Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

NN 94/2013 (22.7.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

HRVATSKI SABOR

2133

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/204

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09. i 84/11.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 2010/13/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o usklađivanju određenih odredbi propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama glede pružanja audio-vizualnih medijskih usluga (SL L 95, 15. 4. 2010.)

– Ispravak Direktive 2010/13/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o usklađivanju određenih odredbi propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama glede pružanja audiovizualnih medijskih usluga (SL L 95, 15. 4. 2010.) (SL L 263, 6. 10. 2010.)

– Direktiva 2007/65/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredbi propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama glede obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja (SL L 332, 18. 12. 2007.)

– Direktiva 2006/114/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i usporednom oglašavanju (kodificirana verzija) (SL L 376, 27. 12. 2006.);

– Direktiva 98/84/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 1998. o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup (SL L 320, 28. 11. 1998.)

– Direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća, 97/36/EZ, od 30. lipnja 1997. o izmjeni Direktive Vijeća o usklađivanju određenih odredbi propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama glede obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja (SL L 202, 30. 7. 1997.)

– Direktiva Vijeća 89/552/EEZ od 3. listopada 1989. o usklađivanju određenih odredbi propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama glede obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja (SL L 298, 17. 10. 1989.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. elektroničke publikacije: urednički oblikovani programski sadržaji koji se objavljuju dnevno ili periodično putem interneta od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja.«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. audiovizualni program: niz pokretnih slika sa ili bez zvuka koji tvori pojedinačnu stavku u rasporedu ili katalogu koji je izradio pružatelj medijskih usluga i čiji je oblik i sadržaj usporediv s oblikom i sadržajem televizijskog emitiranja. Primjeri programa uključuju cjelovečernje igrane filmove, sportske događaje, situacijske komedije, dokumentarne filmove, dječje programe i izvorne drame.«.

U točki 8. riječi: »su oni organizirani« zamjenjuju se riječima: »je ona organizirana«.

U točki 11. riječ: »osigurava« zamjenjuje se riječju: »pruža«.

U točki 12. riječ: »osigurava« zamjenjuje se riječju: »pruža«.

U točki 14. riječ: »imidža« zamjenjuje se riječju: »ugleda«, a riječ: »aktivnošću« zamjenjuje se riječju: »djelatnošću«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. oglašavanje: svaki oblik oglasa emitiran u zamjenu za plaćanje ili za sličnu naknadu ili emitiranje u svrhu samopromidžbe od strane javnog ili privatnog poduzeća ili fizičke osobe u vezi s trgovinom, poslovanjem, obrtništvom ili strukom kako bi se promicala nabava roba ili usluga, uključujući nepokretnu imovinu, prava i obveze, u zamjenu za plaćanje.«.

Točka 16. mijenja se i glasi:

»16. prikrivena audiovizualna komercijalna komunikacija: predstavljanje robe, usluga, naziva, zaštitnog znaka ili djelatnosti proizvođača roba ili pružatelja usluga u programima u obliku riječi ili slika kada je namjera pružatelja medijskih usluga da takvo predstavljanje služi za oglašavanje i može zavarati javnost u vezi s njegovom prirodom. Takvo se predstavljanje smatra namjernim posebno ako je izvršeno u zamjenu za plaćanje ili sličnu naknadu.«.

Točka 19. mijenja se i glasi:

»19. sponzorstvo: svaki doprinos javnih ili privatnih poduzeća ili fizičkih osoba, koje nisu uključene u pružanje audiovizualnih medijskih usluga ili proizvodnju audiovizualnih djela, financiranju audiovizualnih medijskih usluga ili programa u svrhu promicanja njihova imena, zaštitnog znaka, ugleda, djelatnosti ili proizvoda.«.

U točki 20. riječ: »objavljuje« zamjenjuje se riječju: »emitira«, a riječ: »uz« zamjenjuje se riječima: »u zamjenu za«.

