Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

NN 94/2013 (22.7.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

HRVATSKI SABOR

2128

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA U ZRAČNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/199

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA U ZRAČNOMU PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 132/98., 63/08. i 134/09.) iza članka 1. dodaju se naslov i članak 1.a koji glase:

»Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.a

Ovim Zakonom utvrđuje se provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EZ) 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s nadoknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova (SL L 46, 17. 2. 2004.),

2. Uredbe Vijeća 2027/97/EZ od 9. listopada 1997. o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreće, koja je izmijenjena Uredbom 889/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 140, 30. 5. 2002.),

3. Uredbe (EZ) 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću (SL L 204, 26. 7. 2006).«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1) domaći prijevoz je prijevoz zrakoplovom kod kojega se, prema ugovoru o prijevozu, mjesto polaska i mjesto odredišta nalaze na teritoriju Republike Hrvatske,

2) međunarodni prijevoz je prijevoz zrakoplovom kod kojega se, prema ugovoru o prijevozu, mjesto polaska i mjesto odredišta nalaze na teritorijima dviju država ili na teritoriju samo jedne države ako je predviđeno međuslijetanje na teritorij druge države,

3) Montrealska konvencija je Konvencija o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu potpisana u Montrealu 28. svibnja 1999.,

4) nositelj prava je osoba koja na temelju ugovora ima zahtjev prema prijevozniku,

5) naručitelj prijevoza je osoba koja s ugovornim prijevoznikom sklapa ugovor o prijevozu,

6) operator aerodroma je pravna osoba koja je vlasnik ili koja upravlja aerodromom,

7) osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti je bilo koja osoba čija je pokretljivost pri korištenju prijevoza smanjena zbog bilo koje tjelesne invalidnosti (osjetna ili lokomotorna, trajna ili privremena), mentalne invalidnosti ili oštećenja ili bilo kojeg drugog uzroka invalidnosti, ili starosti, te čije stanje zahtijeva primjerenu pažnju i prilagodbu usluga koje su na raspolaganju svim putnicima njezinim posebnim potrebama,

8) osoba s pravom na naknadu štete je putnik ili svaka osoba koja ima pravo zahtijevati naknadu štete u ime toga putnika u skladu s mjerodavnim pravom,

9) otkazivanje leta je otkazivanje leta koji je prethodno bio predviđen i na kojem je najmanje jedno mjesto bilo rezervirano,

10) posebno pravo vučenja jest obračunska jedinica kako ju je definirao Međunarodni monetarni fond,

11) pošiljatelj je osoba u čije se ime na temelju ugovora predaje stvar na prijevoz,

12) prijevoznik je osoba koja na temelju ugovora prevozi osobe i stvari,

13) primatelj je osoba koja je ovlaštena da u mjestu odredišta prima stvar predanu na prijevoz,

14) prtljaga, osim ako nije drugačije određeno, podrazumijeva registriranu i neregistriranu prtljagu u smislu članka 17. stavka 4. Montrealske konvencije,

15) putna karta je važeći dokument koja daje pravo na prijevoz ili neki ekvivalent tome koji nije u papirnatom obliku, a može uključivati i elektronički oblik, izdan ili ovjeren od strane prijevoznika ili njegova ovlaštenog agenta,

16) putnik je osoba koja na temelju ugovora ima pravo na prijevoz zrakoplovom,

17) stvarni prijevoznik je prijevoznik koji izvodi ili namjerava izvesti let ugovoren s putnikom ili u ime neke druge osobe, pravne ili fizičke, koja ima ugovor s tim putnikom,

18) ugovorni prijevoznik je prijevoznik koji je sklopio ugovor o prijevozu s putnikom, naručiteljem prijevoza ili pošiljateljem,

19) uskraćivanje ukrcaja je uskraćivanje ukrcaja na let putnicima unatoč njihovoj prijavi na ukrcaj, osim u slučajevima kada postoje opravdani razlozi da im se ukrcaj uskrati, bilo iz zdravstvenih razloga, razloga sigurnosti ili zaštite ili neodgovarajuće putne dokumentacije,

20) uzastopni prijevoznik je prijevoznik koji na temelju ugovora o prijevozu, koji sklopi prvi prijevoznik, obavlja dio tog prijevoza uz pristanak putnika, odnosno naručitelja prijevoza.«.

Članak 3.

Naslovi iznad članaka i članci 6., 7., 8., 9., 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, 9.f, 9.g, 9.h i 9.i brišu se.

Članak 4.

Naslov iznad članka 9.j mijenja se i glasi: »Izvješće Europskoj komisiji«.

Članak 9.j mijenja se i glasi:

»Ministarstvo je dužno svake godine podnijeti Europskoj komisiji izvješće propisano člankom 17. Uredbe (EZ-a) br. 261/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi: »Odgovornost za prijevoz poštanskih pošiljaka«.

U članku 14. prva rečenica briše se.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. riječi: »te se utvrđuju određene dodatne odredbe« brišu se.

Članak 7.

Naslovi iznad članaka i članci 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 22. brišu se.

Članak 8.

Naslovi iznad članaka i članci 31.c, 31.d, 31.e, 31.f, 31.g, 31.h, 31.i, 31.j, 31.k, 31.l, 31.m i 31.n brišu se.

Članak 9.

U članku 31.o stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad poštovanjem prava osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.«.

U stavku 2. riječi: »zajamčenih ovim pododjeljkom« brišu se.

Članak 10.

Naslovi iznad članaka i članci 31.p, 31.r i 31.s brišu se.

Članak 11.

U članku 87. stavku 3. riječi: »ministarstvu nadležnom za poslove civilnoga zračnog prometa ili« brišu se, a riječi: »Agenciji za civilno zrakoplovstvo« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo«.

Članak 12.

U članku 176. stavku 2. riječi: »iz članka 184.d ovoga Zakona« brišu se.

Članak 13.

Članak 184.a mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prijevoznik ili druga pravna osoba:

1) ako uskrati propisana prava i pomoć putnicima u slučaju kašnjenja leta, uskraćivanja ukrcaja ili otkazivanja leta (članak 4. stavak 3., članak 5. stavak 1. točke a, b i c, članak 6. stavak 1., članak 7. stavak 1., članak 8. stavci 1. i 2., članak 9. stavci 1., 2. i 3., članak 10. stavak 2., članak 11. stavci 1. i 2., članak 14. stavci 1., 2. i 3. Uredbe (EZ) 261/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s nadoknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova),

2) ako najkasnije 15 dana od dana utvrđivanja identiteta fizičke osobe s pravom na naknadu štete ne isplati predujam naknade štete (članak 5. stavci 1. i 2. Uredbe Vijeća 2027/97/EZ od 9. listopada 1997. o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreće, koja je izmijenjena Uredbom 889/2002/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća),

3) ako prilikom prodaje usluga zračnog prijevoza ne osigura da su sažeci glavnih odredaba koje uređuju njegovu odgovornost prema putnicima i njihovoj prtljazi, uključujući rokove za podnošenje tužbe za naknadu štete i mogućnost davanja posebne izjave o prtljazi, dostupni putnicima (članak 6. Uredbe Vijeća 2027/97/EZ od 9. listopada 1997. o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreće, koja je izmijenjena Uredbom 889/2002/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća),

4) ako uskrati propisana prava i pomoć osobama s invaliditetom ili osobama smanjene pokretljivosti (članak 3., članak 4. stavci 3. i 4., članak 6. stavci 1., 2., 3. i 4. i članak 10. Uredbe (EZ) 1107/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba prijevoznika ili druge pravne osobe, novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i druga fizička osoba novčanom kaznom od 3. 000,00 do 15.000,00 kuna.«.

Članak 14.

U članku 184.b stavku 1. riječi: »članak 31.f stavak 1., članak 31.r« zamjenjuju se riječima: »članak 5. stavci 1. i 2., članak 7. stavci 1., 2., 3., 5. i 6., članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) 1107/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću«.

Članak 15.

Članak 184.d mijenja se i glasi:

»Ovaj Zakon usklađen je s Konvencijom o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz (Montrealska konvencija) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 1/08.).«.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/170

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.