Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

NN 96/2013 (24.7.2013.), Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

96 24.07.2013 Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

2152

Na temelju članka 17. stavak 2. i članka 37. stavak 1. točka d) Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJOJ REVIZIJI KORISNIKA PRORAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji za uspostavljanje unutarnje revizije kod korisnika proračuna, ustrojavanje neovisne jedinice unutarnje revizije izravno odgovorne čelniku korisnika proračuna, imenovanje unutarnjeg revizora izravno odgovornog čelniku korisnika proračuna, osnivanje zajedničke jedinice za unutarnju reviziju, uspostavljanje unutarnje revizije sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije, provođenje horizontalnih i vertikalnih revizija te provjera kvalitete aktivnosti unutarnje revizije koju obavlja Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija (dalje u tekstu: Središnja harmonizacijska jedinica).

(2) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (dalje u tekstu: korisnici proračuna).

(3) Financijska sredstva u smislu ovoga Pravilnika, jesu proračunska sredstva iz svih izvora financiranja sukladno proračunskim propisima.

II. KRITERIJI ZA USPOSTAVLJANJE UNUTARNJE REVIZIJE KOD KORISNIKA PRORAČUNA

Članak 2.

(1) U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06; dalje u tekstu: Zakon) i ovoga Pravilnika neovisnu jedinicu za unutarnju reviziju izravno odgovornu čelniku korisnika proračuna (dalje u tekstu: jedinica za unutarnju reviziju) obvezni su ustrojiti:

a) ministarstva

b) državna tijela razine razdjela organizacijske klasifikacije koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje rashode i izdatke veće od 80.000.000,00 kuna, izuzev korisnika navedenih u članku 3. ovoga Pravilnika

c) izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje rashode i izdatke veće od 80.000.000,00 kuna

d) županije

e) Grad Zagreb

f) gradovi sjedišta županija s više od 50 zaposlenih

g) gradovi s više od 35 000 stanovnika.

(2) Jedinica za unutarnju reviziju ustrojena na razini ministarstva obavlja unutarnju reviziju u ministarstvu i u korisnicima proračuna u nadležnosti ministarstva, izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti ministarstva koji će unutarnju reviziju uspostaviti sukladno člancima 4. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Jedinica za unutarnju reviziju ustrojena na razini županije ili grada iz stavka 1. ovoga članka obavlja unutarnju reviziju u županiji odnosno gradu i u korisnicima proračuna u nadležnosti županije odnosno grada, izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti županije odnosno grada koji će unutarnju reviziju uspostaviti sukladno člancima 4. i 6. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Hrvatski sabor, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Državni ured za reviziju i Sigurnosno-obavještajna agencija obvezni su uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:

a) ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju ili

b) imenovanjem unutarnjeg revizora izravno odgovornog čelniku korisnika proračuna (dalje u tekstu: imenovani unutarnji revizor).

(2) Odluku o načinu uspostavljanja unutarnje revizije u korisnicima proračuna iz stavka 1. ovoga članka donosi čelnik korisnika proračuna prema vlastitoj procjeni opravdanosti, uz suglasnost ministra financija.

(3) Unutarnja revizija uspostavljena u Hrvatskom saboru obavlja unutarnju reviziju u Hrvatskom saboru i u korisnicima proračuna razine glava organizacijske klasifikacije iz nadležnosti Hrvatskoga sabora.

Članak 4.

(1) Unutarnju reviziju obvezni su uspostaviti i sljedeći korisnici proračuna:

a) sveučilišta

b) korisnici proračuna u sustavu zdravstva koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje rashode i izdatke veće od 80.000.000,00 kuna.

(2) Korisnici proračuna iz stavka 1. ovoga članka obvezni su uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:

a) ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju ili

b) ustrojavanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju na prijedlog korisnika proračuna iz stavka 1. točke a) odnosno b) ovoga članka.

(3) U zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju koja se osniva na prijedlog korisnika proračuna iz stavka 1. točke b) ovoga članka mogu se uključiti i korisnici proračuna u sustavu zdravstva koji pojedinačno ne ispunjavaju kriterije iz stavka 1. točke b) ovoga članka.

(4) Prijedlog o načinu uspostavljanja unutarnje revizije korisnici proračuna iz stavka 1. ovoga članka podnose nadležnom ministru odnosno županu ili gradonačelniku koji donosi odluku o načinu uspostavljanja, uz suglasnost ministra financija.

(5) Jedinica za unutarnju reviziju ili zajednička jedinica za unutarnju reviziju ustrojena na sveučilištu obavlja unutarnju reviziju i za sastavnice sveučilišta, izuzev za one sastavnice iz nadležnosti sveučilišta koje će unutarnju reviziju uspostaviti sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Unutarnju reviziju na jedan od načina propisanih odredbama članka 17. Zakona obvezni su uspostaviti sljedeći korisnici proračuna:

a) gradovi sjedišta županija koji imaju manje od 50 zaposlenih

b) gradovi koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje rashode i izdatke, uključujući rashode i izdatke njihovih proračunskih korisnika, zbrojno veće od 50.000.000,00 kuna, a nisu navedeni u članku 2. stavak 1. ovoga Pravilnika.

(2) Odluku o načinu uspostavljanja unutarnje revizije donosi čelnik korisnika proračuna iz stavka 1. ovoga članka prema vlastitoj procjeni opravdanosti, uz suglasnost ministra financija.

(3) Unutarnja revizija uspostavljena u gradu iz stavka 1. ovoga članka obavlja unutarnju reviziju u gradu i u proračunskim korisnicima proračuna grada.

Članak 6.

(1) Korisnici proračuna razine glave organizacijske klasifikacije, proračunski i izvanproračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i sastavnice sveučilišta koji nisu u obvezi ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju sukladno odredbama ovoga Pravilnika mogu, prema vlastitoj procjeni opravdanosti, uspostaviti unutarnju reviziju ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju, uz suglasnost ministra financija.

(2) Prijedlog ustrojavanja jedinice za unutarnju reviziju korisnici proračuna iz stavka 1. ovoga članka, prije podnošenja ministru financija, dostavljaju na suglasnost nadležnom ministru odnosno županu ili gradonačelniku koji razmatra opravdanost prijedloga.

(3) Kriteriji za procjenu opravdanosti prijedloga uključuju visinu financijskih sredstava, vrijednost i važnost poslovnih transakcija, broj zaposlenih, organizacijsko i teritorijalno ustrojstvo, ulogu u sustavu upravljanja i provedbe programa Europske unije i druge specifičnosti ovisno o području poslovanja.

Članak 7.

Korisnici državnog proračuna razine razdjela organizacijske klasifikacije te gradovi i općine koji nisu obvezni uspostaviti unutarnju reviziju prema kriterijima ovoga Pravilnika mogu prema vlastitoj procjeni opravdanosti uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od načina propisanih odredbama članka 17. Zakona, uz suglasnost ministra financija.

Ustrojavanje jedinice za unutarnju reviziju

Članak 8.

(1) Jedinica za unutarnju reviziju ustrojava se na najvišoj organizacijskoj razini te je ustrojstveno i funkcionalno izravno i isključivo odgovorna čelniku korisnika proračuna.

(2) Jedinica za unutarnju reviziju mora imati najmanje tri unutarnja revizora, uključujući voditelja jedinice za unutarnju reviziju.

(3) Potreban broj unutarnjih revizora iznad propisanog minimuma iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje svaki korisnik proračuna aktom o unutarnjem redu, vodeći računa o djelokrugu rada, broju proračunskih i izvanproračunskih korisnika u nadležnosti, o poslovnim procesima i postavljenim ciljevima, broju zaposlenih i financijskim sredstvima kojima raspolaže.

(4) Jedinica za unutarnju reviziju ustrojena u korisniku proračuna razine glave organizacijske klasifikacije, odnosno u proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obvezna je surađivati s jedinicom za unutarnju reviziju nadležnog ministarstva odnosno s jedinicom za unutarnju reviziju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Jedinica za unutarnju reviziju ustrojena u sastavnici sveučilišta obvezna je surađivati s jedinicom za unutarnju reviziju sveučilišta.

(6) Suradnja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka uključuje:

a) koordinaciju izrade strateških i godišnjih planova obavljanja unutarnje revizije

b) obavljanje horizontalnih i vertikalnih revizija.

Uspostavljanje unutarnje revizije imenovanjem unutarnjeg revizora

Članak 9.

(1) Imenovani unutarnji revizor postavlja se na izdvojeno radno mjesto neposredno do čelnika korisnika proračuna ili u upravnom odjelu odnosno službi korisnika proračuna kada je funkcionalno isključivo odgovoran čelniku korisnika proračuna.

