Ključić Brdo

LD Kuna Kravarsko – Ključić Brdo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

32

Zagrebačka

I/132 Kravarsko

LD Vepar Kravarsko

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

33

Zagrebačka

I/133 Mraclin

LD Stari Gaj Mraclin

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

36

Zagrebačka

I/136 Velika Gorica

LD Srna Velika Gorica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

38

Zagrebačka

I/138 Črnkovec

LD Šljuka Šćitarjevo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

39

Zagrebačka

I/139 Novo Čiče

LD Trčka Novo Čiče

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

40

Zagrebačka

I/140 Orle

LD Lovac Velika Gorica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

41

Zagrebačka

I/141 Martin Breg

LD Srnjak Dugo Selo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

42

Zagrebačka

I/142 Kalištra

LD Sokol Stančić

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

43

Zagrebačka

I/143 Lupoglavski čret

LD Srna Lupoglav

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

44

Zagrebačka

I/144 Dugo polje – Loparnik

LD Kuna Velika Ostrna

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

45

Zagrebačka

I/145 Črnec – Ježevečki čret

LD Strijelac 2000 Ježevo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

46

Zagrebačka

I/146 Komine – Turentaks

LD Zec Oborovo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

47

Zagrebačka

I/147 Gornja Posavina

LD Fazan Svibje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

48

Zagrebačka

I/148 Bertovina – Strmec

LD Srndać Nespeš

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

49

Zagrebačka

I/149 Šušak – Zelinska gora

LD Srnjak Sveti Ivan Zelina

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

50

Zagrebačka

I/150 Radoišće – Mokrica

LD Kuna Radoišće

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

51

Zagrebačka

I/151 Bedenica

LD Fazan Bedenica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

52

Zagrebačka

I/152 Lonjica

LD Fazan Lonjica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

53

Zagrebačka

I/153 Berek – Gusaki

LD Vepar Poljana

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

54

Zagrebačka

I/154 Berek – Poljanski lug

LU Srndać Poljanski Lug

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

55

Zagrebačka

I/155 Orao

HLD Orao udruga lovaca Vrbovec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

56

Zagrebačka

I/306 Presečki Gaj

UL Fazan Preseka

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

57

Zagrebačka

I/307 Čret

LD Zec Banovo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

58

Zagrebačka

I/308 Mokrice

LD Šljuka Rakovec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

59

Zagrebačka

I/309 Čret – Grede

LU Sokol Vukšinac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

60

Zagrebačka

I/160 Varoška

LD Golub Dubrava

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

61

Zagrebačka

I/161Gaj

LU Gaj Gradec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

62

Zagrebačka

I/162 Vukojice

S. i M. ZELINA d.o.o. Donje Psarjevo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

63

Zagrebačka

I/163 Krčevine

LU Jelen Lubena

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

64

Zagrebačka

I/164 Topolje

LD FAZAN Topolje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

67

Zagrebačka

I/167Ivanić Grad

LD Prepelica Ivanić Grad

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

68

Zagrebačka

I/168 Kloštar Ivanić

LD Srndać Kloštar Ivanić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

69

Zagrebačka

I/169 Križ

LD Vidra Križ

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

70

Sisačko-moslavačka

III/1 BELČIĆEV GAJ

SETER d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

71

Sisačko-moslavačka

III/3 BREZOVICA

UDBINAC d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

72

Sisačko-moslavačka

III/4 BUKOVA GREDA

BUKOVA GREDA d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

73

Sisačko-moslavačka

III/7CRNČINA I

CRNČINA I vl. VUGIĆ

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

74

Sisačko-moslavačka

III/8 DUBRAVA

GMIŽIĆ vl. GMIŽIĆ ŽELJKO

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

75

Sisačko-moslavačka

III/9 GREDE – KAMARE

HLS

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

76

Sisačko-moslavačka

III/10 GUŠĆE

LU VIDRA Gušće

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

77

Sisačko-moslavačka

III/11JAMARIČKO BRDO

LD SRNDAĆ Banova Jaruga

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

78

Sisačko-moslavačka

III/12 KALJE

LU ŠLJUKA Lekenik

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

79

Sisačko-moslavačka

III/13 KLJUKA

LD KUNA Sela

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

80

Sisačko-moslavačka

III/14 KOTAR ŠUMA

LU FAZAN Petrinja

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

81

Sisačko-moslavačka

III/17 LIPOVICA

LD FAZAN Topolje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

84

Sisačko-moslavačka

III/20 MAJDAN I

MAJDAN vl. NOVAK MIROSLAV

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

85

Sisačko-moslavačka

III/22 NOVSKO BRDO

LD JELEN Novska

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

87

Sisačko-moslavačka

III/27 POPOV GAJ

KVAZAR-BEDEKOVIĆ d.o.o.

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

88

Sisačko-moslavačka

III/28 POSAVSKE ŠUME

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

89

Sisačko-moslavačka

III/29 PROLOM

AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

90

Sisačko-moslavačka

III/30 ZRINSKA GORA I

LU VETERAN Zagreb

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

91

Sisačko-moslavačka

III/31ŠAŠNA GREDA

LD JELEN Sisak

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

92

Sisačko-moslavačka

III/32 TRSTIKA

LU NENO – LOV Velika Mlaka

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

93

Sisačko-moslavačka

III/36 VIŠNJIČKI BOK

OBRT KARLOVIĆ

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

94

Sisačko-moslavačka

III/37 CRNČINA II

LD KUNA Osekovo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

95

Sisačko-moslavačka

III/38 MAJDAN II

LD JELEN Divuša

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

96

Sisačko-moslavačka

III/39 OPEKE II

ŠUM. FAK. SVEUČ. U ZAGREBU

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

97

Sisačko-moslavačka

III/40 ZRINSKA GORA II

ZRINSKA GORA II vl. Jagodić Nenad

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

98

Sisačko-moslavačka

III/101BURDELJ

LU FAZAN VUKOJEVAC

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

99

Sisačko-moslavačka

III/102 LETOVANIČKI LUG

DUNAVSKI LLOJD SISAK, d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

100

Sisačko-moslavačka

III/103 GOLO BRDO

LD KUNA Sela

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

101

Sisačko-moslavačka

III/104 ODRANSKO POLJE

LD KUNA Sela

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

102

Sisačko-moslavačka

III/105 POSAVLJE GORNJE DESNO

LD SRNA Trebarjevo Desno

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

103

Sisačko-moslavačka

III/106 POSAVLJE GORNJE LIJEVO

LD PREPELICA Mahovo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

104

Sisačko-moslavačka

III/107 LUDINA

LU KOŠUTA Ludina

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

105

Sisačko-moslavačka

III/108 POPOVAČA

LD ŠLJUKA Popovača

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

106

Sisačko-moslavačka

III/109 VOLODER

LU FAZAN Voloder

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

107

Sisačko-moslavačka

III/110 CIGLENICA

LU JELEN Ciglenica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

108

Sisačko-moslavačka

III/111 KUTINA

LU VEPAR Kutina

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

109

Sisačko-moslavačka

III/112 GOJLO

LU FAZAN Kutina

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

110

Sisačko-moslavačka

III/113 LIPOVLJANI

LD LIPOVLJANI Lipovljani

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

112

Sisačko-moslavačka

III/115 MURATOVICA

LD JELEN Novska

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

113

Sisačko-moslavačka

III/116 RAJIĆ

LU SRNJAK Rajić

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

130

Sisačko-moslavačka

III/118 PUSKA

LD POSAVSKI LOVAC Krapje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

116

Sisačko-moslavačka

III/119 PIŠKORNJAČ

LD STARI GAJ Sisak

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

117

Sisačko-moslavačka

III/120 SUNJA

LU POSAVINA Sunja

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

118

Sisačko-moslavačka

III/121 STAZA

LD STAZA Staza

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

119

Sisačko-moslavačka

III/122 HRVATSKA DUBICA

LD JELEN Hrvatska Dubica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

120

Sisačko-moslavačka

III/123 HRVATSKA KOSTAJNICA

LD NARETAK H Kostajnica

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

121

Sisačko-moslavačka

III/124 DIVUŠA

LD JELEN Divuša

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

122

Sisačko-moslavačka

III/125 GRMUŠANI

LU VEPAR Dvor

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

123

Sisačko-moslavačka

III/126 HRVATSKI ČUNTIĆ

LU LJEŠTARKA Kraljevčani

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

124

Sisačko-moslavačka

III/127 PETRINJA

LU FAZAN Petrinja

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

125

Sisačko-moslavačka

III/128 GORA

LD SRNA Gora

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

126

Sisačko-moslavačka

III/129 GLINSKO NOVO SELO

LU HRVATSKI DRAGOVOLJAC Glinsko Novo Selo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

127

Sisačko-moslavačka

III/130 MAJA

LU KUNA Maja

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

128

Sisačko-moslavačka

III/131GLINA I

LU ŠLJUKA Glina

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

129

Sisačko-moslavačka

III/132 GLINA II

LU ŠLJUKA Glina

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

130

Sisačko-moslavačka

III/133 STANKOVAC

LD JELEN Stankovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

131

Sisačko-moslavačka

III/134 BUČICA

LU LANE Bučica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

132

Sisačko-moslavačka

III/135 LASINJA

LD ŠLJUKA Lasinja

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

133

Sisačko-moslavačka

III/136 GVOZD

LD ŠLJUKA Lasinja

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

134

Sisačko-moslavačka

III/137 TOPUSKO

LD JELEN Topusko

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

136

Krapinsko-zagorska

II/2 MACELJ

LD MACELJ Đurmanec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

137

Krapinsko-zagorska

II/101HUM NA SUTLI

LD SRNDAĆ HUM NA SUTLI

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

138

Krapinsko-zagorska

II/102 DESINIĆ

LD ŠLJUKA DESINIĆ

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

139

Krapinsko-zagorska

II/103 PREGRADA

LD KUNA PREGRADA

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

140

Krapinsko-zagorska

II/104 ZAGORSKA SELA

LU SRNJAK ZAGORSKA SELA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

141

Krapinsko-zagorska

II/105 TUHELJ

LU SRNDAČ TUHELJ

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

142

Krapinsko-zagorska

II/106 KLANJEC

LD KUNA KLANJEC

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

143

Krapinsko-zagorska

II/107 KRALJEVEC NA SUTLI

KRALJEVEC NA SUTLI

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

144

Krapinsko-zagorska

II/108 ĐURMANEC

LD MACELJ Đurmanec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

145

Krapinsko-zagorska

II/109 JESENJE GORNJE

LD KUNA JESENJE GORNJE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

147

Krapinsko-zagorska

II/111 KRAPINA

LD KRAPINA KRAPINA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

148

Krapinsko-zagorska

II/112 RADOBOJ

LD STRAHINJČICA RADOBOJ

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

300

Krapinsko-zagorska

II/114 KRAPINSKE TOPLICE

LD FAZAN KRAPINSKE TOPLICE

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

301

Krapinsko-zagorska

II/115 VELIKO TRGOVIŠĆE

LD LISICA VELIKO TRGOVIŠĆE

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

302

Krapinsko-zagorska

II/116 SV. KRIŽ ZAČRETJE

LD ZAJEC SV. KRIŽ ZAČRETJE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

303

Krapinsko-zagorska

II/117 ZABOK

LD TRČKA ZABOK

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

304

Krapinsko-zagorska

II/118 BEDEKOVČINA

LU LISICA Bedekovčina

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

305

Krapinsko-zagorska

II/119 MIHOVLJAN

LD TRČKA MIHOVLJAN

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

306

Krapinsko-zagorska

II/120 LOBOR

LD OŠTRC LOBOR

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

307

Krapinsko-zagorska

II/121MAČE

LD FAZAN MAČE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

308

Krapinsko-zagorska

II/122 ZLATAR

LD ZAJČEK ZLATAR

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

309

Krapinsko-zagorska

II/123 ZLATAR BISTRICA

LD ŠLJUKA ZLATAR BISTRICA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

160

Krapinsko-zagorska

II/124 BUDINŠĆINA

LU JELEN BUDINŠĆINA

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

161

Krapinsko-zagorska

II/125 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

LD SRNDAĆ HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

162

Krapinsko-zagorska

II/126 KONJŠĆINA

LD FAZAN KONJŠĆINA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

163

Krapinsko-zagorska

II/127OROSLAVJE

LD KUNA Oroslavje i LD MOKRICE Oroslavje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

