Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavada za intelektualno vlasništvo

NN 96/2013 (24.7.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavada za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2142

Na temelju članka 9. Zakona o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/2000, 160/2004, 62/2008, 30/2009 i 49/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADAMA ZA POSEBNE TROŠKOVE I TROŠKOVE ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Članak 1.

U Uredbi o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, broj 109/2011), u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom se Uredbom uređuje plaćanje naknada posebnih troškova i troškova informacijskih usluga (u daljnjem tekstu: troškovi) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva, za polaganje stručnih ispita za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva i u postupcima izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).«.

Članak 2.

U članku 4. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako naknada troškova u postupcima za priznanje patenata, izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, te registracije topografije poluvodičkih proizvoda nije plaćena u trenutku podnošenja podneska, ili ako naknada troškova u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti patenata, svjedodžbi o dodatnoj zaštiti i topografiji poluvodičkih proizvoda nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka plati propisanu naknadu troškova.

(3) Ako naknada troškova u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti žigova i industrijskog dizajna, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga, naknada troškova za pokretanje žalbenog postupka u odnosu na bilo koju odluku Zavoda, te naknada troškova u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i naknada troškova za polaganje stručnih ispita za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka plati propisanu naknadu troškova.«.

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Članak 16.

(1) Troškovi postupka ispitivanja uvjeta za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, tiskanje svjedodžbe i objavu propisanih podataka iz svjedodžbe iznose 3.000,00 kn.

(2) Troškovi postupka ispitivanja zahtjeva za produljenje trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i objavu propisanih podataka iznose 2.500,00 kn.

(3) Troškovi održavanja trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti iznose:

1. za I. godinu          12.000,00 kn

2. za II. godinu         15.000,00 kn

3. za III. godinu        18.000,00 kn

4. za IV. godinu        21.000,00 kn

5. za V. godinu         24.000,00 kn

6. za VI. godinu        26.000,00 kn.

(4) Ako se troškovi iz stavka 3. ovoga članka plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.«.

Članak 4.

U članku 17. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Troškovi postupka ispitivanja prijedloga za proglašenje produljenja trajanja svjedodžbe ništavim iznose 2.500,00 kn.«.

Članak 5.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za ispitivanje žalbe na rješenje kojim je odlučeno o prijedlogu za proglašavanje ništavim patenta, svjedodžbe o dodatnoj zaštiti ili produljenja trajanja svjedodžbe, troškovi iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u iznosima uvećanim za 20%.«.

Članak 6.

U članku 49. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pretraživanje registra zahtjeva za izdavanje svjedodžbi i registra svjedodžbi o dodatnoj zaštiti prema bibliografskim podacima (broj, broj temeljnog patenta, naziv proizvoda, naziv/prezime i ime (pod)nositelja, datum podnošenja, datum izdavanja), uključujući informaciju o pravnom statusu iz registra DZIV-a i ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata, po jednom upitu, iznosi 300,00 kn.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

U članku 52. stavku 1. iznos: »30,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »50,00 kn«.

Članak 8.

U članku 54. stavku 2. iza riječi: »u roku od«, broj: »5« zamjenjuje se brojem: »7«.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/80

Urbroj: 50301-04-04/13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

96 24.07.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavada za intelektualno vlasništvo