(2) Imenovani unutarnji revizor ispunjava sve obveze voditelja jedinice za unutarnju reviziju u skladu s odredbama Zakona.

Uspostavljanje unutarnje revizije osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju

Članak 10.

(1) Zajednička jedinica za unutarnju reviziju ustrojava se na najvišoj organizacijskoj razini jednog od predlagatelja iz članka 4. ovoga Pravilnika ili njemu nadležne institucije odnosno proračuna, a sporazumom se uređuje financiranje i druga pitanja važna za njezin rad.

(2) Zajednička jedinica za unutarnju reviziju mora imati najmanje tri unutarnja revizora, uključujući voditelja zajedničke jedinice za unutarnju reviziju.

(3) Zajednička jedinica za unutarnju reviziju ustrojena na prijedlog više korisnika proračuna iz članka 4. ovoga Pravilnika obvezna je surađivati s jedinicom za unutarnju reviziju nadležnog ministarstva odnosno s jedinicom za unutarnju reviziju jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave sukladno članku 8. stavak 6. ovoga Pravilnika.

(4) Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju zajednička je jedinica za unutarnju reviziju nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije svih ureda i drugih stručnih službi Vlade Republike Hrvatske.

Uspostavljanje unutarnje revizije sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije

Članak 11.

(1) Za uspostavljanje unutarnje revizije sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije uvjet je da korisnik proračuna s kojim se zaključuje sporazum ima ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju ili zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju odnosno imenovanoga unutarnjeg revizora, s tim da barem jedan unutarnji revizor u jedinici odnosno imenovani unutarnji revizor ima stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.

(2) Voditelj jedinice za unutarnju reviziju, voditelj zajedničke jedinice za unutarnju reviziju odnosno imenovani unutarnji revizor iz stavka 1. ovoga članka dužan je, uz poslove propisane Zakonom, obavljati i poslove propisane sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije.

(3) Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije donosi se na temelju predloška Središnje harmonizacijske jedinice, uz suglasnost ministra financija.

III. PROVOĐENJE HORIZONTALNIH I VERTIKALNIH REVIZIJA

Horizontalne revizije

Članak 12.

(1) Horizontalne revizije provode se radi procjene sustava unutarnjih kontrola u istovrsnim procesima koji se provode kod dva ili više korisnika proračuna ili u njihovim zajedničkim programima, projektima, aktivnostima.

(2) Horizontalne revizije provode se na prijedlog ministra financija ili resornog ministra nadležnog za određeni proces ili program, projekt, aktivnost, odnosno na prijedlog čelnika drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije.

(3) Horizontalne revizije mogu se provoditi i na prijedlog dva ili više župana odnosno gradonačelnika.

(4) Prijedlog za provođenje horizontalne revizije iz stavka 1. ovoga članka predlagatelj dostavlja na suglasnost čelnicima korisnika proračuna koji će biti uključeni u provođenje horizontalne revizije.

(5) Provođenje horizontalne revizije, ciljevi i opseg horizontalne revizije, način koordinacije aktivnosti na provođenju horizontalne revizije, dostava revizorskih izvješća i druga pitanja koja se smatraju potrebnim uređuju se sporazumom između predlagatelja i korisnika proračuna uključenih u provođenje horizontalne revizije.

Vertikalne revizije

Članak 13.

(1) Vertikalne revizije provode se radi procjene sustava unutarnjih kontrola u procesima ili zajedničkim programima, projektima, aktivnostima koji se provode između dva ili više korisnika proračuna međusobno povezanih vlasništvom i/ili načinom financiranja.

(2) U provođenje vertikalne revizije uključeni su unutarnji revizori iz korisnika proračuna međusobno povezanih vlasništvom i/ili načinom financiranja, uključujući i unutarnje revizore iz trgovačkih društava u nadležnosti korisnika proračuna s kojima je ostvarena povezanost kroz isplaćene donacije, pomoći, subvencije i druge transfere.

(3) Vertikalne revizije provode se na prijedlog ministra financija ili resornog ministra odnosno župana ili gradonačelnika.