164

Krapinsko-zagorska

II/128 DONJA STUBICA

LD VEPAR DONJA STUBICA

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

165

Krapinsko-zagorska

II/129 GORNJA STUBICA

LD ORAO GORNJA STUBICA

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

166

Krapinsko-zagorska

II/130 MARIJA BISTRICA

LD FAZAN MARIJA BISTRICA

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

167

Karlovačka

IV/1 BABINA GORA

LD VEPAR Josipdol

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

168

Karlovačka

IV/2 BRŠLJANOVICA

LD MEDVJED Rakovica

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

171

Karlovačka

IV/5 KLEK

LD KLEK Ogulin

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

172

Karlovačka

IV/6 KRPEL

LD OGULIN Ogulin

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

173

Karlovačka

IV/7 MALA KAPELA I

LU JELEN Mala Kapela

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

174

Karlovačka

IV/8 PERJASIČKA KOSA

LU VEPAR Poloj

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

175

Karlovačka

IV/9 POKUPSKI BAZEN

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

176

Karlovačka

IV/10 SKRADSKA GORA

LU HRVI HRVATSKI SOKOL Zagreb

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

177

Karlovačka

IV/11 VELIKA KAPELA

V GRUPA d.o.o. Zagreb

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

179

Karlovačka

IV/14 ŠUMBAR

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RAD

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

181

Karlovačka

IV/16 EUGEN KVATERNIK

MORH

9

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

182

Karlovačka

IV/17 CRNI VRH

GAMA LOV d.o.o.

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

183

Karlovačka

IV/18 DEBELI VRH

GAMA LOV d.o.o

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

184

Karlovačka

IV/19 MALA JAVORNICA

LD KUNA Drežnica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

187

Karlovačka

IV/22 PETROVA GORA

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

188

Karlovačka

IV/23 KRIVI JAVOR I

LD KUNA Saborsko

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

189

Karlovačka

IV/101OZALJ

LD Fazan Ozalj

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

190

Karlovačka

IV/102 JAŠKOVO

LD Jazavac Jaškovo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

191

Karlovačka

IV/103 RIBNIK

LD Srnjak Ribnik

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

192

Karlovačka

IV/104 ŽAKANJE

LD Trčka Žakanje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

193

Karlovačka

IV/105 VIVODINA

LD Kuna Vivodina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

197

Karlovačka

IV/109 POKUPLJE

LD Fazan Tuškani

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

198

Karlovačka

IV/110 DUBOVAC

LD Dubovac Karlovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

199

Karlovačka

IV/111ORLOVAC

LD Orlovac Karlovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

200

Karlovačka

IV/112 REČICA

LD Rečica Rečica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

201

Karlovačka

IV/113 ŠIŠLJAVIĆ

LD Zec Šišljavić

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

202

Karlovačka

IV/114 KARLOVAC

LU Karlovac Karlovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

203

Karlovačka

IV/130 SKAKAVAC

LD Lisica Skakavac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

204

Karlovačka

IV/116 BANSKI KOVAČEVAC

LD Fazan Banski Kovačevac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

205

Karlovačka

IV/117 TUŠILOVIĆ

LD Srnjak Vukmanić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

206

Karlovačka

IV/118 SKRAD

LU HRVI HRVATSKI SOKOL Zagreb

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

207

Karlovačka

IV/119 KRNJAK

LD Vepar Krnjak

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

208

Karlovačka

IV/120 NETRETIĆ

LD Srnjak Netretić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

209

Karlovačka

IV/121 PRILIŠĆE

LD Šljuka Prilišće

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

210

Karlovačka

IV/122 DUGA RESA

LD Duga Resa Duga Resa

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

211

Karlovačka

IV/123 DRUŽAC

LD Družac Bosiljevo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

213

Karlovačka

IV/125 BOSILJEVO

LD Družac Bosiljevo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

214

Karlovačka

IV/126 ZVEČAJ

LD Gaj Zvečaj

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

230

Karlovačka

IV/127 BELAJ

LD Belaj Barilović

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

216

Karlovačka

IV/128 BREZETINAC

LD Brezetinac Zvečaj

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

217

Karlovačka

IV/129 GENERALSKI STOL

LD Generalski Stol

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

218

Karlovačka

IV/130 BOSILJEVAC

LD Sokol Perjasica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

219

Karlovačka

IV/131 PERJASICA

LD Sokol Perjasica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

220

Karlovačka

IV/132 MEĐUVOĐE

LD Srnjak Tounj

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

221

Karlovačka

IV/133 ZALIJE

LD Srnjak Tounj

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

222

Karlovačka

IV/134 VELJUN

LD Srnjak Zagorje Ogulinsko

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

223

Karlovačka

IV/135 DREŽNICA

LD KUNA Drežnica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

224

Karlovačka

IV/136 TROJVRH

LD VEPAR Josipdol

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

225

Karlovačka

IV/137 JANJA GORA

ZRNO d.o.o. Plaški

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

226

Karlovačka

IV/138 BLAGAJ

LD Trčka Cvitović

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

227

Karlovačka

IV/139 GLINA

LD Trčka Cvitović

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

228

Karlovačka

IV/140 CVITOVIĆ

LD Trčka Cvitović

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

229

Karlovačka

IV/141 SLUNJ

LD Korana Slunj

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

230

Karlovačka

IV/142 PRIMIŠLJE

LD Sokol Slunj

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

231

Karlovačka

IV/143 BATNOGA

LD Kuna Cetingrad

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

232

Karlovačka

IV/144 CETINGRAD

LD Kuna Cetingrad

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

233

Karlovačka

IV/145 MAŠVINA

LD MEDVJED Rakovica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

234

Karlovačka

IV/146 RAKOVICA

LD MEDVJED Rakovica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

235

Karlovačka

IV/147 NOVA KRŠLJA

LD Golub Drežnik Grad

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

236

Karlovačka

IV/148 GRABOVAC

LD MEDVJED Rakovica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

237

Karlovačka

IV/149 DREŽNIK GRAD

LD Golub Drežnik Grad

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

238

Karlovačka

IV/150 KUPLENSKO

KVAZAR-BEDEKOVIĆ d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

239

Karlovačka

IV/151 RADATOVIĆ

LD »Lisica« Radatovići

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

240

Karlovačka

IV/152 VOJNIĆ

LD Šljuka Lasinja

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

245

Varaždinska

V/101Cestica

LD Sveti Hubert Cestica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

246

Varaždinska

V/102 Vinica

LJ ZELENDVOR

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

247

Varaždinska

V/103 Zelendvor

Zelendvor d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

248

Varaždinska

V/104 Petrijanec

LD ŠLJUKA Petrijanec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

249

Varaždinska

V/105 Varaždin

LU FAZAN Varaždin

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

250

Varaždinska

V/106 Bartolovec

LD KOBAC Bartolovec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

251

Varaždinska

V/107 Martijanec

ZELENGAJ d.o.o. Donji Martijanec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

252

Varaždinska

V/108 Sveti Đurđ

LD PATKA Sv. Đurđ

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

253

Varaždinska

V/109 Veliki Bukovec

LD FAZAN Veliki Bukovec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

254

Varaždinska

V/110 Mali Bukovec

LD PREPELICA Mali Bukovec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

255

Varaždinska

V/111Ludbreg

LD SRNJAK Ludbreg

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

256

Varaždinska

V/112 Jalžabet

LD TRČKA Jalžabet

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

257

Varaždinska

V/113 Šaulovec

LU TRČKA Šaulovec

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

258

Varaždinska

V/114 Maruševec

LD FAZAN Maruševec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

259

Varaždinska

V/130 Voća

LD TRČKA Donja Voća

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

260

Varaždinska

V/116 Klenovnik

LD KUNA Klenovnik

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

261

Varaždinska

V/117 Ravna Gora

LD SRNJAK – RAVNA GORA Lepoglava

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

262

Varaždinska

V/118 Bednja

LU TRAKOŠĆAN Bednja

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

263

Varaždinska

V/119 Lepoglava

LD SRNJAK – RAVNA GORA Lepoglava

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

264

Varaždinska

V/120 Ivanec

LD JELEN Ivanec

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

265

Varaždinska

V/121Margečan

LD ŠUMSKI ZEC Margečan

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

266

Varaždinska

V/122 Mađarevo

LD GREBENGRAD Madžarevo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

267

Varaždinska

V/123 Novi Marof

LD VEPAR Novi Marof

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

268

Varaždinska

V/124 Varaždinske Toplice

LD JELEN Varaždinske Toplice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

269

Varaždinska

V/125 Jalševec

LD KALNIK Varaždinske Toplice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

270

Varaždinska

V/126 Ljubešćica

LD VEPAR Ljubešćica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

271

Varaždinska

V/127 Hum Breznički

LD LISAC Breznički Hum

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

272

Varaždinska

V/128 Visoko

LD JAREB Visoko

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

273

Varaždinska

V/129 Breznica

LD VIDRA Breznica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

274

Varaždinska

V/130 Bisag

LD SRNDAĆ Bisag

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

275

Koprivničko-križevačka

VI/1DUGAČKO BRDO

LD KUNA Koprivnica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

276

Koprivničko-križevačka

VI/2 ĐURĐEVAČKA BILOGORA

LU D.I. Čazma

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

277

Koprivničko-križevačka

VI/4 MESARICA PLAVO

LU SOKOL Sokolovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

278

Koprivničko-križevačka

VI/5 NOVIGRADSKA PLANINA

LU JELEN Draganovec – Koprivnica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

279

Koprivničko-križevačka

VI/6 PESKI

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

280

Koprivničko-križevačka

VI/8 POLUM

JADRAN d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

281

Koprivničko-križevačka

VI/9 REPAŠ

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

282

Koprivničko-križevačka

VI/11 ORSAGOVICA

LU VEPAR Rasinja

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

283

Koprivničko-križevačka

VI/101 KRIŽEVCI

LD SVETI HUBERT KRIŽEVCI

18

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

284

Koprivničko-križevačka

VI/102 ĐURĐEVAC 1

LS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

9

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

285

Koprivničko-križevačka

VI/103 ĐURĐEVAC 2

LS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

286

Koprivničko-križevačka

VI/104 KOPRIVNICA 1

LS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

15

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

287

Koprivničko-križevačka

VI/105 KOPRIVNICA 2

LS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

291

Bjelovarsko-bilogorska

VII/3 DUGAČKI GAJ

PLANGRAD d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

292

Bjelovarsko-bilogorska

VII/5 GRADINA – KRNJAČA

FINAG d.d.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

293

Bjelovarsko-bilogorska

VII/6 JASENOVA

LU SVETI HUBERT Bjelovar

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

294

Bjelovarsko-bilogorska

VII/7 JAVORNIK

INTER-PROMET d.o.o.

