Rješenje kojim se prihvaćaju mjere, uvjeti i rokovi predloženi od strane poduzetnika Privredne banke Zagreb d.d.

NN 93/2013 (19.7.2013.), Rješenje kojim se prihvaćaju mjere, uvjeti i rokovi predloženi od strane poduzetnika Privredne banke Zagreb d.d.

HRVATSKA NARODNA BANKA

2110

Hrvatska narodna banka na temelju članaka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13.), članka 71. stavka 1., 2. i 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08., 74/09., 153/09., 108/12. i 54/13.), članka 35. stavka 1. i članka 49. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/09.), u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja iz članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja od strane poduzetnika Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Prihvaćaju se mjere, uvjeti i rokovi predloženi od strane poduzetnika Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ), kojima se taj poduzetnik obvezao da će svojim klijentima – kreditnim dužnicima, koji su sklopili ugovore o kreditu do 21. kolovoza 2008. godine, a kojima je Banka naplatila naknadu u razdoblju od 21. kolovoza 2008. godine do 21. srpnja 2012. godine, izvršiti povrat više naplaćenih iznosa naknada s osnova prve i druge opomene te opomene pred otkaz, obračunatih i/ili naplaćenih u periodu od 21. kolovoza 2008. godine do 21. srpnja 2012. godine, uvećano za iznos zakonskih zateznih kamata tekućih od dana opomene do dana isplate.

Obveza povrata više naplaćenih iznosa naknada s osnove opomena uključuje i opomene sudužnicima te jamcima, a ne odnosi se na klijente/korisnike kredita kojima je PBZ otpisala dugovanje i/ili izvršila otpust duga u cijelosti ili djelomično, te s kojima je sklopljena izvansudska ili sudska nagodba o podmirenju obveza.

PBZ će povrat izvršiti na način da klijentima koji nemaju evidentiranog dospjelog i neplaćenoga duga utvrđeni iznos za povrat isplatiti na transakcijski račun klijenta – kreditnog dužnika, sudužnika i jamca, a klijentima koji na dan povrata sredstava imaju evidentirani dospjeli dug, izvršiti umanjenje duga otpisom ili prijebojem u visini iznosa povrata, o čemu će bez odgode izvijestiti klijenta – kreditnog dužnika na način kako je s tim klijentom dogovoreno izvješćivanje, a u slučaju isplate sudužniku i jamcu iste će obavijestiti pisanim putem bez odgode

Rok za izvršenje ove mjere je 3 (tri) mjeseca od dana dostave ovog Rješenja.

2. Predložene mjere, uvjeti i rokovi iz točke 1. izreke ovoga rješenja ocjenjuju se dostatnima za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja.

3. Predložene mjere, uvjeti i rokovi iz točke 1. izreke ovoga rješenja ovim rješenjem postaju obvezni za poduzetnika PBZ.

4. Nalaže se poduzetniku PBZ da po isteku roka za izvšenje mjera izvijesti Hrvatsku narodnu banku o izvršenom povratu obračunatih i naplaćenih naknada dostavom dokaza o izvršenju mjera.

5. Utvrđuje se da, nakon ispunjenja naloga iz točke 1. i 4. izreke ovoga rješenja, nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv poduzetnika PBZ u ovom predmetu.

6. Ako Hrvatska narodna banka odnosno drugi nadležni organ utvrdi da se poduzetnik PBZ ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova iz točke 1., odnosno naloga iz točke 4. izreke ovoga rješenja, takvo postupanje smatrat će se teškom povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja što će se utvrditi posebnim rješenjem kojim će se izreći i upravno-kaznena mjera.

7. Izreka ovog rješenja bit će objavljena u »Narodnim novinama«.

O. br. 145-020/06-13/BV

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.