Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i drge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

NN 94/2013 (22.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i drge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

MINISTARSTVO TURIZMA

2136

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/06., 43/09., 88/10. i 50/12.), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI DRUGIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 49/08. i 45/09.),

U članku 2. stavak 3. briše se, a umjesto njega dolazi novi stavak 3. koji glasi: »Postojećim objektom smatrat će se i objekt koji ima akt o legalizaciji nezakonito izgrađene zgrade.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: »Objekt kojeg čine pokretni objekti pretvoreni u hostel (željeznička kola za spavanje, brodovi s kabinama za spavanje i slično) smatrat će se postojećim objektom.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

U članak 5. točki 4. mijenjaju se minimalni uvjeti za vrste objekata utvrđeni u prilogu Pravilnika i to:

– minimalni uvjeti u Prilogu IX. – MINIMALNI UVJETI ZA VRSTE: PRENOĆIŠTE, UČENIČKI ILI STUDENTSKI DOM, ODMARALIŠTE ZA DJECU, HOSTEL, LOVAČKI DOM, PLANINARSKI DOM,

tako da glase sukladno istoimenom Prilogu u privitku ovog Pravilnika.

Članak 3.

U članku 12. stavak 3. briše se, a umjesto njega dolazi novi stavak 3. koji glasi: »Smještajne jedinice u Hostelu kojeg čine pokretni objekti pretvoreni u hostel (željeznička kola za spavanje, brodovi s kabinama za spavanje i slično) mogu biti kabine.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka u Hostelu mogu biti smješteni i u objektu koji se nalazi u neposrednoj blizini i izvan objekta u kojem se nalaze smještajne jedinice.«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: »jedinice« dodaju se riječi: »za osobe s invaliditetom«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 2. točki 2. na kraju rečenice briše se točka i stavlja zarez te dodaje nova točka 3. koja glasi: »Kabina – prema zatečenom stanju broja kreveta u odnosu na pokretni objekt.«.

Dosadašnji stavak 3. briše se, a umjesto njega dolazi novi stavak 3. koji glasi: »Kreveti u smještajnoj jedinici mogu biti i jedan iznad drugoga – kreveti na kat. Uz krevet na katu, osim u kabini, obvezno se nalaze na odgovarajući način postavljeni propisani elementi. Kreveti na katu kao i ostali kreveti, osim onih u kabini, moraju isto zadovoljiti propisanu površinu za krevet.«.

Članak 6.

U članku 30. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, objekt koji ima smještajne jedinice kabine, svi sanitarni elementi mogu se nalaziti prema zatečenom stanju rasporeda u odnosu na pokretni objekt (svi u jednoj prostoriji, u više prostorija i slično – isto kao kod pokretnog objekta).

(6) Objekt koji ima sve smještajne jedinice kabine propisani broj sanitarnih elemenata može odstupati za najviše 25%.« po svakom elementu.

Članak 7.

U članku 31. iza stavka 4. dodaju se novi stavak 5. koji glasi: »Objekt koji ima zajednički sanitarni čvor za goste uz smještajne jedinice i/ili zajedničku kompletnu odnosno djelomičnu kupaonicu s zahodskom školjkom i umivaonikom, ne mora imati sanitarni čvor uz zajedničke prostorije (prostor za prijem gosta, boravak, ugostiteljski sadržaji za usluživanje hrane, pića i napitaka i drugo).«.

Članak 8.

U članku 33. stavku 2. iza riječi: »vodom« dodaju se riječi: »ili bezvodni pisoar«.

Članak 9.

U članku 37. riječi: »i propisima koji se primjenjuju na ugostiteljske objekte« brišu se.

Članak 10.

U članku 53. stavku 6. umjesto riječi: »atestiran od akreditiranog laboratorija u pogledu« stavljaju se riječi: »s izjavom o«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/9
Urbroj: 529-03-13-5
Zagreb, 9. srpnja 2013.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.


PRILOG IX.

MINIMALNI UVJETI ZA VRSTE: PRENOĆIŠTE, UČENIČKI ILI STUDENTSKI DOM, ODMARALIŠTE ZA
DJECU, HOSTEL, LOVAČKI DOM, PLANINARSKI DOM tamno polje znači obveznu primjenu

94 22.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i drge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" 94 22.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i drge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"