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

296

Bjelovarsko-bilogorska

VII/9 OBROVI

LD BILOGORA Grubišno Polje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

298

Bjelovarsko-bilogorska

VII/11 PISANIČKA BILOGORA

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

301

Bjelovarsko-bilogorska

VII/14 VRANI KAMEN

TRGOMETAL d.o.o.

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

302

Bjelovarsko-bilogorska

VII/15 ZAPADNA GARJEVICA

LG MOSLAVINA d.o.o.

10

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

303

Bjelovarsko-bilogorska

VII/16 ZDENAČKI GAJ

LD BILOGORA Grubišno Polje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

304

Bjelovarsko-bilogorska

VII/17 ŽABLJAČKI LUG – ČESMA

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

305

Bjelovarsko-bilogorska

VII/18 TRUPINSKI – PAŠIJANSKI GAJ

LU JELEN Velika Hrastilnica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

306

Bjelovarsko-bilogorska

VII/19 VELIKI JANTAK

LD VEPAR Rečica Kriška

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

307

Bjelovarsko-bilogorska

VII/20 KRIVAJA

TRGOMETAL d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

309

Bjelovarsko-bilogorska

VII/101ROVIŠĆE – VELIKA

LU KUNA Kraljevac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

310

Bjelovarsko-bilogorska

VII/102 ROVIŠĆE – KONJSKA RIJEKA

LU SRNDAĆ Rovišće

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

311

Bjelovarsko-bilogorska

VII/103 ZRINSKI TOPOLOVAC – CIGANICA

LD JELEN Zrinski Topolovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

312

Bjelovarsko-bilogorska

VII/104 MOSTI – ZDELJA

LD VIJENAC Gornje Zdjelice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

313

Bjelovarsko-bilogorska

VII/105 KAPELA – BILOGORA

LU BILOGORA Kapela

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

314

Bjelovarsko-bilogorska

VII/106 BJELOVAR – BEDENIK

LD ŠLJUKA Bjelovar

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

330

Bjelovarsko-bilogorska

VII/107 BJELOVAR – PLAVNICA

LD LOVAC Bjelovar

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

316

Bjelovarsko-bilogorska

VII/108 TROJSTVO – DOBROVITA

LU VELIKO TROJSTVO Veliko Trojstvo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

317

Bjelovarsko-bilogorska

VII/109 BJELOVAR – JASIK

LU FAZAN Gudovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

318

Bjelovarsko-bilogorska

VII/110 BJELOVACKA

LU VEPAR Purićani

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

319

Bjelovarsko-bilogorska

VII/111 CIGLENSKA

LU LISICA Ždralovi

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

320

Bjelovarsko-bilogorska

VII/112 RAVNEŠKA KOSA

LU LANE Šandrovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

321

Bjelovarsko-bilogorska

VII/113 SEVERINSKA

LU SRNJAK Severin

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

322

Bjelovarsko-bilogorska

VII/114 DABRAVINE

LD FAZAN Bjelovar

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

323

Bjelovarsko-bilogorska

VII/150 GAJ

LD GAJ Dautan

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

324

Bjelovarsko-bilogorska

VII/116 JASENOVA

LD SRNA Nova Rača

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

325

Bjelovarsko-bilogorska

VII/117 SELIŠTE – BABINČIĆ

LU BILO Velika Pisanica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

326

Bjelovarsko-bilogorska

VII/201 ŠTEFANJE – NARTA

LU VIDRA Štefanje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

327

Bjelovarsko-bilogorska

VII/202 KOMUŠEVAČKI LUG – BUKOVINA

LD SOKOL Gornji Draganec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

328

Bjelovarsko-bilogorska

VII/203 CERIK – GLOGOVNICA

LD ĆUK Cerina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

329

Bjelovarsko-bilogorska

VII/204 ČAZMA – MATATINKA

LD GARIĆ Čazma

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

330

Bjelovarsko-bilogorska

VII/206 MARTINSKA

LD SRNJAK Ivanska

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

331

Bjelovarsko-bilogorska

VII/207 BEREČKA KOSA – KRIVAJA

LD BEREK Berek

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

332

Bjelovarsko-bilogorska

VII/301 BRŠLJANICA – ROGOŽA

LD JELEN Rogoža

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

333

Bjelovarsko-bilogorska

VII/302 ZOBIKOVAC – ILOVSKI LUG

LD SRNJAK Garešnica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

334

Bjelovarsko-bilogorska

VII/303 MLINSKA

LD VEPAR Trnovitički Popovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

335

Bjelovarsko-bilogorska

VII/304 PETKOVAČA – MEĐUVODE

LU FAZAN Tomašica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

336

Bjelovarsko-bilogorska

VII/305 RADMENOVAČA – TOMAŠICA

LD JELEN Hercegovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

337

Bjelovarsko-bilogorska

VII/401 GRĐEVICA – KOVAČICA

LD JELEN Veliki Grđevac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

338

Bjelovarsko-bilogorska

VII/402 PRESPINJAČA – BARNA

LD BILOGORA Grubišno Polje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

339

Bjelovarsko-bilogorska

VII/403 IVANOVO SELO – ILOVA

LD BILOGORA Grubišno Polje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

340

Bjelovarsko-bilogorska

VII/404 ZDENCI – ŠOVARNICA

LD BILOGORA Grubišno Polje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

341

Bjelovarsko-bilogorska

VII/405 DRAŽICA – KOSJEROVICA

LD BILOGORA Grubišno Polje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

342

Bjelovarsko-bilogorska

VII/501KONČANICA – ĐURĐIČKA

RIBNJAČARSTVO KONČANICA d.d. Končanica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

343

Bjelovarsko-bilogorska

VII/502 DONJI DARUVAR – MAMINOVAC

LU JELEN Donji Daruvar

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

344

Bjelovarsko-bilogorska

VII/503 BASTAJI – KRIVAJA

LD SRNJAK Maslenjača

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

345

Bjelovarsko-bilogorska

VII/504 ĐULOVAC – KLISA

HLD JELEN Đulovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

346

Bjelovarsko-bilogorska

VII/505 DARUVAR – DOLOVI

LU FAZAN Daruvar

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

347

Bjelovarsko-bilogorska

VII/506 DARUVAR – DABROVICA

LD SRNDAĆ Gornji Daruvar

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

348

Bjelovarsko-bilogorska

VII/507 KONČANICA – TOPLICA

LU VIDRA Končanica-Brestovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

349

Bjelovarsko-bilogorska

VII/508 DEŽANOVAC – MALO BILO

LD SRNA Dežanovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

350

Bjelovarsko-bilogorska

VII/509 ULJANIK – ČAVLOVICA

LD ŠLJUKA Uljanik

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

351

Bjelovarsko-bilogorska

VII/510 POLJODAR – SOVJAK

LD ŠLJUKA Uljanik

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

353

Primorsko-goranska

VIII/2 BJELOLASICA

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

12

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

354

Primorsko-goranska

VIII/3 CETIN – GLOŽAC

LD JELENSKI JARAK Vrbovsko

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

358

Primorsko-goranska

VIII/7 KASTAVSKA ŠUMA

LD LANE Opatija

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

359

Primorsko-goranska

VIII/8 KOŠUTNJAK

LD VINODOL Bribir

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

360

Primorsko-goranska

VIII/9 KRMPOTE – LEDENICE

LD GRADINA Novi Vinodolski

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

361

Primorsko-goranska

VIII/10 KUPJAČKI VRH

LU DIVOKOZA Brod na Kupi

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

362

Primorsko-goranska

VIII/11LIBURNIJA

LD PERUN Mošćenička Draga

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

363

Primorsko-goranska

VIII/12 LITORIĆ

LD JELENSKI JARAK Vrbovsko

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

364

Primorsko-goranska

VIII/13 ROGOZNO

LD SRNJAK Fužine-Lokve

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

365

Primorsko-goranska

VIII/15 PLANINA

LD VEPAR Bribir

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

368

Primorsko-goranska

VIII/19 RISNJAK

LD TETRIJEB Delnice

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

369

Primorsko-goranska

VIII/21SMREKOVA DRAGA

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

7

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

370

Primorsko-goranska

VIII/22 SNJEŽNIK

FINVEST CORP d.d.

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

372

Primorsko-goranska

VIII/25 UČKA

LD KOBAC 1960 Lovran

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

373

Primorsko-goranska

VIII/26 ZAVRŠJE

LD SRNDAĆ Brod Moravice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

376

Primorsko-goranska

VIII/29 RIČIČKO BILO

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

8

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

382

Primorsko-goranska

VIII/106 NEREZINE

LD HALMAC NEREZINE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

383

Primorsko-goranska

VIII/107 BATAJNA – HRASTE

BATAJNA HRASTE vl. TKALČIĆ

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

386

Primorsko-goranska

VIII/110 CRNA GORA

LD TETRIJEB ČABAR

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

387

Primorsko-goranska

VIII/111 KUPIČKI VRH

LD TETRIJEB GEROVO

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

388

Primorsko-goranska

VIII/112 VRANJAK

LD SRNJAK Fužine-Lokve

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

389

Primorsko-goranska

VIII/113 VIŠNJEVICA

LD JELEN SKRAD-RAVNA GORA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

390

Primorsko-goranska

VIII/114 MRKOPALJ

LD VEPAR MRKOPALJ

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

391

Primorsko-goranska

VIII/115 PETEHOVAC

LD TETRIJEB Delnice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

392

Primorsko-goranska

VIII/116 KUPA

LU VIDRA TURKE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

393

Primorsko-goranska

VIII/117 RUDAČ II

LD JELEN SKRAD-RAVNA GORA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

394

Primorsko-goranska

VIII/118 JELENSKI JARAK

LD JELENSKI JARAK Vrbovsko

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

395

Primorsko-goranska

VIII/119 LIPOV VRH

LU LIPOV VRH SEVERIN NA KUPI-LUKOVDOL

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

396

Primorsko-goranska

VIII/120 PERMANI

LD SRNDAĆ PERMANI

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

397

Primorsko-goranska

VIII/121 KLANA

LD ZEC KLANA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

398

Primorsko-goranska

VIII/122 MATULJI

LD LANE Opatija

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

399

Primorsko-goranska

VIII/123 VINODOL

LD VINODOL Bribir

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

400

Primorsko-goranska

VIII/124 GROBNIK

LD JELEN ČAVLE

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

401

Primorsko-goranska

VIII/125 KRASICA

LD TUHOBIĆ KRASICA

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

402

Primorsko-goranska

VIII/126 HRELJIN

LD SRNDAĆ HRELJIN

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

403

Primorsko-goranska

VIII/127 KASTAV

LD LISJAK KASTAV

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

405

Primorsko-goranska

VIII/129 DUBRAČINA

LU DUBRAČINA CRIKVENICA

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

407

Primorsko-goranska

VIII/131 BELEJ-OSOR

LU ŠLJUKA BELEJ

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

408

Primorsko-goranska

VIII/132 PUNTA KRIŽA

LD HALMAC NEREZINE

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

409

Virovitičko-podravska

X/1 BANOV BROD

LRUVDR VIDRA Pitomača

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

410

Virovitičko-podravska

X/2 ĆERALIJE

LU VEPAR Slatina

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

411

Virovitičko-podravska

X/3 GAJ – KOTLINE

LU ZEC Četekovac

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

412

Virovitičko-podravska

X/4 JANKOVAC

LU JELEN-JANKOVAC Slatinski Drenovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

413

Virovitičko-podravska

X/5 JASENOVAČA

JOŠAVAC d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

414

Virovitičko-podravska

X/7 KUPRES – BILOGORA

LU SOKOL Gornji Miholjac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

430

Virovitičko-podravska

X/8 ORAHOVAČKA PLANINA

LU VEPAR Orahovica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

416

Virovitičko-podravska

X/9 PAPUK

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

417

Virovitičko-podravska

X/10 SLATINSKO PRIGORJE

LU JELEN Nova Bukovica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

419

Virovitičko-podravska

X/12 VOĆIN

SHLU JELEN Voćin

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

421

Virovitičko-podravska

X/14 ČAĐAVIČKI LUG – SASTAVCI

KUNA vl. ROGIĆ MIRKO

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

422

Virovitičko-podravska

X/101Virovitica

LU Srndač Virovitica

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

423

Virovitičko-podravska

X/102 Špišić Bukovica

LU Fazan Špišić Bukovica

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

424

Virovitičko-podravska

X/103 Stari Gradac

LU Fazan Stari Gradac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

425

Virovitičko-podravska

X/104 Pitomača

LU Fazan Pitomača

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

426

Virovitičko-podravska

X/105 Lukač

LU Jastreb Lukač

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

427

Virovitičko-podravska

X/106 Rušani

LD JELEN Rušani

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

428

Virovitičko-podravska

X/107 Gradina

LU Sokol Gradina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

429

Virovitičko-podravska

X/108 Detkovac

LU Kuna Detkovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

430

Virovitičko-podravska

X/109 Suhopolje

LU Suhopolje Suhopolje

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

432

Virovitičko-podravska

X/111 Gornji Miholjac

LU SOKOL Gornji Miholjac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

433

Virovitičko-podravska

X/112 Sopje

LU Fazan Sopje-Kapinci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

434

Virovitičko-podravska

X/113 Bakić

LU ZEC Bakić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

435

Virovitičko-podravska

X/114 Gornje Predrijevo

LU Jelen Noskovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

436

Virovitičko-podravska

X/115 Čađavica

LU Sokol Čađavica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

437

Virovitičko-podravska

X/116 Crnac

LD SRNJAK Crnac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

438

Virovitičko-podravska

X/117Zdenci

LU Šljuka Zdenci

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

439

Virovitičko-podravska

X/118 Orahovica

LU VEPAR Orahovica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

440

Virovitičko-podravska

X/119 Čačinci

LU Fazan Čačinci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

442

Virovitičko-podravska

X/121Nova Bukovica

LU JELEN Nova Bukovica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

443

Požeško-slavonska

XI/2 ISTOČNI PSUNJ

LD PSUNJ Orljavac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

444

Požeško-slavonska

XI/3 JUŽNA KRNDIJA I

LD SLAVONAC Kutjevo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

446

Požeško-slavonska

XI/5 JUŽNA KRNDIJA III

MOLVIK OBRT vl. IVŠAC IVAN

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

447

Požeško-slavonska

XI/6 JUŽNI PAPUK I

GLINENI GOLUB vl. POŽGAJ ALOJZ

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

448

Požeško-slavonska

XI/7 JUŽNI PAPUK II

COLOR TRGOVINA d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

449

Požeško-slavonska

XI/8 JUŽNI PAPUK III

LD VEPAR KaptoL

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

451

Požeško-slavonska

XI/13 LJESKOVICA

LD KRNDIJA Našice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

453

Požeško-slavonska

XI/18 POŽEŠKA GORA

LD ŠLJUKA Pleternica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

455

Požeško-slavonska

XI/20 SJEVERNA BABJA GORA II

LD SOKOLOVAC Požega

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

456

Požeško-slavonska

XI/21 SJEVERNA BABJA GORA III

LU ŠIJAK Požega

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

457

Požeško-slavonska

XI/22 SJEVERNI DILJ

FERDINAND d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

458

Požeško-slavonska

XI/24 ZAPADNI PAPUK

LD JELEN Požega

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

459

Požeško-slavonska

XI/25 ZVEČEVO

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

460

Požeško-slavonska

XI/27 BLATUŠKO BRDO

 

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

463

Požeško-slavonska

XI/102 POLJANAČKE ŠUME

LD PSUNJ Orljavac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

464

Požeško-slavonska

XI/103 ORLJAVAC

LD PSUNJ Orljavac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

465

Požeško-slavonska

XI/104 BRESTOVAC

LD ŠLJUKA Brestovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

466

Požeško-slavonska

XI/105 BIŠKUPCI

LD PAPUK Biškupci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

468

Požeško-slavonska

XI/107 POŽEGA I

LD SOKOLOVAC Požega

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

469

Požeško-slavonska

XI/108 KAPTOL

LD VEPAR Kaptol

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

470

Požeško-slavonska

XI/109 POŽEGA II

LU ŠIJAK Požega

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

471

Požeško-slavonska

XI/110 VETOVO

LD VRANOVAC Vetovo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

472

Požeško-slavonska

XI/111 JAKŠIĆ

LD SELJAK Jakšić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

473

Požeško-slavonska

XI/112 KUTJEVO

LD SLAVONAC Kutjevo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

474

Požeško-slavonska

XI/113 SESVETE

LD VRAŽJAK Sesvete

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

475

Požeško-slavonska

XI/114 BUK

LD DILJ Buk

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

476

Požeško-slavonska

XI/115 BEKTEŽ

LD STRIJELA Bektež

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

477

Požeško-slavonska

XI/116 ČAGLIN

LD VIDRA Čaglin

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

478

Požeško-slavonska

XI/117 RUŠEVO

LD FAZAN Ruševo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

479

Požeško-slavonska

XI/118 SOVSKI DOL

LD KUNA Paka

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

480

Požeško-slavonska

XI/119 BUČJE

LD SOKOL Bučje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

481

Požeško-slavonska

XI/120 KOŠUTA

LD KOŠUTA PAKRAC

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

482

Požeško-slavonska

XI/121 FAZAN

LD FAZAN Pakrac

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

483

Požeško-slavonska

XI/122 TROKUT

HLD JELEN Lipik

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

484

Požeško-slavonska

XI/123 SLAVUJ

LD SLAVUJ GAJ

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

485

Požeško-slavonska

XI/124 PSUNJ

LD PSUNJ Pakrac

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

487

Brodsko-posavska

XII/4 GRADIŠKA BRDA

LU ŠLJUKA Nova Gradiška

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

490

Brodsko-posavska

XII/8 KRNAD

LD POSAVINA Davor

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

491

Brodsko-posavska

XII/9 MEĐUSTRUGOVI

LU CERVUS Slavonski Brod

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

492

Brodsko-posavska

XII/10 MIGALOVCI

LD MIG-95 Kaniža

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

493

Brodsko-posavska

XII/11 MLADA VODICA – PUAVICE

LU DILJ Podcrkavlje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

494

Brodsko-posavska

XII/12 OKUČANSKA BRDA I

LU VEPAR Okučani

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

495

Brodsko-posavska

XII/13 OKUČANSKA BRDA II

LU SOKOL Gornji Bogićevci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

496

Brodsko-posavska

XII/14 PODLOŽJE – KLJUČEVI

LU PODLOŽJE – KLJUČEVI Nova Gradiška

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

497

Brodsko-posavska

XII/15 PSUNJ

HRVATSKA LIJEČNIČKA LOVAČKA UDRUGA

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

498

Brodsko-posavska

XII/16 RADINJE

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

500

Brodsko-posavska

XII/18 JUŽNA BABJA GORA Ib

OBRT ZA LOVSTVO PETAR vl. Dumenčić Petar

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

501

Brodsko-posavska

XII/101GUNDINCI

LU FAZAN Gundinci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

502

Brodsko-posavska

XII/102 SIKIREVCI

LU GRANIČAR Sikirevci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

503

Brodsko-posavska

XII/103 VELIKA KOPANICA

LU VIR Velika Kopanica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

504

Brodsko-posavska

XII/104 SVILAJ

LU POSAVINA Svilaj

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

506

Brodsko-posavska

XII/106 VRPOLJE

LU SRNA Čajkovci Vrpolje St. Perkovci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

