Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca

NN 93/2013 (19.7.2013.), Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca

93 19.07.2013 Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

2107

Na temelju članaka 51. i 55.a stavak 8. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11 i 28/13 – dalje ZDSV), na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. donosi

PRAVILNIK

O VREDNOVANJU KANDIDATA U POSTUPKU IMENOVANJA SUDACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se vrednovanje kandidata koji su podnijeli prijave na oglas za sudačko mjesto, i to:

– za kandidate koji se javljaju na oglas za sudačko mjesto, a koji u trenutku raspisivanja tog oglasa obnašaju sudačku dužnost;

– za kandidate koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a javljaju se na oglas za sudačko mjesto na prekršajnom, općinskom, trgovačkom i upravnom sudu;

– za kandidate koji nisu suci, a javljaju se na oglas za suca županijskog suda, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske;

– za kandidate za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici.

U postupku vrednovanja kandidata, Pravilnikom se uređuje način provođenja i bodovanja razgovora s kandidatima te način provođenja pisanog dijela postupka vrednovanja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suce iz st. 1, al. 3. ovoga članka.

Način provođenja pisanog dijela postupka vrednovanja i ocjenjivanje pisanih radnji kandidata za suce iz st. 1, al. 2. ovoga članka uređuje se temeljem Zakona o Pravosudnoj akademiji posebnim pravilnikom (Pravilnik o završnom ispitu i završnoj ocjeni u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike).

Članak 2.

1) O tijeku vrednovanja iz članka 1. Pravilnika tajništvo Državnog sudbenog vijeća sastavlja i vodi zapisnik.

2) U zapisnik se za svakog kandidata unosi:

– ime i prezime kandidata,

– naziv suda, odnosno sudova za koje se kandidat natječe,

– dan održavanja razgovora,

– bodovi ostvareni na razgovoru,

– ukupan broj bodova.

3) U zapisnik za kandidata koji je sudac se uz podatke iz stavka 2. unose i bodovi ostvareni na temelju ocjene obnašanja sudačke dužnosti. U zapisnik za kandidata koji je završio Državnu školu za pravosudne dužnosnike se uz podatke iz stavka 2. unose i bodovi ostvareni na završnoj ocjeni u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. U zapisnik za druge kandidate unose se uz podatke iz stavka 2. i podaci o održanoj provjeri znanja te na njoj ostvarenim bodovima.

Članak 3.

1) Članovi Državnog sudbenog Vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) koji provode razgovor s kandidatima moraju biti prisutni za vrijeme razgovora sa svim kandidatima za ista sudačka mjesta i te kandidate ocijeniti u skladu s Pravilnikom.

2) Ako koji član Vijeća propusti postupiti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Vijeće će donijeti konačnu ocjenu ne uzimajući u obzir njegove ocjene.

Članak 4.

1) Kandidati se pozivaju na razgovor prema redoslijedu kojeg utvrđuje predsjednik Vijeća uzimajući u obzir relevantne okolnosti (npr. prebivalište kandidata).

2) Na razgovor se u pravilu ne pozivaju kandidati koji su ocjenom sudačke dužnosti ili na provjeri znanja ostvarili manje od 100 bodova te kandidati koji i nakon razgovora ne bi postigli dovoljan broj bodova za imenovanje.

3) Kandidati se pozivaju na razgovor objavom na internetskoj stranici Vijeća, najmanje osam dana prije dana održavanja razgovora.

Članak 5.

1) Razgovor s kandidatima vodi član Vijeća kojeg odrede prisutni članovi dogovorom ili većinom glasova. Svi članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i tražiti dopune.

2) S kandidatima se provodi strukturirani razgovor u primjerenom trajanju.

Članak 6.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II. VREDNOVANJE KANDIDATA KOJI SU ZAVRŠILI DRŽAVNU ŠKOLU ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Članak 7.

1) Članovi Vijeća će nakon strukturiranog razgovora razmijeniti svoje stavove o kvalitetama i sposobnostima kandidata za obnašanje sudačke dužnosti za konkretno sudačko mjesto na koje se kandidat javlja. Nakon toga, Vijeće će utvrditi konačan broj bodova suglasnom ocjenom članova Vijeća. Ako članovi Vijeća ne postignu suglasnost, pristupit će se zajedničkom i pojedinačnom vrednovanju kandidata te konačan broj bodova utvrditi uz primjenu pravila iz stavaka 2. do 4. ovoga članka.