(4) Provođenje vertikalne revizije, ciljevi i opseg vertikalne revizije, način koordinacije aktivnosti na provođenju vertikalne revizije, dostava revizorskih izvješća i druga pitanja koja se smatraju potrebnim uređuju se sporazumom između predlagatelja i korisnika proračuna uključenih u provođenje vertikalne revizije.

IV. PROVJERA KVALITETE AKTIVNOSTI UNUTARNJE REVIZIJE KOJU OBAVLJA SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA

Članak 14.

(1) Središnja harmonizacijska jedinica obavlja provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije redovitom godišnjom i povremenom provjerom u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada.

(2) Redovita godišnja provjera kvalitete aktivnosti unutarnje revizije obavlja se na temelju godišnjih izvješća korisnika proračuna o obavljenim unutarnjim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za proteklu godinu koja se izrađuju i dostavljaju Središnjoj harmonizacijskoj jedinici sukladno Naputku za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

(3) Povremena provjera kvalitete aktivnosti unutarnje revizije obavlja se kod korisnika proračuna povremenim pregledom cjelovitog obavljanja poslova unutarnje revizije.

(4) Središnja harmonizacijska jedinica dostavlja korisniku proračuna pisanu obavijest o početku obavljanja povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije.

(5) Čelnik korisnika proračuna i voditelj jedinice za unutarnju reviziju dužni su za potrebe obavljanja povremene provjere kvalitete iz stavka 3. ovoga članka pripremiti svu potrebnu dokumentaciju radi što djelotvornijeg i bržeg obavljanja provjere.

Članak 15.

(1) Povremenu provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije obavlja Središnja harmonizacijska jedinica zajedno sa stručno ovlaštenim unutarnjim revizorima iz drugih korisnika proračuna, koje je predložila Središnja harmonizacijska jedinica.

(2) Odluku o imenovanju osoba za obavljanje povremene provjere kvalitete iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar financija.

Članak 16.

(1) Izvješće o rezultatima povremene provjere kvalitete iz članka 14. ovoga Pravilnika Središnja harmonizacijska jedinica dostavlja voditelju jedinice za unutarnju reviziju i čelniku korisnika proračuna.

(2) Unutarnja revizija dužna je postupiti prema preporukama danima u okviru obavljene provjere kvalitete iz članka 14. ovoga Pravilnika u slučaju nesukladnosti s međunarodnim revizijskim standardima, zakonima ili drugim propisima koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj te s metodologijom rada koju izrađuje Središnja harmonizacijska jedinica.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koji nisu obvezni uspostaviti jedinicu za unutarnju reviziju ili imenovati unutarnjeg revizora prema kriterijima ovoga Pravilnika, a na dan njegova stupanja na snagu imaju ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju odnosno imenovanog unutarnjeg revizora, dužni su do 31. prosinca 2014. uskladiti način uspostavljanja unutarnje revizije s kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Status zatečenih službenika na radnim mjestima koja se ukidaju uređuje se u svemu prema važećim pozitivnim propisima.

(3) Gradovi koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju uspostavljenu unutarnju reviziju, a imaju manje od 50 zaposlenih, uz uvjet da su im godišnji rashodi i izdaci, uključujući rashode i izdatke njihovih proračunskih korisnika, zbrojno veći od 50.000.000,00 kuna, zadržavaju uspostavljenu unutarnju reviziju.

(4) Provedbu odredbe članka 8. stavak 2. i članka 10. stavak 2. ovoga Pravilnika korisnici proračuna u obvezi su ispuniti do 31. prosinca 2015.

(5) Jedinica za unutarnju reviziju korisnika proračuna na kojega se primjenjuju odluke o sanaciji koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, za vrijeme provedbe sanacije i dvije godine nakon završetka sanacije, planove unutarnje revizije i revizorska izvješća dostavlja sanacijskom upravitelju odnosno nadležnom ministarstvu, a ne osnivaču.

(6) Ako se na dio korisnika proračuna koje revidira zajednička jedinica za unutarnju reviziju primjenjuju odluke o sanaciji koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, za vrijeme provedbe sanacije i dvije godine nakon završetka sanacije, zajednička jedinica za unutarnju reviziju za te korisnike proračuna planove unutarnje revizije i revizorska izvješća dostavlja sanacijskom upravitelju i nadležnom ministarstvu, a ne osnivaču.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine«, broj 35/08).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/76

Urbroj: 513-08-03-13-83

Zagreb, 15. srpnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.