Točka 21. mijenja se i glasi:

»21. plasman proizvoda: svaki oblik audiovizualne komercijalne komunikacije koja uključuje ili upućuje na proizvod, uslugu ili pripadajući zaštitni znak tako da se isti prikazuje u programu, u zamjenu za plaćanje ili sličnu naknadu.«.

Iza točke 24. dodaje se točka 24.a koja glasi:

»24.a neprofitni proizvođač audiovizualnoga i/ili radijskog programa: proizvođač audiovizualnoga i/ili radijskog programa koji ispunjava uvjete propisane člankom 48. ovoga Zakona.«.

Iza točke 28. dodaje se točka 28.a koja glasi:

»28.a poduzeće: fizička ili pravna osoba koja, bez obzira na pravni status, obavlja gospodarsku djelatnost.«.

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pružatelj elektroničkih publikacija sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može trajno obavljati djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija u Republici Hrvatskoj ako se upiše u sudski ili drugi odgovarajući registar i ima uredništvo u Republici Hrvatskoj.

(3) Pružatelj elektroničkih publikacija sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može obavljati djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi sukladno odredbama Zakona o uslugama.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječi: »su osnovani« zamjenjuju se riječima: »imaju poslovni nastan«.

Stavci 2., 3., 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(2) Kada pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ima sjedište u Republici Hrvatskoj i u njoj se donose uredničke odluke o audiovizualnoj medijskoj usluzi, predmnijeva se da ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

(3) Ako pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ima svoje sjedište u Republici Hrvatskoj, a uredničke odluke o audiovizualnoj medijskoj usluzi donose se u drugoj državi članici Europske unije, odnosno ako on ima svoje sjedište u drugoj državi članici Europske unije, a uredničke odluke o audiovizualnoj medijskoj usluzi se donose u Republici Hrvatskoj, za pružatelja audiovizualnih medijskih usluga predmnijeva se da ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj djeluje znatan dio radne snage uključene u obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga.

(4) Ako u slučaju iz stavka 3. ovoga članka znatan dio radne snage uključene u obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga djeluje u Republici Hrvatskoj i drugoj državi članici Europske unije, predmnijeva se da pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ako u njoj ima svoje sjedište.

(5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovoga članka znatan dio radne snage uključene u obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga ne djeluje niti u Republici Hrvatskoj niti u drugoj državi članici Europske unije, predmnijeva se da pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ako je u njoj započeo svoju djelatnost u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, pod uvjetom da održava stabilnu i učinkovitu povezanost s hrvatskim gospodarstvom.

(6) Kada pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ima svoje sjedište u Republici Hrvatskoj, a odluke o audiovizualnoj medijskoj usluzi se donose u državi koja nije članica Europske unije, ili obrnuto, predmnijeva se da ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da znatan dio radne snage uključene u obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga djeluje u Republici Hrvatskoj.«.

U stavku 7. podstavcima 1. i 2. iza riječi: »satelitsku« dodaje se riječ: »uzlaznu«.

U stavku 8. riječi: »je osnovan« zamjenjuju se riječima: »ima poslovni nastan«.

Članak 5.

U članku 9. podstavku 9. riječ: »športa« zamjenjuje se riječju: »sporta«.

Članak 6.

U članku 11. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– adresi na kojoj pružatelj medijskih usluga ima poslovni nastan,«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 4. podstavku 2. riječi: »etničke pripadnosti,« zamjenjuju se riječima: »etničkog podrijetla,«.

U podstavku 4. riječi: »je iznimno štetno za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima: »uvelike šteti zaštiti okoliša«.

U stavku 6. riječ: »izričito« zamjenjuje se riječju: »posebno«.

U stavku 7. riječi: »medicinske proizvode i pružanje zdravstvenih usluga« zamjenjuju se riječima: »lijekove i liječenje«, a iza riječi: »na« dodaje se riječ: »liječnički«.

U stavku 8. podstavku 3. riječ: »reklamiraju« zamjenjuje se riječju: »oglašavaju«.