507

Brodsko-posavska

XII/107 GARČIN

LU KUNA Garčin

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

508

Brodsko-posavska

XII/108 JELAS

LU JELAS Ruščica

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

509

Brodsko-posavska

XII/109 VRANOVCI

LU DOLCA Vranovci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

510

Brodsko-posavska

XII/110 PODCRKAVLJE

LU DILJ Podcrkavlje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

511

Brodsko-posavska

XII/111SIBINJ

LU PETNJA Sibinj

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

512

Brodsko-posavska

XII/112 ORIOVAC

LU ORIOVAC Oriovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

513

Brodsko-posavska

XII/113 BANOVCI

LU SRNA Banovci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

514

Brodsko-posavska

XII/114 SLAVONSKI KOBAŠ

LU ORLJAVA Slavonski Kobaš

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

530

Brodsko-posavska

XII/115 FOĐAČE

LU FAZAN Siče

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

516

Brodsko-posavska

XII/116 BRITNJEVAČA RAVNJAŠ

LU BABJA GORA Nova Kapela

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

517

Brodsko-posavska

XII/117 JEŽEVIK CERJE

LU KUNA Batrina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

518

Brodsko-posavska

XII/118 GRANIČAR

LU GRANIČAR Staro Petrovo Selo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

519

Brodsko-posavska

XII/119 ADŽAMOVCI

LU KUNA ZLATICA Adžamovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

520

Brodsko-posavska

XII/120 POSAVINA

LD POSAVINA Davor

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

521

Brodsko-posavska

XII/121 GOSTINAC

LU GOSTINAC Rešetari

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

522

Brodsko-posavska

XII/122 KLAČINAC

LU SRNJAK Cernik

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

523

Brodsko-posavska

XII/123 ŠAGULJE

LU PODLOŽJE Gorice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

525

Brodsko-posavska

XII/125 DUBOVAC

LU VEPAR Okučani

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

526

Osječko-baranjska

XIV/1BREZNICA

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

527

Osječko-baranjska

XIV/2 LACIĆ – GLOŽĐE

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

532

Osječko-baranjska

XIV/9 PODUNAVLJE – PODRAVLJE

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

10

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

533

Osječko-baranjska

XIV/11 ŠARKANJ – VRBLJE

TROGA vl. BALATINAC PAVAO

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

536

Osječko-baranjska

XIV/15 ĐURĐENICA

PRKOS vl. MAZUR ZDRAVKO

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

537

Osječko-baranjska

XIV/16 KAPELAČKI LUG

GAVRAN d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

538

Osječko-baranjska

XIV/17 JELAS – ĐOL

LU VETERAN Zagreb

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

539

Osječko-baranjska

XIV/18 MILINAC

SPEKTAR d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

540

Osječko-baranjska

XIV/19 POPOVAC – KRSTOVI

BALKAN LOV d.o.o. Osijek

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

541

Osječko-baranjska

XIV/20 PODRAVLJE

FERMOPROMET d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

542

Osječko-baranjska

XIV/21 BUDIGOŠĆE

LD SOKOL Koška

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

543

Osječko-baranjska

XIV/22 KRNDIJA I

BALKAN LOV d.o.o. Osijek

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

544

Osječko-baranjska

XIV/23 KRNDIJA II

NENADO TRADE d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

545

Osječko-baranjska

XIV/24 KRNDIJA III

INSTAL – PROM d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

547

Osječko-baranjska

XIV/26 BRATILJEVCI – SJEVERNI DILJ

LD VIDRA Levanjska Varoš

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

548

Osječko-baranjska

XIV/101Levanjska Varoš

LD Kuna Levanjska Varoš

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

550

Osječko-baranjska

XIV/103 Trnava

LD Vepar Trnava

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

551

Osječko-baranjska

XIV/104 Selci Đakovački

LD Srndać Selci Đakovački

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

552

Osječko-baranjska

XIV/105 Đakovo

LD Jelen Đakovo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

554

Osječko-baranjska

XIV/107 Gorjani

LD Lisica Gorjani

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

556

Osječko-baranjska

XIV/109 Drenje

LD Sokol Drenje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

557

Osječko-baranjska

XIV/110 Bračevci

LD Jelen Bračevci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

558

Osječko-baranjska

XIV/111 Punitovci

LD Lisica Punitovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

559

Osječko-baranjska

XIV/112 Tomašanci – Ivanovci

LD Garav dol Tomašanci – Ivanovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

560

Osječko-baranjska

XIV/113 Viškovci

LD Jarebica Viškovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

561

Osječko-baranjska

XIV/114 Semeljci

LD Zec Semeljci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

562

Osječko-baranjska

XIV/115 Kešinci

LD Srndać Kešinci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

563

Osječko-baranjska

XIV/116 Vrbica

LD Orao Vrbica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

564

Osječko-baranjska

XIV/117 Budrovci

LD Fazan Budrovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

565

Osječko-baranjska

XIV/118 Piškorevci

LD Jastreb Piškorevci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

566

Osječko-baranjska

XIV/119 Strizivojna

LD Fazan Strizivojna

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

568

Osječko-baranjska

XIV/121 Josipovac

LD Jastreb Josipovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

569

Osječko-baranjska

XIV/122 Čepin

LD Čepin Čepin

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

570

Osječko-baranjska

XIV/123 Čepinski Martinci

LD Jastreb Čepinski Martinci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

572

Osječko-baranjska

XIV/125 Vuka

LD Kuna Vuka

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

573

Osječko-baranjska

XIV/126 Vladislavci

LD Kobac Vladislavci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

574

Osječko-baranjska

XIV/127 Livana

LD Prepelica Osijek

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

575

Osječko-baranjska

XIV/128 Antunovac

LD Jarebica Antunovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

576

Osječko-baranjska

XIV/129 Ernestinovo

LD Tomin hrast Osijek

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

577

Osječko-baranjska

XIV/130 Laslovo

LD Fazan Laslovo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

579

Osječko-baranjska

XIV/132 Osijek

LD Mursa Osijek

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

580

Osječko-baranjska

XIV/133 Tenja

LD Sokol Tenja

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

581

Osječko-baranjska

XIV/134 Sarvaš

LD Jelen Sarvaš

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

583

Osječko-baranjska

XIV/136 Dalj

 

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

584

Osječko-baranjska

XIV/137 Erdut

LD Srnjak Erdut

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

585

Osječko-baranjska

XIV/138 Koška

LD SOKOL Koška

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

586

Osječko-baranjska

XIV/139 Podravska Moslavina

LD ŠLJUKA Podravska Moslavina

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

587

Osječko-baranjska

XIV/140 Donji Miholjac

LU VIDRA Donji Miholjac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

588

Osječko-baranjska

XIV/141 Golinci

LD KOBAC Golinci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

589

Osječko-baranjska

XIV/142 Magadenovac

LD Sokol Magadenovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

590

Osječko-baranjska

XIV/143 Podgajci Podravski

LD FAZAN Podravski Podgajci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

591

Osječko-baranjska

XIV/144 Belišće

LD Vepar Belišće

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

592

Osječko-baranjska

XIV/145 Zelčin

LD Jelen Zelčin

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

593

Osječko-baranjska

XIV/146 Valpovo

LD Šljuka Valpovo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

595

Osječko-baranjska

XIV/148 Bizovac

LD Fazan Bizovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

596

Osječko-baranjska

XIV/149 Habjanovci

LD Lug Habjanovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

597

Osječko-baranjska

XIV/150 Šag – Nard

LD PREPELICA Šag – Nard

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

598

Osječko-baranjska

XIV/151 Petrijevci

LD Jastreb Petrijevci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

599

Osječko-baranjska

XIV/152 Baranjsko Petrovo Selo

LD Fazan Baranjsko Petrovo Selo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

600

Osječko-baranjska

XIV/153 Bolman

LD Jelen Bolman

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

601

Osječko-baranjska

XIV/154 Jagodnjak

LD Jelen Jagodnjak

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

602

Osječko-baranjska

XIV/155 Darda

LD FAZAN Darda

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

604

Osječko-baranjska

XIV/157 Lug

LD Fazan Lug

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

605

Osječko-baranjska

XIV/158 Kneževi Vinogradi

LD Srndać Kneževi Vinogradi

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

606

Osječko-baranjska

XIV/159 Zmajevac

LD Trčka Zmajevac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

607

Osječko-baranjska

XIV/160 Karanac

LD Srndać Karanac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

608

Osječko-baranjska

XIV/161 Čeminac

LD Jarebica Čeminac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

609

Osječko-baranjska

XIV/162 Beli Manastir

LD Srndać Beli Manastir

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

610

Osječko-baranjska

XIV/163 Luč

LD Vidra Luč

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

611

Osječko-baranjska

XIV/164 Branjin Vrh

LD Sokol Branjin Vrh

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

612

Osječko-baranjska

XIV/165 Popovac

LD Jastreb Popovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

613

Osječko-baranjska

XIV/166 Branjina

LD Zec Branjina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

614

Osječko-baranjska

XIV/167 Duboševica

LD Belje Duboševica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

616

Osječko-baranjska

XIV/169 Topolje

LD Sokol Topolje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

617

Osječko-baranjska

XIV/170 Grabovac

LD “Sokol Grabovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

618

Osječko-baranjska

XIV/172 Šaptinovci

LD Jazavac Šaptinovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

619

Osječko-baranjska

XIV/173 Feričanci

LD Vidra Beljevina

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

620

Osječko-baranjska

XIV/174 Đurđenovac

LD Kuna Đurđenovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

622

Osječko-baranjska

XIV/176 Ribnjak

LD GALEB Našice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

625

Osječko-baranjska

XIV/179 Podgorač

LD Vepar 1946 Podgorač

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

626

Osječko-baranjska

XIV/180 Budimci

LD Fazan Budimci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

628

Osječko-baranjska

XIV/182 Valenovac

LD Jelen Našice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

629

Osječko-baranjska

XIV/183 Granice

LD Jastreb Ostrošinci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

632

Osječko-baranjska

XIV/186 Marijanci

LD Jelen Marijanci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

634

Vukovarsko-srijemska

XVI/2 BOK

LD JELEN Rokovci-Andrijaševci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

637

Vukovarsko-srijemska

XVI/6 GRABARJE – LUŠČIĆ

LD SRNDAĆ Retkovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

640

Vukovarsko-srijemska

XVI/9 MEROLINO

AGRO-GROM d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

641

Vukovarsko-srijemska

XVI/10 NADIŠEVCI

LD ŠLJUKA Prkovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

642

Vukovarsko-srijemska

XVI/11 SPAČVA

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

10

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

643

Vukovarsko-srijemska

XVI/13 STARI RAĐENOVCI

LU RAĐENOVCI-NUŠTAR Nuštar

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

644

Vukovarsko-srijemska

XVI/14 TRIZLOVI – RASTOVO

TRIZLOVI d.o.o. Drenovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

645

Vukovarsko-srijemska

XVI/15 DURGUTOVICA I

LD FAZAN Ivankovo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

647

Vukovarsko-srijemska

XVI/17 TOPOLA

LD FAZAN Privlaka

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

648

Vukovarsko-srijemska

XVI/18 BANOV DOL

BANOV DOL vl. DŽINIĆ ANTUN

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

651

Vukovarsko-srijemska

XVI/21 TROMEĐA

PAVUŠIN PROJEKT d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

652

Vukovarsko-srijemska

XVI/22 DURGUTOVICA II

LD SRNDAĆ St. Mikanovci – N. Mikanovci – Vođinci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

