Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

NN 96/2013 (24.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2155

Na temelju članka 37. stavaka 3. i 4. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost s ministrom unutarnjih poslova i ministrom znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU VOZAČA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 96/09) u članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju uvjerenja iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika ministarstvo nadležno za promet izdaje ADR potvrdu o osposobljenosti vozača (u daljnjem tekstu: potvrda)«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Stručno-tehničke poslove izrade potvrde obavlja pravna osoba u državnom vlasništvu koja je sukladno posebnom propisu ovlaštena za izradu isprava i službenih obrazaca čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Oblik, dimenzije, sadržaj, zaštita, rok valjanosti te način izrade potvrde moraju biti sukladni Sporazumu. Obrazac potvrde tiskan je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 3).«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 96/09) riječ: »isprava« zamjenjuje se riječju: »potvrda« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Prilog 2 – Zahtjev za izdavanje isprave o osposobljenosti vozača vozila koje prevoze opasne tvari i Prilog 3 – Isprava o osposobljenosti vozača vozila kojima se prevoze opasne tvari, tiskani uz Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 96/09) zamjenjuju se novim prilozima 2 i 3 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/32

Urbroj: 530-05-1-13-5

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 2

Obrazac

ZAHTJEV

ZA IZDAVANJE POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Osobno ime, ime oca i prezime vozača ____________________

Spol ______________________________________________

Datum rođenja ______________________________________

Mjesto, općina i država rođenja _________________________

Nacionalnost _______________________________________

Adresa stalnog prebivališta _____________________________

Adresa na koju želi primati poštu _________________________

Kategorije za koje vozač ima izdanu vozačku dozvolu _________

Broj vozačke dozvole _________________________________

Država koja je izdala vozačku dozvolu ____________________

Naziv tijela koje je izdalo vozačku dozvolu _________________

________ Vrsta zahtjeva

0 Promjena stare ADR potvrde

1 Izdavanje ADR potvrde

________ Razlog promjene

1 izgubljena

2 uništena

3 ukradena

4 dotrajala, oštećena, nečitka

PRILOG

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za prijevoz opasnih tvari

Fotografija u boji podnositelja zahtjeva (vozača) dimenzija 3,5 x 4,5 ne starija od 6 mjeseci

Pristojba u iznosu -------------– kn

Uplatnica o uplaćenom iznosu izdavanja i izrade isprave

 

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA 

 (potpis mora biti unutar kvadrata desno                          
            zbog digitalne obrade)

Dana ---------------------------------– ---

 PRILOG 3

ADR Potvrda o osposobljenosti vozača


96 24.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu 96 24.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu