Zakonn o izmjenama i dopuni Zakona o sportu

NN 94/2013 (22.7.2013.), Zakonn o izmjenama i dopuni Zakona o sportu

HRVATSKI SABOR

2129

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPORTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sportu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/200

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPORTU

Članak 1.

U Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 124/10., 124/11. i 86/12.) u članku 46. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U skupštini i izvršnom tijelu sportskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju:

– članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

– članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

– menadžeri u sportu i osobe iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, kao i osobe koje su to bile posljednjih godinu dana,

– osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,

– osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,

– osobe koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu članka 34. stavka 3. ovoga Zakona,

– osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno članku 12. stavku 2. ovoga Zakona ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta.«.

Članak 2.

U članku 47. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U skupštini i izvršnom tijelu nacionalnog sportskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju osobe iz članka 46. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 74. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Financiranje profesionalnog sporta od strane Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba sukladno odredbama ovoga Zakona, ako ima učinak na trgovinu između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, moguće je ako je sukladno propisima o državnim potporama (članak 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije).«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 81.a mijenja se i glasi:

»Državna priznanja osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama«.

Članak 81.a mijenja se i glasi:

»(1) Sportaš koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama, kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske, ostvaruje na vlastiti zahtjev pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu ako ima ispunjene sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo,

– prebivalište u Republici Hrvatskoj,

– navršenih 45 godina života,

– nije pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora za počinjeno kazneno djelo.

(2) Iznos trajne novčane mjesečne naknade sportašu iz stavka 1. ovoga članka u neto iznosu iznosi:

– 100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku za osvojenu zlatnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih;

– 80% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku za osvojenu srebrnu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu zlatnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama;

– 60% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku za osvojenu brončanu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te za osvojenu srebrnu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama;

– 40% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku za osvojenu brončanu medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.

(3) O priznanju i gubitku prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu sportašu odlučuje ministarstvo rješenjem.

(4) Protiv rješenja ministarstva iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Trajna novčana mjesečna naknada koju ostvaruje sportaš iz stavka 1. ovoga članka je doživotna, ne može biti predmet nasljeđivanja, a gubi se ako sportaš više ne ispunjava sve uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka.

(6) Sportaš iz stavka 1. ovoga članka podnosi ministarstvu zahtjev za ostvarivanje prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, a uz zahtjev se obvezno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta.

(7) Sportaš koji nakon što mu je rješenjem ministarstva priznato pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, prestane ispunjavati neki od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je u roku od 15 dana od dana prestanka ispunjavanja uvjeta, obavijestiti ministarstvo o nastaloj promjeni.

(8) Ministarstvo jednom godišnje provodi kontrolu ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovoga članka za sve sportaše kojima je rješenjem ministarstva priznato pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu.

(9) Radi kontrole ispunjenosti uvjeta iz stavka 8. ovoga članka, sportaši koji ostvaruju pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu obvezni su na zahtjev ministarstva dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Sportaš koji je osvojio više medalja, a koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, može ostvariti pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu samo u iznosu za osvojenu jednu medalju, pri čemu je mjerodavan iznos naknade koji ostvaruje za najvišu medalju.

(11) Pitanja vezana za dodjeljivanje trajnih novčanih naknada detaljnije uređuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(12) Sredstva za isplate trajnih novčanih mjesečnih naknada sportašima iz ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(13) Obvezu javnih davanja na neto iznose naknada iz stavka 2. ovoga članka podmiruje isplatitelj na način i u slučaju kada je isto propisano posebnim propisima.«.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 4. stavka 11. ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/53

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.