Rješenje kojim se prihvaćaju mjere, uvjeti i rokovi predloženi od strane poduzetnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

NN 93/2013 (19.7.2013.), Rješenje kojim se prihvaćaju mjere, uvjeti i rokovi predloženi od strane poduzetnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

93 19.07.2013 Rješenje kojim se prihvaćaju mjere, uvjeti i rokovi predloženi od strane poduzetnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

HRVATSKA NARODNA BANKA

2109

Hrvatska narodna banka na temelju članaka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13.), članka 71. stavka 1., 2. i 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08., 74/09., 153/09., 108/12. i 54/13.), članka 35. stavka 1. i članka 49. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/09.), u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja iz članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja od strane poduzetnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Prihvaćaju se mjere, uvjeti i rokovi predloženi od strane poduzetnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6 (dalje: HAAB), kojima se taj poduzetnik obvezao da će svojim klijentima – kreditnim dužnicima, njihovim sudužnicima i jamcima koji su s HAAB sklopili ugovor o kreditu prije 1. kolovoza 2011. izvršiti povrat više naplaćenih iznosa naknada s osnova prve i treće opomene, obračunatih i/ili naplaćenih u periodu od 15. kolovoza 2011. godine do 21. srpnja 2012. godine, uvećano za iznos zakonskih zateznih kamata tekućih od dana opomene do dana isplate.

HAAB će povrat izvršiti na način da sredstva doznači na transakcijski račun klijenta, a u slučaju ako postoji evidentirano dospjelo potraživanje prema klijentu, za iznos povrata umanjit će se predmetno potraživanje o čemu će bez odgode izvijestiti klijenta-kreditnog dužnika na način kako je s tim klijentom dogovoreno izvješćivanje, osim u slučaju sudužnika i jamaca koje će izvijestiti pisanim putem bez odgode.

Rok za izvršenje ove mjere je 3 (tri) mjeseca od dana dostave ovoga Rješenja.

2. Predložene mjere, uvjeti i rokovi iz točke 1. izreke ovoga rješenja ocjenjuju se dostatnima za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja.

3. Predložene mjere, uvjeti i rokovi iz točke 1. izreke ovoga rješenja ovim rješenjem postaju obvezni za poduzetnika HAAB.

4. Nalaže se poduzetniku HAAB da o izvršenju mjere iz točke 1. ovoga Rješenja izvijesti Hrvatsku narodnu banku i dostavi dokaze u roku od mjesec dana od isteka roka za izvršenje određenog u točki 1. ovog Rješenja.

5. Utvrđuje se da, nakon ispunjenja naloga iz točke 1. i 4. izreke ovoga rješenja, nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv poduzetnika HAAB u ovom predmetu.

6. Ako se utvrdi da se poduzetnik HAAB ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova iz točke 1., odnosno naloga iz točke 4. izreke ovoga rješenja, takvo postupanje smatrat će se teškom povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja što će se utvrditi posebnim rješenjem kojim će se izreći i upravno-kaznena mjera.

7. Izreka ovog rješenja bit će objavljena u »Narodnim novinama«.

O. br. 146-020/06-13/BV

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.