653

Vukovarsko-srijemska

XVI/101 BREZOVICE

LU JASTREB Babina Greda

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

654

Vukovarsko-srijemska

XVI/102 DRENOVA

LU FAZAN Posavski Podgajci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

655

Vukovarsko-srijemska

XVI/103 ERVENICA

LD FAZAN Privlaka

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

656

Vukovarsko-srijemska

XVI/104 GAJ

LU GAJ Županja

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

657

Vukovarsko-srijemska

XVI/105 JELJE

LU FAZAN Gradište

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

658

Vukovarsko-srijemska

XVI/106 LOVAKOVICA

LU JELEN Otok

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

659

Vukovarsko-srijemska

XVI/107 LJESKOVAC

LU Ljeskovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

660

Vukovarsko-srijemska

XVI/108 MAŠANJ

LU RIS Gunja

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

661

Vukovarsko-srijemska

XVI/109 PAOVO

LU SOKOL Soljani

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

662

Vukovarsko-srijemska

XVI/110 POLOJ

LU JELEN Rajevo Selo

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

663

Vukovarsko-srijemska

XVI/111 RASTOVIĆ

LU SOKOL Štitar

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

665

Vukovarsko-srijemska

XVI/113 RIPAČA

LU JELEN Komletinci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

666

Vukovarsko-srijemska

XVI/114 SELIŠTE

LU SRNJAK Vrbanja

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

668

Vukovarsko-srijemska

XVI/116 STARA SELA

LU JELEN Cerna

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

669

Vukovarsko-srijemska

XVI/117 VJEROVI

LU VJEROVI Bošnjaci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

670

Vukovarsko-srijemska

XVI/118 MARIKOVO – TOPOLOVAC

LU FAZAN Lipovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

671

Vukovarsko-srijemska

XVI/119 DUBOVICA

LU DUBOVICA Podgrađe

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

673

Vukovarsko-srijemska

XVI/121 DUBRAVA

LU DUBRAVA Nijemci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

674

Vukovarsko-srijemska

XVI/122 BRADARICA

LU JASTREB Đeletovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

676

Vukovarsko-srijemska

XVI/124 ŽIRIŠTE – BILILO

LU KUNA Tompojevci

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

677

Vukovarsko-srijemska

XVI/125 PRIMA

LU ZEC Ilača

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

678

Vukovarsko-srijemska

XVI/126 BAJIN DOL

LU VEPAR Tovarnik

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

679

Vukovarsko-srijemska

XVI/127 BADNJARA

LU SOKOL LOVAS

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

680

Vukovarsko-srijemska

XVI/128 VUKOVO-KORDOŠ

LU SRNDAĆ ILOK

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

681

Vukovarsko-srijemska

XVI/129 VUČEDOL

LU ZRINSKI VUKOVAR

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

683

Vukovarsko-srijemska

XVI/131 ZVERINJAK

LU SOKOL NUŠTAR

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

684

Vukovarsko-srijemska

XVI/132 SOMOĐ

LU ORAO TORDINCI

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

689

Vukovarsko-srijemska

XVI/137 JORDAN

LU TRPINJA TRPINJA

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

691

Vukovarsko-srijemska

XVI/139 RAVNA

LU LOVAC MARKUŠICA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

694

Vukovarsko-srijemska

XVI/142 PASJAK

LU FAZAN NEGOSLAVCI

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

695

Vukovarsko-srijemska

XVI/143 GRADAC

LU BOROVO BOROVO

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

705

Vukovarsko-srijemska

XVI/153 LIPICE

LU KUNA DRENOVCI

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

707

Istarska

XVIII/2 BUDAVA

LU BENA Ližnjan

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

708

Istarska

XVIII/3 ČEPIĆKO POLJE

LD ZEC Podpićan

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

709

Istarska

XVIII/6 LIM

LEPUS d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

710

Istarska

XVIII/7 MAJ

BEV d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

711

Istarska

XVIII/9 PLOMINSKA GORA

PLOMINSKA GORA d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

712

Istarska

XVIII/10 RAŠA

LD KAMENJARKA Barban

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

714

Istarska

XVIII/101 Buje

LD Fazan Buje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

730

Istarska

XVIII/102 Umag

LD Trčka Umag

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

716

Istarska

XVIII/103 Novigrad

LD Patka Novigrad

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

717

Istarska

XVIII/104 Brtonigla

LD Lepus Brtonigla

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

718

Istarska

XVIII/105 Grožnjan

LD Srnjak Grožnjan

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

719

Istarska

XVIII/106 Momjan

LD Diana Momjan

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

720

Istarska

XVIII/107 Oprtalj

LD Vepar Oprtalj

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

721

Istarska

XVIII/108 Mirna

LD Mirna Buzet

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

722

Istarska

XVIII/109 Ćićarija

LD Ćićarija Lanišće

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

723

Istarska

XVIII/110 Roč

LD Roč Roč

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

724

Istarska

XVIII/111 Labin

LD Kamenjarka Labin

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

725

Istarska

XVIII/112 Koromačno

LD Ubaš Koromačno

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

726

Istarska

XVIII/113 Vinež

LD Balotin Vinež

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

727

Istarska

XVIII/114 Kršan

LD ZEC Podpićan

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

728

Istarska

XVIII/115 Pićan

LD Kamenjarka Pićan Pićan

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

729

Istarska

XVIII/116 Tinjan

LU Golub Tinjan

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

730

Istarska

XVIII/117 Motovun

LU Fazan Motovun

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

731

Istarska

XVIII/118 Pazin

LU Vepar Pazin

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

732

Istarska

XVIII/119 Poreč

LD Zec Poreč

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

733

Istarska

XVIII/120 Blatnica

LU Fazan Vižinada

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

734

Istarska

XVIII/121 Dubrava

LD Dubrava Višnjan

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

735

Istarska

XVIII/122 Kontija

LD Lim Vrsar

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

736

Istarska

XVIII/123 Lovreč

UL Srna Sv. Lovreč

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

737

Istarska

XVIII/124 Pula I

LD Istra Pula

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

738

Istarska

XVIII/125 Pula II

LD Union Pula

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

739

Istarska

XVIII/126 Ližnjan

LU BENA Ližnjan

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

740

Istarska

XVIII/127 Marčana

LU Marčana Marčana

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

741

Istarska

XVIII/128 Krnica

LD Kamenjarka Krnica

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

742

Istarska

XVIII/129 Barban

LD KAMENJARKA Barban

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

743

Istarska

XVIII/130 Vodnjan

LD Jedinstvo Vodnjan

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

744

Istarska

XVIII/131 Svetvinčenat

LU Jarebica Svetvinčenat

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

745

Istarska

XVIII/132 Rovinj

LD Rovinj Rovinj

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

746

Istarska

XVIII/133 Bale

LD Jarebica Bale

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

747

Istarska

XVIII/134 Kanfanar

LD Golub Kanfanar

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

748

Istarska

XVIII/135 Žminj

LD Zec Žminj

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

749

Istarska

XVIII/136 Gračišće

LU Kolinka Gračišće

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

750

Istarska

XVIII/137 Cerovlje

LU Šljuka Cerovlje

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

751

Istarska

XVIII/138 Lupoglav

LU Srnjak Lupoglav

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

752

Međimurska

XX/1 DUBRAVA

LD FAZAN Donja Dubrava

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

753

Međimurska

XX/101 KOTORIBA

LD Jarebica Kotoriba

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

754

Međimurska

XX/102 DONJI VIDOVEC

LD Patka Donji Vidovec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

755

Međimurska

XX/103 DRAŠKOVEC

LD Fazan Draškovec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

756

Međimurska

XX/104 GORIČAN

LD Srnjak Donji Kraljevec – Goričan

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

757

Međimurska

XX/105 HODOŠAN

LD Fazan Hodošan

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

758

Međimurska

XX/106 PRELOG

LD PREPELICA Prelog

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

759

Međimurska

XX/107 DOMAŠINEC

LD Jastreb Domašinec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

760

Međimurska

XX/108 DEKANOVEC

LD Fazan Dekanovec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

761

Međimurska

XX/109 MALA SUBOTICA

LD Prepelica Mala Subotica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

762

Međimurska

XX/110 ČAKOVEC I

LD Trčka Čakovec

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

763

Međimurska

XX/111 NEDELIŠĆE

LD Fazan Nedelišće

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

764

Međimurska

XX/112 MACINEC

LD Srnjak Macinec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

765

Međimurska

XX/113 GORNJI MIHALJEVEC

LD Šljuka Gornji Mihaljevec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

766

Međimurska

XX/114 ŠTRIGOVA

LD Fazan Štrigova

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

767

Međimurska

XX/115 SVETI MARTIN NA MURI

LD Trčka Sveti Martin na Muri

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

768

Međimurska

XX/116 MURSKO SREDIŠĆE

LD Zec Mursko Središće

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

769

Međimurska

XX/117 VRATIŠTNEC

LD Zec Vratišinec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

770

Međimurska

XX/118 ČAKOVEC II

LD Zec Čakovec

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

772

Međimurska

XX/120 ČAKOVEC III

Veterinarska stanica d.o.o. Čakovec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

773

Grad Zagreb

XXI/1 OBREŠKI LUG

LD LANE Novi Zagreb

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

774

Grad Zagreb

XXI/101 JEŽDOVEC-STUPNIK

LD SOKOL Stupnik

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

775

Grad Zagreb

XXI/102 BREZOVICA-KUPINEČKI KRALJEVEC

LD FAZAN Brezovica – Kupinečki Kraljevec

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

776

Grad Zagreb

XXI/103 SVETA KLARA

LD LANE Novi Zagreb

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

777

Grad Zagreb

XXI/104 DRAGONOŽEC

LU SRNDAĆ Dragonožec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

778

Grad Zagreb

XXI/105 ŽITNJAK

LD ŽUNA Zagreb

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

779

Grad Zagreb

XXI/106 SESVETSKI KRALJEVEC

LD PRIRODA Sesvete

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

780

Grad Zagreb

XXI/107 ŠAŠINOVEC

LU LUG Lužan, Šašinovec, Glavinčica, Žerjavinec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