U podstavku 4. riječ: »nastavnike« zamjenjuje se riječju: »učitelje«.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– neopravdano pokazivati maloljetnike u opasnim prilikama.«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. podstavku 3. riječ: »ugovora« zamjenjuje se riječju: »sporazuma«.

U podstavku 4. riječ: »logotipom« zamjenjuje se riječima: »znakom tvrtke«.

U stavku 2. riječi: »pravne ili fizičke osobe« zamjenjuje se riječju: »poduzeća«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kad su audiovizualne medijske usluge ili programi sponzorirani od strane poduzeća čije djelatnosti uključuju proizvodnju ili prodaju lijekova i liječenje, može se promicati ime ili ugled tog poduzeća, ali se ne smije promicati određene lijekove ili liječenje dostupne isključivo na liječnički recept.«.

U stavku 4. riječi: »informativni program« zamjenjuju se riječima: »programi o tekućim događajima«.

U stavku 5. riječ: »logotipa« zamjenjuje se riječima: »znaka tvrtke«.

Članak 9.

U članku 18. stavku 2. podstavku 1. riječ: »športskim« zamjenjuje se riječju: »sportskim«.

U stavku 4. podstavku 1. riječi: »kakvim okolnostima« zamjenjuju se riječima: »kojem slučaju«.

U podstavku 5. riječi: »prekida za reklame« zamjenjuju se riječima: »stanke za oglašavanje«.

U stavku 5. riječi: »trgovačko društvo« zamjenjuju se riječju: »poduzeće«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U svakom slučaju audiovizualni programi ne smiju uključivati plasman sljedećih proizvoda:

– duhanskih proizvoda ili cigareta ili plasman proizvoda poduzeća čija je glavna djelatnost proizvodnja ili prodaja cigareta i drugih duhanskih proizvoda, ili

– posebnih lijekova ili liječenja dostupnih samo na liječnički recept.«.

Članak 10.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Audiovizualne medijske usluge na zahtjev koje mogu ozbiljno narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika dostupne su isključivo na način koji osigurava da maloljetnici obično neće čuti ili gledati te audiovizualne medijske usluge na zahtjev.«.

Članak 11.

U članku 22. stavku 3. riječ: »postupak« zamjenjuje se riječju: »način«.

Članak 12.

U članku 26. stavku 2. riječ: »ugroziti« zamjenjuje se riječju: »narušiti«.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »ugroziti« zamjenjuje se riječju »narušiti«, a riječi: »u uobičajenim okolnostima, čuti ili vidjeti« zamjenjuju se riječima: »obično, čuti ili gledati«.

Članak 13.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pojedinačni kratki televizijski oglasi i kratki oglasi za teletrgovinu, osim u prijenosu sportskih događaja, iznimka su.«.

Članak 14.

U članku 31. stavku 3. riječi: »zdravstvenih usluga« zamjenjuju se riječju: »liječenja«.

Članak 15.

U članku 32. stavku 1. riječi: »spotova za oglašavanje i spotova za teletrgovinu« zamjenjuju se riječima: »kratkih televizijskih oglasa i kratkih oglasa za teletrgovinu«.

U stavku 3. riječi: » Promidžbeni spotovi« zamjenjuju se riječima: »Oglašavanje«.

U stavku 4. riječi: »informativnih programa« zamjenjuju se riječju: »vijesti«.

U stavku 6. riječi: »promidžbenim spotovima i/ili spotovima za teletrgovinu« zamjenjuju se riječima: »kratkim televizijskim oglasima i/ili kratkim oglasima za teletrgovinu«.

Članak 16.

U članku 37. stavku 1. riječ: »športske« zamjenjuje se riječju: »sportske«.

Članak 17.

U članku 41. stavku 3. podstavku 1. riječi: »su proizvođači tih djela osnovani« zamjenjuju se riječima: »proizvođači tih djela imaju poslovni nastan«.

U podstavku 2. riječi: »su osnovani« zamjenjuju se riječima: »imaju poslovni nastan«.

U podstavku 3. riječ: »osnovanih« zamjenjuje se riječima: »s poslovnim nastanom«.

