Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje

NN 96/2013 (24.7.2013.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2144

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

I.

Osniva se Nacionalno vijeće za elektroničko poslovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće), kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

II.

Nacionalno vijeće razmatra, utvrđuje i promiče sva bitna pitanja razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj, a osobito prioritetne mjere i razvojne ciljeve, kako bi se postigli efekti na nacionalnoj razini i na razini institucija.

III.

Zadaće Nacionalnog vijeća su:

– predlaganje mjera za održivi razvitak prvenstveno elektroničkog poslovanja, a također i informacijske i komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj;

– davanje mišljenja o dokumentima (zakonskim propisima, strategijama, programima i izvješćima) iz područja razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj;

– davanje mišljenja i preporuka o usklađivanju državne politike razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj s politikom Europske unije;

– razmatranje i davanje mišljenja o usklađenosti zakonskih propisa, strategija, programa i ostvarivanja ciljeva razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj, s usvojenim međunarodnim dokumentima (konvencije, rezolucije, protokoli, ugovori) koje je Republika Hrvatska preuzela ili će preuzeti u područjima važnim za razvoj elektroničkog poslovanja;

– unaprjeđenje suradnje između gospodarstva, znanosti i obrazovanja i državne uprave s ciljem provedbe projekata za razvoj elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj;

– formiranje Nacionalnog višedioničkog foruma za e-Račun, kao radnog tijela Nacionalnog vijeća.

IV.

Predsjedatelja i supredsjedatelja Nacionalnog višedioničkog foruma za e-Račun imenuje ministar nadležan za gospodarstvo.

Članove Nacionalnog višedioničkog foruma za e-Račun određuje Nacionalno vijeće iz svojih redova i iz redova vanjskih stručnjaka.

V.

U sastav Nacionalnog vijeća imenuju se sljedeći članovi:

1. Vedran Kružić, pomoćnik ministra gospodarstva;

2. Darko Parić, pomoćnik ministra uprave;

3. Ema Culi, Ministarstvo gospodarstva;

4. Jan Sulik, Ministarstvo gospodarstva;

5. Dijana Dimov, Ministarstvo gospodarstva;

6. Stipe Marinović, Ministarstvo gospodarstva;

7. mr. sc. Leda Lepri, Ministarstvo uprave;

8. Ivančica Urh, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture;

9. mr. sc. Jasminka Keser, Ministarstvo poduzetništva i obrta;

10. Monika Horvat Mrkonjić, Ministarstvo financija, Porezna uprava;

11. Roland Čop, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije;

12. Blaž Sviličić, Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb;

13. Hrvoje Somun, predsjednik Uprave Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama;

14. Andreja Kajtaz, Financijska agencija;

15. Marko Korbar, Hrvatska udruga poslodavaca;

16. dr. sc. Zoran Bohaček, direktor Hrvatske udruge banaka;

17. Branko Banda, Hrvatska obrtnička komora;

18. Mirela Šešerko, Nacionalno vijeće za konkurentnost;

19. mr. sc. Andrijana Prskalo Maček, CARNet;

20. Dražen Ljubić, Zavod za sigurnost informacijskih sustava;

21. Darko Gulija, Hrvatska udruga korisnika otvorenih sustava (HrOpen);

22. prof. dr. sc. Damir Kalpić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva;

23. doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu;

24. prof. dr. sc. Željko Panian, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet;

25. prof. dr. sc. Vedran Batoš, Sveučilište u Dubrovniku;

26. prof. dr. sc. Slavko Vidović, sveučilišni profesor Sveučilišta u Zagrebu;

27. Igor Škevin, tajnik Udruženja za informacijske tehnologije – Centar za informatiku i statistiku, Hrvatska gospodarska komora;

28. mr. sc. Tin Matić, odvjetnik;

29. prof. dr. sc. Diana Šimić, predsjednica Inicijative za e-jugoistočnu Europu;

30. Ranko Smokvina, povjerenik CEN-a za informacije o e-računu.

VI.

Za predsjedatelja Nacionalnog vijeća imenuje se Vedran Kružić, pomoćnik ministra gospodarstva.

VII.

Za tajnika Nacionalnog vijeća imenuje se Jasminka Barić, predstavnica Ministarstva gospodarstva.

VIII.

Administrativne poslove za potrebe rada Nacionalnog vijeća obavlja Ministarstvo gospodarstva.

IX.

Nacionalno vijeće donosi Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća kojim se uređuje organizacija i način rada Nacionalnog vijeća, kojeg po usvajanju natpolovičnom većinom članova Nacionalnog vijeća potpisuje predsjedatelj iz točke VI. ove Odluke.

X.

Nacionalno vijeće obvezno je o svom radu pisanim putem izvješćivati Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

XI.

Za rad članova Nacionalnog vijeća ne isplaćuje se naknada.

XII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje (»Narodne novine«, br. 96/2010, 78/2011 i 87/2012) i klase: 650-01/10-02/01, urbroja: 5030116-11-3, od 7. srpnja 2011. godine.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/201

Urbroj: 50301-05/05-13-3

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.