Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NN 94/2013 (22.7.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

HRVATSKI SABOR

2131

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/202

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12. i 86/12.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 2008/115/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupanjima država članica u vezi s vraćanjem osoba trećih zemalja čiji je boravak nezakonit (SL L 348, 24. 12. 2008.),

– Direktiva 77/486/EEZ Vijeća od 25. srpnja 1977. o obrazovanju djece radnika migranata (SL 31977L0486, 25. 7. 1977.).«.

Članak 2.

U članku 26. stavku 2. iza riječi: »predmetima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim temama i/ili modulima,«.

U stavku 3. iza riječi: »Nacionalni kurikulum« dodaju se riječi: »u cjelini i/ili njegove pojedine sastavnice«.

Članak 3.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »predmete,« dodaju se riječi: »međupredmetne i/ili interdisciplinarne sadržaje i/ili module,«, a iza riječi: »nastavnih sati« stavlja se zarez, a riječi: »po predmetima i ukupni tjedni i« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »učiteljskom vijeću« dodaju se riječi: »ili nastavničkom vijeću«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Međupredmetni i/ili interdisciplinarni sadržaji i/ili moduli mogu se ostvarivati u svim nastavnim predmetima i programima u koje je učenik uključen, a mogu se ostvarivati i kao posebni programi ili predmeti koje donosi ministar, ali uz obvezu propisivanja načina njihovog provođenja.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »izborne predmete« dodaju se riječi: »te međupredmetne i/ili interdisciplinarne sadržaje i/ili module«.

U dosadašnjim stavcima 5. i 6. koji postaju stavci 6. i 7. iza riječi: »fakultativni dio« dodaju se riječi: »te međupredmetne i/ili interdisciplinarne sadržaje i/ili module«.

Dosadašnji stavci 7. do 10. postaju stavci 8. do 11.

Dosadašnji stavak 11. koji postaje stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Nastavne planove i programe obveznih, izbornih i programa međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih sadržaja i/ili modula iz ovoga članka donosi ministar odlukom, a fakultativni dio srednja škola.«.

Članak 4.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Školska ustanova može provoditi eksperimentalni program kojim se provjerava vrijednost novih obrazovnih sadržaja i/ili oblika i metoda rada i/ili nove nastavne opreme.

(2) Eksperimentalni program sadrži:

– ciljeve, zadaće, obrazovne rezultate, sadržaj,

– mjesto i način izvođenja,

– vrijeme potrebno za realizaciju programa,

– prostorne, kadrovske i druge uvjete,

– način stručnog praćenja i vrednovanja programa,

– financijska sredstva potrebna za realizaciju programa.

(3) Eksperimentalni program može predložiti školska ustanova, agencija nadležna za obrazovanje ili druga institucija iz sustava odgoja i obrazovanja.

(4) Uz zahtjev za izvođenje eksperimentalnog programa potrebno je priložiti dokaze o osiguranim uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Za provođenje eksperimentalnog programa može se odobriti i korištenje odgovarajućih udžbenika ili odstupanje od redovnoga nastavnog plana i programa te organizacije rada, ako to zahtijeva eksperimentalni program.

(6) Provođenje eksperimentalnog programa Ministarstvo će odobriti rješenjem. Protiv rješenja Ministarstva kojim se odlučuje o zahtjevu za provođenje eksperimentalnog programa žalba nije dopuštena, ali se može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(7) Za provedbu eksperimentalnog programa može se objaviti javni poziv ili natječaj za školske ustanove temeljem kojeg se odabiru one koje će sudjelovati u provedbi istoga.

(8) Uz prijavu za javni poziv ili natječaj iz stavka 7. ovoga članka potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za provođenje eksperimentalnog programa utvrđenih javnim pozivom ili natječajem.«.

Članak 5.

U članku 37. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Načine, uvjete, mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika i davatelja usluga vezanih uz aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 6.

U članku 46. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Strancima koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj omogućit će se pohađanje nastave u osnovnom obrazovanju ako:

– su smješteni u prihvatnom centru za strance,

– im je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili

– im je određen rok za povratak, tijekom trajanja roka.«.

Članak 7.

U članku 106. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »u stavku 1.« dodaju se riječi: »i stavku 2.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i stavka 2.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i stavka 2.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 8.

Naziv poglavlja XIX. mijenja se i glasi: »XIX. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 9.

U članku 151. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »s odredbama« dodaju se riječi: »članka 28.«.

U podstavku 2. iza riječi: »zakonu« dodaju se riječi: »(članak 56.)«.

U podstavku 3. dodaju se riječi: »protivno odredbama članka 92. stavka 1. ovoga Zakona«.

U podstavku 4. riječ: »dobit« zamjenjuje se riječju: »prihod«, a iza riječi: »djelatnosti« dodaju se riječi: »(članak 145.)«.

U podstavku 5. iza riječi: »odredbama« dodaju se riječi: »članka 107. stavaka 1. do 4. i članka 127. stavaka 1. i 2.«.

U podstavku 6. riječi: »ovim Zakonom« zamjenjuju se riječima: »odredbama članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. i članka 140. stavka 1. ovoga Zakona«.

U podstavku 7. iza riječi: »obrazovanja« dodaju se riječi: »protivno odredbi članka 59. ovoga Zakona«.

U podstavku 10. iza riječi: »članka 139.« dodaju se riječi: »stavka 3.«

Članak 10.

U članku 152. iza riječi: »osnovne škole« dodaju se riječi: »koji ne upiše dijete u osnovnu školu sukladno članku 19. ovoga Zakona, odnosno koji se ne brine o redovitom pohađanju obveznog dijela programa kao i ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen, odnosno«.

Članak 11.

Pravilnik iz članka 5. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/172

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.