U stavku 4. riječ: »osnovanih« zamjenjuje se riječima: »s poslovnim nastanom«.

Članak 18.

U članku 42. stavku 3. riječ: »športskim« zamjenjuje se riječju: »sportskim«.

Članak 19.

U članku 44. stavku 4. riječ: »športskim« zamjenjuje se riječju: »sportskim«.

Članak 20.

U članku 45. stavcima 1. i 2. riječ: »osnovan« zamjenjuje se riječima: »s poslovnim nastanom«, a riječ: »značajnog« zamjenjuje se riječju: »velikog«.

U stavku 4. riječ: »značajnog« zamjenjuje se riječju: »velikog«.

U stavku 5. riječi: »vremenski odmak« zamjenjuju se riječima: »vremensku odgodu«.

U stavku 6. riječi: »informativnog programa« zamjenjuju se riječima: »programa općih vijesti«.

U stavcima 7., 9., 10. i 12. riječ: »značajnog« zamjenjuje se riječju: »velikog«.

Članak 21.

U naslovu iznad članka 46. riječ: »značajne« zamjenjuje se riječju: »velike«.

U članku 46. stavcima 1. i 2. riječ: »značajne« zamjenjuje se riječju: »velike«.

U stavku 3. riječi: »Europske zajednice« zamjenjuju se riječima: »Europske unije«.

U stavku 4. riječ: »značajne« zamjenjuje se riječju: »velike«, a riječ: »besplatnog« zamjenjuje se riječju: »slobodnog«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi:

»Neprofitni pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija te neprofitni proizvođači audiovizualnih i/ili radijskih programa«.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Neprofitni pružatelji medijskih usluga mogu biti neprofitni nakladnici televizije i/ili radija te neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članaka 19. i 79. ovoga Zakona. Neprofitni pružatelji medijskih usluga, neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija i neprofitni proizvođači audiovizualnih i/ili radijskih programa mogu biti ustanove, vijeća i udruge nacionalnih manjina, obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove te druge ustanove, vjerske zajednice, studentske udruge, školske udruge, udruge građana te druge nevladine udruge s pravnom osobnošću, kao i neprofitne zadruge posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, stručnih, umjetničkih, kulturnih, vjerskih i drugih potreba javnosti.

(2) Dobit od djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka neprofitni pružatelji medijskih usluga, neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija i neprofitni proizvođači audiovizualnih i/ili radijskih programa smiju koristiti samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti.

(3) Plaće radnika i naknade članovima tijela upravljanja i nadzora neprofitnih pružatelja medijskih usluga, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa ne mogu premašiti iznos dobiven umnoškom najvećega koeficijenta složenosti poslova za radna mjesta I. vrste i osnovice za izračun plaće sukladno zakonu kojim se uređuju plaće u javnim službama i podzakonskom propisu kojim se utvrđuju koeficijenti složenosti poslova za područje kulture.

(4) Status neprofitnoga pružatelja medijskih usluga u skladu s ovim Zakonom odlukom utvrđuje Vijeće za elektroničke medije pri davanju koncesije ili dopuštenja za obavljanje djelatnosti. Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji ili dopuštenja za obavljanje djelatnosti ne može se mijenjati status neprofitnoga pružatelja medijskih usluga.

(5) Neprofitne pružatelje elektroničkih publikacija i neprofitne proizvođače audiovizualnoga i/ili radijskog programa Vijeće za elektroničke medije na njihov zahtjev upisuje u Upisnik iz članka 75. stavka 6. ovoga Zakona. Neprofitni pružatelj elektroničkih publikacija, odnosno neprofitni proizvođač audiovizualnoga i/ili radijskog programa ne može se brisati iz Upisnika dok se ne opravdaju dodijeljena sredstva iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, odnosno ne izvrši povrat dodijeljenih sredstava sukladno odluci Vijeća za elektroničke medije.

(6) Detaljne kriterije upisa u Upisnik neprofitnoga pružatelja elektroničkih publikacija te neprofitnoga proizvođača audiovizualnoga i/ili radijskog programa u skladu s ovim Zakonom utvrđuje Vijeće za elektroničke medije pravilnikom iz članka 75. stavka 6. ovoga Zakona.