2) Na zajedničkom vrednovanju kandidata članovi Vijeća još jednom će raspravljati o kvalitetama kandidata te većinom glasova odlučiti u kojoj mjeri kandidat raspolaže posebnim znanjima i sposobnostima koji odgovaraju zahtjevima mjesta za koje se javlja. Kandidate koji su po tom kriteriju ispodprosječni ocijenit će se s 5 bodova, a kandidate koji su iznadprosječni s 10 bodova.

3) Nakon zajedničkog vrednovanja, svaki član Vijeća ocjenjuje kandidata prema svojim dojmovima te mu daje između 0 i 10 bodova. Tako pojedinačno dani bodovi se zbrajaju te se dijele s brojem članova Vijeća koji su sudjelovali u ocjenjivanju, čime se utvrđuje prosječan broj ostvarenih bodova kandidata po ovoj osnovi.

4) Broj bodova kandidata ostvaren zajedničkim i pojedinačnim vrednovanjem čini zbroj ocjena postignutih prema stavku 2. i stavku 3. ovoga članka.

5) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća; imena kandidata s kojima je obavljen razgovor; broj bodova svakog kandidata ostvaren na završnoj ocjeni u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike; tijek i ishod zajedničkog vrednovanja iz st. 1. ovoga članka; bodovi ostvareni na temelju vrednovanja iz stavka 2. do 4. ovog članka, i to posebno za svakog člana Vijeća koji je sudjelovao u vrednovanju, kao i prosjek danih bodova; te ukupan broj ostvarenih bodova za svakog kandidata. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.

III. VREDNOVANJE KANDIDATA KOJI SU SUCI

Članak 8.

1) Na strukturiranom razgovoru Vijeće razmatra i vrednuje kandidatovu sposobnost za donošenje odluka, njegov osjećaj za pravdu, primjereno i odgovorno obnašanje dužnosti, motiviranost kandidata za rad u sudstvu te dosadašnji rad i aktivnosti važne za uspješno obnašanje sudačke dužnosti na sudačkom mjestu za koje se kandidat javlja.

2) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova.

3) Konačan broj bodova Vijeće utvrđuje suglasnom ocjenom članova Vijeća. Ako članovi Vijeća ne postignu suglasnost oko konačnog broja bodova, pristupit će se zajedničkom i pojedinačnom vrednovanju kandidata te konačan broj bodova utvrditi uz primjenu pravila iz stavaka 4. do 6. ovoga članka.

4) Na zajedničkom vrednovanju kandidata članovi Vijeća još jednom će raspravljati o kvalitetama kandidata te većinom glasova prisutnih članova odlučiti je li kandidat osobito prikladan da udovolji zahtjevima mjesta za koje se javlja. Kandidate koji po tom kriteriju budu smatrani osobito prikladnima ocijenit će se s 10 bodova, a ostale kandidate s 5 bodova.

5) Nakon zajedničkog vrednovanja, svaki član Vijeća ocjenjuje kandidata prema svojim dojmovima te mu daje između 0 i 10 bodova. Tako pojedinačno dani bodovi se zbrajaju te se dijele s brojem članova Vijeća koji su sudjelovali u ocjenjivanju, čime se utvrđuje prosječan broj ostvarenih bodova kandidata po ovoj osnovi.

6) Broj bodova kandidata ostvaren zajedničkim i pojedinačnim vrednovanjem čini zbroj ocjena postignutih prema stavku 4. i stavku 5. ovoga članka.

7) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, kandidati s kojima je obavljen razgovor, broj bodova svakog člana Vijeća i broj bodova Vijeća za svakog kandidata. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.

IV. VREDNOVANJE DRUGIH KANDIDATA ZA SUDAČKA MJESTA

Članak 9.

Kandidati koji prema zakonu zadovoljavaju uvjete za imenovanje na sudačku funkciju, a ne ubrajaju se među kandidate iz glave II. i III. Pravilnika, vrednuje se na pisanoj provjeri znanja i na strukturiranom razgovoru.

Provjera znanja

Članak 10.

1) Provjera znanja pred Vijećem sastoji se od pisanja jedne ili više pisanih radnji. Sadržaj i oblik provjere znanja uređuju se uputama koje donosi Vijeće, pri čemu se uzima u obzir vrsta i razina suda za koji se vrednovanje provodi.