781

Grad Zagreb

XXI/108 BELOVAR-MORAVČE

LD FAZAN Belovar – Moravče

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

782

Grad Zagreb

XXI/109 VUGROVEC

LD PREPELICA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

783

Grad Zagreb

XXI/110 ČUČERJE

LD VEPAR Čučerje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

784

Grad Zagreb

XXI/111 HORVATI

LD FAZAN Brezovica – Kupinečki Kraljevec

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

785

Ličko-senjska

IX/1 ANTINOVICA

LD TETRIJEB Pazarišta

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

786

Ličko-senjska

IX/2 GOLO TRLO

LD LANE Perušić

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

787

Ličko-senjska

IX/3 BOK – VELIKI VRH

LD ORAO Kosinj

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

788

Ličko-senjska

IX/4 CRNO JEZERO

STIL – OPREMA d.o.o. Lozovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

789

Ličko-senjska

IX/5 GODAČA

LD RAVNA GORA Sinac

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

791

Ličko-senjska

IX/7 KREKOVAČA

LU VUK Otočac

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

792

Ličko-senjska

IX/8 KRIVI JAVOR II

LD PANOS Vrhovine

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

793

Ličko-senjska

IX/9 LUKOVO ŠUGARJE

LAGOSTA k.d.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

794

Ličko-senjska

IX/10 RAMINO KORITO

LAGOSTA k.d.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

795

Ličko-senjska

IX/12 RISOVAC

LD KLISA Perušić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

796

Ličko-senjska

IX/13 SENJ

LD JAREBICA Senj

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

797

Ličko-senjska

IX/14 SJEVERNI VELEBIT

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

11

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

799

Ličko-senjska

IX/16 BEGOVAČA

H.Z.B. d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

800

Ličko-senjska

IX/17 SV. JURAJ

LD JAREBICA Senj

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

801

Ličko-senjska

IX/18 ŠKAMNICA

LD BRINJE Brinje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

802

Ličko-senjska

IX/19 VELINAC

LD GRIVNA Karlobag

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

803

Ličko-senjska

IX/20 VELIKI VUJNOVAC

LD OLUJA Gospić

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

804

Ličko-senjska

IX/21 VIDOVAČA

ELEKTRODUTINA vl. GOJANOVIĆ KREŠIMIR

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

805

Ličko-senjska

IX/22 VISOČICA

 

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

806

Ličko-senjska

IX/23 VREBAC

IKAM d.o.o.

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

807

Ličko-senjska

IX/24 BITORAJ

LD JELEN Vodoteč

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

808

Ličko-senjska

IX/25 MRSINJ

LD MRSINJ Zagreb

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

809

Ličko-senjska

IX/26 PLJEŠIVICA

HRUŠKAR d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

810

Ličko-senjska

IX/27 KRIVI JAVOR III

VLAKA-MI d.o.o. Dugo Selo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

811

Ličko-senjska

IX/28 CRNA DULIBA – METLA

PLANGRAD d.o.o.

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

812

Ličko-senjska

IX/29 JADOVNO

LD LIKA Gospić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

813

Ličko-senjska

IX/30 SREDNJI VELEBIT

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

815

Ličko-senjska

IX/32 KARLOVIĆEVA KORITA

 

7

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

816

Ličko-senjska

IX/33 KREMEN

LU KUNA Rakovica

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

817

Ličko-senjska

IX/34 LISINA

ZRINJSKI d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

818

Ličko-senjska

IX/35 LJUBOVO

LD za uzgoj, zaštitu i lov divljači ŠLJUKA Perušić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

819

Ličko-senjska

IX/36 MALI ALAN

LD VELEBIT Gračac

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

820

Ličko-senjska

IX/37 VRH JELOVI

LD CVITUŠA Lovinac

7

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

821

Ličko-senjska

IX/38 MARKOVIĆ- RUDINE

LU OTOČAC Otočac

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

823

Ličko-senjska

IX/40 KAMENSKO

MUJANIĆ d.o.o. Korenica

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

824

Ličko-senjska

IX/41 BIJELI POTOCI

MUJANIĆ d.o.o. Korenica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

825

Ličko-senjska

IX/101 Jezerane

LD KAPELA JEZERANE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

827

Ličko-senjska

IX/103 Brinje

LD BRINJE Brinje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

828

Ličko-senjska

IX/104 Dabar

LU Orao Dabar

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

829

Ličko-senjska

IX/105 Kompolje

HLD Vepar Kompolje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

830

Ličko-senjska

IX/106 Otočac

LU Gacka Otočac

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

831

Ličko-senjska

IX/107 Sinac

LD RAVNA GORA Sinac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

832

Ličko-senjska

IX/108 Vrhovine

LD PANOS Vrhovine

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

833

Ličko-senjska

IX/109 Perušić

LD KLISA Perušić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

834

Ličko-senjska

IX/110 Pazarišta

LD TETRIJEB Pazarišta

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

835

Ličko-senjska

IX/111 Lički Osik

LD KUNA Lički Osik

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

836

Ličko-senjska

IX/112 Smiljan

LD LIKA Gospić

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

837

Ličko-senjska

IX/113 Gospić

LD LIKA Gospić

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

839

Ličko-senjska

IX/116 Medak

LD LIKA Gospić

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

842

Ličko-senjska

IX/119 Lovinac

LD CVITUŠA Lovinac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

843

Ličko-senjska

IX/120 Korenica

BEPO PROMET D.O.O.

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

844

Ličko-senjska

IX/121 Udbina

LD Gradina Udbina

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

845

Ličko-senjska

IX/122 Vaganac

LD Mala Kapela Plitvička Jezera

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

846

Ličko-senjska

IX/123 Donji Lapac

LD Ozeblin Donji Lapac

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

847

Ličko-senjska

IX/124 Švica

LU Gacka Otočac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

850

Zadarska

XIII/6 JELOVI TAVANI

LD VELEBIT Gračac

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

851

Zadarska

XIII/7 JUŽNI VELEBIT

M – 90 d.o.o.

10

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

852

Zadarska

XIII/9 KOKIRNA – MILA LJUT

VUK d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

853

Zadarska

XIII/11 KRUŠEVO – ORLJAK

LU KAMENJARKA Obrovac

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

854

Zadarska

XIII/16 MASLOVARA

CUSTODIA d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

855

Zadarska

XIII/17 MAZINSKA PLANINA

LU PREDATOR Šibenik

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

856

Zadarska

XIII/19 BOKANJAČKO BLATO

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

857

Zadarska

XIII/23 POLJICA

MBM KOMERC d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

858

Zadarska

XIII/25 RAŽANAC

LD KOBAC Ražanac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

859

Zadarska

XIII/26 RODALJICE – LISIČIĆ

AUROMAR zadruga

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

860

Zadarska

XIII/27 STANKOVCI

LD ZEC Stankovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

862

Zadarska

XIII/29 SVETO BRDO

RAČIĆ d.o.o.

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

864

Zadarska

XIII/32 TUSTICA

LU JAREBICA Biograd n/M

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

865

Zadarska

XIII/33 VRANA


4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

866

Zadarska

XIII/35 JAGODNJA DONJA – CRLJEN

LU JAREBICA Biograd n/M

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

867

Zadarska

XIII/37 STANKOVCI I

LD ZEC Stankovci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

868

Zadarska

XIII/101 Pag

LD KAMENJARKA Pag

7

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

874

Zadarska

XIII/107 Dugi otok – istok

JU Park prirode Telašćica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

875

Zadarska

XIII/108 Dugi otok – zapad – zverinac

LUKSIM TRGOVINA d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

876

Zadarska

XIII/109 Sestrunj – Rivanj

AUROMAR zadruga

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

877

Zadarska

XIII/110 Iž – Rava

Auto škola As

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

881

Zadarska

XIII/114 Vir

LD ZEC Vir

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

882

Zadarska

XIII/115 Blatski gaj

LD DIANA Zadar

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

883

Zadarska

XIII/116 Križ

LD DIANA Zadar

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

884

Zadarska

XIII/117 Biograd

LU JAREBICA Biograd n/M

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

885

Zadarska

XIII/118 Nin

LD JAREBICA Nin

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

886

Zadarska

XIII/119 Ljubač

LD KOBAC Ražanac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

887

Zadarska

XIII/120 Posedarje

LD KAMENJARKA Posedarje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

888

Zadarska

XIII/121 Novigrad

LD DIANA Zadar

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

889

Zadarska

XIII/122 Poličnik

LD KUNA Poličnik

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

890

Zadarska

XIII/123 Škabrnja – Zemunik Donji

LD DIANA Zadar

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

891

Zadarska

XIII/124 Benkovac – Smilčić

LU BENKOVAC Benkovac

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

892

Zadarska

XIII/125 Polača

LU BENKOVAC Benkovac

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

893

Zadarska

XIII/126 Lišane Ostrovičke

LU BENKOVAC Benkovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

894

Zadarska

XIII/127 Pristeg

LU BENKOVAC Benkovac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

895

Zadarska

XIII/128 Zrmanja

LU KAMENJARKA Obrovac

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

896

Zadarska

XIII/129 Bukovica

LOVIŠTE DIANA d.o.o. Obrovac

11

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

897

Zadarska

XIII/130 Vrelo Zrmanje

LUKSIM TRGOVINA d.o.o.

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

898

Zadarska

XIII/131 Ljubovo

LUKSIM TRGOVINA d.o.o.

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

899

Zadarska

XIII/132 Veliki Urljaj

LUKSIM TRGOVINA d.o.o.

7

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

900

Zadarska

XIII/133 Una

CUSTODIA d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

902

Šibensko-kninska

XV/1 MOSEĆ I

LD KAMENJARKA Drniš

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

904

Šibensko-kninska

XV/3 PROMINA

LD KAMENJARKA Drniš

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

905

Šibensko-kninska

XV/4 SVILAJA I

LU SOKOL Ružić

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

906

Šibensko-kninska

XV/5 TRTAR

LD KRKA Lozovac – Konjevrate

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

907

Šibensko-kninska

XV/6 DINARA

LU DINARA Knin

7

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

908

Šibensko-kninska

XV/7 KOZJAK – POLAČA

LOTUS d.o.o. Knin

7

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

909

Šibensko-kninska

XV/8 PLAVNO

LU DINARA Knin

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

910

Šibensko-kninska

XV/9 RAPE – ZRMANJA

DINGO d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

911

Šibensko-kninska

XV/101 Rogoznica

LD JAREBICA Rogoznica

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

912

Šibensko-kninska

XV/102 Primošten

LD JASTREB Primošten

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

913

Šibensko-kninska

XV/103 Šibenik

LD ŠIBENIK Šibenik

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

914

Šibensko-kninska

XV/104 Dubrava

LD Krtolin Dubrava

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

915

Šibensko-kninska

XV/105 Perković

LD Vuk Perković

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

916

Šibensko-kninska

XV/106 Lozovac

LD KRKA Lozovac-Konjevrate

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

917

Šibensko-kninska

XV/107 Srima

LD ŠIBENIK Šibenik

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

918

Šibensko-kninska

XV/108 Vodice

LD Sokol Vodice

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

919

Šibensko-kninska

XV/109 Tribunj

LD Kamenjarka Tribunj

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

920

Šibensko-kninska

XV/110 Pirovac

LD Kamenjarka Tisno

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

921

Šibensko-kninska

XV/111 Skradin

LD Skradin Skradin

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

923

Šibensko-kninska

XV/113 Unešić

LD PREPELICA Unešić

7

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

924

Šibensko-kninska

XV/114 Ružić

LU SOKOL Ružić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

925

Šibensko-kninska

XV/115 Siverić

LD Jarebica Siverić

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

926

Šibensko-kninska

XV/116 Drniš

LD KAMENJARKA Drniš

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

927

Šibensko-kninska

XV/117 Pakovo selo-Pokrovnik

LD KAMENJARKA Drniš

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

928

Šibensko-kninska

XV/119 Oklaj

LD Promina Oklaj

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

929

Šibensko-kninska

XV/120 Otoci I

LOTUS d.o.o. Knin

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

931

Šibensko-kninska

XV/122 Bilice

LD Kamenjarka Bilice

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

932

Šibensko-kninska

XV/123 Grebaštica

LD Grebaštica Grebaštica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

933

Šibensko-kninska

XV/124 Knin

LU DINARA Knin

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

934

Šibensko-kninska

XV/125 Oćestovo

LU DINARA Knin

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

935

Šibensko-kninska

XV/126 Cetina

LD Kijevo Kijevo

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

936

Šibensko-kninska

XV/127 Kistanje

Veterinarska stanica doo Šibenik

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

940

Splitsko-dalmatinska

XVII/1 BIOKOVO

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

941

Splitsko-dalmatinska

XVII/2 BOROVAČA

MODRO MORE d.o.o.