(7) Neprofitni pružatelj medijskih usluga može objavljivati promidžbene poruke u trajanju do tri minute u jednome satu.

(8) Na neprofitne pružatelje elektroničkih publikacija na odgovarajući se način primjenjuju i odredbe članaka 16. do 18. i 29. do 32., te članka 35. ovoga Zakona.«.

Članak 23.

Iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi:

»Članak 50.a

Ne dovodeći u pitanje provedbu odredbe članka 77. ovoga Zakona, nije dopušteno ograničavati pružanje zaštićenih usluga, ili pratećih usluga, koje potječu iz druge države članice Europske unije te ograničavati slobodu prometa sredstava uvjetovanoga pristupa.«.

Članak 24.

Iza članka 51. dodaje se članak 51.a koji glasi:

»Članak 51.a

Nadzor nad provedbom odredbi članka 50. ovoga Zakona, pored Vijeća za elektroničke medije, provode u okviru svojega djelokruga gospodarski inspektori Državnog inspektorata i inspektori elektroničkih komunikacija Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.«.

Članak 25.

U članku 54. u uvodnoj rečenici iza riječi: »u području medija« dodaju se riječi: »u smislu ovoga Zakona«.

Članak 26.

U članku 56. stavku 1. riječi: »na temelju raspisanoga javnog natječaja za davanje« zamjenjuju se riječima: »u provedenom postupku davanja«.

U stavku 2. riječi: »raspisani javni natječaj za davanje« zamjenjuju se riječima: »objavljenu obavijest o namjeri davanja«.

Članak 27.

U članku 58. stavku 1. riječi: »javnom natječaju za davanje« zamjenjuju se riječima: »postupku davanja«.

Članak 28.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstvima Fonda poticat će se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. ovoga Zakona, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa, koji su od javnog interesa i osobito su važni za:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje,

– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,

– razvoj odgoja i obrazovanja,

– razvoj znanosti,

– razvoj umjetnosti,

– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika,

– poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija,

– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga poretka,

– poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji,

– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti,

– podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom,

– povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata,

– razvoj i poticanje programa medijske pismenosti,

– zaštitu okoliša,

– promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

(2) Sredstvima Fonda poticat će se i zapošljavanje visokoobrazovanih stručnih radnika u nakladnicima televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnim nakladnicima televizije i/ili radija, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz članaka 19. i 79. ovoga Zakona, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija te neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i/ili radijskih programa koje je izravno povezano s proizvodnjom programa i sadržaja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Kriteriji za dodjelu sredstava Fonda su:

– značenje audiovizualnog i/ili radijskog programa, odnosno sadržaja elektroničke publikacije za ostvarivanje ciljeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka,

– kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog audiovizualnog i/ili radijskog programa, odnosno sadržaja elektroničke publikacije,

– interes za opći, odnosno lokalni ili regionalni kulturni razvitak,

– dostupnost programa i sadržaja osobama s invaliditetom,

– drugi kriteriji koje utvrdi Vijeće za elektroničke medije pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka, u skladu s člankom 10. ovoga Zakona.

(4) Sredstva Fonda ne mogu se dodjeljivati nakladnicima televizije i/ili radija, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz članaka 19. i 79. ovoga Zakona te neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija kojima je Vijeće za elektroničke medije izreklo opomenu u prethodnih 12 mjeseci i/ili onima koji su u prethodnih 12 mjeseci prekršajno kažnjeni na temelju pravomoćne sudske odluke zbog kršenja odredbi ovoga Zakona, kao ni onima koji nemaju status medija.

