Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN 96/2013 (24.7.2013.), Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2146

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97, 128/99 i 66/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA

I.

U Odluci o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, br. 50/2011, 119/2011 i 28/2013), točka II. mijenja se i glasi:

»Javnim potrebama Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke razumijevaju se osobito:

– pravna sigurnost korisnika isprava i službenih obrazaca vezano za njihovu zakonitost i propisanu primjenu,

– transparentnost, što uključuje brz, jednostavan i pregledan uvid u važeće isprave i službene obrasce,

– čvršća jamstva zaštite javnih potreba kroz dosljedan izgled i propisanu formu isprava i službenih obrazaca, istovjetno objavljenom izvorniku,

– postizanje ušteda u postupku nabave isprava i službenih obrazaca za središnja tijela državne uprave te druga nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, koji sukladno posebnim propisima izdaju isprave i primjenjuju službene obrasce prilikom obavljanja poslova iz propisanog djelokruga.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/326

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.