Pravilnik o promidžbenim aktivnostima

NN 93/2013 (19.7.2013.), Pravilnik o promidžbenim aktivnostima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2115

Na temelju članka 65.d Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O PROMIDŽBENIM AKTIVNOSTIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i uvjeti za objavu promidžbenih informacija, rokovi, postupak odobrenja, ispravka i zabrane promidžbenih informacija, te sadržaj evidencije o promidžbi društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

(1) Promidžbene aktivnosti su sve aktivnosti Društva koje sadrže promidžbene informacije, odnosno podatke upućene trećim osobama iz kojih proizlazi namjera promidžbe Društva.

(2) Promidžbene informacije moraju sadržavati jasne, istinite i potpune činjenice koje se temelje na vjerodostojnim podacima.

(3) Promidžbene informacije ne smiju sadržavati tvrdnje, pisane ili usmene izjave i navode:

1. koji stvaraju krivi ili lažni dojam o Društvu,

2. koji negativno, neistinito i pogrešno opisuju druge sudionike osiguravajućeg sustava,

3. koji su u suprotnosti sa statutom Društva,

4. koji sadrže obećanja, procjene i predviđanja određenog postotka buduće dobiti Društva ili dobiti vezane za pojedine vrsta osiguranja, a koje nisu temeljene na adekvatnim aktuarskim izračunima,

5. koji sadrže nerevidirane podatke i pokazatelje o prethodnom financijskom poslovanju Društva.

Članak 3.

(1) Promidžbene informacije koje sadržavaju podatke o financijskom stanju, položaju na tržištu i rezultatima poslovanja Društva, Društvo je dužno najkasnije 15 (petnaest) dana prije objave dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na odobrenje. Društvo je dužno prikazati promidžbenu informaciju o pripisanoj dobiti po ugovorima životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti za pojedinu financijsku godinu sukladno Uputi o načinu iskazivanja sudjelovanja u dobiti po ugovorima životnih osiguranja u promidžbenim aktivnostima društva za osiguranje koja je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1).

(2) Promidžbene informacije koje sadrže podatke o pripisu buduće dobiti za pojedine vrste osiguranja Društvo je dužno najkasnije 15 (petnaest) dana prije objave dostaviti Agenciji na odobrenje, te priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. pretpostavke i parametre izračuna dobiti te obrazloženje istih,

2. Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o prikladnosti pretpostavki i parametara izračuna dobiti,

(3) Uz zahtjeve za odobrenje promidžbene informacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka potrebno je dostaviti dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi za izdavanje odobrenja za promidžbenu aktivnost koje su propisane Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(4) Ako Agencija utvrdi da promidžbena informacija iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka ne udovoljava uvjetima propisanim člancima 65.a – 65.c Zakona o osiguranju i odredbama članka 2. ovog Pravilnika, pozvat će Društvo da nedostatak otkloni i o tome dostavi dokaze.

(5) Nakon što Društvo dostavi dokaze da je otklonilo nedostatak u promidžbenoj informaciji, Agencija će izdati odobrenje za objavu promidžbene informacije.

(6) Ako Agencija u roku iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovog članka ne zatraži ispravak primljene promidžbene informacije smatra se da Društvo ima odobrenje Agencije za objavu predmetne promidžbene informacije.

(7) Promidžbene informacije, odnosno promidžbene aktivnosti Društva koje se temelje na dozvoli za obavljanje poslova osiguranja, odnosno važećim uvjetima i cjenicima osiguranja koji se primjenjuju na određen proizvod osiguranja u Društvu, nisu promidžbene informacije za koje je Društvo dužno prethodno dobiti odobrenje Agencije.

Članak 4.

U slučaju kada Agencija utvrdi da promidžbene informacije Društva, za koje nije potrebno dobiti odobrenje Agencije, ili promidžbene informacije Društva za koje je potrebno dobiti odobrenje Agencije, ali ih je Društvo objavilo bez odobrenja, nisu izrađene u skladu s odredbama članka 65.a – 65.c Zakona o osiguranju i odredbama članka 2. ovog Pravilnika, naložit će Društvu da odmah prestane s predmetnom promidžbenom aktivnosti, odnosno da objavi ispravak promidžbene informacije.

Članak 5.

(1) Društvo je dužno uredno voditi evidenciju o promidžbenim aktivnostima koja mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv medija za oglašavanje,

2. trajanje promidžbene aktivnosti,

3. izvor financiranja promidžbene aktivnosti,

4. sklopljene ugovore,

5. promidžbene materijale.

