Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 96/2013 (24.7.2013.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2141

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi sa člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013 i 52/2013), iza članka 7.c dodaje se članak 7.d koji glasi:

»Članak 7.d

Posebni nazivi radnih mjesta u Direkciji za korištenje službenih zrakoplova su:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj Odjela održavanja zrakoplova i

kontinuirane plovidbenosti             1,764

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij zrakoplovne, strojarske ili elektrotehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj Odjela letačkih operacija

voditelj Odjela zemaljskih operacija, navigacije

i administrativnih poslova             1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine zrakoplovne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. inženjer navigacijske pripreme leta     1,310

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij zrakoplovne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. savjetnik ravnatelja za školovanje letačkog osoblja

savjetnik ravnatelja za upravljanje sustavom sigurnosti operacija i upravljanje sustavom kvalitete

kapetan zrakoplova

kapetan zrakoplova – instruktor na zrakoplovu

kapetan zrakoplova – instruktor zaštite zrakoplova i članova posade      1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine zrakoplovne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. prvi časnik zrakoplova – kopilot      1,164

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine zrakoplovne struke, najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. član kabinske posade zrakoplova

član kabinske posade zrakoplova – instruktor      1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema zrakoplovnog, društvenog, tehničkog smjera ili gimnazija, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. koordinator održavanja – vodeći ovlašteni tehničar     1,067

Stručni uvjeti za točku 2.: srednja stručna sprema zrakoplovno--tehničkog ili tehničkog smjera, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

3. ovlašteni tehničar održavanja zrakoplova     1,067

Stručni uvjeti za točku 3.: srednja stručna sprema zrakoplovno--tehničkog ili tehničkog smjera, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema prema posebnim propisima.

4. tehničar održavanja zrakoplova     1,067

Stručni uvjeti za točku 4.: srednja stručna sprema zrakoplovno--tehničkog ili tehničkog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Za imenovanje na radno mjesto ravnatelja i zamjenika ravnatelja Direkcije osoba mora ispunjavati uvjete za pilota utvrđene propisima o zračnom prometu.

Zamjenik ravnatelja Direkcije ima pravo na plaću prema koeficijentu složenosti poslova zamjenika ravnatelja Vladinog ureda.«.

Članak 2.

Članak 22.e briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/81

Urbroj: 50301-09/06-13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

96 24.07.2013 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi