Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma

NN 93/2013 (19.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma

93 19.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2106

Na temelju članka 11. stavka 2. alineja 5. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/06 i 19/07), a u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00 i 65/09.), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013. donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA NASTALOG U RADU DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGIH TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA I REFERENDUMA

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (»Narodne novine«, broj 35/11, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 1. stavku 1. brišu se alineje 3. i 4. i navode nove alineje 3., 4. i 5. koje glase:

»– izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

– izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike

– izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika, župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika hrvatskog naroda«.

Dosadašnje alineje 5., 6., 7. i 8. postaju alineje 6., 7., 8. i 9.

U članku 1., iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ovim Pravilnikom se uređuje obrada, odlaganje, čuvanje, odabiranje i izlučivanje gradiva nastalog u provedbi nadzora godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: redovni nadzor financiranja) u smislu članka 27. st. 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13-proč. tekst, u daljnjem tekstu: Zakon o financiranju), te nadzora financiranja izborne promidžbe u smislu članka 27. st. 2. Zakona o financiranju.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Članak 2. se mijenja i glasi:

»Gradivo iz članka 1. ovoga Pravilnika čine sljedeće dokumentacijske cjeline:

1) izborna dokumentacija izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

2) izborna dokumentacija izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

3) izborna dokumentacija izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

4) izborna dokumentacija izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika

5) izborna dokumentacija izbora zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika, župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika hrvatskog naroda

6) izborna dokumentacija izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

7) izborna dokumentacija izbora članova vijeća i predstavnika nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

8) dokumentacija za provedbu državnog referenduma

9) dokumentacija za provedbu lokalnog i savjetodavnog referenduma

10) dokumentacija nastala u postupku provedbe redovnog nadzora financiranja

11) dokumentacija nastala u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe

12) predmetna dokumentacija redovnog poslovanja.«

Članak 3.

Naslov iznad članka 3. se mijenja i glasi:

»II. IZBORNA DOKUMENTACIJA, DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU REFERENDUMA, DOKUMENTACIJA NASTALA U POSTUPKU PROVEDBE REDOVNOG NADZORA FINANCIRANJA, DOKUMENTACIJA NASTALA U POSTUPKU NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE I PREDMETNA DOKUMENTACIJA«

Članak 4.

Iza članka 4., dodaju se članci 4.a i 4.b koji glase:

»Članak 4.a

Dokumentaciju u provedbi redovnog nadzora financiranja čine:

– financijski izvještaji za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (u daljnjem tekstu: godišnji financijski izvještaji) političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupa birača

– godišnji financijski izvještaji političkih stranaka iz članka 30. st. 5. Zakona o financiranju

– financijski izvještaji nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupa birača iz članka 30. st. 7. Zakona o financiranju.

Članak 4.b

Dokumentaciju u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe čine:

– izvješća o primljenim donacijama i izvješća o troškovima iz članka 24. st. 1. Zakona o financiranju

– financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe iz članka 34. st. 1. i 2. Zakona o financiranju sa sastavnim dijelovima

– izvješća o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe

– odluke o administrativnim sankcijama.«

Članak 5.

Članak 12. se mijenja i glasi:

»Do osnivanja pismohrane Povjerenstva, arhivsko gradivo iz članka 2. točaka 1., 2., 3., 8., 10., 11., osim dokumentacije nastale u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 4.b al. 1. i 2., te članka 2. točke12. ovog Pravilnika čuva se u pismohrani Hrvatskoga sabora.

Arhivsko gradivo iz članka 2. točaka 4., 5., 6., 7. i 9., te dokumentacija nastala u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 4.b al. 1. i 2. ovog Pravilnika, čuva se u pismohranama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je nastala.«

Članak 6.

U članku 16. stavku 5., riječi »članak 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« br. 172/03 i 144/10)«, zamjenjuju se riječima »članak 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13)«.

Članak 7.

U članku 21. stavku 1. riječi »točaka 1., 2. i 3. te dokumentacija za provedbu državnog referenduma«, zamjenjuju se riječima »točaka 1., 2., 3., 8., 10. i 11., osim dokumentacije nastale u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 4.b al. 1. i 2., te članka 2. točke 12. ovog Pravilnika«.

U stavku 2. riječi »točaka 4., 5. i 6. te dokumentacije za provedbu lokalnog referenduma« zamjenjuju se riječima »točaka 4., 5., 6., 7. i 9., te dokumentacija nastala u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 4.b al. 1. i 2. ovog Pravilnika«.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. riječi »točaka 1., 2. i 3. te dokumentacije za provedbu državnog referenduma« zamjenjuju se riječima »točaka 1., 2., 3., 8., 10. i 11., osim dokumentacije nastale u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 4.b al. 1. i 2., te članka 2. točke12. ovog Pravilnika«.

Članak 9.

U članku 23. stavku 1. riječi »točaka 1., 2., 3., 7. i 8. ovog Pravilnika te dokumentacija za provedbu državnog referenduma« zamjenjuju se riječima »točaka 1., 2., 3., 8., 10. i 11., osim dokumentacije nastale u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 4.b al. 1. i 2., te članka 2. točke 12. ovog Pravilnika«.

U članku 2. riječi »točaka 4., 5. i 6. te dokumentacija za provedbu lokalnog referenduma«, zamjenjuju se riječima »točaka 4., 5., 6., 7. i 9., te dokumentacija nastala u postupku nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima iz članka 4.b al. 1. i 2. ovog Pravilnika«.

Članak 9.

U članku 24. iza riječi »arhivskog« stavljaju se riječi »i registraturnog«, a iza broja »63/04.«, stavlja se slovo »i« i broj »106/07.«

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu s danom objave.

Klasa: 036-02/11-02/01

Urbroj: 565-13-07

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.