Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5204/2012 od 10. srpnja 2013.

NN 94/2013 (22.7.2013.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5204/2012 od 10. srpnja 2013.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2137

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Marko Babić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Ivan Matija i Aldo Radolović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju su podnijeli V. R. iz P. i J. R. iz B. L., B. i H., koju zastupa V. R., na sjednici održanoj 10. srpnja 2013. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski građanski sud u Zagrebu dužan je uručiti podnositeljima V. R. i J. R. rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 854/12-2 od 12. prosinca 2012. u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljima ustavne tužbe određuju se primjerene naknade zbog povrede prava zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) i to:

– V. R. iz P., B. v. 67 u iznosu od 15.200,00 kuna i

– J. R. iz B. L., N. K. 41, B. i H. u iznosu od 15.200,00 kuna.

IV. Naknade iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćene iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelji i N. V. su 10. veljače 2011. podnijeli zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Županijskom sudu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud).

Drugostupanjski sud je razdvojio spis u odnosu na N. V., te se je (u odnosu na podnositelje) rješenjem broj: Gzp-197/11-6 od 15. svibnja 2012. oglasio nenadležnim i predmet ustupio »nadležnom Ustavnom sudu Republike Hrvatske« na daljnji postupak.

Naime, u trenutku podnošenja zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku predmet se u vezi podnesene revizije nalazio na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud).

Navedeno rješenje drugostupanjskog suda i preslika dijela parničnog spisa zaprimljeni su kod Ustavnog suda 15. listopada 2012.

Zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku smatra se ustavnom tužbom, podnesenom na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), radi duljine parničnog postupka, koji se trenutno vodi povodom revizije pred Vrhovnim sudom pod brojem Rev 854/12.

I. ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud u postupku pokrenutom primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u spis predmeta Općinskog građanskog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) broj: Pn-847/05, utvrdio je pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi prava zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Podnositelji i N. V. (u daljnjem tekstu: tužitelji) podnijeli su 8. veljače 2005. prvostupanjskom sudu tužbu protiv Republike Hrvatske radi naknade štete.

Potom je prvostupanjski sud održao devet (9) ročišta: 10. siječnja 2006., 3. travnja 2006., 24. listopada 2007., 13. ožujka 2009., 16. studenoga 2009., 3. ožujka 2010., 1. prosinca 2010., 10. veljače 2011. i 23. veljače 2011. – na kojem je donio i objavio presudu broj: Pn-847/05.

Protiv navedene presude tužitelji su 15. ožujka 2011. podnijeli žalbu.

Drugostupanjski sud je presudom broj: Gžn-3032/11-2 od 17. siječnja 2012. odbio žalbu tužitelja i potvrdio presudu prvostupanjskog suda od 23. veljače 2011.

Protiv navedene presude drugostupanjskog suda tužitelji su 2. ožujka 2012. podnijeli reviziju.

Vrhovni sud je rješenjem broj: Rev 854/12-2 od 12. prosinca 2012. odbacio reviziju tužitelja.

Do donošenja odluke Ustavnog suda o ovom ustavnosudskom predmetu navedeno rješenje nije uručeno podnositeljima.

II. PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Članak 29. stavak 1. Ustava glasi:

»Članak 29.

Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.

(…)«

Članak 63. Ustavnog zakona glasi:

»Članak 63.

(1) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put, u slučaju kad o pravima i obvezama stranke ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela nije u razumnom roku odlučio sud …

(2) U odluci kojom usvaja ustavnu tužbu zbog nedonošenja akta u razumnom roku iz stavka 1. ovoga članka, Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela podnositelja. Rok za donošenje akta počinje teći idućeg dana od dana objave odluke Ustavnog suda u 'Narodnim novinama'.

(3) U odluci iz stavka 2. ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije odlučio u razumnom roku. Naknada se isplaćuje iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva stranke za njezinu isplatu.«

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Parnični postupak pokrenut je 8. veljače 2005. tužbom tužitelja podnesenom prvostupanjskom sudu, pred kojim je vođen do 23. veljače 2011.

Postupak se povodom žalbe tužitelja vodio pred drugostupanjskim sudom do 17. siječnja 2012.

Povodom revizija tužitelja protiv presude drugostupanjskog suda od 17. siječnja 2012. postupak se vodi pred Vrhovnim sudom pod brojem Rev 854/12.

Vrhovni sud je rješenjem broj: Rev 854/12-2 od 12. prosinca 2012. odbacio reviziju tužitelja.

Navedeno rješenje do dana donošenja odluke Ustavnog suda nije uručeno podnositeljima.

Stoga Ustavni sud utvrđuje da je u konkretnom slučaju parnični postupak do dana donošenja odluke Ustavnog suda trajao ukupno osam (8) godina, pet (5) mjeseci i dva (2) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud utvrdio je da je u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju od radnji koje su relevantne za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama podnositelja prvostupanjski sud održao devet (9) ročišta: 10. siječnja 2006., 3. travnja 2006., 24. listopada 2007., 13. ožujka 2009., 16. studenoga 2009., 3. ožujka 2010., 1. prosinca 2010., 10. veljače 2011. i 23. veljače 2011. – i donio presudu broj: Pn-847/05 od 23. veljače 2011.

Drugostupanjski sud je presudom broj: Gžn-3032/11-2 od 17. siječnja 2012. odbio žalbu tužitelja i potvrdio presudu prvostupanjskog suda od 23. veljače 2011.

Vrhovni sud je rješenjem broj: Rev 854/12-2 od 12. prosinca 2012. odbacio reviziju tužitelja podnesenu protiv presude drugostupanjskog suda od 17. siječnja 2012.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE

(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Ustavni sud ocjenjuje da podnositelji ustavne tužbe svojim ponašanjem nisu pridonijeli duljini postupka.

4.4. SLOŽENOST PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju radi o relativno složenom predmetu, međutim, ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu.

III. OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da je u pravnoj stvari podnositelja ustavne tužbe (u pravno relevantnom razdoblju) parnični postupak ukupno trajao više od osam (8) godina.

Imajući u vidu ukupnu duljinu postupka te da neefikasno postupanje prvostupanjskog suda – pred kojim je postupak trajao šest (6) godina i petnaest (15) dana, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositeljima povrijeđeno pravo na pravično suđenje u dijelu koji se odnosi na razumnu duljinu postupka, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Stoga je, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-5204/2012

Zagreb, 10. srpnja 2013.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

Antun Palarić, v. r.