2) Kandidatu se može staviti na raspolaganje opis situacija ili jedan ili više dijelova konkretnog ili izmišljenog predmeta radi analize mjerodavnih procesnih, činjeničnih i pravnih pitanja (predlošci i pitanja za provjeru znanja). Ako se kandidatima daju dijelovi spisa konkretnog predmeta, iz njih će se izdvojiti oni sadržaji koji bi mogli ugroziti objektivnost ispitnog postupka.

3) Kandidati koji se istodobno natječu za isti sud ili sud iste vrste izrađuju radnje na temelju istih predložaka i pitanja za provjeru znanja.

4) Predloške i pitanja za provjeru znanja izrađuju se pod nadzorom članova povjerenstva za provođenje vrednovanja kojeg Vijeće imenuje iz redova svojih članova. Sve osobe upoznate sa sadržajem predložaka za vrednovanje dužne su njihov sadržaj čuvati kao tajnu sve do objave predložaka kandidatima tijekom postupka vrednovanja.

Članak 11.

1) Kandidati pisane radnje izrađuju pod osobnom zaporkom.

2) Kandidatima je zabranjeno da na pisanu radnju stavljaju ime ili bilo kakvu drugu naznaku koja bi mogla upućivati na identitet kandidata. Kandidati koji postupe protivno ovom pravilu isključuju se iz postupka provjere znanja.

3) Rezultati pisane provjere znanja objavljuju se na internetskim stranicama Vijeća.

Članak 12.

1) Provjera znanja provodi se na mjestu i u vrijeme koje odredi Vijeće.

2) Mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja te popis kandidata koji su provjeru dužni obaviti objavljuje se na internetskim stranicama Vijeća najmanje osam dana unaprijed.

3) Uz obavijest o mjestu i vremenu provjere znanja Vijeće će objaviti i sve potrebne upute za kandidate.

Članak 13.

1) Postupkom provjere znanja te održavanjem reda tijekom provjere rukovode Tajnik i službenici Tajništva te za to zaduženi članovi Vijeća.

2) Kandidati su dužni pristupiti provjeri znanja u određeno vrijeme te dokazati svoj identitet odgovarajućom identifikacijskom ispravom. Smatra se da su kandidati koji ne pristupe provjeri znanja odustali od daljnjeg sudjelovanja u postupku vrednovanja.

3) Svakom kandidatu će se uručiti predložak za izradu pisane radnje, a kandidate će se po potrebi detaljnije upoznati s uputama o obavljanju pisanog dijela provjere znanja te će im se dati potrebna objašnjenja o osobnoj zaporci i drugim potrebnim pitanjima.

4) Za vrijeme pisanja radnje, pod prijetnjom isključivanja iz postupka pisanja radnji, nije dopuštena komunikacija između kandidata, niti s trećim osobama u vezi predmeta pisane radnje.

5) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su upozoriti kandidate na pravila za održavanje reda te su ovlaštene isključiti ih iz postupka pisanja radnji ako krše ta pravila ili narušavaju red. Ove činjenice se unose u zapisnik o tijeku provjere znanja uz naznaku vrste kršenja pravila i drugih relevantnih okolnosti.

6) Pisane radnje i predlošci dostavljaju se po završetku izrade svih pisanih radnji Povjerenstvu za bodovanje pisanih radnji (dalje: Povjerenstvo).

Članak 14.

1) Povjerenstvo se sastoji od pet članova koje rješenjem imenuje Vijeće. Najmanje tri člana Povjerenstva moraju biti članovi Vijeća.

2) Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik koji je član Vijeća i kojeg članovi Povjerenstva biraju između sebe.

3) Povjerenstvo može imenovati među svojim članovima jednog ili više izvjestitelja.

4) Izvjestitelji će izvijestiti Povjerenstvo o tijeku vrednovanja. Na temelju izvješća izvjestitelja Povjerenstvo utvrđuje prijedlog broja bodova po pojedinim elementima provjere znanja. O prijedlogu bodovanja Povjerenstvo odlučuje nastojeći postići jednoglasnost. Ako to nije moguće, Povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

5) Konačan prijedlog bodovanja za sve kandidate Povjerenstvo podnosi Vijeću. Ako Vijeće ne prihvati prijedlog, može zatražiti da se ponovi pregled i bodovanje pisanih radnji te podnese novi prijedlog. U opravdanim slučajevima Vijeće može odlučiti da pregled i bodovanje provede Povjerenstvo u izmijenjenom sastavu.