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

942

Splitsko-dalmatinska

XVII/3 DINARA – CRVENE GREDE

LU SVILAJA Vrlika

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

943

Splitsko-dalmatinska

XVII/4 KAMEŠNICA

LU JAREBICA Otok Dalmatinski

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

944

Splitsko-dalmatinska

XVII/5 KOZJAK

LU DONJA KAŠTELA Kaštel Novi

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

945

Splitsko-dalmatinska

XVII/6 MAGLAJ – CISTA

LU GOLUB Cista Provo

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

947

Splitsko-dalmatinska

XVII/8 MOSEĆ II

LD MUĆ Donji Muć

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

948

Splitsko-dalmatinska

XVII/9 MOSOR

DALMACIJALOV d.o.o.

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

949

Splitsko-dalmatinska

XVII/10 OMIŠKA DINARA

LU JEDINSTVO Omiš

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

950

Splitsko-dalmatinska

XVII/11 OSOJE

LU ZEC Zagvozd

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

952

Splitsko-dalmatinska

XVII/14 SVILAJA II

LD SVILAJA Ogorje

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

953

Splitsko-dalmatinska

XVII/16 ŠIBENIK – VRGORAC

OBER – LOVNI TURIZAM d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

955

Splitsko-dalmatinska

XVII/18 VISOKA PLEŠIVICA

LD SINJ Sinj

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

956

Splitsko-dalmatinska

XVII/19 VRDOVO

LD SINJ Sinj

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

957

Splitsko-dalmatinska

XVII/21 TOVARNICA – JELINAK

LU TOVARNICA Tijarica

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

958

Splitsko-dalmatinska

XVII/22 KOPRŠNICA – TIJARICA

LD JAREBICA Trilj

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

959

Splitsko-dalmatinska

XVII/24 RILIĆ – BAĆINSKA JEZERA

LU RILIĆ Makarska

5

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

964

Splitsko-dalmatinska

XVII/105 ČIOVO

LD TROGIR TROGIR

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

965

Splitsko-dalmatinska

XVII/106 SEVID-VINIŠĆE

HLU ZEC VINIŠĆE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

966

Splitsko-dalmatinska

XVII/107 MARINA DONJA

LU JAREB GUSTIRNA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

967

Splitsko-dalmatinska

XVII/108 TROGIR

LD TROGIR TROGIR

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

968

Splitsko-dalmatinska

XVII/109 KAŠTELA

LD KAŠTILAC KAŠTEL LUKŠIĆ

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

969

Splitsko-dalmatinska

XVII/110 VILAJA

HLU KUNA SEGET GORNJI

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

970

Splitsko-dalmatinska

XVII/111 TRIŠTENICA GORNJA

LU LJUBEĆ PRIMORSKI DOLAC

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

971

Splitsko-dalmatinska

XVII/112 BILUŠ

LU LEĆEVICA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

972

Splitsko-dalmatinska

XVII/113 LJUBEĆ

LU LEĆEVICA

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

973

Splitsko-dalmatinska

XVII/114 DUGOBABE-BROĆANAC

LD VOLJAK SOLIN

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

974

Splitsko-dalmatinska

XVII/115 KLIS

LU SVEČURJE KLIS

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

976

Splitsko-dalmatinska

XVII/117 DICMO

LU DICMO DICMO

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

978

Splitsko-dalmatinska

XVII/119 OGORJE

LD SVILAJA Ogorje

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

979

Splitsko-dalmatinska

XVII/120 VRLIKA

LU SVILAJA Vrlika

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

980

Splitsko-dalmatinska

XVII/121 PERUĆA

LU HRVACE

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

981

Splitsko-dalmatinska

XVII/122 SINJ

LD SINJ Sinj

6

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

982

Splitsko-dalmatinska

XVII/123 TRILJ

LD JAREBICA Trilj

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

983

Splitsko-dalmatinska

XVII/124 KREŠEVNICA

LD KREŠEVNICA ŠESTANOVAC

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

984

Splitsko-dalmatinska

XVII/125 CISTA

LD GOLUB CISTA PROVO

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

985

Splitsko-dalmatinska

XVII/126 LOVREĆ – STUDENCI

LU GRADINA LOVREĆ

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

986

Splitsko-dalmatinska

XVII/127 ŽEŽEVICA – GRABOVAC

LD KAMENJARKA GRABOVAC

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

987

Splitsko-dalmatinska

XVII/128 ZAGVOZD

LU ZEC Zagvozd

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

988

Splitsko-dalmatinska

XVII/129 ŠEMINOVAC

LD ŠEMINOVAC KRIVODOL

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

989

Splitsko-dalmatinska

XVII/130 PROLOŽAC

LD RIČINA PROLOŽAC

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

990

Splitsko-dalmatinska

XVII/131 IMOTSKI

LD IMOTSKA KRAJNA IMOTSKI

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

991

Splitsko-dalmatinska

XVII/132 ZMIJAVCI

LU KAMENJARKA ZMIJAVCI

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

992

Splitsko-dalmatinska

XVII/133 POLJICA-MIJACA

LD ZAGORA Vrgorac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

993

Splitsko-dalmatinska

XVII/134 VRGORAČKI RASTOK

LD RASTOK VRGORAC

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

995

Splitsko-dalmatinska

XVII/136 ZAVOJANE

LU GRADINA DRAGLJANE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

998

Splitsko-dalmatinska

XVII/139 PODGORA

LU KAMENJARKA PODGORA

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

999

Splitsko-dalmatinska

XVII/140 MAKARSKA

LU BIOKOVO MAKARSKA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1001

Splitsko-dalmatinska

XVII/142 PODMOSORJE

LD MOSOR PRIKO OMIŠ

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1004

Splitsko-dalmatinska

XVII/145 DUGOPOLJE DONJE

LU LJUBLJAN DUGOPOLJE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1005

Splitsko-dalmatinska

XVII/146 RUNOVIĆI

LU OSOJE RUNOVIĆ

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1006

Splitsko-dalmatinska

XVII/147 TRIŠTENICA DONJA

LU LJUBEĆ PRIMORSKI DOLAC

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1008

Splitsko-dalmatinska

XVII/149 ZAMOSORJE DONJE

LD GORNJA POLJICA SRIJANE

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1010

Splitsko-dalmatinska

XVII/151 SEGET

LU KUNA SEGET GORNJI

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1013

Splitsko-dalmatinska

XVII/154 ZAGVOZD DONJI

 

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1016

Splitsko-dalmatinska

XVII/157 VRGORAČKO JEZERO DONJE

LU KAMENJARKA DUSINA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1017

Splitsko-dalmatinska

XVII/158 DUGE NJIVE

LU VIDOVICA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1021

Splitsko-dalmatinska

XVII/162 MARINA GORNJA

LU BENA BLIZNA DONJA

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1023

Dubrovačko-neretvanska

XIX/2 MALA ŽABA METKOVIĆ

LD LISKA Metković

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1025

Dubrovačko-neretvanska

XIX/4 PRIMORJE

LU PRIMORJE Visočani

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1026

Dubrovačko-neretvanska

XIX/7 RUJNICA

ŠLJUKA d.o.o. Split

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1027

Dubrovačko-neretvanska

XIX/8 SLIVNO METKOVIĆ

LU PREPELICA Opuzen

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1029

Dubrovačko-neretvanska

XIX/10 SV. ILIJA OREBIĆ

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1031

Dubrovačko-neretvanska

XIX/12 ZAGORJE

LD KUNA Kuna pol. Pelješac

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1032

Dubrovačko-neretvanska

XIX/101 Konavle

LD Konavle Gruda

8

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1033

Dubrovačko-neretvanska

XIX/102 Župa Dubrovačka

LD ŽUPA Mandaljena

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1034

Dubrovačko-neretvanska

XIX/103 Dubrava

LU DUBRAVA Dubrovnik

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1035

Dubrovačko-neretvanska

XIX/104 Slano

LU DUBRAVA Dubrovnik

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1036

Dubrovačko-neretvanska

XIX/105 Rudine

LU PRIMORJE Visočani

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1038

Dubrovačko-neretvanska

XIX/107 Mljet

LD MLJET Babino Polje

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1042

Dubrovačko-neretvanska

XIX/111 Smokvica

LD ZEC Smokvica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1044

Dubrovačko-neretvanska

XIX/113 Pelisac

LD PELISAC Orebić

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1045

Dubrovačko-neretvanska

XIX/114 Kuna

LD KUNA Kuna pol. Pelješac

3

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1046

Dubrovačko-neretvanska

XIX/115 Ston

LD JAREBICA Ston

4

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1047

Dubrovačko-neretvanska

XIX/116 Opuzen

LU PREPELICA Opuzen

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1048

Dubrovačko-neretvanska

XIX/117 Metković

LD LISKA Metković

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1049

Dubrovačko-neretvanska

XIX/118 Norin

LD MUFLON Metković

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1050

Dubrovačko-neretvanska

XIX/119 Prolog – Dubrave

LD JAREBICA Otrić Seoci

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1051

Dubrovačko-neretvanska

XIX/120 Ploče

LD VRANJAK Ploče

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1052

Dubrovačko-neretvanska

XIX/121 Trpanj

LU DUBRAVA Gornja Vručica

1

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

1053

Dubrovačko-neretvanska

XIX/122 Potomje

LU MUFLON Potomje

2

Od 1. kolovoza do 15. prosinca 2013.

93 19.07.2013 Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini