Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4334/2012 od 10. srpnja 2013.

NN 94/2013 (22.7.2013.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4334/2012 od 10. srpnja 2013.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2138

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Marko Babić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Ivan Matija i Aldo Radolović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula A. K. iz Z., na sjednici održanoj 10. srpnja 2013. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: Kž-762/11 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe, A. K. iz Z., A. S. 10, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) u iznosu od 7.600,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnositeljica je 31. srpnja 2012. podnijela ustavnu tužbu smatrajući da u kaznenom postupku, koji se vodi u povodu žalbe pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) pod brojem: Kž-762/11, nije donesena odluka u razumnom roku čime joj je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.).

I. ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe i uvida u spis Županijskog suda u Splitu broj: K-12/10, utvrdio sljedeće pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

HUS, NHS, MHSJiDS i URSH podnijeli su 21. prosinca 2007. kaznenu prijavu protiv podnositeljice i SSSH.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je 7. kolovoza 2008. podnijelo Istražnom centru Županijskog suda u Splitu istražni zahtjev broj: K-DO-128/07 protiv podnositeljice zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti – zlouporabom položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 4. u svezi stavka 1. i 3. Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj 110/97., 27/98. – ispravak, 129/00., 51/01., 111/03., 105/04., 84/05.-ispravak i 71/06.).

Županijski sud u Splitu, Istražni centar je 16. prosinca 2008. donio rješenje o provođenju istrage broj: Kio-65/08 protiv podnositeljice kao okrivljenice.

Protiv rješenja o istrazi braniteljica podnositeljice je 29. prosinca 2008. podnijela žalbu.

Rješenjem Županijskog suda u Splitu broj: Kv-22/09 od 15. siječnja 2009. odbijena je žalba podnositeljice kao neosnovana.

Rješenjem Županijskog suda u Splitu broj: Kio-65/08 od 3. veljače 2009. određena je privremena mjera osiguranja prema SSSH-u.

Protiv rješenja o određivanju privremene mjere braniteljica podnositeljice je 12. veljače 2009. podnijela žalbu.

Rješenjem Županijskog suda u Splitu broj: Kv-174/09 od 6. ožujka 2009. odbačena je kao nedopuštena žalba podnositeljice.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je 18. siječnja 2010. podiglo optužnicu broj: K-DO-128/07 protiv podnositeljice.

Podnositeljica je 29. siječnja 2010. podnijela prigovor mjesne nenadležnosti uz istodobni prigovor protiv optužnice broj: K-DO-128/07.

Županijski sud u Splitu je rješenjem broj: Kv-70/10 od 11. lipnja 2010. odbio kao neosnovan prigovor podnositeljice.

Županijski sud u Splitu je nalogom broj: K-12/10 od 20. rujna 2010. odredio glavnu raspravu za dan 3. studenoga 2010. uz pozivanje četiri svjedoka.

Glavna rasprava održana je 3. studenoga 2010. na kojoj je proveden dokaz saslušanja svjedoka.

Nakon toga glavna rasprava održana je 13. prosinca 2010. na kojoj je proveden dokaz saslušanja jednog svjedoka, a na glavnoj raspravi održanoj 14. veljače 2011. proveden je dokaz saslušanja jednog svjedoka te je punomoćnik oštećenika postavio imovinskopravni zahtjev.

Iduća glavna rasprava održana je 30. ožujka 2011. na kojoj je proveden dokaz saslušanja dva svjedoka, te je određeno da će se svjedokinja K. A. J. ispitati izvanraspravno kod Županijskog suda u Zagrebu.

Svjedokinja K. A. J. ispitana je 15. travnja 2011. izvanraspravno kod Županijskog suda u Zagrebu.

Nakon toga glavna rasprava održana je 24. svibnja 2011. na kojoj je podnositeljica iznijela svoju obranu te je dovršen dokazni postupak.

Presuda Županijskog suda u Splitu broj K-12/10 kojom je podnositeljica proglašena krivom objavljena je 25. svibnja 2011.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu uložilo je žalbu 18. kolovoza 2011.

Podnositeljica je po branitelju 2. rujna 2011. uložila žalbu.

Spis se povodom žalbe nalazi na Vrhovnom sudu te još nije riješen.

II. PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u članku 29. stavku 1. Ustava.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedeće navedenim utvrđenjima.

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je 7. kolovoza 2008. podnijelo zahtjev za provođenje istrage protiv podnositeljice.

Ustavna tužba podnesena je 31. srpnja 2012., a do tog dana kazneni postupak nije bio okončan, već se u povodu žalbi nalazio pred Vrhovnim sudom.

U konkretnom slučaju pravno relevantno razdoblje, koje ovaj sud razmatra, računa se od 7. kolovoza 2008. kada je podnijet istražni zahtjev protiv podnositeljice, a završava danom donošenja ustavnosudske odluke u ovom predmetu, a do tog dana postupak je trajao četiri (4) godine, jedanaest (11) mjeseci i tri (3) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se najprije vodio pred Županijskim sudom u Splitu koji je od radnji relevantnih za odlučivanje o sumnji odnosno optužbi zbog kažnjivog djela proveo istragu, zatim glavnu raspravu te je presudom od 25. svibnja 2011. odlučio o krivnji podnositeljice.

U povodu žalbi podnositeljice i Županijskog državnog odvjetništva u Splitu izjavljenih protiv prvostupanjske presude suda od 25. svibnja 2011., predmet je 14. rujna 2011. otpremljen Vrhovnom sudu na odlučivanje.

U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi spis se nalazi na Vrhovnom sudu te još nije riješen.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE

(OPTUŽENICE U KAZNENOM POSTUPKU)

Ustavni sud ocjenjuje da podnositeljica, kao optuženica, nije pridonijela duljini trajanja postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud ocjenjuje da se radi o složenijem predmetu.

III. OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak u pravno relevantnom razdoblju vodio u trajanju više od četiri (4) godine. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, te okolnost da postupak još uvijek nije okončan, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositeljice da neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Stoga je na temelju članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona donesena odluka kao u točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Predsjednik Vrhovnog suda dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

8. Odluka o objavi (točka V. izreke ove odluke) temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-4334/2012

Zagreb, 10. srpnja 2013.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

Antun Palarić, v. r.