6) Vrednovanje pisanih radnji provest će se u roku od 60 (šezdeset) dana po dovršetku provjere znanja. Vijeće može iz opravdanih razloga produžiti ovaj rok, ali ne više od 30 (trideset) dana.

7) O rezultatu provjere znanja na prikladan će se način obavijestiti kandidate najkasnije osam dana prije razgovora.

Članak 15.

Kandidat iz jedne ili više pisanih radnji može ostvariti ukupno do 150 bodova.

Razgovor s kandidatima

Članak 16.

Razgovor s kandidatima provodi se uz primjenu pravila iz članka 8. Pravilnika.

V. POSEBNE ODREDBE O VREDNOVANJU KANDIDATA U POSTUPKU IMENOVANJA SUDACA VRHOVNOG SUDA

Članak 17.

1) Na kandidate za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji su suci, primjenjuju se odredbe glave III. Pravilnika.

2) Na kandidate za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici, primjenjuju se odredbe glave IV. Pravilnika.

3) Na kandidate za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz redova državnih odvjetnika i njihovih zamjenika primjenjuju se odredbe glave III. Pravilnika, pri čemu će Vijeće na temelju ocjene o obnašanju državnoodvjetničke dužnosti prije provođenja razgovora utvrditi odgovarajući broj bodova za obnašanje dužnosti pravosudnog dužnosnika. Vijeće je na temelju općih kriterija i mjerila koje primjenjuje na sve slične slučajeve ovlašteno utvrditi da kandidatu za dosadašnji rad u pravosuđu pripada od nula do 150 bodova, pri čemu je ovlašteno utvrditi i broj bodova koji se razlikuje od onog koji je kandidat ostvario kod tijela za ocjenu njegovog državnoodvjetničkog rada.

IV. LISTA PRVENSTVA KANDIDATA

Članak 18.

1) Nakon provedenog razgovora Tajništvo dopunjuje dokumentaciju, popunjava zapisnike iz članka 2. Pravilnika za svakog kandidata, sastavlja prijedlog liste prvenstva kandidata te je podnosi Vijeću s cjelokupnom dokumentacijom, nakon čega Vijeće utvrđuje listu prvenstva kandidata te donosi odluku o imenovanju sudaca.

2) Lista prvenstva kandidata sastavlja se za pojedini sud prema redoslijedu ukupno ostvarenih bodova u postupku vrednovanja.

3) Ako se na temelju članka 50. stavak 2. ZDSV-u kandidat u postupku izbora pozvao na prava koja mu pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Vijeće će ispitati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u sudu za koji je kandidat podnio prijavu, usporediti tu zastupljenost sa sudjelovanjem pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na području tog suda te prikupiti podatke o drugim relevantnim okolnostima. Na temelju utvrđenih okolnosti, Vijeće može uvećati broj bodova koje je kandidat ostvario za maksimalno deset bodova i to razmjerno stupnju podzastupljenosti i potrebi da se uspostavi jednakost u mogućnostima te samo dok podzastupljenost traje.

4) Ako je kandidat podnio prijavu na mjesto suca za dva ili više sudova te ostvario pravo ulaska na listu prvenstva kandidata za dva ili više sudova, bit će uvršten na listu prema redoslijedu prvenstva naznačenog prilikom prijave na oglas.

5) Lista prvenstva kandidata se objavljuje na internetskoj stranici Vijeća. Za kandidate koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike lista prvenstva sadrži: ukupan broj bodova, bodove ostvarene na završnoj ocjeni i bodove ostvarene na razgovoru; za kandidate koji su suci: ukupan broj bodova, bodove ostvarene ocjenom obnašanja sudačke dužnosti i bodove ostvarene na razgovoru; za kandidate iz redova državnih odvjetnika i njihovih zamjenika: ukupan broj bodova, bodove ostvarene na temelju čl. 17. stavak 3 Pravilnika i bodove ostvarene na razgovoru; a za kandidate koji nisu suci i kandidate koji nisu dužnosnici ukupan broj bodova, bodove ostvarene provjerom znanja te bodove ostvarene na razgovoru.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

1) Vrednovanje kandidata provest će se prema odredbama Pravilnika za sve postupke imenovanja koji su u tijeku.

2) Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-61/11-2

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Ranko Marijan, v. r.