(5) Na temelju kriterija iz stavka 3. ovoga članka Vijeće za elektroničke medije pravilnikom, uz prethodno mišljenje nadležnoga ministarstva, propisuje način i postupak provedbe javnoga natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa te sadržaja elektroničkih publikacija iz sredstava Fonda, omjere raspoređivanja sredstava Fonda između pojedinih vrsta korisnika sredstava iz stavka 1. ovoga članka, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programa i sadržaja za koje su dodijeljena. Popis korisnika sredstava, programa i sadržaja za koje su sredstva dodijeljena i izvješća o njihovu ostvarenju objavljuju se na mrežnoj stranici Vijeća za elektroničke medije.

(6) Odluku o dodjeli sredstava Fonda donosi Vijeće za elektroničke medije.

(7) Vijeće za elektroničke medije ovlašteno je angažirati stručne vrednovatelje radi pomoći prilikom ocjenjivanja prijava na javni natječaj za raspodjelu sredstava Fonda. Za stručne vrednovatelje mogu se angažirati osobe iz reda javnih djelatnika koje su medijski stručnjaci i stručnjaci za audiovizualne djelatnosti, ugledni intelektualci, priznati umjetnici i ostali javni djelatnici koji su se istaknuli zalaganjem za razvitak civilnoga društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanja. Djelokrug i način rada stručnih vrednovatelja propisuje Vijeće za elektroničke medije pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 29.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Protiv odluka Vijeća žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 30.

U članku 73. stavku 1. riječi: »raspisuje javni natječaj za davanje« zamjenjuju se riječima: »objavljuje obavijest o namjeri davanja«.

U stavku 2. riječi: »Javni natječaj« zamjenjuju se riječju: »Obavijest«, a riječ: »raspisuje« zamjenjuje se riječju: »objavljuje«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Postupak davanja koncesije i sadržaj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vijeće pravilnikom.«.

U stavku 5. riječi: »javni natječaj« zamjenjuju se riječima: »temelju obavijesti«, a riječ: »natječajem« zamjenjuje se riječju: »obaviješću«.

U stavku 6. riječi: »odabiru najpovoljnijeg ponuditelja« zamjenjuju se riječima: »davanju koncesije«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Odluku o davanju koncesije donosi Vijeće nakon provedenog postupka nadmetanja iz stavka 1. ovoga članka i provedenog postupka utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Odluka iz stavka 7. ovoga članka mora sadržavati:

– naziv davatelja koncesije,

– broj odluke i datum donošenja odluke,

– naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,

– osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,

– obvezu koncesionara da najkasnije do polovice roka na koji mu je dana koncesija započne s radom na svim dodijeljenim radijskim frekvencijama,

– vrstu i predmet koncesije,

– prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

– rok na koji se daje koncesija,

– posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj,

– iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

– rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije, te posljedice nepoštivanja roka za potpisivanje ugovora o koncesiji,

– obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

– uputu o pravnom lijeku,

– potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom ponudom te odredbama ovoga Zakona, Zakona o koncesijama i pravilnika iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 31.

U članku 74. stavku 1. riječi: »odabiru najpovoljnijeg ponuditelja« zamjenjuju se riječima: »davanju koncesije«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na temelju odluke o davanju koncesije Vijeće potpisuje s najpovoljnijim ponuditeljem ugovor o koncesiji.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako u roku utvrđenom u odluci iz stavka 2. ovoga članka najpovoljniji ponuditelj ne potpiše ugovor o koncesiji koji je sastavljen u pisanom obliku u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, svim podacima iz obavijesti o namjeri davanja koncesije, odabranom ponudom te odlukom o davanju koncesije, Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a ponuditelj nema pravo na naknadu štete.«.

Članak 32.

U članku 75. stavku 5. riječi: »natječajnu dokumentaciju« zamjenjuju se riječima: »dokumentaciju za nadmetanje«, a riječi: »za javni natječaj« zamjenjuju se riječima: »podnesenu na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije«.

Članak 33.

U članku 76. stavku 3. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječima: »dostave pružatelju medijskih usluga«.

Članak 34.

U članku 77. stavku 2. podstavku 1. riječi: »otvoreno, ozbiljno ili teško« zamjenjuju se riječima: »očito, ozbiljno i teško«.

U podstavku 3. riječ: »utvrđenim« zamjenjuje se riječju: »navodnim«.

U stavku 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– mjere su potrebne zbog jednog od sljedećih razloga: javne politike, posebno sprečavanja, istrage, otkrivanja i progona kaznenih djela, uključujući zaštitu maloljetnika i borbu protiv svakog raspirivanja mržnje na temelju rase, spola, vjere ili nacionalnosti te povrede ljudskog dostojanstva pojedinca; zaštite javnog zdravlja; javne sigurnosti, uključujući zaštitu nacionalne sigurnosti i obrane; te zaštitu potrošača uključujući ulagače,«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– mjere se poduzimaju protiv audiovizualne medijske usluge na zahtjev koja dovodi u pitanje ciljeve iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka ili predstavlja ozbiljan ili znatan rizik da će ti ciljevi biti dovedeni u pitanje,«.

U podstavku 4. riječ: »kriminalističke« zamjenjuje se riječju: »kaznene«.

Članak 35.

U članku 78. stavku 1. riječi: »raspisivanje javnog natječaja« zamjenjuju se riječima: »objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije«.

Članak 36.

U članku 82. stavku 1. točki 1. iza riječi: »audiovizualnih medijskih usluga« dodaju se riječi: »odnosno pružanja usluga elektroničkih publikacija«, a iza riječi: »pružatelj medijskih usluga« dodaju se riječi: »odnosno pružatelj elektroničkih publikacija«.

U točki 2. iza riječi: »članka 12.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

U točki 4. iza riječi: »članku 16.« dodaju se riječi: »stavcima 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.«.

U točki 7. iza riječi: »članka 19.« dodaju se riječi: »stavku 1.«.

U točki 9. riječi: »naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju« zamjenjuju se riječima: »narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj«.

U točki 12. iza riječi. »članka 26.« dodaju se riječi: »stavaka 1., 2. i 3.«.

U točki 21. iza riječi: »članka 42.« dodaju se riječi: »stavaka 1. i 2.«.

U točki 22. iza riječi: »članka 44.« dodaju se riječi: »stavaka 1., 2. i 3.«.

U točki 26. riječ: »značajan« zamjenjuje se riječima: »od velike važnosti«.

Članak 37.

U članku 83. stavku 1. točki 2. iza riječi: »članka 17.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

U točki 4. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. sudjeluje u postupku davanja koncesije suprotno odredbi članka 58. stavka 1. ovoga Zakona,«.

Članak 38.

U članku 89. stavku 1. riječi: »članak 49. i 50. Ugovora o osnivanju Europske zajednice« zamjenjuju se riječima: »članci 56. i 57. Ugovora o funkcioniranju Europske unije«.

U stavku 2. riječi: »članak 43. do 58. Ugovora o osnivanju Europske zajednice« zamjenjuju se riječima: »članci 49. do 55. Ugovora o funkcioniranju Europske unije«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 39.

Vijeće za elektroničke medije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će propise na temelju ovlasti utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 40.

Iznimno od odredbe članka 28. ovoga Zakona, do donošenja odluke tijela nadležnoga za zaštitu tržišnoga natjecanja, odnosno Europske komisije, kojom se odobrava program državne potpore utvrđen prema odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 28. ovoga Zakona, na dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija nakladnicima televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini i neprofitnim nakladnicima televizije i /ili radija primjenjivat će se odredbe članaka 48. i 64. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09. i 84/11.) i Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine«, br. 51/12. i 79/12.) te prema njima odobreni program državne potpore.

Za neprofitne pružatelje medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti, neprofitne pružatelje elektroničkih publikacija i neprofitne proizvođače audiovizualnih i/ili radijskih programa iz članka 28. ovoga Zakona izdvojit će se u 2013. godini 3% sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, a u 2014. godini sredstva Fonda u iznosu utvrđenom pravilnikom iz članka 28. ovoga Zakona koja će se ovim korisnicima dodjeljivati kao potpore male vrijednosti prema odredbama ovoga Zakona, do primjene novog programa državne potpore iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 41.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/12-01/04

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.