Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

NN 94/2013 (22.7.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

HRVATSKI SABOR

2134

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/205

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 125/08., 55/09. – ispravak i 119/09.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva Europske unije:

– Direktiva 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda (SL L 194, 18.7.2001.).«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »Zabranjena je izravna i neizravna promidžba duhanskih proizvoda.« dodaju se riječi: »Pod izravnom promidžbom duhanskih proizvoda smatra se i izlaganje pojedinačnih pakiranja cigareta i ostalih duhanskih proizvoda na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, bilo koje vrste, gdje se prodaju duhanski proizvodi.«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 8. riječi: »Pod automatskim napravama ne podrazumijevaju se elektronički kiosci za prodaju duhanskih i drugih proizvoda uz elektroničku autorizaciju i identifikaciju kupca.« brišu se.

Članak 4.

U članku 26. na kraju stavka 3. dodaju se riječi: »Usmeno rješenje dostavit će se pravnoj ili fizičkoj osobi u pisanom obliku najkasnije osam dana od dana donošenja rješenja.«.

Članak 5.

Naziv glave VI. KAZNENE ODREDBE mijenja se i glasi: »VI. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 6.

U članku 27. na kraju točke 12. briše se zarez te se dodaju riječi: »(članak 8. stavak 2.),«.

Članak 7.

U članku 29. točki 1. riječi: »(članak 9. stavak 2.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 9. stavak 3.)«.

Članak 8.

Gospodarski subjekti koji se bave trgovinom duhanskih proizvoda na malo i upravljanjem elektroničkim kioscima obvezni su svoj rad i poslovanje uskladiti s odredbama članaka 2. i 3. ovoga Zakona u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/175

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.