(2) Društvo je dužno, ovlaštenoj osobi Agencije omogućiti pregled promidžbene evidencije, odnosno na zahtjev Agencije dostaviti izvješća i informacije koje se odnose na promidžbene informacije, odnosno promidžbene aktivnosti Društva.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o promidžbenim aktivnostima (»Narodne novine« broj 156/09 i 92/11).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/25

Urbroj: 326-660-13-1

Zagreb, 12. srpnja 2013.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Branka Bjedov Kostelac, v. r.

PRILOG 1

Uputa o načinu iskazivanja sudjelovanja u dobiti po ugovorima životnih osiguranja u promidžbenim aktivnostima društva za osiguranje

Sudjelovanje u dobiti po ugovorima životnih osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti sukladno načelu transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta te izvješćivanja potrošača, koje društvo za osiguranje (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje kao promidžbenu informaciju o pripisanoj dobiti za pojedinu financijsku godinu, mora biti iskazano u skladu sa odredbama ove Upute.

Promidžbene informacije svakog Društva u svezi sudjelovanja u dobiti po ugovorima životnih osiguranja, koje sadrže podatak o pripisanoj dobiti po ugovorima životnih osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti u promatranoj financijskoj godini trećim osobama, moraju biti jasne, istinite i potpune u smislu članka 65.a i članka 65.b stavka 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« br. 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13).

Sudjelovanje u dobiti po ugovorima životnih osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti iskazuje se kao prosječni prinos po ugovorima životnih osiguranja:

y = x + z

pri čemu je:

y – prosječan prinos po ugovorima životnih osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti za promatranu financijsku godinu koji se sastoji od zbroja postotka pripisane dobiti za promatranu financijsku godinu u odnosu na prosječno stanje matematičke pričuve i postotka prosječno uračunate kamatne stope po istim ugovorima.

x – pripisana dobit za promatranu financijsku godinu izražena u postotku, a predstavlja omjer iznosa pripisane dobiti u kunama za promatranu financijsku godinu po svim ugovorima životnog osiguranja koja sudjeluju u dobiti i prosječnog stanja matematičke pričuve životnog osiguranja za promatranu financijsku godinu.

z – prosječno uračunata kamatna stopa izražena u postotku je ponderirana garantirana kamatna stopa po policama životnih osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti, pri čemu se za ponder uzima iznos matematičke pričuve na zadnji dan promatrane financijske godine za garantirane osigurane svote i rente za ugovore koji sudjeluju u dobiti.

Prosječni prinos po ugovorima životnih osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti za promatranu financijsku godinu (y) treba biti obračunat u skladu sa sljedećim:

1. Pripisana dobit po ugovorima životnog osiguranja koja sudjeluje u dobiti predstavlja iznos koje je Društvo pripisalo po policama životnog osiguranja u promatranoj financijskoj godini određen odlukom Uprave/Skupštine Društva ili određen prema iznosu povećanja matematičke pričuve formirane za pripisanu dobit u promatranoj financijskoj godini.

2. Nealocirana dobit ne iskazuje se u iznosu pripisane dobiti niti se uključuje u matematičku pričuvu životnog osiguranja u izračunu.

3. U slučajevima kada Društvo iskazuje dobit u obliku dodatne osigurane svote za izračun mora se koristiti matematička pričuva pripisanih dodatnih svota.

4. Matematička pričuva životnog osiguranja koja se koristiti u obračunu je bruto matematička pričuva za sve ugovore životnih osiguranja koji sudjeluju u dobiti bez obzira da li im je dobit pripisana ili ne, a koja je oblikovana prema istim principima, temeljima obračuna, metodi za obračun te primjenom istog načina uključivanja troškova pribave obračuna matematičke pričuve korištenim u obračunu matematičke pričuve iskazane u godišnjim financijskim izvješćima, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

5. Prosječno stanje matematičke pričuve izračunava se tako da se uzima vrijednost matematičke pričuve ugovora životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti na početku i na kraju promatrane financijske godine.

6. Iznosi koji se koriste pri izračunu prosječnog prinosa po ugovorima životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti za promatranu financijsku godinu (y) izraženi su u kunama, a za ugovore životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti s valutnom klauzulom svi iznosi se preračunavaju prema tečaju valute u odnosu na hrvatsku kunu na zadnji dan promatrane financijske godine.

Na temelju ove Upute Društva su obvezna primijeniti tekst pojašnjenja iskazane dobiti po ugovorima životnih osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti u promidžbenim aktivnostima Društva koji glasi:

»Prosječan prinos po ugovorima životnih osiguranja za financijsku godinu yyyy. iznosi y%, a sastoji se od zbroja postotka pripisane dobiti za promatranu financijsku godinu u odnosu na prosječno stanje matematičke pričuve i postotka prosječno uračunate kamatne stope po istim ugovorima.«

93 19.07.2013 Pravilnik o promidžbenim aktivnostima